Raksts

NVO komentāri par likumprojektu „Eiropas Savienības struktūrfondu vadība”


Datums:
08. marts, 2005


Autori

Providus


[i]Atzinums par likumprojektu „Eiropas Savienības struktūrfondu vadība”[/i]

2005. gada 7. martā

Finanšu ministrijai
Valsts Kancelejas Politikas koordinācijas departamentam

Atzinums par likumprojektu „Eiropas Savienības struktūrfondu vadība”

Sabiedrība par atklātību Delna ir iepazinusies ar Finanšu ministrijas izstrādāto likumprojektu „ES struktūrfondu vadība” un ir gandarīta, ka, lai arī ar viena gada novēlošanos, Latvijā top vienots SF vadības likums.

Diemžēl Delna neatbalsta likumprojekta virzību izskatīšanai Ministru kabinetā, jo pašreizējā likumprojekta redakcijā trūkst skaidra regulējuma par 1) informācijas atklātību, 2) amatpersonas statusa piemērošanu SF vadībā iesaistīto institūciju darbiniekiem un projektu vērtētājiem, un 3) lēmumu pieņemšanas, ieviešanas un uzraudzības funkciju nošķiršanu.

Delna vienmēr ir aizstāvējusi informācijas atklātības pamatprincipu un aicina Vadošo iestādi pievērst pastiprinātu uzmanību informācijas atklātības jautājuma risināšanai SF vadības sistēmā. Likumam jānosaka, ka:

1) otrā līmeņa starpniekinsitūcijai un grantu shēmu apsaimniekotājam savā mājas lapā ir jāpublisko informācija par atvērtajiem projektu konkursiem un jāsniedz rakstiskas saistošas atbildes uz projektu pieteicēju jautājumiem projekta gatavošanas gaitā;

2) 15 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ar SF finansējuma saņēmēju otrā līmeņa starpniekinstitūcijai un grantu shēmu apsaimniekotājam savā mājas lapā jāpublisko sekojoša informācija: finansējuma saņēmējs, finansējuma apjoms, aktivitāte, kurā projekts tiek atbalstīts, projekta saņēmēja juridiskā adrese, projekta nosaukums, kopsavilkums jeb galvenās projektā īstenojamās aktivitātes un projekta īstenošanas vieta;

3) tāda pati informācija jāpublisko pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas mājas lapā par atbalstīto nacionālo programmu un nacionālās programmas projektu 15 dienu laikā pēc tam, kad tas ir apstiprināts vadības komitejā;

4) pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas mājas lapā reizi divos mēnešos jāpublisko informācija par progresu nacionālās programmas īstenošanā.

Vadošai iestādei sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju jārisina jautājums par amatpersonas statusa piemērošanu SF vadībā iesaistīto aģentūru darbiniekiem un projektu vērtētājiem. Lai esošajā SF vadības sistēmā novērstu korupcijas risku, ir nepieciešams, lai uz aģentūru darbiniekiem un projektu vērtētājiem attiektos interešu konflikta novēršanas likuma normas.

Pašreizējais likumprojekta variants nerisina jautājumu par lēmumu pieņemšanas, ieviešanas un uzraudzības funkciju nošķiršanu, tieši otrādi – daudzām SF vadībā iesaistītajām institūcijām, piemēram, vadošajai iestādei, pirmā līmeņa starpniekinstitūcijām un otrā līmeņa starpniekinstitūcijām jāveic visas funkcijas. Arī vadības komitejām jāpilda gan lēmumu pieņemšanas, gan uzraudzības funkcija. Delna aicina vadošo iestādi SF vadības sistēmu veidot, balstoties uz labas pārvaldības pamatprincipiem, tai skaitā, funkciju nošķirtības principu. It īpaši Delna aicina paredzēt izveidot atsevišķu un nodalītu institucionālo līmeni, kas veic SF vadības izvērtēšanu un uzraudzību, apkopo informāciju par problēmsituācijām, izstrādā rekomendācijas un izskata sūdzības.

