Raksts

Valdības deklarācija


Datums:
05. novembris, 2002


Autori

Providus


2002. gada 5. novembrī partijas "Jaunais Laiks", Latvijas Pirmās partijas, Zaļo un Zemnieku Savienības un apvienības "Tēvzeme un Brīvība/LNNK" parakstītā valdības deklarācija

Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību

Partija Jaunais laiks, Latvijas Pirmā partija, Zaļo un zemnieku savienība un apvienība Tēvzemei un Brīvībai/LNNK ir vienojušās izveidot valdību, kuras prioritātes ir:

– atbildīga un efektīva valsts pārvalde;
– Latvijas pilntiesīga līdzdalība NATO un Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā;
– spēcīga un neatkarīga tiesu vara, korupcijas un noziedzības novēršana;
– informācijas sabiedrība un uz zināšanām balstīta tautsaimniecība;
– sabiedrības veselības kvalitāte;
– integrēta pilsoniskā sabiedrība, spēcīga laikmetīga nacionālā identitāte;
– Latvijas reģionu līdzsvarota attīstība, augsta nodarbinātība.

Šo mērķu sasniegšanai valdība un to veidojošās partijas apņemas īstenot šādu politiku:

1. VALSTS UN SABIEDRĪBA

1.1. Nodrošināsim atklātību valdības, valsts pārvaldes un pašvaldību darbā, ieskaitot Ministru kabineta sēžu atklātību.
1.2. Ieviesīsim atvērtus un atklātus mehānismus sabiedrības līdzdalībai visos politikas veidošanas posmos, nodrošinot konsultāciju mehānismus politikas formulēšanas posmā un paredzot finansējumu sabiedrības iesaistei.
1.3. Uzlabosim valsts pārvaldes darbinieku attieksmi pret nodokļu maksātājiem.
1.4. Veiksim valsts pārvaldes institūciju funkciju auditu, novēršot dublēšanos un neracionālu līdzekļu izlietojumu.
1.5. Panāksim pilnīgu atklātību valsts un pašvaldību pasūtījumos, publiskojot visu informāciju par tiem, tai skaitā iesniegtos priekšlikumus, vērtēšanas komisijas lēmumus, noslēgtos līgumus, to grozījumus un pielikumus.
1.6. Īstenosim pilsoniskas sabiedrības attīstībai labvēlīgu politiku, nodrošinot vienlīdzīgus un atklātus darbības principus visam nevalstiskajam sektoram.
1.7. Īstenosim plašu un detalizētu pasākumu kopumu sabiedrības informēšanai par Eiropas Savienību.

2. FISKĀLĀ POLITIKA

2.1. Makroekonomiskā stabilitāte

2.1.1. Īstenosim fiskālo politiku, kas vērsta uz stabilu makroekonomisko izaugsmi.
2.1.2. Nodrošināsim konsolidētā kopbudžeta fiskālo deficītu ne lielāku par 3% no IKP, tādējādi nodrošinot Māstrihtas kritēriju izpildi.
2.1.3. Nodrošināsim pakāpenisku fiskālās situācijas uzlabošanos turpmākajos gados, par vidēja termiņa mērķi izvirzot bezdeficīta budžetu.
2.1.4. Pāriesim uz “nulles” budžeta izstrādes principu – pārbaudīsim visu budžeta līdzekļu izlietošanas lietderību un efektivitāti, novēršot budžeta līdzekļu nelietderīgu izmantošanu.
2.1.5. Veicinot eksportu un nodrošinot ekonomikas izaugsmi, pakāpeniski samazināsim tekošā konta deficītu.
2.1.6. Ar pārdomātu fiskālo un tautsaimniecības attīstības politiku nodrošināsim lata stabilitāti un zemu inflāciju.

2.2. Nodokļu politika un administrācija

2.2.1. Īstenosim skaidru un saprotamu nodokļu politiku, veidosim precīzu nodokļu normatīvo bāzi, nepieļaujot dažādas normatīvo aktu traktēšanas iespējas.
2.2.2. Samazināsim kopējo nodokļu slogu, vienlaikus uzlabojot nodokļu iekasēšanu.
2.2.3. Aktīvi vērsīsimies pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Prioritārie darba virzieni būs:
– kontrabandas apkarošana,
– cīņa pret krāpšanu, kas saistīta ar PVN atmaksu,
– “aplokšņu” algu izskaušana.
2.2.4. Nodrošināsim atklātu, efektīvu un rezultatīvu muitas dienesta darbu. Noteiksim Latvijas muitai juridiskās personas statusu, visas muitas teritoriālās iestādes pakļausim tieši Galvenajai muitas pārvaldei.

2.3. Sadarbība ar starptautiskajām finansu institūcijām

2.3.1. Pilnveidosim institucionālo sistēmu Eiropas Savienības līdzekļu piesaistei.
2.3.2. Izstrādāsim Eiropas Savienības līdzekļu piesaistei nepieciešamo normatīvo bāzi un sniegsim valsts atbalstu, lai tiktu sagatavoti kvalitatīvi projektu pieteikumi.

