Raksts

PROVIDUS priekšlikumi valdības rīcības plāna izstrādei


Datums:
08. decembris, 2010


Autori

Providus


Foto: Jonathon D. Colman

A.god. V.Dombrovska kungs!Atsaucoties Jūsu aicinājumam nevalstiskajām organizācijām aktīvi iesaistīties valdības rīcības plāna gatavošanā, biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” (turpmāk – PROVIDUS) ir sagatavojusi savus priekšlikumus valdības deklarācijas izpildei. Attiecīgie valdības deklarācijas punkti ir iezīmēti slīpsvītrā, tiem pievienojot konkrētus priekšlikumus.

1.2. Izstrādāsim priekšlikumus, lai balsošana būtu nodrošināta elektroniskā vidē jau 2013.gada pašvaldību vēlēšanās un 2014.gada Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Izveidosim e-vēlēšanu un e-referendumu platformu.

PROVIDUS priekšlikumi par 1.2.punktu:

1.2.1. Izstrādāsim grozījumus likumos, kas ļaus vākt parakstus likumu ierosināšanai arī elektroniski (savu parakstu apliecinot īpašās e-referendumu platformās, caur internetbankām vai citā drošā veidā)

1.4. Mazināsim naudas ietekmi uz vēlēšanām, pieļaujamo finansējumu vēlēšanu kampaņām. Precizēsim priekšvēlēšanu izmaksām pieskaitāmos izdevumus. Izvērtēsim iespējas ierobežot politisko reklāmu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, vienlaikus ar mērķtiecīgu valsts pasūtījumu nodrošinot kvalitatīvas debates sabiedriskajos medijos.

PROVIDUS priekšlikumi par 1.4.punktu:

1.4.1. Izvērtēsim 2009.gada pašvaldību un 2010.gada Saeimas vēlēšanu pieredzi, lai uzlabotu partiju finanšu un priekšvēlēšanu aģitācijas regulējumu;

1.4.2. Atkārtoti uz Saeimu virzīsim grozījumus Krimināllikumā, kas kriminalizētu politisko partiju tā sauktās “melnās kases”;

1.4.3. Noteiksim bargākus sodus medijiem, vides un interneta reklāmu izvietošanas pakalpojumu sniedzējiem par priekšvēlēšanu aģitācijas regulējuma pārkāpšanu laikā pirms vēlēšanām;

1.4.4. Izstrādāsim regulējumu, kas novērstu pašvaldību, valsts un pašvaldību uzņēmumu administratīvo resursu izmantošanu partijas kampaņas vajadzībām;

1.4.5. Pilnveidosim slēptās politiskās aģitācijas (laikā pirms vēlēšanām) kontroles mehānismu;

1.4.6. Atrisināsim problēmu ar pārmērīgi ilgajiem tiesvedības termiņiem lietās, kas skar būtiskus priekšvēlēšanu aģitācijas un partiju finanšu regulējuma pārkāpumus.

1.5. Pieņemsim Ministru kabineta locekļu Ētikas kodeksu.

PROVIDUS priekšlikumi par 1.5.punktu:

1.5.1. Izstrādāsim Ministru kabineta Ētikas kodeksa projektu, kurā citastarpā tiktu risināti jautājumi par: 1) ministru ētiskas rīcības vadlīnijām laikā pirms vēlēšanām, 2) principiem amatpersonu un valsts uzņēmumu valžu un padomju locekļu izvirzīšanai un apstiprināšanai amatā, 3) vadlīnijām rīcībai tādu interešu konfliktu situācijās, kur nav likumā noteiktu priekšrakstu;

1.5.2. Nodosim izstrādāto Ministru kabineta ētikas kodeksa projektu sabiedriskai apspriešanai.

1.6. Ieviesīsim jaunu sabiedrības līdzdalības modeli, kas nodrošinās NVO un ieinteresēto sabiedrības grupu viedokļa uzklausīšanu visos rīcībpolitikas veidošanas līmeņos. Nodrošināsim regulāras politiskas konsultācijas ar NVO, sociālajiem partneriem un ekspertiem par jaunu politiku un likumu ieviešanu.

