Raksts

Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS priekšlikumi valdības deklarācijai (Kalvīša)


Datums:
01. novembris, 2006


Autori

Providus


Nosūtīti Ministru prezidentam A. Kalvītim 31. oktobrī.PROVIDUS priekšlikumi attiecas uz valsts pārvaldes uzlabošanu, būvniecības nozares politiku, fizisko personu ienākumu un mantiskā stāvokļa kontroli, valsts institūciju un partiju godaprāta veicināšanu, tieslietu reformām, policijas attīstību un Eiropas Savienības politiku.

Valsts pārvalde

1) Lai nodrošinātu ikvienam iedzīvotājam iespēju atrisināt problēmas ar valsts pārvaldes iestādēm ātri un kvalitatīvi un lai realizētu Administratīvā procesa likuma mērķi, valdība radīs iespēju palielināt administratīvo tiesnešu skaitu un tiesu pieejamību ārpus Rīgas.

2) Lai mazinātu administratīvo tiesu noslogotību, valdība sekmēs un radīs iespēju ieviest alternatīvas strīdus risināšanas metodes administratīvajā procesā saskaņā ar EP Rekomendācijas Nr. 2001-9 „Par alternatīvām strīdus risināšanas metodēm administratīvajā procesā” ieteikumiem.

3) Valdība attīstīs fizisko personu datu aizsardzību, veidojot starptautiskiem standartiem atbilstošu un neatkarīgu fizisko personu datu aizsardzības uzraugu. Tiks izstrādāts jauns starptautiski pieņemtiem standartiem atbilstošs informācijas atklātības tiesiskais regulējums, nodrošināta tā kvalitatīvu ieviešana un iedibināta šo tiesību īstenošanas kontrolei nepieciešamā institucionālā sistēma.

4) Valdība izstrādās mehānismus, kā nodrošināt valsts pārvaldes kapacitātes celšanu, īpaši izglītības politikas jomā, kur līdz šīm konstatēts kvalificētas pieejas, politiskās pēctecības un atbildīgas komunikācijas ar sociālajiem partneriem trūkums.

Būvniecība

5) Ņemot vērā faktu, ka būvniecība ir strauji augoša nozare un to regulē normatīvie akti, kas neatbilst mūsdienu prasībām, valdība sagatavos jaunu būvniecības nozari regulējošo likumu un to pavadošos normatīvos aktus.

6) Būvniecībā patlaban nav skaidrs sadalījums starp valsts un pašvaldību institūciju pienākumiem un atbildībām. Valdība veiks būvniecības nozarē iesaistīto institūciju pienākumu auditu, skaidri nodalot valsts būvinspekcijas un pašvaldību būvvalžu tiesības un pienākumus, atbilstoši veicot arī nepieciešamā finansējuma piešķiršanu.

Finanses

7) Valdība izstrādās un iedzīvinās efektīvu mehānismu, lai pilnveidotu fizisko personu ienākumu un mantiskā stāvokļa kontroli. Tas nepieciešams, lai mazinātu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un neļautu korupcijā un citās noziedzīgās darbībās iesaistītām personām slēpt nelikumīgi iegūtus īpašumus zem citu personu vārda. Šis mehānisms ir pārdomāti jāintegrē ar patlaban esošo valsts amatpersonu un iedzīvotāju ienākumu deklarēšanas sistēmu.

Valsts institūciju un partiju godaprāts

8) Ir jāturpina sniegt atbalstu gan tiesiskā regulējuma pilnveidošanas, gan resursu nodrošināšanas ziņā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un citām institūcijām, kas ir iesaistītas cīņā pret korupciju. Valdība atturēsies no jebkādām darbībām, kuras var radīt iespaidu par korupcijas novēršanā un apkarošanā iesaistīto iestāžu nepienācīgu ietekmēšanu.

9) Politisko partiju finansēšanas sistēmai maksimāli jāierobežo nezināmas izcelsmes līdzekļu ieplūšana partiju kasēs, jānodrošina samērīgi priekšvēlēšanu kampaņas tēriņi un jāgarantē vēlēšanu taisnīgums. Ir jāizstrādā regulējumu trešo personu veiktajām priekšvēlēšanu kampaņām, kā arī jāparedz atturošus sodus par pārkāpumiem priekšvēlēšanu kampaņās. Valdība veiks arī visus citus nepieciešamos pasākumus likumdošanas iniciatīvas un kontroles nostiprināšanas ziņā, lai samazinātu iespējas graut partiju finansēšanas un aģitācijas regulējuma mērķu sasniegšanu.