3. UZŅĒMĒJDARBĪBA

3.1. Uzņēmējdarbības vide

3.1.1. Skaidri noteiksim prioritātes un kārtību, kādā valsts atbalsta uzņēmējdarbību. Realizēsim mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta programmu.
3.1.2. Noteiksim valsts atbalstāmās nozares un teritorijas. Veicināsim šo nozaru un teritoriju attīstību.
3.1.3. Aktivizēsim valsts institūciju darbu, lai piesaistītu Latvijai ārvalstu investīcijas.
3.1.4. Nesaudzīgi apkarosim kontrabandu un nodokļu nemaksāšanu, tādējādi uzlabojot godīgo uzņēmēju konkurētspēju.

3.2. Rūpniecības attīstība

3.2.1. Izstrādāsim rūpniecības atbalsta programmu, kas veicinās augsto tehnoloģiju ieviešanu un investīciju piesaisti.
3.2.2. Atbalstīsim uzņēmumus, kuri inovācijai izmanto vietējos uzņēmumus (klasteru metode).
3.2.3. Nodrošināsim informatīvo saikni starp valdību, pašvaldībām un uzņēmējiem likumdošanas, investīciju, jauno tehnoloģiju, inovāciju un sadarbības partneru jomā.
3.2.4. Palielināsim valsts līdzdalību apmācības programmās rūpnieciskajiem ražotājiem kvalitātes kontroles, vides un darba aizsardzības jomās.
3.2.5. Palielināsim zinātnes lomu ražošanas attīstībā, piesaistot zinātniekus tādu pētījumu veikšanai, kas radītu konkurētspējīgus produktus ar augstu pievienoto vērtību un attīstītu rūpniecisko ražošanu.

3.3. Būvniecība

3.3.1. Pilnveidosim Latvijas būvnormatīvu un būvniecības Nacionālo standartizācijas sistēmu.
3.3.2. Izstrādāsim būvniecības dalībnieku obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas kārtību un noteikumus.
3.3.3. Pilnveidosim un realizēsim Mājokļa attīstības programmu.
3.3.4. Samazināsim administratīvos šķēršļus būvniecībā, vienlaikus nodrošinot stingru vides prasību ievērošanu. Veicināsim ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanu, samazinot vides piesārņojumu.
3.3.5. Nodrošināsim vides pieejamību personām ar īpašām vajadzībām.

3.4. Konkurence

3.4.1. Veidosim godīgai konkurencei labvēlīgu vidi.
3.4.2. Nodrošināsim stingru monopolu kontroli un nepieļausim jaunu monopolu rašanos. Veicināsim konkurences rašanos pašreizējās monopolnozarēs.

3.5. Darbaspēka politika

3.5.1. Veicināsim izglītības lomas palielināšanos sabiedrībā un nodrošināsim jaunu speciālistu sagatavošanu atbilstoši Latvijas tautsaimniecības vajadzībām.
3.5.2. Atbalstīsim valsts un privāto apmācību un konsultāciju sistēmu, kas radīs pamatu uzņēmēju izglītošanai un darbaspēka kvalitātes paaugstināšanai.
3.5.3. Samazināsim bezdarba līmeni, īpašu vērību pievēršot bezdarba problēmas risināšanai reģionos.

4. PRIVATIZĀCIJA

4.1. Veiksim lielo valsts uzņēmumu privatizāciju, balstoties uz skaidri izstrādātu sektorpolitiku, maksimāli saglabājot esošās darbavietas un iegūstot maksimāli iespējamos ienākumus Valsts kasē.
4.2. Respektējot sabiedrības viedokli, saglabāsim Latvenergo kā vienotu uzņēmumu valsts īpašumā.
4.3. Atrisināsim privatizācijas gaitā neizmantoto privatizācijas sertifikātu problēmu.

5. TRANSPORTS

5.1. Nodrošināsim nepieciešamās valsts investīcijas un citu finansējumu piesaisti transporta infrastruktūras uzlabošanai un attīstībai, kā arī kvalitātes un drošības līmeņa paaugstināšanai.
5.2. Nodrošināsim godīgas un vienlīdzīgas pārvadātāju konkurences iespējas visos transporta veidos, vienlaicīgi aizsargājot Latvijas pārvadātāju intereses atbilstoši starptautiskajām un ES tiesību normām.
5.3. Veicināsim starpvalstu ekonomisko sadarbību, lai palielinātu tranzīta kravu plūsmu caur Latviju.
5.4. Nodrošināsim nepieciešamo finansējumu valsts autoceļu ikgadējai normatīvai segumu atjaunošanas un rekonstrukcijas programmai.
5.5. Izveidosim vienotu, koordinētu un reģionālās attīstības interesēm atbilstošu maršrutu tīklu dažādiem pasažieru transporta un pārvadājumu veidiem.
5.6. Veiksim mērķtiecīgu, kompleksu darbu, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumus, kā arī veidotu sabiedrībā atbildīgu attieksmi pret ceļu satiksmes drošību.

6. INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA

6.1. Kā būtisku valdības prioritāti izvirzām informācijas sabiedrības izveidi, kurā tiek aktīvi stimulēta informācijas tehnoloģiju attīstība un to sniegtās priekšrocības tiek aktīvi izmantotas visās dzīves sfērās.
6.2. Veicināsim brīva telekomunikācijas tirgus izveidi Latvijā. Veicināsim pieeju modernai telekomunikāciju sistēmai, tai skaitā internetam visā Latvijas teritorijā.
6.3. Veicināsim sabiedrības izglītošanu informācijas tehnoloģiju jomā, ieskaitot datoru lietošanas iemaņu pēc iespējas plašāku apguvi.
6.4. Radīsim tiesību normas Informācijas sabiedrības attīstības veicināšanai.
6.5. Ministru Kabineta pakļautībā izveidosim Informācijas sabiedrības biroju, kas izstrādās, koordinēs un uzraudzīs vienotas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju politikas īstenošanu valstī.
6.6. Uzsāksim pāreju uz valsts e-pārvaldi, reizē sakārtojot valsts pārvaldes struktūru, izskaužot liekos posmus, nodrošinot atklātību un palielinot efektivitāti, kā arī paplašinot sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldes procesā. Veidosim e-saikni starp sabiedrību un valsts pārvaldi.
6.7. Veicināsim Latvijas informācijas tehnoloģiju industrijas izaugsmi programmatūras un elektronisko iekārtu attīstības, ražošanas, apgādes un uzturēšanas jomās, kā arī veicināsim šo produktu eksportu.

7. ENERĢĒTIKA

7.1. Sekmēsim Latvijas neatkarību no importētajiem energoresursiem, atbalstot ekonomiski pamatotus atjaunojamo energoresursu izmantošanas projektus.
7.2. Veicināsim liberāla energoresursu un ar to saistīto pakalpojumu tirgus izveidošanu.
7.3. Saskaņojot Latvijas likumus ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, panāksim Latvijas enerģētikas uzņēmumiem un patērētajiem maksimāli labvēlīgus noteikumus.
7.4. Atbalstīsim centralizēto siltumapgādes sistēmu rekonstrukciju, kā arī siltummezglu un citu siltumu regulējošo ierīču izbūvi un siltuma zudumu samazināšanu ēkās.
7.5. Sekosim, lai energouzņēmumi ievērotu vides aizsardzības un drošības prasības, kā arī tiktu kvalitatīvi novērtēta to ietekme uz vidi.
7.6. Paaugstināsim energoapgādes drošību, veicinot vienota Baltijas elektrības tirgus izveidi un tā savienošanu vienotā tīklā ar Ziemeļvalstu un Centrāleiropas tirgiem.

8. LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU VIDE

8.1. Pilnveidosim ilgtermiņa lauku attīstības stratēģiju, kuras pamatā ir vienmērīga visu veidu un lielumu saimniecību attīstība visā Latvijas teritorijā, jaunu darba vietu radīšana, nodarbinātības dažādošana un eksporta veicināšana.
8.2. Aizstāvēsim Latvijas lauksaimnieku intereses Eiropas Savienībā, sekmējot mūsu lauku ražotājiem vienlīdzīgu iespēju attīstīties Eiropas Savienības ietvaros.
8.3. Veicināsim zemnieku savstarpēju sadarbību, atbilstoši sakārtojot normatīvo bāzi, pilnveidojot subsīdiju un nodokļu sistēmas, kā arī nodrošinot nepieciešamo informatīvo atbalstu.
8.4. Attīstīsim ilgtermiņa finansu kreditēšanas programmas gan lauksaimniecības ražotājiem, gan nelauksaimniecības attīstības projektiem lauku teritorijās.
8.5. Sakārtosim Latvijas iekšējo tirgu, tai skaitā pilnveidojot produktu un ražošanas standartu sistēmu, kā arī produkcijas kvalitātes uzraudzības mehānismu. Sevišķu vērību pievērsīsim importēto pārtikas produktu kvalitātes uzraudzībai, novēršot apšaubāmas kvalitātes produktu ienākšanu Latvijas tirgū.
8.6. Nodrošināsim godīgu un caurskatāmu Eiropas Savienības ražošanas kvotu sadali starp lauksaimniecības produktu ražotājiem.
8.7. Izmantojot Latvijas tīrās dabas priekšrocības, veicināsim ekoloģiski tīru produktu ražošanu, īpaši atbalstot Latvijas lauku produktu eksportu uz ārvalstīm.
8.8. Efektīvi izmantosim Eiropas Savienības atbalsta programmas lauksaimniecības produkcijas eksportam ārpus Eiropas Savienības.
8.9. Uzturēsim dialogu ar lauku ražotāju, pārstrādātāju un zemnieku pārstāvju organizācijām, nodrošinot saikni starp valdību, zemniekiem un pārstrādātājiem.
8.10. Veicināsim lauku vides ekonomikas dažādošanu, atbalstot arī nelauksaimnieciskas uzņēmējdarbības attīstību lauku teritorijās.