Ar cieņu,

Karīna Janova

Sabiedrības par atklātību Delna projekta „Struktūrfondu vadības analīze no pretkorupcijas perspektīvas” vadītāja

______________________________________________________________

Finanšu ministrijai

Valsts Kancelejai

Atzinums par likumprojektu „Eiropas Savienības struktūrfondu vadība”

Nodibinājumi Sorosa fonds – Latvija, biedrības Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, Latvijas Pilsoniskā alianse, Vides aizsardzības klubs un Pasaules dabas fonds ir iepazinšies ar Finanšu ministrijas izstrādāto likumprojektu „ES struktūrfondu vadība” un izsaka sekojošus iebildumus un priekšlikumus:

(1) Likumprojekts paredz grantu shēmas apsaimniekotājiem tiesības izdot administratīvos aktus gan par administratīvo atbilstību, gan par finansējuma piešķiršanu pēc projekta pieteikuma vērtēšanas pēc kvalitātes un specifiskajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. (17. panta 3. un 4. daļa). Likumprojekts neparedz pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas iesaisti grantu shēmas projektu vērtēšanā.

Uzskatām, ka projektu vērtēšanai grantu shēmu ietvaros, tāpat kā atklāto projektu konkursu gadījumā, vērtēšanai jānotiek vairākos līmeņos un tā nedrīkst notikt tikai vienas institūcijas ietvaros.

(2) Līdzšinējā SF vadības sistēmā svarīga ir līdzekļu izlietojuma efektivitātes un lietderības izvērtēšana. SF izlietojuma uzraudzībā līdz šim nav iesaistīta Valsts kontrole, kuras lomu būtu jāparedz likumprojektā.

(3) Tā kā līdz ar likuma par SF vadību pieņemšanu, spēku zaudēs MK noteikumi nr.200, kuros noteikti nevalstisko organizāciju līdzdalības principi struktūrfondu vadībā ierosinam likumprojektā noteikt, ka “Vadošā iestāde sadarbībā ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu nodrošina nevalstisko organizāciju līdzdalību uzraudzības un vadības komitejās.”

(4) 3. panta nosaukumu izteikt sekojošā redakcijā „SF mērķis un pamatprincipi” un papildināt ar sekojošu teikumu:

„Struktūrfondu vadība tiek nodrošināta, ievērojot ilgtspējīgas attīstības, reģionālās izlīdzinātības, partnerības, sabiedrības līdzdalības, dzimumu līdztiesības, informācijas atklātības un labas pārvaldības pamatprincipus”

(5) 6. panta 2.2. punktu papildināt: „…SF vadības un ieviešanas efektivitātes nodrošināšanai un izvērtēšanai”

(6) 8. panta 1.2. punktu papildināt: „…nodrošināt SF finansēto aktivitāšu vadību un ieviešanas efektivitāti atbilstoši attiecīgās nozares politkai…”

(7) Svītrot no vadības komitejas funkcijām (14. pants) 7. punktu, jo tas, mūsuprāt, atbilst Uzraudzības komitejas funkcijām

(8) 15. panta 1.3. punktu izteikt šādā redakcijā: „Kārtību, kādā tiek apkopotas ziņas par konstatētajām neatbilstībām un pārkāpumiem SF vadības īstenošanā, tiek izstrādātas un ieviestas rekomendācijas to novēršanai”

(9) 15.panta 1.7. punktu izteikt šādā redakcijā: „Kārtību, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu mērķu, tai skaitā, horizontālo mērķu ieviešanu, uzraudzību un izvērtēšanu.

(10) 15. panta 1.9. punktu izteikt šādā redakcijā: „SF projekta vērtēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijus”

(11) 20. panta 1. un 2. punktu papildināt ar teikumu: „Projekta pieteicējam jāizsaka savs viedoklis vai jāsniedz papildus informācija 15 dienu laikā vai 30 dienu laikā, ja tas nepieciešams papildus informācijas iegūšanai, par to ziņojot grantu shēmas apsaimniekotājam vai otrā līmeņa starpniekinstitūcijai. Ja objektīvu iemeslu dēļ 30 dienu termiņu nav iespējams ievērot, par to jāpaziņo iesniedzējam grantu shēmas apsaimniekotājam vai otrā līmeņa starpniekinstitūcijai.

(12) Svītrot 20. panta 3. punktu.

Sorosa fonda – Latvija,
Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS,
Latvijas Pilsoniskā alianses,
Vides aizsardzības kluba un
Pasaules dabas fonda vārdā

Ar cieņu,
Pēteris Viņķelis
SFL izpilddirektora vietnieks


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!