10) Lai mazinātu politisko partiju atkarību no šaurām interešu grupām, valdība izstrādās koncepciju par valsts finansējuma piešķiršanu partijām.

11) Priekšvēlēšanu aģitācijai jānodrošina iespēja sabiedrībai gūt vispusīgu priekšstatu par politisko partiju un deputātu kandidātiem. Valdība atbalsta skaidrus mediju darba noteikumus priekšvēlēšanu periodā un valsts finansējuma piešķiršanu raidorganizācijām publisko debašu veidošanai priekšvēlēšanu periodā. Valdība nodrošinās priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pieņemšanu savlaicīgi, pirms nākamajām pašvaldību vēlēšanām.

12) Lai novērstu nelietderīgu rīcību ar valsts mantu, valdība pieņems normatīvo regulējumu valsts mantas iznomāšanai.

13) Ministru Kabinets apņemas savā darbā ievērot augstus ētikas standartus un pieņemt MK ētikas kodeksu.

Tieslietas

14) Valdība nodrošinās nepieciešamo politisko atbalstu un resursus tādām tiesu sistēmas reformām, kas stiprinās tiesu varas neatkarību un veicinās paļāvību tiesiskas valsts principu ievērošanai Latvijā. Šis uzdevums ietver tālāku darbu ar Tiesu iekārtas likumprojektu, kā arī citu nepieciešamo soļu speršanu maksimāli kvalificētu tiesnešu piesaistīšanai, tiesnešu motivēšanai karjeras laikā pilnveidot savu kompetenci un darba kvalitāti, kā arī tiesnešu atbildības nodrošināšanai, ciktāl tā nemazina tiesnešu darbā nepieciešamo neatkarību

15) Valdība izvērtēs pastāvošo kriminālprocesuālo drošības līdzekļu efektivitāti – gan pēc to piemērošanas mērķa, gan satura. Valdība ieviesīs jaunus kriminālprocesuālos drošības līdzekļus, īpašu uzmanību pievēršot tādiem drošības līdzekļiem, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, piemēram, nodrošinot iespēju piemērot efektīvu pirmstiesas uzraudzību personām, kas nav sabiedrībai bīstamas.

16) Valdība līdz 2009. gadam palielinās valsts kompensāciju vardarbīgos noziegumos cietušajiem apmērus līdz 20 minimālajām mēnešalgām, tādējādi nodrošinot taisnīgas un samērīgas kompensācijas noziedzīgu nodarījumu upuriem.

17) Valdība apņemas izstrādāt valsts politiku noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta un cietušo tiesību aizsardzības efektīvai nodrošināšanai, atbilstoši starptautiskajām tiesību normām.

18) Lai īstenotu pilnvērtīgu atjaunojošās tiesvedības principu klātesamību Latvijas krimināltiesību sistēmā un katra indivīda cilvēktiesību un likumisko interešu ievērošanu, valdība apņemas izstrādāt koncepciju par alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu attīstību un iedzīvināšanu Latvijas tiesību sistēmā.

19) Valdības pirmajā darbības gadā ir internetā jānodrošina bezmaksas pieejamība visiem tiesu nolēmumiem, kas ir vispārējas pieejamības informācija.

Policija

20) Valdība izstrādās un īstenos Valsts policijas ilgtermiņa attīstības stratēģiju, kas nodrošinās demokrātiskas, uz pakalpojumu sniegšanu orientētas Valsts policijas nostiprināšanu.

21) Lai nodrošinātu policijas darba kvalitāti atbilstoši demokrātiskas un tiesiskas valsts standartiem, ir jāievieš jauni policijas darba vērtēšanas kritēriji. Sabiedrības apmierinātībai ar policijas darbu un uzticības līmenim policijai ir jākļūst par vienlīdz nozīmīgu policijas darba vērtēšanas kritēriju līdzās noziedzības līmeņa mazināšanai, noziedzīgu nodarījumu atklāšanai un sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanai.

Eiropas Savienības politika

22) Valdība nodrošinās, ka vienotā ES ārējās un drošības politikā, īpaši dialogā ar Baltkrieviju un Krieviju, neizpaliek prasības par demokrātisko vērtību un cilvēktiesību ievērošanu.

23) Latvijas enerģētiskā drošība ir iespējama tikai kopīgas ES enerģētikas politikas ietvaros. Valdība nodrošinās aktīvu Latvijas interešu aizstāvību, stiprinot ES enerģētikas politikas prioritāti pār valstu divpusējiem enerģētikas politikas risinājumiem.


Deklarācija par Aigara Kalvīša vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību

Latvijas Nevalstisko organizāciju priekšlikumi Valdības deklarācijai


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!