PROVIDUS PRIVĀTUMA POLITIKA

PROVIDUS PRIVĀTUMA POLITIKA

 

PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS

 1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
 2. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas pielikumā “Datu kategorijas”.
 3. Personas datu apstrādē ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

 

PRIVĀTUMA POLITIKAS PIEMĒROŠANAS SFĒRA

 1. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
  • fiziskajām personām, kuras saņem vai nodod Providus jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
  • Providus biroja un citu telpu apmeklētājiem;
  • Providus uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem;
  • personām, kuras pieteikušās uz jaunumu saņemšanu no Providus;
  • Personām, kuras piedalās Providus rīkotajās sanāksmēs (klātienes un neklātienes sanāksmēs, piemēram, konferences zvanos, tiešsaistes sanāksmēs, videokonferencēs un / vai tīmekļa semināros (turpmāk sauktas par sanāksmēm);

Turpmāk tekstā visi minētie – Datu subjekti.

 1. Providus rūpējas par Datu subjektu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Datu subjektu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, turpmāk – Regula vai VDAR, un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 2. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz personas datus (Providus interneta vietnē providus.lv, e-pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 3. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu Providus.
 4. Providus ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Datu subjektam tā aktuālo versiju ievietojot Providus mājaslapā. Providus saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Providus mājaslapā.

 

PĀRZINIS

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, reģistrācijas numurs 40003613479, iepriekš un turpmāk – Providus.
 2. Providus kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@providus.lv Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Providus juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 24. punktu.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

 1. Providus apstrādā Datu subjekta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
  • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Providus saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
  • saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu;
  • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Providus un Datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Providus leģitīmās (likumīgās) intereses.

 

PROVIDUS LEĢITĪMĀS INTERESES

 1. Providus likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
  • veikt pētniecības aktivitātes un interešu aizstāvību tai skaitā, bet ne tikai, veikt politikas īstenošanas novērošanu (monitorings), tiesību aktu analīzi, politikas priekšlikumu izstrādi, sniegt rekomendācijas un atzinumus, organizēt diskusijas un izglītojošus pasākumus, sagatavot pētījumus un izpētes, un veikt citas pētniecības aktivitātes;
  • informēt sabiedrību (tai skaitā biedrus, padomes locekļus un darbiniekus) par savu darbību;
  • veikt saimniecisko darbību;
  • pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
  • nodrošināt līguma saistību izpildi;
  • saglabāt Datu subjekta pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz biroju, interneta mājas lapās;
  • analizēt Providus interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
  • veikt aptaujas;
  • organizēt sanāksmes;
  • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
  • informēt par aktivitātēm, pētniecības jautājumiem, prioritātēm, nosūtot komerciālus paziņojumus;
  • novērst noziedzīgos nodarījumus;
  • nodrošināt Providus pārvaldību, finanšu uzskaiti un analītiku;
  • nodrošināt efektīvus Providus pārvaldības procesus;
  • vairot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
  • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
  • administrēt maksājumus;
  • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu un citu personu tiesisko interešu aizsardzībai;
  • veikt darbinieku, brīvprātīgo un praktikantu atlasi.

 

PROVIDUS PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

 1. Providus apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  • Organizācijas darbības nodrošināšana:
   • Datu subjekta identificēšanai;
   • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
   • Pētniecības un interešu aizstāvības aktivitāšu veikšanai;
   • sanāksmju organizēšanai un vadīšanai;
   • finansējuma piesaistes izvērtēšanai;
   • atskaišu sagatavošanai;
   • riska vadības aktivitāšu ietvaros.
  • Darbinieku atlasei;
  • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
  • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu Providus.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

 1. Providus apstrādā Datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Providus saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. Providus attiecībā uz Datu subjektu neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.
 3. Ar Datu subjektu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Providus var pilnvarot Providus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības. Ja izpildot šos uzdevumus, Providus sadarbības partneri apstrādā Providus rīcībā esošos Datu subjekta personas datus, attiecīgie Providus sadarbības partneri ir uzskatāmi par Providus datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Providus ir tiesības nodot Providus sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Datu subjekta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
 4. Providus sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Providus prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Datu subjektu noslēgtā līguma saistību izpildei Providus uzdevumā.