9. MEŽSAIMNIECĪBA

9.1. Realizēsim sabiedrībai un uzņēmējiem prognozējamu un atklātu meža politiku.
9.2. Saglabāsim valsts īpašumā esošo mežu īpatsvaru, nepieļaujot to privatizāciju.
9.3. Noteiksim valsts īpašuma mežu kā kapitāla atskaites vērtību, lai varētu vērtēt to apsaimniekošanas efektivitāti.
9.4. Veicināsim patēriņa pieaugumu un eksportu vietējās kokapstrādes produkcijai ar augstu pievienoto vērtību. Ieviesīsim valsts programmas koksnes blakusproduktu izmantošanai enerģētikā.
9.5. Ieviesīsim vienotu koksnes uzmērīšanas standartu un uzskaites sistēmu, kas reāli samazinās nelegālo koksnes apriti.
9.6. Atbalstīsim izglītošanu, veidosim meža īpašniekos un sabiedrībā apziņu, ka mežs jāapsaimnieko, to nenoplicinot. 9.7. Atvēlēsim lielākus līdzekļus mežzinātnes attīstībai.
9.8. Nodrošināsim plašāku meža ceļu un meliorācijas objektu būvi un rekonstrukciju.
9.9. Nepieļausim mežu pārciršanu un izvairīšanos no meža atjaunošanas.
9.10. Atvēlēsim lielākus līdzekļus Valsts meža dienesta darbības nodrošināšanai.

10. TŪRISMS

10.1. Veicināsim tūrisma kā nozīmīgas tautsaimniecības nozares attīstību, kā arī tūrisma īpatsvara pieaugumu Latvijas ekonomikas tiešo un netiešo ienākumu vidū.
10.2. Apzināsim un sistematizēsim tūrisma resursus, novērtēsim to potenciālu un izstrādāsim tūrisma attīstības stratēģiju reģionu un valsts līmeņos.
10.3. Palielināsim līdzekļu apjomu pievilcīga Latvijas tēla veidošanai un Latvijas kā tūrisma zemes reklāmai ārvalstīs.

11. SOCIĀLĀ DROŠĪBA

11.1. Veidojot līdzsvarotu valsts sociālekonomiskās vides attīstību, palielināsim darba vietu skaitu, mazināsim bezdarbu, sekmēsim iedzīvotāju ienākumu palielināšanos.
11.2. Ieviesīsim efektīvu un racionālu pasākumu sistēmu sociālās izstumtības mazināšanai.
11.3. Veicināsim demogrāfiskās situācijas uzlabošanos, palielinot un dažādojot valsts atbalstu bērnam un ģimenei.
11.4. Nodrošināsim regulāru pensiju palielināšanu, mazināsim sociālo spriedzi.
11.5. Izveidosim speciālas valsts atbalsta programmas personām ar ierobežotām iespējām aktīvi iekļauties darba tirgū.
11.6. Izveidosim vienkāršu, pārskatāmu un pieejamu sociālās drošības sistēmu.
11.7. Īpašas rūpes veltīsim kvalificētu sociālo darbinieku izglītošanai, vienlaikus paplašinot to funkcijas, palielinot atbildību un atlīdzību par darbu.
11.8. Veicināt sadarbību starp valsti un Baznīcu sociālo jautājumu jomā.

12. BĒRNS UN ĢIMENE

12.1. Noteiksim bērnu un ģimeni par vienu no valsts prioritātēm.
12.2. Sakārtosim bērnu un ģimeņu tiesību aizsardzības sistēmu, nosakot vienotu valsts politiku. Izstrādāsim ilgtermiņa programmu bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai.
12.3. Veicināsim pāreju no bērnu namiem uz ģimenes veida aprūpi, lai radītu bērniem ģimenisku vidi.
12.4. Izstrādāsim ilgtermiņa programmu, lai pasargātu bērnus no jebkāda veida vardarbības, noziedzības, atkarību izraisošu vielu lietošanas un izplatīšanas, azartspēļu ietekmes.
12.5. Nodrošināsim efektīvu ielas bērnu problēmas risināšanu.
12.6. Nozīmēsim tiesnešus bērnu un ģimenes lietās, kā arī nodrošināsim likumam atbilstošu un profesionālu pirmstiesas izmeklēšanu un lietu izskatīšanu.
12.7. Nodrošināsim pieņemto likumu izpildes kontroli.

13. VESELĪBAS APRŪPE

13.1. Kā vienu no valsts prioritātēm noteiksim solidāru, kvalitatīvu un visiem pieejamu veselības aprūpi katram Latvijas iedzīvotājam neatkarīgi no viņa sociālā stāvokļa, vecuma un dzīvesvietas.
13.2. Izveidosim Veselības aprūpes ministriju.
13.3. Ieviesīsim medicīnas darbinieku obligāto civiltiesisko apdrošināšanu.
13.4. Noteiksim veselības aprūpes pakalpojumu valsts garantētā groza saturu.
13.5. Nodrošināsim principa “nauda seko pacientam” reālu funkcionēšanu.
13.6. Definēsim veselības aprūpes pakalpojumu reālo cenu, paredzot līdzekļus veselības aprūpes un profilakses institūciju saimniecisko izdevumu segšanai, attīstībai un modernizācijai, kā arī adekvātu atalgojumu medicīniskajam personālam.
13.7. Paaugstināsim veselības aprūpes budžetu līdz 7% no IKP.
13.8. Ieviesīsim un attīstīsim obligātās bezmaksas veselības apdrošināšanas sistēmu.
13.9. Noteiksim sabiedrības drošībai nozīmīgās veselības aprūpes nozares, kuru finansēšana ir jārealizē kā valsts pasūtījums (AIDS, narkoloģija, psihiatrija, ftiziatrija, katastrofu medicīna un neatliekamā palīdzība).
13.10. Pilnveidosim primārās veselības aprūpes sistēmu, ieviešot daļējas kapitācijas principu ģimenes ārstu darba samaksā.
13.11. Pilnveidosim neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmu.
13.12. Izstrādāsim programmu ārstniecības personāla sagatavošanai atbilstošā skaitā un kvalitātē.
13.13. Farmācijas jomā par prioritāti noteiksim medikamentu pieejamības nodrošināšanu un racionālu valsts līdzekļu izlietojumu.

