Partneri

PEP-NET ir Paneiropas eLīdzdalības tīkls. PEP-NET biedri ir valsts iestādes, līdzdalības risinājumu nodrošinātāji, sabiedriskas organizācijas, kā arī pētnieki un zinātnieki. Tīklā ir vairāk nekā 45 organizācijas no 18 Eiropas valstīm. PEP-NET nodrošina plašāku pieeju eLīdzdalības projektiem un veicina efektīvāku dialogu starp eLīdzdalības ekspertiem, pētniekiem, praktiķiem, sabiedriskā sektora darbiniekiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un sabiedrību ar mērķi veicināt zināšanu pārnesi, veicinot eLīdzdalības attīstību un Eiropas vadošo lomu šajā jomā. PROVIDUS ir PEP-NET asociētais biedrs kopš 2011.gada.

Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) ir NVO platforma, kas apvieno 126 NVO sektorā aktīvas juridiskas organizācijas (platformas, nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa biedrības un nodibinājumus) un privātpersonas. eLPAs mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. eLPA darbojas kā NVO sektora interešu aizstāvis, sekojot līdzi lēmumu pieņemšanai valsts pārvaldē, piedaloties valsts sekretāru sanāksmēs un dažādās darba grupās, kā arī aicinot Latvijas NVO aktīvi līdzdarboties un aizstāvēt savas intereses. PROVIDUS ir eLPA biedrs kopš 2006.gada.

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) apvieno 34 organizācijas, kas darbojas attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā. LAPAS mērķis ir nodrošināt Latvijas nevalstiskajām organizācijām labvēlīgu vidi un iespējas attīstības sadarbībai nacionālajā un starptautiskajā līmenī. LAPAS ir CONCORD (European NGO Confederation for Relief and Development) biedrs, kā arī aktīvi sadarbojas ar TRIALOG (Development NGOs in the enlarged EU) un citām organizācijām. PROVIDUS ir LAPAS biedrs kopš 2004. gada.

Network of Democracy Research Institutes (NDRI) – Demokrātijas pētniecības institūtu tīkls, kura biedri – domnīcas un akadēmiķi visā pasaulē – analizē demokrātijas kvalitātes jautājumus. PROVIDUS ir NDRI biedrs kopš 2013.gada.

International Juvenile Justice Observatory (IJJO) – Starptautiskā Juvenālās Justīcijas Observatorija ir 2003.gadā dibināta organizācija, kas apvieno vairāk kā 1029 dalīborganizācijas no visas pasaules. IJJO mērķi ir veicināt multidisciplināru un vispusīgu juvenālās justīcijas pieeju attīstību, koncentrējoties uz pētniecību, apmācību organizēšanu un sabiedrības informēšanas kampaņām. IJJO konsultatīvā statusā cieši sadarbojas ar ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomi, UNESCO, Eiropas Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju. PROVIDUS ir IJJO biedrs no 2013.gada.

European Policy Institutes Network (EPIN) ir tīkls, kurā darbojas 41 domnīca un pētniecības centrs, kas strādā ar ES politikas un nākotnes jautājumiem. EPIN misija ir veicināt diskusijas par Eiropas nākotni ar aktuālām ekspertu analīzēm un komentāriem, kas ļauj saprast arī debates dalībvalstīs. EPIN biedri vairākas reizes gadā tiekas konferencēs, kurās ES lietu pētnieki no ES dalībvalstīm un kandidātvalstīm diskutē par ES aktualitātēm un dažādajām valstu nostājām. Bez tam EPIN arī publicē komentārus un pētījumus, kas top ar tīkla biedru iesaisti. PROVIDUS ir EPIN biedrs kopš 2008.gada.