 

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

 1. Providus neizpauž trešajām personām Datu subjektu personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:
  • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, vai nodrošinātu IT sistēmu uzturēšanas pakalpojumu, mākoņdatošanas pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, grāmatvedības un audita pakalpojumu; parādu piedziņas pakalpojumu; dokumentu kopēšanas, skanēšanas un iznīcināšanas pakalpojumu, utt. );
  • lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
  • saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Providus likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusī šīs Providus likumīgās intereses.
 2. Providus personu dati netiek nodoti trešajām valstīm (tas ir, valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas). Īpašos gadījumos var tikt nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām tikai tad, ja Pārzinis un apstrādātājs ir ievērojuši Regulā paredzētos nosacījumus.

 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

 1. Providus aizsargā Datu subjekta datus ar fiziskās un loģiskās aizsardzības līdzekļiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Providus saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus programmatūras drošības pasākumus:
  • datu šifrēšanu, pārraidot datus (AES, Kerberos, NTLMv2, IPSec šifrēšana);
  • ugunsmūri;
  • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
 2. Providus aizsargā Datu subjekta datus izmantojot šādus fiziskās drošības pasākumus:
  • tehnisko resursu aizsardzība pret fiziskas iedarbības radītu informācijas sistēmas apdraudējumu;
  • nodrošinot papīra formā esošo datu uzglabāšanu slēdzamos skapjos;
  • nodrošinot uzglabāto datu aizsardzību no ugunsgrēka, plūdiem, sprieguma pazemināšanās vai pārspriegums enerģijas pievades tīklā, tehnisko resursu zādzības, ekspluatācijas noteikumiem neatbilstoša mitruma, gaisa temperatūras.

 

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

 1. Providus glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Datu subjektu noslēgtais līgums;
  • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Providus vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, kamēr tiek īstenoti projekti, veikta pētniecība, iesniegti iebildumi vai celta vai vests prasība tiesā);
  • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
  • kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 2. Pēc tam, kad 22. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Datu subjekta personas dati tiek dzēsti.

 

DATU SUBJEKTA PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

 1. Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 2. Datu subjektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Providus piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Providus veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Providus likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Providus pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
 3. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
  • rakstveida formā klātienē Providus birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
 4. Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Providus pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 5. Providus atbildi Datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi vai elektroniskā pasta veidā, pēc iespējas ņemot vērā Datu subjekta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
 6. Providus nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

 

ĪPAŠU KATEGORIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

 1. Īpašu kategoriju personas dati ir dati, kas atklāj personas rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētiskie dati, biometriskie dati, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības dati vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.
 2. Providus apstrādā īpašo kategoriju personas datus tikai tad, ja ir piemērojams kāds no Regulas 9.panta 2.punktā minētiem pamatojumiem.

 

DATU SUBJEKTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

 1. Datu subjekts sniedz piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, attēla publicēšana), Providus pieteikšanas formās, Providus pakalpojumu portālos/lietotnēs, Providus un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), klātienē Providus.
 2. Personas datu kategoriju saraksts ar datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams pielikumā Datu kategorijas.
 3. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, klātienē Providus. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Datu subjektam piekrišana bija spēkā.
 5. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI UN SAZIŅA

 1. Providus patur tiesības veikt saziņu ar Datu subjektu, izmantojot Datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
 2. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Providus un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, aptaujas) Providus veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu.
 3. Datu subjekts piekrišanu Providus komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Providus pieteikšanas formās, Providus un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).
 4. Datu subjekta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Datu subjekts jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
  • nosūtot e-pastu uz adresi info@providus.lv;
  • klātienē Providus;
  • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās;
 5. Providus pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek saņemts un apstrādāts Datu subjekta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm;
 6. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Datu subjekts piekrīt, ka Providus var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Datu subjekta sniegto novērtējumu.

 

MĀJASLAPU APMEKLĒJUMI UN SĪKDATŅU APSTRĀDE

 1. Providus mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pievienoti pielikumā “Sīkdatņu izmantošanas noteikumi”.
 2. Providus mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Providus nenes atbildību.

