Raksts

Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS priekšlikumi Valda Dombrovska valdības deklarācijai


Datums:
21. oktobris, 2010


Autori

Providus


Foto: raysto

Veidojot savus priekšlikumus valdības deklarācijai, [i]PROVIDUS[/i] ir pievērsies tām darbības jomām, kurās organizācijai ir plaša uzkrātā ekspertīze.

Priekšlikumi rakstīti, iepazīstoties ar Ministru prezidenta Valda Dombrovska pārstāvētās partiju apvienības Vienotība programmu un pieņemot, ka šīs programmas īstenošana būs arī Valdības deklarācijas pamatā. Tādēļ priekšlikumos nav atkārtotas Vienotības programmā jau aprakstītās atbalstāmās rīcībpolitikas.

PROVIDUS aicina valdību veidojošās partijas Valdības deklarācijā iekļaut šādas apņemšanās:

Tieslietu jomā

Panāksim ātru un prognozējamu tiesu procesu, t.sk. samazinot pārsūdzības instanču skaitu maza apmēra prasībām, līdztekus nodrošinot cita veidu strīdu risināšanas metodes (mediācija, šķīrējtiesa, samierināšana, tiesībsargs u.tml.), paaugstinot atbildību par apzinātu procesa novilcināšanu, paplašinot tiesneša rīcības brīvību atstāt bez izskatīšanas lietas, kurās vērojama pušu nevēlēšanās efektīvi izskatīt strīdu.

Paplašināsim Satversmes tiesas kompetenci, uzliekot par pienākumu vērtēt arī vispārējo tiesu procesos pieļautos cilvēktiesību pārkāpumus.

Caur kvalitātes prizmu vērtēsim visas tiesu sistēmas amatpersonas, iedibinot tiesu amatpersonu (tiesneši, prokurori, zvērināti advokāti, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināti notāri) darbības profesionālu novērtēšanu.

Īstenosim kriminālsodu un administratīvo sodu politikas un sodu izpildes modernizāciju atbilstoši starptautiskajiem standartiem — izstrādājot jaunu Sodu izpildes likumu un Administratīvo sodu likumu.

Īstenosim prokuratūras institucionālo un funkcionālo reformu.

Ieviesīsim juridiskās izglītības sistēmas izvērtēšanas sistēmu, paredzot vienotu standartu un valsts centralizētu eksāmenu visām izglītības iestādēm, kas piedāvā apgūt jurista palīga un jurista klasifikāciju.

Uzlabosim tiesu nolēmumu un tiesu sistēmas datu pieejamību, nodrošinot, ka visi tiesu nolēmumi tiek publicēti, tie ir tematiski sakārtoti, un ir nodrošināta iespēja izsekot lietas gaitai visās tiesu instancēs.

Izveidosim visai valstij vienotu noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta sistēmu uz Juridiskās palīdzības administrācijas bāzes.

Izstrādāsim un pieņemsim Mediācijas likumu, ietverot šajā likumā visa veida (civiltiesisko, krimināltiesisko un administratīvo) strīdu risināšanas instrumentu regulējumu.

Izstrādāsim un īstenosim Valsts Sodu izpildes dienesta likumu, kas noteiks vienotu tiesisko statusu un regulēs vienotu dienesta gaitu un sociālās garantijas Valsts probācijas dienesta un ieslodzījuma vietu darbiniekiem.

Reorganizēsim sodu izpildes sistēmu, lai padarītu efektīvāku Valsts probācijas dienesta un ieslodzījuma vietu darbību kopīgu sodu izpildes mērķu sasniegšanai, optimizēsim cietumu administrēšanā nodarbināto amatpersonu skaitu, uz tā rēķina palielinot to speciālistu loku, kas strādā tiešā saskarsmē ar ieslodzītajiem, organizējot resocializācijas un nodarbinātības pasākumus.

Attīstīsim Valsts probācijas dienesta darbu, panākot, ka dienests nodrošina sabiedrības drošību, veic noziedzības prevenciju, īstenojot postpenitenciāro funkciju.

Samazināsim noziedzīgu nodarījumu recidīvu, paplašinot ieslodzīto resocializācijas iespējas un attīstot ieslodzījumam alternatīvos sodus, t.sk. probācijas uzraudzību.

Pilnveidosim ieslodzīto veselības aprūpi, pārskatot Veselības ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetences šajā jomā.

Iekšējās drošības jomā

Izstrādāsim jaunu Operatīvās darbības likumu, lai tas atbilstu starptautiskajos tiesību aktos ietvertajām normām.

Īstenosim vienotu programmu Preventīvā darba veikšanai visā valsts teritorijā, īpašu uzmanību pievēršot bērniem un jauniem cilvēkiem no sociālā riska grupām.

Nodrošināsim likumpārkāpēju kvalitatīvu uzraudzību sabiedrībā, nesamazinot esošo uzraudzības līmeni, attīstot jaunus darba instrumentus probācijas jomā, īpašu uzmanību pievēršot nepilngadīgajiem un personām, kuras izdarījušas vardarbīgus un pret dzimuma neaizskaramību vērstus noziegumus.

Ierobežosim narkotisko un psihotropo vielu un to prekursoru nelegālo apriti, narkotiku piedāvājumu un pieprasījumu, cilvēku tirdzniecības gadījumus, veicināsim ekonomisko noziegumu profesionālu izmeklēšanu, kā arī iesaistīsim valsts drošības dienestus starptautiskajā sadarbībā un organizētās noziedzības apkarošanā.