PROVIDUS priekšlikumi par 1.6.punktu:

1.6.1. Uzdosim katrai ministrijai regulāri organizēt sanāksmes, kuru darba kārtību par ministrijas darbības jomām varētu piedāvāt NVO un citu sabiedriski aktīvu grupu pārstāvji;

1.6.2. Izpētīsim un samazināsim to gadījumu skaitu, kad MK izskatāmie jautājumi netiek izdiskutēti ar NVO tādēļ, ka tie tiek virzīti, izmantojot steidzamības procedūras;

1.6.3. Dosim iespēju tām NVO, kas uzskata, ka tām nav bijušas pietiekamas iespējas izteikt savu nostāju par kādu MK darba kārtībā esošu jautājumu, pieteikt savas pretenzijas un šai nostājai izskanēt MK sēdē;

1.6.4. Ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu Saeimas 2.un 3.lasījumam piedāvātos priekšlikumus savlaicīgi publiskosim ministriju mājaslapās;

1.6.5. Noteiksim kā obligātu pienākumu iestādēm un ministrijām, uzsākot darbu pie savas darbības stratēģijas un/vai tās labojumiem, par to publiski paziņot savā mājaslapā, kā arī par iespējām iesniegt priekšlikumus informēt ieinteresētās NVO;

1.6.6. Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” izstrādāsim normatīvo regulējumu, kas dos iespēju pašvaldību iedzīvotājiem ierosināt pašvaldību referendumus, kuru rezultāti būtu pašvaldībai saistoši.

1.7. Veicināsim valsts pārvaldes darbinieku izpratni par dažādu sociālo grupu vajadzībām, atvieglojot sabiedrības iesaistīšanos politiskajos procesos. Sekmēsim diskusijas sabiedrībā par aktuāliem valsts pārvaldes jautājumiem, veicinot pilsoņu pašorganizācijas aktivitātes (pilsoņu paneļi, žūrijas) valsts un pašvaldību līmenī. Noteiksim tiesības iedzīvotājiem konsultatīvā referendumā ierosināt pašvaldībai izskatāmos jautājumus.

PROVIDUS priekšlikumi par 1.7.punktu:

1.7.1. Pēc Valsts kancelejas vai kādas ministrijas iniciatīvas noorganizēsim vismaz divus pilsoņu paneļus vai žūrijas par Ministru kabinetam vai ministrijām aktuāliem jautājumiem;

1.7.2. Izstrādāsim normatīvo regulējumu tā sauktajām pašvaldību dienaskārtības iniciatīvām, dodot iespēju nelielam pašvaldības iedzīvotāju skaitam (piemēram, 0,5-1%), savācot parakstus par kādu iniciatīvu, panākt, lai šis jautājums nonāk pašvaldības dienaskārtībā un uz to saņemt atbildi pēc būtības;

1.7.3. Valsts pārvaldes iestādes aktīvi izmantos sociālos medijus (piemēram, blogus, sociālos tīklus, tviteri) komunikācijā ar sabiedrību – gan ar mērķi informēt sabiedrību par norisēm valsts pārvaldē, gan konsultācijām un iedzīvotāju līdzdalībai konkrētu jautājumu risināšanai, gan lai uzklausītu sabiedrības viedokli un priekšlikumus par attiecīgās valsts pārvaldes darbu;

1.7.4. Valsts pārvaldes darbinieki, it sevišķi komunikāciju un politikas plānošanas/koordinācijas nodaļu darbinieki, tiks apmācīti jauno interneta tehnoloģiju izmantošanā komunikācijai ar sabiedrību;

1.7.5. Izanalizēsim un novērsīsim šķēršļus (piemēram, iestāžu komunikācijas ierobežojumi, prakses, liegta pieeja sociālajiem tīkliem u.tml.), kas šobrīd kavē valsts pārvaldes darbiniekus savā darbā aktīvi izmantot sociālos medijus.

