Raksts

Kā vērtēt, vai skolas ir gatavas reformai?


Datums:
14. jūnijs, 2004


Autori

Providus


Foto: A. Jansons © AFI

2004. gada 27. maijā Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS rīkoja pirmo diskusiju ciklā par mazākumtautību izglītības reformu. Tās tēma - valodu lietojums mazākumtautību skolas 10. klasē: mācību procesa organizēšana, kontrole un izglītības kvalitāte.Raksts divās valodās.

Diskusijas uzdevums bija veicināt racionāli pamatotu diskusiju starp izglītības politikas veidotājiem un praktiķiem par mazākumtautību izglītības reformas mērķiem un īstenošanas metodēm, kā arī pievērst uzmanību bilingvālās izglītības vērtībai vidusskolas posmā un reformas ietekmei uz vidusskolas izglītības kvalitāti. Diskusiju ievadīja PROVIDUS pētnieces Marijas Golubevas un profesores Irinas Maslo referāti.

Indra Dedze: Sabiedriskās politikas centrs Providus šodien turpina savu profesionālās diskusijas ciklu par bilingvālo reformu Latvijā un šodienas diskusijas tēma ir par valodu lietojumu mazākumtautību vidusskolās 10. klasēs.

Vita Tērauda: Protams, par šo tēmu pēdējos gados un it īpaši pēdējā gadā ir runāts ļoti daudz, ļoti daudz arī darīts pedagogu vidū un izglītības vadības līmenī. Šodien mēs gribējām par šo izglītības politiku runāt gan ar politikas veidotājiem, gan ar praktiķiem un pievērst uzmanību kvalitātes jautājumam – gan politikas ieviešanas kvalitātei, gan izglītības kvalitātei, kura, kā mēs ceram, ir viens no vadošajiem mērķiem šai reformai.

Lai gan par šīm tēmām mēs runājam ļoti ilgi, sabiedrībā neredzam vienotu izpratni par to, kas ir šīs konkrētās izglītības reformas politikas mērķis. Diskursā mēs dzirdam sabiedrības integrāciju kā visbiežāk izskanējušo motivāciju, tajā pat laikā mēs gribētu domāt un izsecināt no visiem izglītības politikas dokumentiem, ka izglītības kvalitāte ir mērķis jebkurai politikai, kas reformē izglītības sistēmu. Un tāpēc šodienas diskusiju mēs gribētu ievirzīt uz to, kādi ir tie mērķi, kurus šī reforma grib sasniegt izglītības kvalitātē, padiskutēt ar Jums par to, kā mēs mērīsim šos sasniegumus, kā mēs atbildēsim uz jautājumu, vai mēs esam bijuši veiksmīgi ar šīm pārmaiņām.

Un varbūt ir vēl viens piezemētāks jautājums par kvalitāti un kritērijiem – kā šobrīd mēs vērtējam skolu gatavību, vai visi kritēriji ir pareizie vai visinformatīvākie kritēriji, ko mēs varētu izmantot, lai novērtētu skolu gatavību. Mēs vēlamies izvirzīt jautājumu, vai nevajag runāt arī par citiem kritērijiem skolu gatavībā, kas palīdzētu kvalitatīvi īstenot mazākumtautību skolu reformu.

Marija Golubeva: Es pastāstīšu par nelielu pētījumu, ko es veicu šā gada pavasarī par valodu lietojuma proporciju un skolu sagatavotības kritērijiem. Kā mēs visi zinām, saskaņā ar Izglītības likumu pārejas noteikumiem svarīgas pārmaiņas vidusskolā notiek tieši šā gada 1. septembrī. Bet, atšķirībā no pamatskolas, normatīvie akti nenosaka bilingvālās izglītības kritērijus vidusskolā. No otras puses, ja mēs paskatīsimies uz bilingvālās izglītības teoriju, jebkura priekšmeta pasniegšana otrajā valodā ir bilingvālā izglītība, un līdz ar to tās efektivitāte paaugstinās, ja tiek izmantota zinātniski pamatota bilingvālās izglītības metode, vai attiecīgi pazeminās, ja tādas metodes netiek izmantotas.[1]