14. IZGLĪTĪBA UN ZINĀTNE

14.1. Nodrošināsim laikmetīgu, kvalitatīvu tautas izglītību, kas atbilst Latvijas un globālā darba tirgus prasībām un nodrošina reģionu ekonomiskās un sociālās attīstības vajadzības.
14.2. Pilnveidojot izglītības saturu, rūpēsimies, lai jaunā paaudze augtu zinoša, uz augstām morāles vērtībām orientēta, Latvijas un pasaules kultūrā integrēta, fiziski vesela un valstij lojāla.
14.3. Pilnveidosim pedagogu izglītības un tālākizglītības sistēmu, kā arī atalgojuma sistēmu, kas veicina darba kvalitāti un jauno speciālistu piesaistīšanu.
14.4. Nodrošināsim Izglītības un zinātnes ministrijas vadošo lomu valsts izglītības politikas īstenošanā.
14.5. Nostiprināsim bilingvālo izglītību visās mazākumtautību skolās. Pastiprināsim priekšdarbus mazākumtautību vidusskolu pakāpeniskai pārejai uz latviešu valodu kā mācību pamatvalodu, sākot ar 2004. gadu.
14.6. Nodrošināsim sabiedrības interesēm un valsts vajadzībām atbilstošu pieaugušo izglītību un mūžizglītību.
14.7. Veicināsim izglītību bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, nodrošinot to maksimālu iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē un darbā.
14.8. Īpašu vērību veltīsim fundamentālajām, kā arī humanitārajām zinātnēm, kas sekmē nacionālās identitātes un kultūras attīstību.
14.9. Sekmēsim lietišķo pētījumu izmantošanu tautsaimniecībā, lai zinātnes sasniegumi un uzkrātās zināšanas radītu intelektietilpīgus produktus ar augstu pievienoto vērtību.
14.10. Veicināsim zinātnisko darbu augstākās izglītības iestādēs, lai celtu akadēmiskā personāla kvalifikāciju un spētu sagatavot jaunus zinātniekus.
14.11. Materiāli stimulēsim jaunu cilvēku promociju un iesaistīšanos zinātniskajā darbā.

15. KULTŪRA

15.1. Veidosim kultūrpolitiku saskaņā ar nacionālo programmu “Kultūra”, līdzsvarojot Rīgas un novadu kultūras attīstību, profesionālo un tautas mākslu.
15.2. Izstrādāsim, pieņemsim, precizēsim likumus un normatīvos aktus, lai veicinātu Latvijas kultūras mākslas dzīves un profesionālās jaunrades attīstību.
15.3. Uzņemsimies valstisku atbildību par Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem kā nozīmīgu nacionālās identitātes sastāvdaļu.
15.4. Atbalstīsim Latvijas novadu kultūras dzīvi un tautas mākslu. Nodrošināsim Latvijas profesionālās mākslas labāko sasniegumu pieejamību Latvijas novados.
15.5. Uzņemsimies atbildību par Latvijas mākslas virzīšanu pasaulē kā būtisku Latvijas tēla sastāvdaļu.
15.6. Precizēsim valsts kultūras iestāžu finansējumu, nodrošinot tā atklātu, godīgu un lietderīgu sadali un padarītajam darbam atbilstošu atalgojumu valsts kultūras iestāžu darbiniekiem. Pārskatīsim valsts kultūras iestāžu darbinieku atalgojuma noteikšanas kārtību.
15.7. Saglabāsim un kopsim Latvijas nacionālo kopienu kultūru daudzveidību un veicināsim nacionālo kultūru attīstību.
15.8. Veidosim līdzsvarotu Latvijas kultūrvidi, kas atbilstu starptautiskajiem kultūras mantojuma saglabāšanas principiem.
15.9. Rūpēsimies par līdzsvarotu finansējuma sadali valsts, pašvaldību un privātajos kultūras sektoros.
15.10. Sekmēsim Latvijai nozīmīgu vēsturisko notikumu izvērtēšanu, veicināsim cienīgu to piemiņas iemūžināšanu.
15.11. Sekmēsim valsts kultūras pieminekļu, ieskaitot baznīcu, remontu un restaurāciju.

16. SPORTS

16.1. Izstrādāsim un pieņemsim ilglaicīgu, līdzsvarotu fiziskās audzināšanas un sporta attīstības programmu. Pilnveidosim sporta likumdošanu.
16.2. Noteiksim Latvijas sporta attīstības prioritātes, galveno vērtību veltot bērnu, jaunatnes un tautas sportam.
16.3. Sekmēsim vienotas sporta organizāciju struktūras izveidošanu saskaņā ar nacionālajām sporta interesēm.
16.4. Valsts un pašvaldību līmenī realizēsim un atbalstīsim mērķtiecīgu investīciju programmu sporta bāžu attīstībai, īpaši Latvijas novados.
16.5. Veicināsim veselīgu dzīvesveidu, izvirzot fiziskās aktivitātes un sportu kā nozīmīgu brīvā laika pavadīšanas veidu.