1.9. Stiprināsim demokrātiju, izstrādājot kārtību, kādā tiek ieviests elektronisko petīciju un elektronisko konsultāciju process.

PROVIDUS priekšlikumi par 1.9 punktu:

1.9.1. Ministriju mājaslapā ziņosim par tiem jautājumiem, par kuriem attiecīgā ministrija vēlas konsultēties ar sabiedrību; dosim iespēju nepieciešamo konsultāciju tēmas ierosināt arī mājaslapas lietotājiem;

1.9.2 Nošķirsim oficiālās elektronisko konsultēšanās procesu no iestādes darbinieku ikdienas komunikācijas ar sabiedrību, izmantojot sociālos medijus un dažādus interneta forumus. Oficiālās elektronisko konsultāciju procedūras nedrīkst kļūt par šķērsli valsts pārvaldes darbiniekam darba vajadzībām uzrunāt sabiedrību elektroniski.

2.1. Nodrošināsim pilnu un skaidru informāciju par Ministru kabineta darbu un situāciju tautsaimniecībā. Paplašināsim informācijas atklātību valsts pārvaldē

PROVIDUS priekšlikumi par 2.1.punktu:

2.1.1. Atvieglosim sabiedrības iespējas aktīvi izmantot (piemēram, veidojot vizualizācijas, pārskatus u.tml.) valsts pārvaldes „saražotos” datus, tos piedāvājot pēc iespējas viegli apstrādājamā formā;

2.1.2. regulāri konsultēsimies ar sabiedrību par to, kādas informācijas kategorijas būtu jāpadara brīvāk pieejamas;

2.1.3. paplašināsim pieeju šobrīd tikai e-portfelī atrodamajai informācijai (piemēram, dažādus iestāžu un biedrību atzinumiem par konkrētiem likumprojektiem vai politikas plānošanas dokumentu projektiem) vai arī lielāku šīs informācijas daļu publicēsim MK mājas lapā;

2.1.4. regulāri izvērtēsim iespēju nodot atklātībai to informāciju, kurai šobrīd ir noteikts ierobežotas pieejamības vai slepenības statuss;

2.1.5 grūti uztveramai informācijai pievienosim pēc iespējas vienkāršu skaidrojumu, kā arī tieksimies to vizualizēt.

2.10. Izveidosim profesionālu un nepolitisku civildienestu. Panāksim, ka ministriju ierēdņi, valsts un pašvaldību iestāžu un aģentūru, valsts un pašvaldību uzņēmumu valžu un padomju locekļi un citas augstas valsts amatpersonas tiek amatā ieceltas nepolitizēti, pamatojoties uz profesionalitāti un reputāciju.

PROVIDUS priekšlikumi par 2.10 punktu:

2.10.1. noteiksim vienādus pamatprincipus visu pārvaldes amatpersonu nozīmēšanai amatos[1];

2.10.2. Izstrādāsim vadlīnijas par labo praksi valsts amatpersonu amatā iecelšanai[2];

2.10.3. Noteiksim atbildīgo amatpersonu vai iestādi, kura vāktu informāciju un izskatītu sūdzības par pārvaldes amatpersonu politizāciju (pirms tiesas);

2.10.4. Noteiksim sankcijas par pārvaldes amatpersonu politizāciju.

4.3. Sākot ar 2011.gadu valdība piedalīsies Saeimas rīkotās ikgadējās debatēs par valsts ārpolitiku.

PROVIDUS priekšlikums par 4.3 punktu:

Sākot ar 2011.gadu valdība piedalīsies ikgadējās debatēs par valsts ārpolitiku un ES jautājumiem.

4.7. Nodrošinot piemērotus nosacījumus Latvijas attīstībai, veicināsim ES kopēju rīcību un principus ekonomikas stimulēšanai un izaugsmei.

