Raksts

Priekšlikumi par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības uzsākšanai nepieciešamo priekšdarbu veikšanu


Datums:
10. jūnijs, 2002


Autori

Providus


Iesniegti izskatīšanai MK 2002. gada 11. jūnija sanāksmēPriekšlikumi izstrādāti saskaņā ar Ministru prezidenta 2002. gada 27. maija rezolūciju Nr. 111-1/178.

Pārraudzības funkcijas deleģēšana

2002. gada 1. maijā spēkā stājās likums ‘’Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums’’. Likuma 2. pants nosaka, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk tekstā- KNAB) ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

Šobrīd visus nepieciešamos pasākumus KNAB darbības uzsākšanai veic Tieslietu ministrija (kā likuma izstrādātāja un virzītāja), jo likumprojekta ‘’Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums’’ redakcijā, kas tika akceptēts Ministru kabineta sēdē, tika noteikts, ka KNAB atrodas Tieslietu ministrijas pārraudzībā. Līdz ar to Tieslietu ministrijai kā centrālajai iestādei 2002. gadā tika piešķirts finansējums KNAB darbībai. Tomēr spēkā esošā KNAB likuma redakcija neuzliek par pienākumu Tieslietu ministrijai veikt jebkādas darbības KNAB izveidē.

Ministru kabineta iekārtas likums nosaka, ka Ministru kabinets sastāv no Ministru prezidenta un minētā likuma 1. pantā uzskaitītiem ministriem.

Ministriju iekārtas likuma 1. pants nosaka: ‘’ministrija ir centrālā izpildvaras iestāde, ar kuras palīdzību Ministru kabinets realizē Satversmē un likumā noteiktos uzdevumus’’.

Ministrija, saskaņā ar likumā noteikto, atbilstoši savai kompetencei darbojas Latvijas Republikas vārdā.

Ministriju iekārtas likuma 13. pants nosaka: ‘’Visas valsts institūcijas un iestādes ārpus ministrijām, izņemot Saeimas Kanceleju un Valsts prezidenta Kanceleju, atrodas Ministru kabineta pakļautībā vai pārraudzībā, ja likumā nav noteikts citādi. Ministru kabinets šo pakļautību vai pārraudzību realizē ar attiecīgās ministrijas starpniecību.’’.

Likumdošanā ir noteiktas plašas un neatkarīgas ministriju pārraudzībā esošu iestāžu funkcijas, jo pārraudzībā esošas iestādes patstāvīgi veic ar likumu nodotās valsts funkcijas un atbild par to izpildi. Pārraudzību pār iestādi veic attiecīgais ministrs, kura funkcijas ir ierobežotas sekojoši:

 • ministrs sniedz ieteikumu Ministru kabinetam par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu attiecīgajai iestādei un
 • atceļ pārraudzībā esošās valsts pārvaldes iestādes vadītāja rīkojumu, ja rīkojums ir prettiesisks.
 • Līdz ar to Ministru kabinetam konceptuāli ir jāizlemj jautājums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodošanu kādas no ministrijām pārraudzībā saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumā un Ministriju iekārtas likumā noteikto.

  KNAB finansējums

  KNAB finansēšanas plāns 2002. gadam paredz finansējumu par kopējo summu 375.110,00 (trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši un viens simts desmit lati), kas sastāda 24% no kopējā nepieciešamā finansējuma KNAB darbībai. Kopējais nepieciešamais finansējums KNAB darbībai sastāda 1.5 milj. latu.

  Valsts budžeta līdzekļi KNAB darbībai 2002. gadā ir piešķirti Tieslietu ministrijai, jo Ministru kabinetā akceptētā likumprojekta redakcija noteica, ka KNAB ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Līdz ar to tikai Tieslietu ministrija ir tiesīga rīkoties ar piešķirto finansējumu, ja nav veikti grozījumi likumā par valsts budžetu 2002. gadam.

  Šā gada KNAB finansēšanas plānā ir iekļauts arī Noziedzības un korupcijas novēršanas padomes sekretariāta finansējums.

  Pretendentu atlase

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 21. maija rīkojumu Nr. 264 tika izveidota darba grupa, kurai tika uzdots izstrādāt atklāta konkursa nolikumu pretendentiem uz KNAB priekšnieka amatu, publicēt sludinājumu laikrakstā, izvērtēt pretendentus un iesniegt akceptēšanai Ministru kabinetā priekšlikumu par iespējamo kandidatūru.

  Darba grupa ir izstrādājusi konkursa nolikumu un publicējusi sludinājumu laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’. Saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto konkursa nolikumu pretendentu pieteikšanās termiņš ir noteikts 20 dienas- līdz šā gada 10. jūnijam.

  Konkursa komisijai ir jāizvērtē pretendenti un jāiesniedz Ministru kabinetā priekšlikums par iespējamo kandidatūru uz KNAB priekšnieka amatu līdz šā gada 2. jūlijam. Konkursa komisijas izvirzītā kandidatūra ir jāatbalsta Ministru kabinetā un jāiesniedz apstiprināšanai Saeimā.