17. ETNOPOLITIKA

17.1. Īstenosim tādus etnopolitikas principus, lai tiktu ņemtas vērā valsts un visas sabiedrības – gan latviešu, gan nacionālo minoritāšu – intereses. Pilnveidosim likumdošanu etnopolitikas jomā un noteiksim atbildīgo institūciju kompetenci. Iecelsim augsta līmeņa politiski atbildīgu un attiecīgi pilnvarotu amatpersonu, kas atbildētu par etnopolitikas īstenošanu.
17.2. Nodrošināsim latviešu valodas mērķtiecīgu nostiprināšanu visās sabiedrības dzīves jomās un tās attīstību par Latvijas iedzīvotāju savstarpējās saskarsmes valodu. Atbalstīsim Valsts prezidentes izveidotās Valsts valodas komisijas darbību un Latviešu valodas attīstības valsts programmas pieņemšanu.
17.3. Sekmēsim Latvijas sabiedrības integrācijas, latviešu valodas apguves un naturalizācijas procesu kvalitatīvu īstenošanu.
17.4. Atbalstīsim nacionālo biedrību un kopienu, kā arī Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas darbību un veicināsim atbilstoša finansējuma nodrošināšanu šīm organizācijām. Īpaši atbalstīsim lībiešu – otras Latvijas pamattautības – organizācijas, veicinot šīs unikālās valodas un kultūras saglabāšanos un popularizēšanu pasaulē valsts ilgtermiņa mērķprogrammas “Lībieši Latvijā” ietvaros.
17.5. Mērķtiecīgi izglītosim sabiedrību etnopolitikas jautājumos, mazinot aizspriedumus un stereotipus. Veicināsim dialogu par tautību un valodu attiecībām Latvijā. Mazināsim informācijas telpu nošķirtību, pamatojoties uz kopīgām pamatvērtībām un savstarpēju cieņu.

18. ĀRLIETAS

18.1. Pilntiesīgi piedaloties Eiropas un eiroatlantisko sabiedroto kopīgajos lēmumos, īstenosim Latvijas nacionālās intereses – garantētu valsts drošību, laikmetīgas nācijas identitātes stiprināšanu un konkurētspēju globālajā tirgū.
18.2. Nodrošināsim Latvijas ārpolitikas pēctecību, stiprināsim saites ar tradicionālajiem Latvijas sabiedrotajiem un iegūsim jaunus.
18.3. Noteiksim šādas ārpolitikas prioritātes:
– dalība NATO, iekļaušanās Eiropas Savienībā, cieša sadarbība Baltijas un Ziemeļeiropas reģionā,
– tirdzniecības un ārvalstu ieguldījumu veicināšana, Latvijas interešu īstenošana pasaules tirdzniecības sistēmā,
– brīvības, demokrātijas, likuma varas un brīvā tirgus principu veicināšana visās Latvijas kaimiņvalstīs,
– draudzīgu un lietišķu divpusējo attiecību veidošana ar visām pasaules valstīm, kuras respektē starptautiski atzītās cilvēktiesības.

19. VALSTS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

19.1. Nodrošināsim Latvijas valsts pašaizsardzības spēju mērķtiecīgu paaugstināšanu.
19.2. Panāksim NATO partnerības mērķu un savietojamības prasību izpildi, nodrošinot Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku kopdarbību.
19.3. Sākot no 2003. gada, valsts aizsardzības vajadzībām atvēlēsim 2% no IKP, veicot konsekventu bruņoto spēku attīstības plānošanu un nodrošinot efektīvu budžeta izlietojuma kontroli.
19.4. Paaugstināsim militārā un civilā personāla profesionalitāti.
19.5. Apgādāsim Nacionālos bruņotos spēkus ar mūsdienīgu bruņojumu un ekipējumu.
19.6. Līdz 2004. gadam izveidosim pirmo NATO standartiem atbilstošu Sauszemes spēku vienību un specializēto vienību.
19.7. Turpināsim Zemessardzes attīstību, lai nodrošinātu Latvijas teritoriālo aizsardzību. Pilnveidosim zemessargu materiālās stimulēšanas un sociālās aizsardzības sistēmu.
19.8. Izstrādāsim modeli pakāpeniskai pārejai uz profesionālas atlases pamata veidotiem bruņotajiem spēkiem, kā arī pamatosim iespēju atteikties no obligātā militārā dienesta.
19.9. Izbeigsim obligātā dienesta karavīru izmantošanu ieslodzīto apsardzei un citu dienestam neraksturīgu uzdevumu veikšanai.
19.10. Nepieļausim cilvēka cieņu pazemojošās ārpusreglamenta attiecības Nacionālo bruņoto spēku karavīru vidū.
19.11. Veicināsim Latvijas zinātnieku potenciāla izmantošanu aizsardzības sistēmas attīstībā.
19.12. Atbalstīsim patriotisko audzināšanu un pilnveidosim militāro zināšanu apguves iespējas vispārizglītojošajās skolās un civilajās augstskolās.