PROVIDUS priekšlikums par 4.7 punktu:

4.7.1. Diskusijās par ES budžetu pēc 2013.gada par Latvijas prioritārajiem jautājumiem izvirzīsim jaunajām dalībvalstīm labvēlīgu ES kohēzijas politiku un taisnīgāku ES lauksaimniecības politiku.

4.7.2. Diskusijās par ES budžetu pēc 2013.gada atbalstīsim ES ierēdņu algu kritēriju papildināšanu, lai atspoguļotu ES paplašināšanās realitāti – panāksim, ka vismaz viena jaunā ES dalībvalsts tiek iekļauta to valstu sarakstā, kuru nacionālo ierēdņu atalgojums tiek ņemts par pamatu, lai aprēķinātu ES ierēdņu algu līmeni.

4.9. Definējot Latvijas prezidentūras politiskās prioritātes, izveidojot nepieciešamo institucionālo ietvaru, atbilstoši apmācot personālu, sagatavosimies Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā 2015. gadā.

PROVIDUS priekšlikums par 4.9.punktu:

Definējot Latvijas prezidentūras politiskās prioritātes, iesaistīsim NVO un domnīcu pārstāvjus.

4.16. Turpināsim dialogu ar Krieviju visā divpusējo attiecību spektrā uz savstarpējas cieņas un līdztiesības pamatiem, atbilstoši ES un Krievijas attiecību attīstībai. Stiprināsim attiecību ar Krieviju līgumtiesisko bāzi un attīstīsim sadarbību ekonomikā.

PROVIDUS priekšlikumi par 4.16. punktu:

4.16.1. Iesaistīsimies ES un Krievijas jaunā Partnerattiecību un sadarbības līguma sagatavošanā, piedāvājot tajā iekļaut punktus par sadarbību enerģētikā, kas atbilst ES kopējām interesēm.

4.17. Atbalstīsim ES kopīgu enerģētikas politikas izveidošanu, aktīvi strādājot pie enerģijas piegāžu drošības, avotu diversifikācijas un Baltijas starpsavienojumu plāna.

PROVIDUS priekšlikumi par 4.17. punktu:

4.17.1. Iesaistīsimies kopīgas ES enerģētikas politikas veidošanā un īstenošanā, atbalstot uz šī mērķa sasniegšanu vērstās iniciatīvas.

4.17.2. Iesaistīsimies kopīgas ES ārējās enerģētikas politikas veidošanā un īstenošanā, tajā skaitā atbalstot Žaka Delora Eiropas enerģētikas kopienas iniciatīvu.[3]

4.18. Īstenojot Latvijas intereses piedalīsimies Attīstības sadarbībā ar ES Austrumu Partnerības un Centrālāzijas valstīm, piedāvāsim savu ekspertīzi, atbalstīsim demokrātisko reformu īstenošanu šajās valstīs, īstenojot kopprojektus ar partneriem no ES, ASV un citām valstīm.

PROVIDUS priekšlikumi par 4.18. punktu:

4.18.1. Mērķtiecīgi veidosim un īstenosim Latvijas pārstāvju nosūtīšanu un deleģēšanu ierēdņu, īstermiņa un ilgtermiņa ekspertu darbam EDSO, ANO un Eiropas Padomes sistēmas organizācijās un institūcijās.

4.18.2. Pilnveidosim datu bāzi, uzlabojot ekspertu operatīvas iesaistīšanas iespējas attīstības sadarbības iniciatīvās un projektos.

4.23. Aktīvi aizstāvēsim Latvijas intereses ANO par aktuāliem starptautiskajiem jautājumiem – Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanu, cilvēktiesībām, attīstības sadarbību, klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību, ekonomiskās krīzes ietekmi uz attīstību.

PROVIDUS priekšlikumi par 4.23. punktu:

4.23.1. Iekļausim klimata pārmaiņu aspektu normatīvajos aktos, kas regulē enerģiju patērējošas un kaitīgos izmešus radošas darbības, kam ir ilgtermiņa ietekme uz vidi un klimatu.