Eksperti uzskata, ka valodu lietojuma kontrole ir svarīga tāpēc, ka tā var motivēt vai otrādi – var nemotivēt skolotājus kvalitatīvi pasniegt priekšmetu. Stingra katras stundas mācību valodas kontrole saskaņā ar lielāko daļu aptaujāto ekspertu nav labākais veids, kā nodrošināt pasniegšanas kvalitāti, un pastāv vairāki veidi, kā nodrošināt nepieciešamo valodu lietojuma proporciju mācību saturā. Arī tie kontroles veidi, kurus piedāvā ministrijas struktūras, bieži praksē tiek papildināti ar neformālām norādēm uz to, ka, protams, skolotājs var dažreiz atbildēt krievu valodā, ja skolēns uzdod jautājumu krievu valodā.

Tāda pieeja var, manuprāt, veicināt dubultstandartus un jau ir pētījumi par pamatskolas bilingvālās izglītības modeļiem, kas norāda tieši uz to, ka skolās šādi dubultstandarti pastāv. Esošie kontroles mehānismi koncentrējas galvenokārt uz mācību procesa organizēšanas detaļām un mazāk uz pārmaiņu ieviešanas stratēģijām, kas pēc daudzu ekspertu domām būtu bijis labāk.

Secinājumi būtu tādi – pirmām kārtām Izglītības likuma prasības būtiski neierobežo skolu spējas 10. klasēs ieviest tādu metodiski pamatotu priekšmetu mācīšanu, kas nodrošinātu priekšmeta un valodas apguvi. Tomēr šī likuma norma arī neievieš prasības, kas nodrošinātu apzinātu pieeju bilingvālai izglītībai vidusskolā un bilingvisms mazākumtautību vidusskolā, atšķirībā no pamatskolas, pašlaik ir blakusfaktors nevis definēts politikas princips. Taču realitātē likumā noteiktā valodu proporcija tomēr nozīmē bilingvālu mācīšanu skolā, un būtu labi, ja arī metodes būtu atbilstošas. Saglabājot pēctecības principu izglītības politikā, būtu pareizi sākumā izvērtēt pamatskolas bilingvālo modeļu ieviešanas rezultātu ar monitoringa palīdzību un, balstoties uz šiem rezultātiem, plānot valodu lietojumu mazākumtautību vidusskolā.

Indra Dedze: Paldies, Marija, un es sapratu no dalībnieku reakcijas, ka noteikti būs jautājumi, bet pirms mēs pārejam pie diskusijas, es dodu vārdu profesorei Irinai Maslo, un viņas tēma būs “Kā turpināt bilingvālo izglītību vidusskolā”.

Irina Maslo: Es, protams, pilnībā piekrītu, ka ir jāizvērtē bilingvālās izglītības ieviešanas efektivitāte. Ministrijā jau 2003. gadā ir iesniegts materiāls par pašnovērtējuma kritērijiem, kas ir vērsti uz bilingvālās izglītības ieviešanas procesu. Bet ja mēs runājam par izglītības kvalitāti kopumā, mums jāskatās uz mazākumtautību izglītības reformu kopumā Eiropas valodu politikas kontekstā, un ar to es arī gribētu sākt.