20. TIESLIETAS

20.1. Palielināsim tiesu varas neatkarību, ieviešot tiesu reālas pašpārvaldes modeli un samazinot tiesu varas atkarību no izpildvaras.
20.2. Panāksim visu tiesu lietu savlaicīgu izskatīšanu.
20.3. Turpināsim tiesu informatizāciju, izveidojot vienotu informācijas tīklu un nodrošinot operatīvu tiesas nolēmumu publisku pieejamību.
20.4. Veicināsim tiesu nolēmumu kvalitātes paaugstināšanos, un it īpaši vispārējo tiesību principu ievērošanu nolēmumu pieņemšanā.
20.5. Apkarosim un novērsīsim korupciju tiesu sistēmā, nodrošinot lietu nejaušības principa ievērošanu lietu sadalē, kā arī piesaistot tiesu sistēmai augsti profesionālus un godīgus cilvēkus.
20.6. Nodrošināsim efektīvu tiesas spriedumu izpildi, izveidojot zvērinātu tiesas izpildītāju institūtu un realizējot aizsāktās reformas tiesu spriedumu izpildes jomā.
20.7. Pilnveidosim sodu izpildes sistēmu, izveidojot probācijas dienestu, kas palīdzētu sodu izcietušām personām reintegrēties sabiedrībā.
20.8. Ieviesīsim kriminālprocesuālās normas, kas nodrošinās mūsdienīgāku un ātrāku kriminālprocesu.
20.9. Uzlabosim tiesību jaunrades procesa plānošanu un koordināciju starp Tieslietu ministriju un citām valsts pārvaldes institūcijām, skaidri nosakot katras institūcijas kompetenci tiesību aktu projektu sagatavošanā un saskaņošanā, kā arī normatīvo aktu projektu publisko apspriešanu.
20.10. Izveidosim sadarbības modeli ārpus valsts sektora esošu kvalitatīvu speciālistu, kā arī nevalstiskā sektora organizāciju iesaistīšanai tiesību jaunradē.
20.11. Veicināsim sabiedrības tiesisko izglītošanu.
20.12. Veicināsim juridisko konsultāciju centru izveidošanu, kas sniegs juridisko palīdzību maznodrošinātām personām savu pamattiesību aizstāvēšanai.

21. IEKŠLIETAS

21.1. Nesaudzīgi apkarosim korupciju. Nodrošināsim efektīvu pretkorupcijas institūcijas darbību, stiprinot tās neatkarību, piešķirot tai plašākas izmeklēšanas pilnvaras un piesaistot starptautiskos ekspertus. Korupcijas novēršanā iesaistīsim sabiedrību.
21.2. Par tiesību aizsardzības iestāžu darbības prioritātēm izvirzīsim korupcijas, narkotiku izplatības, ekonomisko noziegumu apkarošanu, kā arī indivīda drošību.
21.3. Pastiprināsim sadarbību ar citu valstu tiesībsargājošām institūcijām organizētās noziedzības, korupcijas un starptautiskā terorisma apkarošanā.
21.4. Īstenosim efektīvu personāla politiku iekšlietu sistēmā, pilnveidojot darba samaksas sistēmu, paaugstinot darbinieku kvalifikāciju un izglītības līmeni, tajā skaitā piesaistot ārvalstu speciālistus, kā arī palielinot darbinieku atbildību.
21.5. Nodrošināsim iekšlietu sistēmas iestādes ar to funkciju veikšanai atbilstošu tehnisko bāzi.
21.6. Nostiprināsim liecinieku un cietušo aizsardzības sistēmu.
21.7. Pārkārtosim ceļu policijas darbu, lai tā kļūtu par audzinošu institūciju, kas vērsta uz satiksmes dalībnieku drošību.
21.8. Pabeigsim Latvijas ārējās robežas modernizāciju atbilstoši Eiropas Savienības standartiem.
21.9. Uzlabosim glābšanas dienestu darbību un to koordināciju, lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu palīdzības sniegšanu.
21.10. Turpināsim imigrācijas jautājumu sakārtošanu atbilstoši ES un Šengenas līguma prasībām, it īpaši jautājumos, kas attiecas uz nelegālās imigrācijas ierobežošanu.

22. VALSTS PĀRVALDE UN PAŠVALDĪBAS

22.1. Valsts pārvalde

22.1.1. Noteiksim kārtību, kādā Ministru prezidentam ir tiesības atlaist Ministru Kabineta struktūras darbiniekus, kuri zaudējuši Ministru prezidenta uzticību, vienlaikus nepieļaujot iespēju politizēt valsts dienestu.
22.1.2. Nodrošināsim valsts pārvaldes darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu salīdzinājumā ar privātajā sektorā strādājošajiem.
22.1.3. Padarīsim valsts civildienestu vienotu, iekļaujot tajā visas Ministru kabinetam padotās iestādes.
22.1.4. Pieskaņosim valsts pārvaldes iestāžu teritoriālās sistēmas pieciem plānošanas reģioniem.
22.1.5. Nodrošināsim valsts amatpersonu atbildību, arī materiālu atbildību, par pretlikumīgas darbības vai bezdarbības rezultātā indivīdam vai sabiedrībai radītiem zaudējumiem.
22.1.6. Atbalstīsim valsts pārvaldes profesionālo izaugsmi un nostiprināsim tās rīcībspēju.