6.1. Stiprināsim tiesu varas neatkarību un atbildību, tiesu pieejamību. Nodrošināsim savlaicīgu lietu izskatīšanu tiesās un līdzsvarosim tiesu apgabalos izskatāmo lietu skaitu.

PROVIDUS priekšlikumi par 6.1. punktu:

6.1.1. Izstrādāsim grozījumus likumā „Par tiesu varu”, palielinot Tieslietu padomes funkcijas, kas attieksies uz visām tiesu sistēmas amatpersonām.

6.1.2. Ar Latvijas Tiesnešu mācību centra palīdzību organizēsim seminārus, kā tiesnešiem aktīvāk un efektīvāk piemērot esošās procesuālās sankcijas par apzinātu procesa novilcināšanu.

6.1.3. Izstrādāsim grozījumus likumos (Administratīvā procesa likumā, Civilprocesa likumā, Kriminālprocesa likumā), kuros paredzēsim kompensācijas mehānismu, ja tiesvedībā tiek pārkāpti saprātīgi iztiesāšanas termiņi.

6.1.4. Apvienosim lielākos tiesu namos rajonu (pilsētas) tiesas, tādā veidā nodrošināsim ātrāku un objektīvāku lietu iztiesāšanu.

6.1.5. Vienkāršojot administratīvo tiesu sistēmu, pārejot no trīs tikai uz divām instancēm.

6.1.6. Izdiskutēsim un izstrādāsim jaunu Tiesu iekārtas likumprojektu.

6.1.7. Ieviesīsim valsts centralizēto eksāmenu visām izglītības iestādēm, kas piedāvā apgūt jurista palīga un jurista klasifikāciju.

6.4. Veicināsim tiesas prestižu un stiprināsim tās autoritāti:

· ieviešot tiesnešu kvalifikācijas un darba rezultātu regulāru novērtēšanu;

PROVIDUS priekšlikumi par 6.4. punktu:

6.4.1. Izstrādāsim un pieņemsim grozījumus likumā „Par tiesu varu”.

Stiprināsim Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas kapacitāti, piešķirot gan papildus administratīvos resursus, gan arī veicinot tiesnešu vēlmi atbildīgi un aktīvi piedalīties tienešu pašpārvaldes institūcijās (saglabājot amatalgu, daļēji atbrīvojot no tiesas spriešanas funkcijas).

6.4.2. Stiprinot Latvijas Tiesnešu mācību centra kapacitāti un ilgtspējīgu attīstību, izveidosim stabilu un efektīvu tiesnešu kvalifikācijas celšanas sistēmu.

· pilnveidojot tiesu nolēmumu elektronisko pieejamību;

6.4.3. Portālā www.tiesas.lv būs pieejamai tiesas nolēmumi visās procesuālajās nozarēs – administratīvajās lietās, civillietas un krimināllietās.

6.4.4. Tiesu informācijas sistēma pētniecības nolūkiem būs pieejama tiesību zinātniekiem.

· pilnveidojot judikatūras bāzi, iekļaujot visu instanču tiesu nolēmumus;

6.4.5. Portālā www.tiesas.lv būs izveidota judikatūras datubāze, kur būs meklēšanas funkcija pēc vairākiem kritērijiem un būs iespējams izsekot katras lietas gaitai, veidojot sazobi starp nolēmumiem.

6.4.6. Statistika par tiesu darbu būs pieejama sabiedrībai draudzīgā un viegli uztveramā veidā (datu vizualizācija).

· nodrošinot tiesas nolēmumu un aktuālas informācijas pieejamību valsts valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem lietās, kurās atbildētāja nav Latvija, tomēr kurām ir būtiska ietekme uz cilvēktiesību judikatūru. Veicināsim ES tiesību pamatprincipu iedzīvināšanu.

