Misija

Gudra, zināšanās balstīta politika

Iedvesma

Darba iedvesmas avots ir atvērtās sabiedrības vērtības

Īstenojot šo misiju, PROVIDUS palīdz Latvijas politikā pieņemt labākus lēmumus, kalpo par sanitāru sliktiem lēmumiem un veicina sabiedrības līdzdalību dažādās formās.

Lielās problēmas, ko PROVIDUS vēlas risināt 2017-2024. gadā

 • Vāja Saeimas spēja pieņemt kvalitatīvus lēmumus un lēmumu pieņemšanas defekti pārējos pārvaldes līmeņos (ministrijas, iestādes, pašvaldības)
 • vājas politiskās partijas un iedzīvotāju līdzdalība (partijās un citos formātos)
 • nepietiekoša Latvijas spēja/vēlme Eiropas Savienības līmenī definēt un aizstāvēt savas nacionālās intereses
 • problemātiskas sektorālās politikas sekojošās jomās – tiesiskums, korupcija, migrācija, būvniecības drošība un sabiedrības iesaiste būvniecības procesos – gan Latvijā, gan ES līmenī
 • populisms un draudi atvērtās sabiedrības vērtībām

PROVIDUS stratēģiskie mērķi 2017-2027

 • Līdz 2026. gadam Latvija ir starp OECD un ES vislabāk pārvaldītajām valstīm (atbilstoši Bertelsmana fonda, OECD un ES vērtējumiem)
 • Latvijas un ES līmenī ir spēcīgas politiskās partijas (pieaudzis valsts finansējums, palielinās iedzīvotāju līdzdalība vēlēšanās)
 • Latvija ir kļuvusi par ietekmīgāku Eiropas Savienības politikas veidotāju
 • Vismaz trīs sektorālajās jomās – tiesiskums, pretkorupcija, migrācijas politika un būvniecības drošība un sabiedrības iesaiste būvniecības procesos – Latvijas un ES politika tiek veidota atbilstoši pasaules labākajiem standartiem
 • Latvija ir pašapzinīga valsts, kuras sabiedrība ir atvērta pārmaiņām un noturīga pret populismu

 

Darba metodes

 • Pētniecība
 • Rīcībpolitika un tiesību aktu analīze
 • Rekomendāciju un atzinumu sniegšana
 • Politikas īstenošanas novērošana (monitorings)
 • Politika priekšlikumu izstrāde
 • Diskusijas un izglītojošie pasākumi

Gada pārskati

Saturiskā informācija
par PROVIDUS darbu

Uzņēmuma reģistrā iesniegtā
informācija par PROVIDUS finansēm

Pamatinformācija

PROVIDUS ir nevalstiska, bezpartejiska un bezpeļņas organizācija, juridiski – biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, kas dibināta 2002.gadā un kopš 2006.gada bauda sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

PROVIDUS komandā ir 6 pastāvīgie darbinieki, kā arī 3 asociētie pētnieki. Mums palīdz arī brīvprātīgie.

PROVIDUS darbu vērtē un iedvesmo 24 biedri, tai skaitā PROVIDUS pirmā direktore Vita Tērauda, kuras vadībā organizācija izveidojās par spēcīgu, ilgtspējīgu dalībnieku Latvijas politikas veidošanā, kā arī uzticamu partneri reģiona un starptautiskā līmenī.

Mūs atbalsta arī PROVIDUS Padome piecu cilvēku sastāvā.

Biedrības statūti.

PROVIDUS ir šādi biedru uzņemšanas pamatnoteikumi:

Par PROVIDUS biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas ir ieinteresēta PROVIDUS sekmīgā darbībā un noteikto mērķu sasniegšanā. Lai kļūtu par PROVIDUS biedru, personai jāiesniedz pieteikums padomei. Padome var lūgt biedram papildus informāciju par sevi, kā arī aizpildīt pieteikuma anketu. Padomei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par PROVIDUS biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas, skaitot no biedru sapulces lēmuma pieņemšanas dienas.

Principi

PROVIDUS cenšas savā darbā īstenot tos pašus principus, par kuriem iestājas politikas veidošanā. Mēs nodrošinām caurspīdīgu informāciju par mūsu darbību un finansējuma avotiem, un mēs nepieņemam anonīmus ziedojumus.

Mums ir savs interešu konflikta novēršanas un profesionālās izturēšanās kodekss, kas ietver gan politiskās neitralitātes, gan dāvanu pieņemšanas, gan pētniecības ētikas normas.

Finanses

Providus 2022.gadā (eiro)
Ienākumi Izdevumi
242 360 eiro 284 288 eiro
Ienākumu avots
Projekti Dažādi
53%47%

Providus svarīgākais ienākumu avots ir projekti veido aptuveni 53% no visiem ienākumiem. Lielāko projektu finansētāji bija Eiropas Padome, Aktīvo iedzīvotāju fonds, Baltijas jūras valstu padome, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (PMIF), Ziemeļvalstu ministru padomes birojs Latvijā.

2022. gadā 69 883 eiro Providus nopelnīja veicot pētījumus, organizējot un moderējot pasākumus, sniedzot konsultācijas, organizējot un vadot apmācības. Kopā Providus 2022. gadā bija 21 klients, lielākie no tiem: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Ārvalstu organizācija “The British Council” pārstāvniecība, “The Democratic Society”, Latvijas Televīzija, “Mission Publiques” un Migration Policy Group.

Domnīcas PROVIDUS privātuma politika