Domāju, ka nākotnē mazākumtautību izglītības politikas attīstību Latvijā noteiks Eiropas padomes vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Bez šaubām, arī Eiropas Savienības politika un ar tās ieviešanu saistītas inovācijas valodas izglītības organizācijā.[2] Šobrīd piedāvājums pārejai uz mācībām divās valodās vidusskolā ir strikti saskaņots ar visām starptautiskām konvencijām. Ja 1998. gadā pastāvēja viedoklis, ka mācībām vidusskolā ir jābūt pilnībā latviešu valodā, tad šobrīd ir panākts demokrātisks kompromiss, tiek piedāvāts nodrošināt valodu lietošanas līdzsvaru vidusskolā. Ja līdz 2004. gadam bija orientācija uz nacionālo valodu kā identitātes avotu, tad mēs redzam, ka šobrīd šī iespēja ir nodrošināta sākot no pirmās klases līdz 12. klasei. Nākotnes politika ir orientēta uz Eiropas pilsonību un individuālo multilingvismu. Es neuzskatu, ka būtu jāatliek reforma uz noteiktiem gadiem, tā noteikti ir jāturpina arī vidusskolā, jo, ja mēs to nedarīsim, un mēs jau šobrīd vienu konstruktīvu gadu pedagoģisko rekomendāciju ieviešanai esam pazaudējuši, mēs ļoti nozīmīgi atpaliksim valodu politikā. Otrkārt, agrāk multilingvisms tika uzskatīts par sabiedrības problēmu. Šobrīd multilingvisms tiek uzskatīts par sabiedrības bagātināšanas iespēju.

Atgriežoties pie kritērijiem mazākumtautību izglītībā, šie kritēriji mums ir plaši pazīstami – tagad būtu jāpaskatās, kā tās rekomendācijas, ko deva pasaules zinātnieki, būtu izmantojamas pie mums. Nākotnē – Eiropā, jo Eiropas pilsonim ir jābūt trīsvalodīgam. Ar to es gribu pasvītrot – kas attiecas uz bilingvālo metodi, tā ir lietojama, un šeit pats galvenais, kam vajadzētu pievērst uzmanību, ir tieši izpratnes un motivācijas veicināšana.

Indra Dedze: Šeit izskanēja doma, ka arī tās mācības, kas notiks mazākumtautību vidusskolās, būs bilingvālas. Varbūt pirmais jautājums – vai tie kritēriji, pēc kuriem līdz šim tika vērtētas skolas, ir pilnīgi vai arī vajadzīgi kādi citi kritēriji, lai novērtētu skolu gatavību šīm te valodu proporcijām?

Olga Isakova, ģimnāzijas “Maksima” direktore, LAŠOR pārstāve: Es vēlos uzdot jautājumu saistībā ar bilingvālās izglītības novērtēšanas kritērijiem. Zināms, ka jebkura izglītības satura pamatā ir standarti. Es vēlētos uzzināt, kuriem pamatskolas vai vidusskolas priekšmetiem ir izstrādāti izglītības standarti, kuros iekļautas bilingvālās prasmes, iemaņas, skolēnu zināšanas un ar kādiem kritērijiem tiek novērtētas šīs prasmes, iemaņas un zināšanas?
(Я хочу задать такой вопрос, связанный с критериями оценки билингвального образования. Известно, что в основе любого содержания образования лежат стандарты. Я бы хотела знать, в каких предметах основной либо средней школы разработаны стандарты образования, включающие в себя билингвальные навыки, умения, знания учащихся и какими критериями оцениваются эти знания, умения и навыки.)

Zinta Valdmane, Izglītības satura un eksamināciju centrs: Mēs esam pabeiguši pamatizglītības standartu, un šajos jaunajos standartos tiešu norāžu un tiešu prasību attiecībā uz bilingvālo izglītību nav. Vidusskolu mēs neesam vēl reformējuši vispār, vidusskola mums gaida savu laiku, un līdz ar to arī vidusskolas standartos jūs neatradīsiet šobrīd konkrēti norādes uz bilingvālo izglītību.