22.2. Pašvaldības

22.2.1. Īstenosim vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu, ievērojot Eiropas vietējo pašvaldību hartu un balstoties uz pašvaldību iesniegtajiem priekšlikumiem, kā arī vienojoties ar pašvaldībām par procedūru un skaidriem kritērijiem.
22.2.2. Likumā „Par pašvaldībām” skaidri un precīzi formulēsim pašvaldībām deleģētās funkcijas un uzdevumus, kā arī noteiksim to veikšanai atbilstošu finansējumu.
22.2.3. Pabeigsim pašvaldību vienotās informācijas sistēmas izveidi.
22.2.4. Pārskatīsim pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda veidošanas principus, tai skaitā sadalot finansu līdzekļus vietējām pašvaldībām un rajonu pašvaldībām.
22.2.5. Izskatīsim pašvaldību budžetu finanšu avotus, lai veicinātu pašvaldību ieinteresētību sociālekonomiskajā attīstībā un panāktu, ka ekonomiskās aktivitātes pieaugums konkrētajā administratīvajā teritorijā palielina šīs pašvaldības ienākumus.

23. REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBA

23.1. Atbildību par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu jautājumiem koncentrēsim vienā valsts pārvaldes institūcijā.
23.2. Nodrošināsim valdības un reģionu savstarpēji koordinētu un saskaņotu darbu valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanai un šo plānu realizēšanai.
23.3. Izstrādājot un īstenojot valdības reģionālo politiku, nodrošināsim tautsaimniecības nozaru attīstības koordināciju un atbilstību reģionu attīstības prioritātēm.
23.4. Latvijas Nacionālajā attīstības plānā atspoguļosim un pamatosim valsts, kā arī visu reģionu attīstības iespējas.
23.5. Izstrādāsim Latvijas Nacionālo plānojumu, tajā atspoguļojot un pamatojot nacionālās intereses un prasības teritorijas izmantošanā, plānošanā un attīstībā.
23.6. Reorganizēsim Īpaši atbalstāmo reģionu programmu, paredzot reģionu tiešu līdzdalību projektu apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas lēmumu pieņemšanā.
23.7. Reorganizēsim Valsts investīciju programmu, paredzot tajā konkrētus kritērijus, kas nodrošinātu līdzvērtīgas projektu realizācijas iespējas visos reģionos.

24. VIDE UN DABAS AIZSARDZĪBA

24.1. Nodrošināsim sabiedrības līdzdalību vides aizsardzības politikas veidošanā un īstenošanā, kā arī sabiedrības izglītošanu un informēšanu par vides stāvokli.
24.2. Saglabāsim dabas un bioloģisko daudzveidību un veicināsim vides kvalitātes uzlabošanu.
24.3. Veidosim īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, vienlaikus veicinot tūrismu.
24.4. Paaugstināsim iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicināsim uzņēmējdarbību, investējot vides infrastruktūras attīstībā, kodoldrošībā un vides kvalitātes uzlabošanā.
24.5. Nodrošināsim ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu, kā arī veicināsim atjaunojamu resursu radīšanu un lietošanu. Veicināsim energoefektivitātes paaugstināšanu.
24.6. Piedalīsimies starptautiskajās vides aizsardzības iniciatīvās un risināsim piesārņojuma pārrobežu pārneses jautājumus.

POLITISKO SABIEDROTO SADARBĪBAS PRINCIPI

Valdību veidojošie politiskie sabiedrotie – partija Jaunais laiks, Latvijas Pirmā partija, Zaļo un zemnieku savienība un apvienība Tēvzemei un Brīvībai/LNNK vienojas par šādiem sadarbības principiem Saeimā un valdībā:
– tikai pēc vienprātības principa izskatīt jebkurus ierosinājumus par grozījumiem Satversmē, Pilsonības likumā, Valsts valodas likumā, kā arī Izglītības likumā noteiktajā pārejā uz latviešu valodu kā mācību pamatvalodu, sākot ar 2004. gadu;
– valdību veidojošo partiju atbildība ir nodrošināt savas Saeimas frakcijas disciplīnu, balsojot par valdības priekšlikumiem Saeimā;
– Saeimas darba koordinēšanai vajadzības gadījumā var sasaukt frakciju vadītāju un/vai partijas vadītāju sanāksmes, kā arī noturēt kopīgas frakciju sēdes.
Politiskie sabiedrotie atbalstīs Valsts prezidentes atkārtotu ievēlēšanu amatā.
Šajā deklarācijā noteiktie valdības mērķi un uzdevumi tiks konkretizēti valdības rīcības plānā, kurš tiks pieņemts pēc Ministru kabineta apstiprināšanas.

Partijas Jaunais laiks
vadītājs
Einars Repše

Latvijas Pirmās partijas
priekšsēdētājs
Ēriks Jēkabsons

Zaļo un zemnieku savienības priekšsēdētāja
Ingrīda Ūdre

Apvienības Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
līdzpriekšsēdētājs
Roberts Zīle

2002.gada 5.novembrī, Rīgā


8.Saeima – izaicinājums, iespējas un risks


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!