Pievērsīsim īpašu uzmanību sieviešu un bērnu drošības garantēšanai, veiksim preventīvos un citus pasākumus, lai novērstu vardarbību mājsaimniecībā un novērstu bērnu seksuālo izmantošanu.

Apvienosim visu iekšlietu un tieslietu sistēmas koledžu un mācību centru resursus, nodrošināsim sistēmisku, kvalitatīvu un šodienas profesionālajiem kritērijiem atbilstošu policijas, robežsardzes, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ieslodzījuma vietu, probācijas institūciju un citu drošības jomas speciālistu profesionālo izglītību, tajā skaitā sniedzot iespēju iegūt otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību.

Izvirzīsim par prioritāti, veidojot iekšlietu sistēmas budžetu, personāla atalgojumu un sociālās garantijas, jo sevišķi speciālistiem, kuri apkaro organizēto noziedzību un strādā sevišķi smagu noziegumu atklāšanas jomā.

Noteiksim, ka sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem to mājās, uz ielas, ceļā un sabiedriskajās vietās ir prioritārs tiesību aizsardzības iestāžu uzdevums, kas pret to darbiniekiem izvirza īpašas prasības — profesionalitāti, labu izglītību, godīgumu un vēlmi kalpot sabiedrībai.

Uzlabosim iekšlietu iestāžu sadarbību ar pašvaldībām, citām valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī saikni ar iedzīvotājiem.

Korupcijas novēršana un apkarošana

Stiprināsim trauksmes cēlāju aizsardzību, nosakot valsts amatpersonām pienākumu ziņot par tām zināmajiem korupcijas vai interešu konflikta gadījumiem, un iestāžu vadītājiem — pienākumu nodrošināt, lai par korupciju vai interešu konfliktiem ziņojušajām amatpersonām augstākstāvošas amatpersonas neradītu nepamatotas nelabvēlīgas sekas.

Ieviesīsim lobētāju reģistru/s valsts institucijās, t.sk. Saeimā, lai neradītu lielu administratīvo slogu ne institūcijām, ne pašiem lobētājiem, taču atvieglotu pilsoņu iespējas izsekot politikas veidošanas procesā notiekošajam.

Pieņemsim skaidras rīcībpolitikas nostādnes attiecībā uz valsts kontrolē esošajām kapitālsabiedrībām un izvērtēsim šo kapitālsabiedrību pārvaldības daļējas centralizācijas iespējas.

Noteiksim skaidru un atklātu procedūru sasniedzamo mērķu nospraušanai valsts un pašvaldību kontrolē esošajām kapitālsabiedrībām, kā arī pienākumu par izvirzīto mērķu sasniegšanu regulāri publiski atskaitīties. Nodrošināsim pakalpojumu saņēmēju iesaistīšanās iespējas (piem., ar interneta starpniecību) mērķu, kas pēc būtības ir pārvaldes funkcijas, formulēšanas procesā.

Nodrošināsim ikgadēju valsts un pašvaldību kontrolēto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu darba rezultātu novērtējumu un šo amatpersonu prēmēšanu sasaistīsim ar mērķu izpildes pakāpi.

Noteiksim standartus tam, kāda korporatīvā informācija un cik regulāri ir publiskojama valsts un pašvaldību kontrolēto kapitālsabiedrību interneta vietnēs. Lielākajām kapitālsabiedrībām, kapitālsabiedrībām, kuras veic pārvaldes funkcijas, un kapitālsabiedrībām, kuras saņem valsts vai pašvaldību budžeta dotācijas, internetā obligāti publiskojamā informācija būs plašāka, t.sk. būs jāpublisko valsts pārvaldes funkciju veikšanas izcenojumi un to aprēķināšanas metodoloģija. Nodrošināsim dotāciju apmēra valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām un to pamatojuma publiskošanu.

Enerģētikas politika

Izveidosim un īstenosim atbalsta mehānismus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem dzīvojamajām, publiskajām un ražošanas ēkām, tajā skaitā radot iespēju saņemt valsts un ES struktūru paredzētu atbalstu šādu pasākumu īstenošanai dzīvojamajā sektorā arī fiziskām personām.

Migrācijas politika

Nekavējoties ieviesīsim dubultpilsonību.

Panāksim, lai skolas ir gatavas sniegt kvalitatīvu izglītību bērniem, kas atgriezušies no emigrācijas, ļaujot viņiem netraucēti turpināt skolas gaitas, nezaudējot skolas gadus (lai bērni varētu turpināt mācīties ar saviem vienaudžiem nākamajā klasē, nevis tiktu sūtīti mācīties vienu vai divas klases zemāk).

Izstrādāsim imigrantu integrācijas politiku un panāksim, ka latviešu valodas apmācības kursi būs pieejami jebkuram interesentam un daļēji finansēti noteiktām imigrantu grupām, piemēram, Latvijas pilsoņu dzīvesbiedriem — ārzemniekiem.

Atbalstīsim konsultācijas mehānismu izveidi, lai lēmumu pieņemšanā iesaistītu imigrantu organizācijas, īpaši jautājumos, kas tieši skar imigrantus, piemēram, imigrantu integrācijas politikas veidošanā, Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda īstenošanā un izvērtēšanā.

Valdim Dombrovskim nosūtīts 2010.gada 14. oktobrī


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!