I.Maslo: Nepastāv bilingvālās izglītības standarti, bet pastāv valsts izglītības standarti. Runa ir par to, lai skolnieki, neatkarīgi no viņu apmeklētās skolas tipa, saņemtu vienlīdz vērtīgu izglītību un vienlīdzīgas iespējas turpināt izglītību kā savā valstī, tā arī citas ES valstīs, un strādāt jebkuru darbu, nevis tikai otršķirīgu. Pašlaik nav izdevies izveidot vienotu valodu standartu skolā kā tas ir Šveicē – mums ir dzimtās valodas standarts, otrās valodas standarts, svešvalodu standarts. Kas attiecas uz otro valodu, kolēģi varbūt atbildēs detalizētāk, bet es uzskatu, ka 9. klasē valsts valodas prasmes līmenim jābūt vienādam neatkarīgi no skolas tipa – latviešu vai minoritātes, jo lai apgūtu jebkuru valodu, pietiek ar 9 gadiem. Kas attiecas uz pašu zināšanu kvalitāti, arī tai jābūt vienādai valstī, un to pārbauda eksāmenos. Šajā gadījumā valoda ir tikai instruments, lai apgūtu vienotu saturu. Pašlaik ir sasniegta satura un metožu atbilstību vienādiem standartiem.
(Cтандартов билингвального образования не существует, но существуют государственные стандарты. Речь идет о том, чтобы ученики, посещающие любые типы школ, получили равноценное образование и равноценные возможности учиться как в своей стране, так в других Европейских странах, и получить любую работу, а не только работу третьего сорта. На сегоднешний день не удалось создать единый стандарт как в Швейцарии попытались это сделать, создан сегодня стандарт для родного языка, стандарт для второго языка и создан стандарт для иностранных языков. Что касается второго языка, то видимо коллеги, которые здесь присутствуют, могут более подробно ответить, но я считаю, что 9-ый класс должен выходить на уровень выравнивания знания государственного языка всех средних школ, в том числе школ на латышском языке и школ меньшинств, поскольку для освоения любого языка требуется не более 9 лет. Что касается самого качества знаний, качество знаний также в государстве едино и проверяется экзаминацией. Речь идет о том, что язык в данном случае является только инструментом, чтоб овладеть единым содержанием. На сегодняшний день обеспечено единство содержательное, единство методическое.)

Līga Grigule, Izglītības attīstības projekts: Protams, standartā ir izvirzītas prasmes, kas ir nepieciešamas un kas ir noderīgas bilingvālajai izglītībai. Un pirmkārt, mēs varētu runāt par mācīšanās prasmēm, kas ir uzsvērtas visos standartos – tā ir prasme integrēt dažādu mācību priekšmetu saturu, tā ir prasme izvēlēties dažādas stratēģijas, palīdzēt skolēnam izprast sevi, balstīties uz savām stiprajām pusēm, lai apgūtu mācību saturu. Otrkārt, tā ir kultūru bagātināšanas prasme, sadarbības prasmes un starpkultūru izglītības aspektā es domāju, ka vairāki mācību priekšmeti, protams, sociālās zinības, vēsture, kas jau pēc savas definīcijas ir sabiedrisks priekšmets, bet arī svešvaloda, arī sports, piemēram, attīsta sadarbības prasmes. Tas ir viens no pamatkomponentiem šajās bilingvālajās mācībās.

O.Isakova: Kā Jūs saprotat sabiedrības un vecāku līdzdalību mācību programmu izstrādē?
(Как вы понимаете участие общества, родителей в разработке учебных программ? )

M.Golubeva: Es runātu par skolotāju un vecāku iesaistīšanu šajā procesā. Vadības zinātnē ir tāds termins “project ownership”: tiem, kuri ievieš kādu politiku, un tiem, kuri zināmā mērā ir politikas subjekti, ir jāpiedalās mērķu formulēšanā. Viņiem arī vajadzētu būt projekta īpašniekiem, pašiem būt motivētiem to ieviest, citādi tas nav ļoti veiksmīgs projekts. Tāpēc es domāju, ka vecāku un skolotāju iesaistīšana ir vajadzīga.