6.4.5. Bez Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem būs pieejami arī būtiskākie Eiropas Savienības Tiesas nolēmumi valsts valodā, kā arī tiesas tiks nodrošinātas ar aktuālāko juridisko literatūru.

6.6. Pilnveidosim un iesniegsim Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, kas nodrošinātu cilvēktiesību un pamattiesību efektīvu ievērošanu. Nodrošināsim sūdzību par apstrīdētajiem procesuālajiem lēmumiem savlaicīgu, objektīvu un neatkarīgu izskatīšanu.

PROVIDUS priekšlikumi par 6.6. punktu:

6.6.1. Pie lielākajām iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta, izveidosim neatkarīgu apstrīdēšanas komisiju, kas aizstās šobrīd augstāko iestādi, kurā var apstrīdēt administratīvos aktus un faktisko rīcību.

6.6.2. Līdzīgi, kā, piemēram, Lietuvā, Izveidosim Administratīvās strīdu risināšanas komisijas tiešās valsts pārvaldes līmenī – Nodokļu un Vispārējo, kā arī likumā „Par pašvaldībām” veiksim grozījumus, kas ļaus pašvaldībai veidot Administratīvo strīdu risināšanas komisijas. Šādas institūcijas būs alternatīva iespēja atrisināt administratīvos strīdus.

6.7. Pastiprināsim amatpersonu darbības kontroli un atbildību par rīcību, kas radījusi zaudējumus valstij.

PROVIDUS priekšlikumi par 6.7. punktu:

6.7.1. Veiksim Valsts civildienesta reformu, izveidojot mūsdienīgu un stabilu valsts civildienestu, t.sk. apsverot tajā iekļaut pašvaldības darbiniekus.

6.7.2. Pēc katra tiesā atceltā administratīvā akta vai par prettiesiski atzītās faktiskās rīcības iestādē veicama iemeslu analīze un katras amatpersonas atbildības novērtējumu. To veic īpaši izveidota komisija, kurā pieaicināmi sabiedrības pārstāvji.

6.7.3. Novērtējumi tiks publiskoti iestādes Interneta mājaslapā, izņemot ierobežotas pieejamības informāciju.

6.7.4. Ja amatpersona ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības ir radījusi mantiskus zaudējumus, iestāde vēršas ar prasību par zaudējumu atlīdzību.

6.10. Sekmēsim ārpustiesas strīdu izskatīšanas iespēju izmantošanu.

PROVIDUS priekšlikumi par 6.10. punktu:

6.10.1.Ar skaidrošanu (lekcijas, semināri, sociālas kampaņas utt.) popularizēsim un palielināsim sabiedrības uzticību mediācijai un šķīrējtiesas procesam kā efektīvam strīdu risināšanas instrumentam.

6.10.2. Izrēķināsim, cik valstij izmaksā vienas administratīvās lietas, civillietas un krimināllietas iztiesāšana.

6.12. Sakārtosim šķīrējtiesu sistēmu, komercstrīdu veiksmīgākai izskatīšanai un risināšanai izstrādājot precīzākas likuma normas un iesniedzot Ministru kabinetā Šķīrējtiesu likumu un Mediācijas likumu.

PROVIDUS priekšlikumi par 6.12. punktu:

6.12.1.Bez Šķīrējtiesu likumprojekta iesniegšanas, izveidosim Šķīrējtiesas reģistru un uzraugošu institūciju.

6.12.2. Veiksim mediācijas kā strīdu risināšanas metodes atbalsta pasākumus (piem., pilotprojektus atsevišķās tiesās), iedrošinot sabiedrību to izmantot.

6.14. Turpināsim korupcijas izskaušanu valsts pārvaldē un ieviesīsim preventīvus pasākumus korupcijas risku mazināšanai.

PROVIDUS priekšlikums par 6.14.punktu:

6.14.1. Stiprināsim trauksmes cēlāju aizsardzību, izstrādājot grozījumus likumā, kas noteiks valsts amatpersonām pienākumu ziņot par tām zināmiem korupcijas vai interešu konflikta gadījumiem un iestāžu vadītājiem pienākumu nodrošināt, lai par korupciju vai interešu konfliktiem ziņojušajām amatpersonām augstākstāvošas amatpersonas neradītu tām nepamatotas nelabvēlīgas sekas.