  Līdz ar to Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks savu darbību pilnvērtīgi varētu uzsākt tikai 2002. gada jūlijā/augustā.

  Telpu nodrošinājums

  Ņemot vērā iepriekšminēto, Tieslietu ministrija ir uzsākusi nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu KNAB ar telpām. Tieslietu ministrija sagatavoja un nosūtīja Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai pieprasījumu par iespējamo telpu piešķiršanu KNAB vajadzībām. VNĪA savā 2002. gada 20. maija atbildē Nr. 046/6470 informēja Tieslietu ministriju, ka tās rīcībā šobrīd nav brīvu nomas telpu, tomēr, pēc remonta veikšanas būs pieejami brīvi objekti Raņķa dambī 9 (ēkas kopējā platība 6000m2) un Merķeļa ielā 7 (ēkas kopējā platība 2500m2). Saskaņā ar VNĪA sniegto informāciju telpas Raņķa dambī 9 ir vairāk piemērotas KNAB vajadzībām un darbības specifikai un pēc remontu veikšanas tās varētu būt pieejamas sākot ar 2003. gada janvāri.

  Lai telpas, kuras piedāvā VNĪA, tiktu attiecīgi pielāgotas KNAB vajadzībām jau iepriekš ar Valsts nekustamā īpašuma aģentūru ir jānoslēdz attiecīgs līgums par telpu nomu. Minēto līgumu slēgs institūcija, kuras pārraudzībā atradīsies KNAB.

  Līdz ar to no 2003. gada 1. janvāra KNAB varētu uzsākt darbību pilnā sastāvā, speciāli KNAB vajadzībām pielāgotās telpās Raņķa dambī 9.

  Līdz 2003. gada janvārim KNAB saskaņā ar 2002. gadā piešķirto finansējumu nodarbinās 30 darbiniekus. Saskaņā ar VNĪA sniegto informāciju KNAB varētu tikt piešķirtas telpas apmēram 250 m2 platībā, kuras KNAB izmantotu līdz 2003. gada janvārim (brīdim, kad tiks pabeigti nepieciešamie remontdarbi Raņķa dambī 9).

  Šā gada KNAB finansēšanas plānā telpu nomai ir piešķirti Ls 12.000,000.

  Likuma ‘’Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām’’ 4. pants nosaka ierobežojumus minētā likuma piemērošanā. Pasūtītājs nepiemēro minēto likumu, ja tiek slēgts līgums par tādas institūcijas pakalpojumiem, kura ir izveidota pasūtītāja funkciju nodrošināšanai. Saskaņā ar VAS ‘’Valsts nekustamā īpašuma aģentūra’’ statūtiem (MK noteikumi Nr.164) VNĪA veic civiltiesiskos darījumus ar valsts nekustamo īpašumu Ministru kabineta uzdevumā un noteiktajā kārtībā, kā arī tās darbības mērķis ir realizēt valsts intereses valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanā un efektīvā apsaimniekošanā.

  Līdz ar to nav jāveic iepirkuma procedūra par telpu nomu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vajadzībām.

  Darbības plānošana un organizācija

  Lai KNAB varētu uzsākt sekmīgu darbību ir nepieciešams plānot, organizēt un veikt attiecīgo preču iepirkšanu- datortehnikas, mēbeļu iepirkums u.c.. VNĪA jau šobrīd ir jāsniedz informācija par KNAB nepieciešamo telpu specifiku, lai telpas tiktu izbūvētas atbilstoši KNAB vajadzībām.

  Ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai KNAB varētu pārņemt no Valsts ieņēmumu dienesta valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudes funkciju, kā arī pasākumi, kas ļautu KNAB pārņemt politisko organizāciju finansiālās darbības deklarāciju kontroles funkciju (šobrīd veic Tieslietu ministrija- Uzņēmumu reģistrs). Līdz ar to iepriekšminēto pasākumu spektrs ir vairāku institūciju un iestāžu kompetences jautājums.

  Ministru kabinetam ir jālemj par koordinējošas darba grupas izveidi, kuras uzdevums būtu plānot pasākumus KNAB darbības uzsākšanai līdz brīdim, kad amatā stāsies Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks.

  Šādā koordinējošā darba grupā ir jābūt pārstāvjiem no Finansu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Noziedzības un korupcijas novēršanas padomes sekretariāta, Valsts ieņēmumu dienesta, Ģenerālprokuratūras, Drošības policijas un Valsts policijas. Darba grupa veiks koordinējošo darbu un apzinās KNAB darbības uzsākšanai nepieciešamās vajadzības. Attiecīgos iepirkumus veiks institūcija, kurai tiks uzdota KNAB pārraudzības funkcija.

  Noziedzības un korupcijas

  novēršanas padomes sekretārs,

  Sekretariāta vadītājs R.Kalniņš


  Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

  Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!