Svetlana Semenko, Rīgas Zolitudes ģimnāzijas direktore: Es gribētu runāt par izglītības kvalitāti. Šajā reformā es redzu, ka bērniem ir jāuzlabo izglītības kvalitāte, savas zināšanas, un bilingvālā metode – tā ir apmācības metode. Mēs izmantojam bilingvālās izglītības metodes, lai mūsu bērni brīvi runātu valsts valodā, lai viņiem būtu izredzes darbā. Izvēloties vidējas izglītības programmu, vienalga kādus kritērijus piedāvās Izglītības un zinātnes ministrija, mums tas ir tikai metodisks palīglīdzeklis, mums šie kritēriji jāpielieto atkarībā no savas skolas situācijas. Un viens no svarīgākajiem jautājumiem tiešām ir skolēnu sagatavotība. Man liekas, ka runāt par gatavības kritērijiem vēl ir par agru. Mēs esam gatavi uzsākt eksperimentu, kā mums ies – redzēsim 2007. gada eksāmenos. Lai mazinātu bailes no eksperimenta, vajag dot direktoriem laiku un izvēli. Zināšanas no tā nekur nepazudīs, tās paliks. Bet nebūs baiļu un stresa. Tad 2007. gadā varam paskatīties rezultātu. Un tālāk domāt – kā mums pilnveidot savu darbu.
(Я директор рижской гимназии Золитуде, я бы хотела вернуться к теме образования. В этой реформе я вижу, что дети должны улучшать качество своего образования – знания, навыки, и билингвальный метод, это – методика обучения. Мы используем метод билингвального обучения для того, чтобы наши дети абсолютно свободно владели государственным языком, не терялись на работе. Выбирая программу, какие бы критерии на не предложило министерство образования, это все равно для нас – методическое пособие, мы должны преломить эти критерии к состоянию своей школы. И один из очень важных вопросов – это действительно подготовка учащихся. Говорить о критериях готовности, мне кажется, еще рановато. Мы готовы начать эксперимент, как он у нас пойдет, могут показать экзамены 2007-го года. Чтобы снять страх от этого эксперимента, надо для директоров-практиков все таки дать время, выбор. Знания от этого не потеряются, они будут. Не будет страха, не будет стресса. Результат тогда, в 2007-ом году, мы уже можем посмотреть. И уже дальше думать – как нам совершенствовать нашу работу. )

Viktors Gluhovs, Rīgas 40. vidusskolas skolotājs: Šodien es pirmo reizi dzirdu, ka mazākumtautību skolu reformas mērķis ir izglītības kvalitāte. Līdz šim es par to nedzirdēju, bet ja tas ir mērķis, es gribētu saprast, kur ir tas lūzuma punkts, kur pieaug kvalitāte, kad tas notiks. Es kā praktiķis nesaņemu signālus par to, kā man ieviest šo praksi, lai matemātikas pasniegšanas kvalitāte uzlabotos.
(Впервые, кажется, сегодня я услышал, что целью реформы школы национальных меньшинств является качество образования. До сих пор я об этом не слышал, но раз это цель, я бы хотел понять, где эта точка роста качества, где будет происходить улучшение. Я как практик не получаю никаких сигналов о том, каким образом мне реализовывать эту практику, чтобы качество преподавания математики возрасло. )

I.Maslo: Ministrija piedāva izvēles iespēju – tie ir programmu paraugi, bet metodes un konkrētu saturu skola izvēlas pati. No savas pieredzes varu pateikt, ka matemātikas stundās pārsvarā bērni domā tajā valodā, kurā viņiem ir ērtāk, un viņi var pat nepamanīt, ka viņiem ir mācību grāmatas un pārbaudes latviešu valodā. Tāpēc vajag paskatīties uz šo jautājumu savādāk – nevis obligāti mācīt otrā valodā, bet nodrošināt otrās valodas izmantošanu. Tas nav politiķu jautājums – Jūs taču saprotat, ka politiķi arī ir cilvēki, viņi grib pierādīt, ka viņi daudz ko saprot medicīnā, pedagoģijā. Tā nav politiķu funkcija. Politiķi izstrādā likumus un dot izvēles iespēju, kā tos ieviest, bet pēc kura principa ieviest valodas proporciju – pēc laika vai satura principa – to skola var izlemt, veidojot programmu.
(Министерство предлагает возможность выбора – это программы, которые предоставляются, а методы и конкретное содержание – выбирает школа. Из своего личного опыта я могу рассказать, что в основном дети думают на том языке, на котором им удобно, но они даже не замечают, что задачники, тесты у них на латышском языке. Так что следует немного по другому посмотреть – не учить на языке, а обеспечить использование языка. Это не вопрос, который решают политики, вы ведь понимаете, что политики – это тоже люди, и им хочется доказать, что они разбираются в медицине, что они разбираются в педагогике. Это не входит в функции политиков. Политики разрабатывают законы и предоставляют возможность выбора, а как это делается – по принципу времени или по принципу содержания – это уже решает сама школа и врабатывает свой выбор в программу.)