 

TIEŠSAISTES SANĀKSMJU DATU APSTRĀDE

 1. Providus izmanto vietnes Zoom, Microsoft Teams un Google Meet tiešsaistes sanāksmēm, video konferencēm un tīmekļa semināriem. Noteikumi un nosacījumi, kas attiecas datu apstrādi, ir aprakstīti pielikumā “Datu privātuma paziņojums tiešsaistes sanāksmēm”.

 

 

 

Biedrības “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”

Privātuma politikas pielikums

 

SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

 

 1. Sīkdatņu izmantošanas noteikumos Providus interneta vietnē providus.lv ir aprakstīta biedrības “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, reģistrācijas numurs 40003613479, sīkdatņu izmantošana, norādīti sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.
 2. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.
 3. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, Providus izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, tehnoloģiskās sīkdatnes un analītiskās sīkdatnes.
 4. Obligātās sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.
 5. Ar funkcionālajām un tehnoloģiskajam sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.
 6. Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti.
 7. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords
 8. Providus izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:
  • -nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
  • – pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
  • – iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
  • lietotāju autentifikācijai
 9. Detalizēta informācija par Providus mājaslapā izmantotajām sīkdatnēm:

Sīkdatņu veids

Glabāšanas termiņš

Apraksts

Obligātās sīkdatnes:

 

 

__cf_bm

30 min.

Atšķir cilvēkus no robotiem

Analītiskas sīkdatnes:

 

 

_gid

1 gads

Identificē lietotāju

_ga

2 gadi

Nosaka sesijas statusu

_gat_gtag_UA_465611_1

1 min.

Reģistrē lietotāja darbības

Funkcionālas sīkdatnes:

 

 

pll_language

1 gads

Saglabā valodas iestatījumus

Tehnoloģiskās sīkdatnes:

 

 

BNqWgLJXSY

1 diena

Cerber WordPress drošības spraudnis

DhizZqGTCK

1 diena

Cerber WordPress drošības spraudnis

 

 1. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.
 2. Apmeklējot Providus vietnes un mājaslapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.
 3. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ja izmantojot vietni vai mājaslapu lietotājs noslēdz līgumu – sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma ar lietotāju izpildei, vai, lai Providus izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu likumīgas intereses.
 4. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.
 5. Ja lietotājam ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar Providus, izmantojot šādu kontaktinformāciju: info@providus.lv.
 6. Lietotājam ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā. Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4]  

 1. Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: aboutcookies.org .

 

 

Biedrības “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”

Privātuma politikas pielikums

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS TIEŠSAISTES SANĀKSMĒM

 1. Providus izmanto Zoom, Microsoft Teams un Google Meet kā rīkus tiešsaistes sapulču, videokonferenču un / vai tīmekļa semināru (turpmāk – tiešsaistes sapulces) rīkošanai. Zoom ir kompānijas Zoom Video Communications, Inc. Pakalpojums; Microsoft Teams ir kompānijas Microsoft Corporation pakalpojums; Google Meet ir Google LLC pakalpojums. Visas minētās organizācijas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs.

DATU PĀRZINIS

 1. Datu apstrādes pārzinis ir biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, reģistrācijas numurs 40003613479, iepriekš un turpmāk saukta Providus.
 2. Tiklīdz Datu subjekts piekļūst Zoom, Microsoft Teams vai Google Meet tīmekļa vietnei, Zoom, Microsoft Teams vai Google Meet, par datu apstrādi ir atbildīgs pakalpojuma sniedzējs kā datu apstrādātājs.
 3. Datu subjekts var arī izmantot Zoom, Microsoft Teams vai Google Meet, ievadot attiecīgo sapulces ID un, iespējams, papildu pieteikšanās datus tieši Zoom, Microsoft Teams vai Google Meet lietotnē. Arī šādā gadījumā var piekļūt Zoom, Microsoft Teams vai Google Meet interneta vietnei.
 4. Ja Datu subjekts nevar vai nevēlas izmantot Zoom, Microsoft Teams vai Google Meet lietotni, pamatfunkcijām būs pieejamas, izmantojot pārlūka versiju, kuru varat atrast arī Zoom, Microsoft Teams vai Google Meet tīmekļa vietnē.

