Raksts

Kāpēc un kā īstenot sociāli atbildīgu publisko iepirkumu?


Datums:
09. marts, 2022


Autori

Agnese Frīdenberga


Foto: Photo by Karolina Grabowska from Pexels

Lai palīdzētu publisko iepirkumu veicējiem labāk saprast un īstenot sociāli atbildīgu publisko iepirkumu, domnīca “Providus” un IUB ir sagatavojuši bukletu, kuru pasūtītāji var izmantot ikdienā kā palīgu saprast, vai konkrēto publisko iepirkumu var īstenot sociāli atbildīgā veidā.


Ko nozīmē sociāli atbildīgs publiskais iepirkums?

 

Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums ir apzināta, sistemātiska un stratēģiska tādu apsvērumu integrēšana ar iepirkumu saistītās darbībās, kas rada pozitīvu ietekmi uz sabiedrībai būtisku problēmu risināšanu un efektīvi virza uz priekšu sociālo un darbaspēka politiku. Sociālās atbildības kritēriji var tikt integrēti visās ar preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu saistītās darbībās, sākot no vajadzību noskaidrošanas, atbilstošu specifikāciju izstrādes un novērtējuma procesa līdz pat sasniegto rezultātu uzraudzībai.

 


Septiņi iemesli kāpēc publiskos iepirkumus veikt sociāli atbildīgā veidā:

 

 • Sociāli atbildīga publiskā iepirkuma izpildē var tikt veicinātas nodarbinātības iespējas nelabvēlīgā situācijā esošām personām, darbiniekiem uzlaboti darba apstākļi un sekmētas kvalifikācijas celšanas iespējas, rasti ekoloģiski risinājumi;
 • Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums ļauj maziem un vidējiem uzņēmumiem piedalīties publiskajos iepirkumos, samazinot izmaksas un/vai administratīvo slogu, kurš ir saistīts ar dalību publiskajos iepirkumos;
 • Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums palīdz īstenot pasūtītāju stratēģisko un sociālos mērķus;
 • Sociāli atbildīga publiskā iepirkuma ietvaros var tikt iesaistītas nevalstiskās organizācijas un sociālie uzņēmumi;
 • Sociāli atbildīga publiskā iepirkuma ietvaros var tikt uzlabota sadarbība ar visām ieinteresētām personām, pakalpojuma sniedzējiem un sociālajiem partneriem;
 • Publiskais sektors kā teicams sociālās atbildības piemērs;
 • Sociāli atbildīgā publiskā iepirkumā katrs iztērētais euro ļauj padarīt mūsu ekonomiku inovatīvāku, ilgtspējīgāku, iekļaujošāku un konkurētspējīgāku.

 


Soli pa solim: sociāli atbildīga publiskā iepirkuma četri īstenošanas posmi

 

1. Izstrādājiet stratēģiju par sociāli atbildīga publiskā iepirkuma principu piemērošanu.

 • Apziniet organizācijas/iestādes sociālos mērķus un izstrādājiet stratēģiju to sasniegšanail
 • Identificējiet tos publiskos iepirkumus, kur sociāli atbildīga publiskā iepirkuma piemērošana būtu visnoderīgākie un jēgpilnākie;
 • Informējiet tirgus dalībniekus, sociālos partnerus (nevalstiskās organizācijas un sociālos uzņēmumus) un ekspertus par organizācijas/iestādes sociāliem mērķiem un izstrādāto stratēģiju to sasniegšana.

Sociāli atbildīga publiskā iepirkuma principi:

Sociāli atbildīga publiskā iepirkuma princip ir vērtības, kuras pasūtītājs apņemas ievērot, īstenojot publisko iepirkumu. Pieņemot sociāli atbildīga publiskā iepirkuma principus, pasūtītājs publiski apliecina savu vēlmi un interesi publiskos iepirkumus īstenot sociāli atbildīgā veidā.