O.Isakova: Tieši tā direktori saprot bilingvālās metodes izmantošanu skolā. Man liekas, vispirms jāruna par lielmēroga eksperimentu, kuru mēs veicam, un par atbildību par šo eksperimentu. Tāpēc, ka uz doto brīdi nav pētījumu par bilingvālās izglītības modeļu ieviešanas rezultātiem vairāku gadu gaitā. Tādu pētījumu nevar būtu pēc definīcijas, jo mēs neesam vienojušies par eksperimentu, mēs vienojāmies par revolūciju izglītībā. Mums teica 19. jūlijā atnest savu modeļu aprakstus uz ministriju, mēs atnesām. Bet tāpēc ka mēs neesam vienojušies par eksperimentu, nav kam prasīt eksperimenta rezultātus. Bet šajā laika posmā mūsu skolas varonīgi mēģināja darīt, ko var. Vadījas pēc savas intuīcijas, pēc metodiskās pieredzes. Un ir uzkrāta lieliska bilingvālās izglītības pieredze. Es tagad runāju par to pozitīvo pusi, kas mūsu pieredzē noteikti ir. Bet pirms turpināt eksperimentu, būtu labi nedaudz apstāties un parādīt – kur ir tie rezultāti. Turklāt to var izdarīt tikai pēc 4 gadiem, vienalga par kuru modeli iet runa, jo tos ieviesa 1999. gadā.
(Tак все директора и понимают применение билингвального метода в средней школе. Мне кажется, надо прежде всего говорить о том “широкомасштабном эксперименте”, который мы с вами все проводим и ответсвтенности за этот “широкомасштабный эксперимент”. Потому что на сегодняшний день нет того, что называется исследованием результата билингвальных моделей образование за последнее н-ное количество лет. Их не может быть по определению, потому мы с вами не договаривались об эксперименте, мы договаривались о революции в образовании, нам 19-го июля было сказано принести на стол министерства образования модели, мы их принесли. А так как мы не договаривались об эксперименте, значит, результаты эксперимента спрашивать не с кого. Но за этот период времени наши школы воистино мужественно это пытались сделать. На своем интуитивном опыте, на своем опыте методическом. И накоплен замечательный опыт билингвального обучения. Я сейчас говорю о тех позитивных вещах, которые в нашей практике точно есть. Хотелось прежде чем продолжать экспериментировать, немножко остановиться и показать, где же они – результаты. Причем это будет возможно сделать через четыре года – о такой или иной модели, потому что они введены только в 1999-ом году. )

Zigurds Grīnpauks, Izglītības valsts inspekcijas direktors: Manuprāt, šobrīd vismaz es neesmu redzējis pietiekoši daudz pētījumus par pārmaiņu ieviešanu mazākumtautību skolās. Mēs (IVI) nepretendējam uz zinātnisku pētījumu šajā jomā, mūsu uzdevums ir noskaidrot, kāda gatavība ir skolā, ņemot vērā normatīvu aktu prasības, nevis izvērtēt sagatavotību no zinātniskā viedokļa. Tā mēs arī esam skolu gatavību novērtējuši, un ja šeit runā par pieeju, ka tiek skaitītas mācību stundas vienā vai otrā valodā, tad diemžēl tā ir normatīvajos aktos iestrādātā pieeja, valsts standartā ir noteikts priekšmetu skaits, un skolas arī reāli strādā pēc šādas sistēmas.

