Raksts

Terminoloģijas vārdnīca darbam ar jaunatni


Datums:
27. augusts, 2002


Autori

Providus


No 9. augusta līdz 11. augustam Latvijas Jaunatnes Padome organizēja semināru “Vienota valoda” kopējās terminoloģijas apzināšanai un izveidošanai darbam ar jaunatni.

Semināra mērķis bija – kopīgi piedaloties nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un valsts pārvaldes pārstāvjiem, izveidot materiālu vienotai terminoloģijai darbam ar jaunatni – terminoloģijas skaidrojošo vārdnīcu.

Divu dienu laikā 30 dalībnieki no nevalstiskā sektora, valsts pārvaldes un, piedaloties ekspertiem, izstrādāja materiālu par jaunatnes politiku un vienotu terminoloģiju darbam ar jaunatni. Pavisam dalībnieki identificēja 130 jēdzienus, bet par prioritāriem izvēlējās 42. Šo materiālu pielietos, lai sabiedrībā būtu vienota izpratne par jaunatnes politiku. Latvijas Jaunatnes padome šo materiālu iesniegs Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprināšanai, lai šim dokumentam būtu saistošs raksturs.

Latvijas Jaunatnes Padomes semināra “Vienota valoda” darba materiāls –

Terminu skaidrojumi.

Jaunietis/Jauniete

  • Indivīds, kurš atrodas savas personības attīstības un patstāvīgas dzīves uzsākšanas procesā, vecumā no 14 līdz 25 gadiem, kuram nepieciešams sabiedrības atbalsts.
  • Fiziska persona no 14 līdz 25 gadiem, kuru raksturo patstāvīgas dzīves uzsākšana, interešu daudzveidība, pieaugoša atbildība, …, neatkarīgi no reliģiskās piederības, sociālā stāvokļa, dzimuma, rases, mantiskā stāvokļa, etniskās piederības, veselības stāvokļa.
  • Persona attīstības posmā starp bērnu un pieaugušo, vecumā no 13 līdz 29 gadiem, vērtību sistēmas veidošanās stadijā ar diferencētām attīstības, uztveres, izpratnes, attieksmes un atbildības pakāpēm un atšķirīgām vajadzībām katrā attīstības posmā.

*) zināšanas un pieredze
*) sociālā vide un intereses
*) tiesiskais regulējums
*) psiholoģiskās un fiziskās īpatnības

Jaunatne
Ir demogrāfiskā grupa no 15 līdz 25 gadiem, tai skaitā skolēni, studenti, audzēkņi, strādājošie un nestrādājošie, bezdarbnieki, bāreņi, bez vecāku gādības palikušie, ielu bērni (pārtrūkusi saikne ar ģimeni), jauniešu ģimenes, organizētie un neorganizētie jaunieši ar īpašām vajadzībām un invalīdi.

Jauniešu iniciatīva
Ir mudinājums, ierosinājums vai pirmais solis darbībai, ko veic jaunieši, pamatojoties uz brīvu (-prātīgu) gribu.

Darbs ar jaunatni

  • Ir konkrētu iniciatīvu mērķtiecīgu pasākumu kopums, kas ir virzīts uz jaunatnes attīstību, jauniešu vērtību sistēmas veidošanos (paņemts no termina “jaunietis” raksturojuma).
  • darbs ar jaunieti viņa /citu jauniešu interešu aizstāvību un vajadzību nodrošināšanai, iesaistot jaunieti visos procesa posmos – plānošanā, izstrādē, organizēšanā, veikšanā, vērtēšanā, pārvaldē, kontrolē un rezultātu izmantošanā.

Jaunatnes darbs
Ir darbs, ko veic jaunieši brīvprātīgi vai profesionāli, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Sabiedrības, īpaši jaunatnes attīstībai.

Jauniešu projekts
Ir jaunatnes darba veids, kura sagatavošanā, īstenošanā, galvenokārt, piedalās jaunieši.

Jauniešu akcijas
Ir jaunatnes darba veids, kas demonstrē jauniešu pozīciju sabiedrībai konkrētos jautājumos.

Jauniešu kustība
Ir jauniešu un/vai jauniešu organizāciju kopība, kas vērsta uz vienotu mērķi.

Jaunatnes brīvprātīgais darbs
Ir jaunatnes darba veids, ko jaunieši veic no brīvas gribas, nesaņemot par to atalgojumu.

Jauniešu brīvprātīgā darba programma
Ir programma, kas paredz darboties noteiktās sfērās (sociālā, izglītības, kultūras) un uz konkrētu laiku, iegūstot pieredzi un zināšanas.

Jaunatnes starptautiskais darbs
Ir darbs, ko veic jaunieši starptautisku organizāciju līmenī; jaunatnes organizāciju starptautiskā sadarbība.

Jauniešu interešu aizstāvība
Organizācija ar savu darbu nodrošina biedru vai mērķa grupas intereses.

Jauniešu interešu pārstāvība
Deleģēts pārstāvis izsaka, aizstāv, formulē jauniešu viedokli citās institūcijās.

Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā
Ir iespēja jauniešiem izteikt viedokli un tikt uzklausītam par visiem jautājumiem (ģimenē, skolā, izglītības iestādē, vietējā komūnā, pašvaldībā, valstī, organizācijā), kas var ietekmēt jauniešu dzīvi.