  • Valsts pārvaldes atbildība: pasūtītājs apzinās un uzņemas atbildību par publisko iepirkumu ietekmi uz sabiedrību, vidi un ekonomiku. Pasūtītājs stratēģiski plāno publiskos iepirkumus, cenšas rast ilgtspējīgus risinājumus, uzlabo procedūras un publisko iepirkumu pārvaldības procesus. Tas sazinās ar ieinteresētajām personām, jo īpaši ar piegādātājiem un izpildē iesaistītajām personām.
  • Ilgtspējīgas izmaksas: pasūtītājs stratēģiski plāno publiskos iepirkumus, cenšas rast ilgtspējīgus risinājumus, uzlabo procedūras un publisko iepirkumu pārvaldības procesus. Tas sazinās ar ieinteresētajām personām, jo īpaši ar piegādātājiem un izpildē iesaistītajām personām.
  • Veicināt, ka darbiniekiem ir pienācīgi darba apstākļi: pasūtītājs seko līdzi, lai publiskā iepirkuma izpildē nodarbinātajiem būtu pienācīgi darba apstākļi. Šis attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, kas iesaistīti izpildē, izslēdzot iespēju, ka piegādes ķēdē darbiniekiem netiek nodrošināti pienācīgi darba apstākļi.
  • Godīga konkurence: konsultēšanās ar tirgus dalībniekiem tiek nodrošināta caurskatāmā un atklātā veidā, netiek ierobežota konkurence. Konsultācijas ar tirgus dalībniekiem un sociālajiem partneriem ir atklātas un dokumentētas.

 

2. Plānojiet publiskos iepirkumus stratēģiski, atbilstoši iestādes/organizācijas politikai.

 • Identificējiet iepirkumus, kuri būtu piemērotākie sociāli atbildīga publiskā iepirkuma veikšanai, kā arī apziniet piemērotākos sociāli atbildīgā iepirkuma instrumentus;
 • Sadarbojieties ar kolēģiem, citām iestādēm, ekspertiem;
 • Izvirziet mērķus, kas ir konkrēti, izmērāmi, sasniedzami, atbilstoši un noteiktā termiņā īstenojami;
 • Informējiet sabiedrību par organizācijas/ iestādes vēlmi īstenot sociāli atbildīgus iepirkumus, identificējot izvēlētos sociālos aspektus vai izaicinājumus.

 

Sociāli atbildīga publiskā iepirkuma principi:

Vēlme publiskos iepirkumus īstenot sociāli atbildīgā veidā ir svarīgs pirmais solis. Nākošais solis, ņemot vērā pasūtītāja mērķus un vajadzības, ir saprast, kādus sociālos apsvērumus tas var ietekmēt, veicot sociāli atbildīgus publiskos iepirkumus.

  • Veicināt nodarbinātības iespējas personām, kas atrodas nelabvēlīgā situācijā darba tirgū, piemēram, bezdarbnieki, t.sk. ilgstošie bezdarbnieki, neaktīvas personas, t.sk. izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas, cilvēki ar invaliditāti, un citi;
  • Sekmēt iespējas, ka darbiniekiem tiek piedāvāts paaugstināt kvalifikāciju, iegūt darba prasmes;
  • Veicināt, ka darbiniekiem ir pienācīgi darba apstākļi;
  • Veicināt sociālo uzņēmumu dalību publiskajos iepirkumos;
  • Veicināt mazo un vidējo uzņēmumu dalību publiskajos iepirkumos;
  • Veicināt ētisku tirdzniecību, noteiktos apstākļos iepirkuma prasībās un līgumu nosacījumos ņemt vērā ētiskas tirdzniecības jautājumus;
  • Sekmēt produktu un pakalpojumu pieejamību, it īpaši lai personām ar invaliditāti tiktu nodrošinātu piekļuve, piemēram, sabiedriskajiem pakalpojumiem, sabiedriskajām ēkām, sabiedriskajam transportam, sabiedriskajai informācijai.