DATU APSTRĀDE

 1. Izmantojot Zoom, Microsoft Teams vai Google Meet, tiek apstrādāti dažāda veida dati. Datu apjoms ir atkarīgs no tā, kurus datus Datu subjekts ievada iepriekš piesakoties vai piedaloties tiešsaistes sanāksmē.
 2. Apstrādei ir pakļauti sekojoši personas dati:
  • Lietotāja dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs (pēc izvēles), e-pasta adrese, parole (ja netiek izmantota “vienreizēja pierakstīšanās”), profila attēls (pēc izvēles), nodaļa (pēc izvēles);
  • Sapulces metadatni: tēma, apraksts (pēc izvēles), dalībnieka IP adrese, informācija par ierīci / aparatūru;
  • Ierakstīšanas laikā (pēc izvēles): visu video, audio un prezentāciju ierakstu MP4 faili; visu audioierakstu m4a faili; tiešsaistes sapulces tērzēšanas teksta faili;
  • Teksta, audio un video dati: tiešsaistes sapulces laikā jums potenciāli ir iespēja izmantot tērzēšanu, jautājumus un atbildes un aptaujas. Tur ievadītie dati tiek apstrādāti, lai padarītu tos redzamus un protokolējamus. Lai iespējotu video attēlošanu un audio atveidošanu, tikšanās laikā no Datu subjekta ierīces mikrofona un Datu subjekta ierīces videokamerām tiks apkopoti atbilstoši dati. Datu subjekts jebkurā sapulces brīdī var izslēgt kameru vai mikrofonu lietojumprogrammā Zoom, Microsoft Teams vai Google Meet.
  • Lai piedalītos tiešsaistes sapulcē vai iekļūtu tiešsaistes sanāksmju telpā, Datu subjektam jāievada vārds. Šim vārdam nav jābūt jūsu “īstajam” vārdam, bet tas var būt arī segvārds.

APSTRĀDES APJOMS

 1. Providus rīko tiešsaistes sapulces, izmantojot Zoom, Microsoft Teams vai Google Meet. Ja Providus vēlas ierakstīt tiešsaistes sapulces, Datu subjekts par to tiks pārredzami informēts un, ja nepieciešams, tiks lūgta Datu subjekta piekrišana. Ieraksta gadījumā tas tiks norādīts Microsoft Teams vai Google Meet lietotnē.
 2. Ja tas ir nepieciešams tiešsaistes sapulces rezultātu reģistrēšanai, Providus patur tiesības reģistrēt arī tērzēšanas saturu. Tomēr tas visbiežāk nenotiks.
 3. Vebināru ierakstīšanas un pārstrādes nolūkos Providus var reģistrēt arī dalībnieku uzdotos jautājumus.
 4. Ja Datu subjekts ir reģistrēts Zoom, Microsoft Teams vai Google Meet lietotājs, tiešsaistes sapulces (sapulces metadati, tālruņa numura sastādīšanas dati, jautājumi un atbildes vebināros, aptaujas vebināros) pārskati var tikt glabāti vietnēs Zoom, Microsoft Teams vai Google Meet uz laiku līdz vienam mēnesim.
 5. Automatizēta lēmumu pieņemšana VDAR 22. panta izpratnē netiek izmantota.

DATU APSTRĀDES PAMATS

 1. Apstrādājot Providus darbinieku personas datus, datu apstrādes juridiskais pamats ir līgumu izpilde.
 2. Gadījumos, kad Zoom, Microsoft Teams vai Google Meet personas dati nav nepieciešami, lai nodibinātu, uzturētu vai izbeigtu darba attiecības, datu apstrādes juridiskais pamats ir Providus leģitīmās intereses. Šajos gadījumos Providus leģitīmās intereses ir efektīva tiešsaistes sanāksmju vadīšana.
 3. Visos pārējos gadījumos, kad tiešsaistes sanāksmes notiek saistībā ar līgumattiecībām, datu apstrādes pamats ir līguma izpilde.
 4. Ja nepastāv līgumattiecības, datu apstrādes pamats ir leģitīmās intereses. Arī šajā gadījumā Providus leģitīmās intereses ir efektīva tiešsaistes sanāksmju vadīšana.