Jaunatnes organizāciju pakalpojumi
Ar atlīdzību vai bez veikti pakalpojumi, kas ir saskaņā ar organizācijas mērķiem un uzdevumiem konkrētu vajadzību apmierināšanai (pasākumi, semināri, nometnes utt.).

Stratēģiskā programma darbā ar jaunatni
Ir konkrēta jauniešu situācijas analīze un redzējums, kas sniedzas nākotnē, ietverot to konkrētā izstrādātā darbības plānā.

Jaunatnes atbalsta sistēma
Ir vienību kopums, kas nodrošina jaunatnes iniciatīvas, jaunatnes darbu, darbu ar jaunatni u.c.

Līdzdalība
– aktīva iesaistīšanās un procesa ietekmēšana, līdzdarbojoties, paužot savu viedokli un sniedzot ieguldījumu vispārējā procesa virzībā un attīstībā.

Jaunatnes līdzdalība
– aktīva iesaistīšanās sabiedrības procesos un to ietekmēšana, kurai vajadzīgs sabiedrības atbalsts un institucionālā sistēma.

Politika – (def.) [policy – angliski] rīcības politika

Jaunatnes politika – integrēta sabiedriskā politika, kas vērsta uz jaunatnes līdzdalību, vajadzību apmierināšanu, integrāciju un problēmu risināšanu un definē sabiedrības atbalsta un institucionālo sistēmu darbību.
Dažādās jomas – nodarbinātības, sociālās aizsardzības, veselības aizsardzības un aprūpes, mājokļu… u.c.

Jaunatnes mājokļa politika – mehānismu kopums, kas nosaka, kā atbalstīt jauniešus patstāvīgas dzīves uzsākšanai mājoklī neatkarīgi no vecākiem.

Jaunatnes lietas [youth affairs] – jautājumu un problēmu loks, kas skar jaunatnes interešu aizstāvību un vajadzību nodrošināšanu.

Pakalpojumi jaunatnei [youth services]
Uz jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstoši [orientēti] organizēti pakalpojumi ikvienam jaunietim.

Riska jaunatne [youth at risk]
dažādu faktoru ietekmē pakļauti iespējai tikt politiski, sociāli un ekonomiski izstumti.

Jaunatnes lietu koordinators
Atbildīgā pašvaldības amatpersona, kas pārrauga, koordinē un nodrošina jaunatnes politikas izvirzīto mērķu realizāciju savā pašvaldībā.

Jaunatnes lietu speciālists
Valsts institūcijas, kas saistīta ar darbu ar jaunatni, darbinieks.

Ielu darbinieki
darbinieki, kas veic savus pienākumus, (palīdzot) dodoties pie tiem, kam nepieciešama sociālā palīdzība pretstatā tiem darbiniekiem, kas pieņem apmeklētājus sociālās palīdzības centros un citās pašvaldībās un iestādēs.

Nacionālā jaunatnes programma
Ir valsts mēroga stratēģiskā programma konkrētas jaunatnes politikas jomas īstenošanai.

Nacionālā jaunatnes politikas programma –
Valsts mēroga uzdevumu kopums, līdzeklis Jaunatnes politikas sasniegšanai.

Nacionālā jaunatnes programma – veselības aizsardzības un aprūpes, nodarbinātības, sociālās aizsardzības, mājokļu … – attiecas uz kādu specifisku jaunatnes politikas lomu.

Neformālā izglītība
Jaunatnes n.i.
Iesaista jauniešus uz brīvprātības pamata, nodrošinot viņus ar iespējām apgūt prasmes un kompetences ārpus formālās izglītības. Neformālā izglītība raksturo rūpīgi un profesionāli izstrādātas programmas personības attīstībai, attieksmes veidošanai un socializācijai programmu dalībniekiem mūža izglītības kontekstā.

Pieredzes izglītība
Neformāls izglītības veids, kas balstās uz darbības un pārdzīvojuma refleksiju un analīzi, kā rezultātā tiek iegūta jauna dzīves pieredze un atziņas.

Pilsoniskā izglītība
Neformālās izglītības veids, kas palīdz apgūt demokrātijas praksi un veido attieksmi pret valsti un pilsonisko apziņu.

Starpkultūru izglītība
Neformālās izglītības veids, kas izmanto sevis un savas kultūras apzināšanos kā metodi, lai izprastu kopīgo un atšķirīgo dažādās kultūrās un veidotu prasmi izprast un pieņemt atšķirīgo.

Jauniešu apmācības
Vērtību sistēmas veidošana, apgūstot un attīstot prasmes un iemaņas.

Līderis
Jaunietis, kas spēj motivēt citus, ierosināt jauniešu iniciatīvas un kvalitatīvi īstenot projektus.

Līderu apmācības
Dod jauniešiem zināšanas un nodrošina prakses iespējas, lai attīstītu līdera spējas motivēšanā un strādāšanā ar sevi un citiem, izvirzītā mērķa sasniegšanai.

Jaunatnes darbinieks
Persona, kas profesionāli sniedz jaunatnei informatīvu, konsultējošu, sociālu, psiholoģisko, tiesisko u.c. atbalstu un palīdzību.

Jaunatnes iniciatīva
Pašu jauniešu ierosināta darbība sev aktuālu mērķu sasniegšanai.

Valsts jaunatnes iniciatīva
Valsts finansēti nacionālā mēroga pasākumi jaunatnes iniciatīvas atbalstam.

Jauniešu klubs
atbalstīta iniciatīva, kad tiek nodrošināta droša vide jauniešiem brīvā laika pavadīšanai.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!