7.7. Veicināsim mūsdienīgu un kvalitatīvu skolotāju izglītību, īpaši akcentējot prasmes mācību procesā ieviest inovatīvas mācību metodes, diferencēti strādāt ar atšķirīgu spēju, vecumu un sagatavotības bērniem vienā klasē, īstenojot iekļaujošo un starpkultūru izglītību, kā arī paaugstinot skolotāju noslodzi mazajās skolās.

PROVIDUS priekšlikums par 7.7.1.punktu:

7.7.1. Panāksim, lai skolas ir gatavas sniegt kvalitatīvu izglītību bērniem, kas atgriezušies no emigrācijas, ļaujot viņiem netraucēti turpināt skolas gaitas, nezaudējot skolas gadus (lai bērni varētu turpināt mācīties ar saviem vienaudžiem nākamajā klasē, nevis tiktu sūtīti mācīties vienu vai divas klases zemāk).

8.1. Izstrādāsim nacionālās identitātes un integrācijas valsts programmu ar mērķi stiprināt piederības sajūtu Latvijai. Sekmēsim latviešu valodas saglabāšanu un izplatību – nacionālās valsts identitātes pamatu, latviskās kultūrtelpas nostiprināšanu, atbalstīsim mazākumtautību kultūru savpatnību.

PROVIDUS priekšlikumi par 8.1.1. un 8.1.2. punktu:

8.1.1. Izstrādāsim imigrantu integrācijas politiku un panāksim, ka latviešu valodas apmācības kursi būs pieejami jebkuram interesentam un daļēji finansēti noteiktām imigrantu grupām, piemēram, Latvijas pilsoņu dzīvesbiedriem — ārzemniekiem.

8.1.2. Atbalstīsim konsultācijas mehānismu izveidi, lai lēmumu pieņemšanā iesaistītu imigrantu organizācijas, īpaši jautājumos, kas tieši skar imigrantus, piemēram, imigrantu integrācijas politikas veidošanā, Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda īstenošanā un izvērtēšanā.

11.8. Izstrādāsim valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību kompetentas un profesionālas pārvaldības modeli, kas balstīts uz starptautiskiem standartiem un kura mērķis ir valsts un pašvaldību uzņēmumu kapitāldaļu efektīva pārvalde.

PROVIDUS priekšlikumi par 11.8.punktu:

11.8.1. Pārvaldības modeļa izstrādē izvērtēsim daļējas centralizācijas iespējas un rezultātā pieņemsim skaidras rīcībpolitikas nostādnes attiecībā uz šīm kapitālsabiedrībām.

11.8.2. Noteiksim skaidru un atklātu procedūru sasniedzamo mērķu nospraušanai valsts un pašvaldību kontrolē esošajām kapitālsabiedrībām, kā arī pienākumu par izvirzīto mērķu sasniegšanu regulāri publiski atskaitīties. Nodrošināsim pakalpojumu saņēmēju iesaistīšanās iespējas (piem., ar interneta starpniecību) sociālo un citu mērķu, kas pēc būtības ir pārvaldes funkcijas, formulēšanas procesā

11.8.3. Nodrošināsim ikgadēju valsts un pašvaldību kontrolēto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu darba rezultātu novērtējumu, un šo amatpersonu prēmēšanu sasaistīsim ar mērķu izpildes pakāpi.