DATU IZPAUŠANA

 1. Personas dati, kas tiek apstrādāti saistībā ar dalību tiešsaistes sanāksmēs, parasti netiek nodoti trešām personām, ja vien tie nav tieši paredzēti izpaušanai. Tiešsaistes sanāksmju saturs, līdzīgi kā klātienes sanāksmēs, visbiežāk ir paredzēts, lai apmainītos ar informāciju ar dalībniekiem, ieinteresētajām personām vai trešajām pusēm, un tāpēc ir paredzēts izpaušanai sapulces dalībnieku starpā.

DATU APSTRĀDE ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS

 1. Zoom, Microsoft Teams vai Google Meet ir pakalpojums, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs no ASV. Tāpēc personas datu apstrāde notiek arī trešā valstī. Datu pārzinis ir noslēdzis datu apstrādes līgumus ar Zoom, Microsoft Teams vai Google Meet, kas atbilst Regiulas 28. panta prasībām.
 2. Atbilstošu datu privātuma līmeni garantē Zoom Video Communications, Inc., Microsoft Corporation, Google LLC sertifikāts “drošības vairogs”, kā arī tā saukto ES standarta līguma klauzulu noslēgšana.

DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

 1. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem saglabātajiem personas datiem. Datu subjekts var sazināties ar Providus, lai jebkurā brīdī tiem piekļūtu. Informācijas pieprasīšanas gadījumā tiks lūgts apliecināt identitāti, lai pārliecinātos, ka informācijas pieprasītājs ir persona, par kuru uzdodas. Turklāt Datu subjektam ir tiesības uz labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, ja vien to paredz juridiskais pamats. Visbeidzot, Datu subjektam ir tiesības iebilst pret apstrādi tiesību aktu darbības jomā. Datu subjektam ir arī tiesības uz datu pārnesamību.

GLABĀŠANAS ILGUMS

 1. Providus dzēš personas datus, kuriem nav nepieciešama turpmāka glabāšana. Glabāšanas prasības var pastāvēt, ja dati joprojām ir nepieciešami, lai izpildītu līgumiskos pienākumus. Likumā noteikto datu glabāšanas pienākumu gadījumā dzēšanu var izskatīt tikai pēc attiecīgā datu glabāšanas pienākuma beigām.

TIESĪBAS VĒRSTIES UZRAUDZĪBAS IESTĀDĒ

 1. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par Providus veikto personas datu apstrādi datu aizsardzības uzraudzības iestādē Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā, kas ir pieejama vietnē dvi.gov.lv .

 

 

 

Biedrības “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”

Privātuma politikas pielikums

 

DATU KATEGORIJAS

 

Nr.

Datu kategorija

Piemēri

1.

Personas identifikācijas dati

Vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, amats,  darba vieta pases Nr./ID numurs

2.

Personas kontaktinformācija

Adrese, telefona numurs, e-pasta adrese

3.

Īpašo kategoriju dati

Invaliditātes pazīmes, darbinieku obligāto veselības pārbaužu dati,      personas dati, kuri atklāj rases vai etnisko piederību

4.

Datu subjekta kontaktpersonu dati

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs

5.

Datu subjekta līguma dati

Datu subjekta līguma numurs, datu subjekta reģistrēšanas datums, statuss

6.

Darba līguma dati

Līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums

7.

Komunikācijas dati

Ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss

8.

Maksājuma dati

Maksājuma līguma numurs, lēmums, maksājumu grafiks

9.

Norēķinu dati

Norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija

10.

Iebildumu dati

Iebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts

11.

Datu subjektu aptauju dati

Aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes

12.

Providus interneta lapās veiktās darbības

IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks

     13.

Pieejas dati sistēmām

Datu subjektam piešķirtie lietotājvārdi un paroles

     14.

Piekrišanu[1] informācija

Datu subjekta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots

 

[1] Piekrišana – datu subjekta brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru datu subjekts atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši Providus sniegtajai informācijai.