 

3. Īstenojiet praksē sociāli atbildīgus publiskos iepirkumus.

 • Savlaicīgi plānojiet;
 • Sāciet ar maziem soļiem un strauji paplašiniet praksi;
 • Lai novērtētu iespējas, var izmantot kontroljautājumus (paraugs atrodams otrās lapas beigās);
 • Informējiet tirgus dalībniekus, sociālos partnerus un ekspertus par sociāli atbildīgā iepirkuma noteikumiem un nosacījumiem (apsveriet iespējas rīkot apspriedes vai konsultācijas ar tirgus dalībniekiem, sociālajiem partneriem
  atbilstoši publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu regulējumam).

 

4. Uzraugiet, novērtējiet un pastāvīgi uzlabojiet publiskā iepirkuma procedūras.

 • Uzraugiet iepirkuma īstenošanas procesu un novērtējiet tā sociālo ietekmi;
 • Pamatojoties uz prakses rezultātiem, pārskatiet noteiktas procedūras un prioritātes;
 • Dalieties informācijā par sociāli atbildīga iepirkuma rezultātiem.

 


Kontroljautājumi, kas palīdzēs saprast vai konkrēto publisko iepirkumu var īstenot sociāli atbildīgā veidā:

 

 • Vai, pildot publisko iepirkumu, var nodarbināt personas, kuras darba tirgū ir nelabvēlīgā situācijā (piemēram, bezdarbnieki, t.sk. ilgstošie bezdarbnieki, neaktīvas personas, t.sk. izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas, cilvēki ar invaliditāti, utt.)?
 • Vai, pildot publisko iepirkumu, jaunie darbinieki, galvenokārt tādi, kuri darba tirgū ir nelabvēlīgā situācijā, var iegūt vai paaugstināt kvalifikāciju?
 • Vai nozarē/jomā pastāv paaugstināts risks, ka, pildot publisko pasūtījumu, notiks darba tiesību un darba apstākļu standartu pārkāpšana, it īpaši darba drošības un veselības aizsardzības jomā?
 • Vai publiskā iepirkuma ietvaros attiecīgajā gadījumā ir svarīgi paaugstināt prasības darba apstākļiem, salīdzinot ar parastiem darba apstākļu standartiem?
 • Vai publisko iepirkumu (vai tā daļas) izpildi var veikt sociālie uzņēmumi, vai arī attiecīgajā gadījumā tie var piedalīties izpildē kā apakšuzņēmēji?
 • Vai publisko iepirkumu vai tā daļu var izpildīt arī mazie un vidējie uzņēmumi (attiecīgajā gadījumā izpildē piedalīties kā apakšuzņēmēji)? Vai būtu vēlams veikt tādus pasākumus, lai uzlabotu to piekļuvi dalībai publiskajos iepirkumos?
 • Vai pastāv paaugstināts risks, ka varētu izveidoties problemātiskas attiecības piegādātāju ķēdē, galvenokārt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, piem., kavēta rēķinu apmaksa, personu nelegāla nodarbinātība, darba drošības un veselības pārkāpumi, apkārtējās vides aizsardzības juridisko normu neievērošana un tml.?
 • Vai ir kāds ekonomiski pieņemams risinājums, kas ļautu iegūt videi nekaitīgākus pakalpojumus, piemēram, vai tas ļaus ietaupīt enerģiju, samazināt emisijas, izmantot videi nekaitīgus materiālus, pārstrādāt, samazināt atkritumus, iesaistīt aprites ekonomiku un tamlīdzīgi?

 


Bukleta autors ir Čehijas Republikas Darba un sociālo lietu ministrija.

Buklets čehu valodā pieejams: https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/06/sovz_implementace_infografika.pdf.

Bukleta tekstu tulkoja biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”.

Par latviskotā tekstā saturu atbild biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”.


Kas ir sociāli atbildīgs iepirkums? [video un informatīvs buklets]

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!