11.8.4. Noteiksim standartus tam, kāda korporatīvā informācija un cik regulāri ir publiskojama valsts un pašvaldību kontrolēto kapitālsabiedrību interneta vietnēs. Lielākajām kapitālsabiedrībām, kapitālsabiedrībām, kuras veic pārvaldes funkcijas, un kapitālsabiedrībām, kuras saņem valsts vai pašvaldību budžeta dotācijas, internetā obligāti publiskojamā informācija būs plašāka, t.sk. būs jāpublisko valsts pārvaldes funkciju veikšanas izcenojumi un to aprēķināšanas metodoloģija. Nodrošināsim dotāciju apmēra valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām un to pamatojuma publiskošanu.

11.39. Izstrādāsim Latvijas valsts enerģētiskās drošības politiku un rīcības plānu. Veicināsim ilgtspējīgi pamatotu energoresursu dažādošanu, strauji un būtiski palielinot atjaunojamo energoresursu īpatsvaru Latvijas energobilancē, saglabājot energoresursu cenu konkurētspēju. Īstenosim vietējiem atjaunojamiem energoresursiem labvēlīgu nodokļu politiku.

PROVIDUS priekšlikumi par 4.39. punktu:

4.39.1. Apliksim dabas gāzi ar akcīzes nodokli.

11.41. Pakāpeniski liberalizēsim energoresursu tirgu, panākot augstāku efektivitāti, lielāku konkurenci un zemākus energoresursu tarifus patērētājam. Virzīsimies uz vienota Baltijas pārvades sistēmu operatora izveidi.
PROVIDUS priekšlikumi par 4.41. punktu:

4.41.1. Īstenosim dabas gāzes pārvades sistēmas nodalīšanu no uzglabāšanas un sadales, paredzot trešo pušu pieeju pārvades tīklam.

4.41.2. Izvērtēsim iespējas atvērt dabas gāzes tirgu pirms 2017.gada.

11.44. Līdz 2014.gadam kopā ar pārējām Baltijas valstīm uzsāksim gāzes piegāžu diversifikācijas projektus.

PROVIDUS priekšlikumi par 4.44. punktu:

4.44.1. Izvērtēsim iespējas attīstīt sašķidrinātās dabas gāzes importu Latvijā.

4.44.2. Rosināsim dabas gāzes pārvades infrastruktūras uzlabošanu Rietumeiropas gāzes pārvades tīklu savienošanai ar Baltijas valstu gāzes pārvades tīklu.

11.46. Atbalstīsim atjaunojamo energoresursu koģenerācijas elektrostaciju attīstību un stimulēsim investīcijas modernu tehnoloģiju ieviešanā enerģētikā, attīstīsim zaļās degvielas nozari.

PROVIDUS priekšlikumi par 4.45. punktu:

4.45.1. Ar atbalsta mehānismu palīdzību stimulēsim izkliedēto enerģijas ražošanu, it īpaši reģionos.

11.47. Izmantojot ES struktūrfondu, klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un valsts budžeta resursus, īpašu atbalstu sniegsim mājokļu, valsts un pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanai.

PROVIDUS priekšlikumi par 11.47. punktu:

11.47.1. Normatīvajos aktos iestrādāsim iespēju saņemt atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai arī fiziskajām personām.

11.50. Izmantojot klimata pārmaiņu finanšu instrumentu, stimulēsim mājsaimniecības radīt jaunas elektroenerģiju ģenerējošās jaudas pašpatēriņam.

PROVIDUS priekšlikumi par 11.50. punktu:

11.50.1. Sagatavosim normatīvos aktus atbalstam mājsaimniecībām atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai pašpatēriņa vajadzībām.

Ar cieņu,

Vita Tērauda
PROVIDUS direktore

Kažoka, iveta@providus.lv

___________________________
[1] Līdzīgi kā Lielbritānijā: http://www.publicappointmentscommissioner.org/Code_of_Practice/ef8446f3551.html

[2] Līdzīgi kā Lielbritānijā: http://www.publicappointmentscommissioner.org/Code_of_Practice/

[3] Towards a European Energy Community, Notre Europe, 2010. Vairāk informācijas http://www.energypolicyblog.com/2010/04/01/…


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!