Ir interesanta ideja, ka valodu lietojuma proporcionalitāte tiek ieviesta praktiski visu priekšmetu mācīšanā, taču no normatīvo aktu viedokļa ir grūti iedomāties, kā tas tiks plānots gan skolotāju darbā, gan skolu darbā un licenzējot programmas, gan arī no kontroles viedokļa, šeit ir problēma. Politiķi izvēlējušies pirmo variantu – nošķirtais valodu lietojums – tāpēc mēs arī skolu sagatavotību nosakām no šī viedokļa.

Par to, ka mēs vērtējam procesu, nevis rezultātu – tā ir mūsu darba specifika vai mūsu uzdevums, rezultātu vērtē Izglītības satura eksaminācijas centrs, tāpēc mēs apzināti nemaz to nedarījām, lai nesarežģītu skolēnu un skolas dzīvi.

Par vecāku iesaistīšanu – tas, protams, ir ļoti atbalstāms un vēlams, lai skola kopā ar vecākiem visus tai būtiskos jautājumus izlemtu, taču normatīvie akti, Izglītības likums nenosaka šo prasību, un ir skolas, kuras to dara un ir skolas, kuras to nedara tik lielā mērā, un mēs viņām to nevaram pārmest. Mēs uzsveram tikai to, ko prasa normatīvie akti.

Ja runājam par skolēnu un skolotāju valodas zināšanām, tad mēs konstatējām, ka 90% skolotājiem nav problēmu pasniegt priekšmetu valsts valodā, 10% skolotāju var to darīt, bet viņiem ir nepieciešams uzlabot valodas zināšanas, un praktiski visā Rīgā bija 2 skolotāji, kuri atteicās priekšmetu mācīt latviešu valodā. Valstī kopumā ir 11 tādi, kuru profesionalitāte, ieskaitot valodas zināšanas, neatbilst tam, lai varētu uzsākt mācīt latviešu valodā. No šī viedokļa es problēmas neredzu. Protams, pārejas periodā ir problēmas atsevišķiem skolēniem, atsevišķiem skolotājiem ne tikai latviešu, bet arī dzimtajā valodā.

Irēna Freimane, Izglītības attīstības centrs: Mēs zinām, ka skolā skolotāji izmanto bilingvālās metodikas elementus, un ja viņiem būs plānotais un argumentētais, dokumentētais plāns, pēc kura viņi var pierādīt savu izvēli un parādīt, kā viņi plāno savu darbu, tad praktiski priekšmeta apguve valsts valodā pēc plāna vienalga būs bilingvāla izglītība, jo šīs divas valodas būs mācību procesā iesaistītas. Un es gribētu komentēt izskanējušo domu – kā mācīt otrā valodā. Ja tas ir jautājums par to, kā mācīt vienā valodā, tur nebūs atšķirības metodikā. Atšķirība metodikā parādās tajā brīdī, kad mēs darām kaut ko, kas maina skolotāju centrētu darbu uz skolēnu centrētu darbu. Manuprāt, un to es varu teikt arī no projekta “Atvērtā skola” pieredzes, skolotājam, saprotot, ka jāmaina metodika, tas ir liels izaicinājums un lielas pārmaiņas. Un jautājums ir, vai es nepretojos tām pārmaiņām. Skolotājs, ka labi runā latviski, ļoti labi var pierunāt 40 minūtes, bērniem neliekot runāt nemaz. Ja mēs, nemainot metodiku, vienkārši izmantosim skolotājus ar labu valodu, mēs varam panākt to, ka mums būs klusējošas klases ar perfekti runājošu skolotāju.
______________________________________

[1] Pētījums “Valodu lietojuma proporcija mazākumtautību vidusskolās pēc 2004. gada 1. septembra: skolu sagatavotības kritēriji

[2] I. Maslo prezentācija “Kā turpināt bilingvālo izglītību vidusskolā?


Diskusiju cikls par mazākumtautību izglītības reformu

I Maslo prezentācija "Ceļš uz vienlīdzīgu vispārējo vidējo izglītību Latvijā"

I. Maslo prezentācija “Kā turpināt bilingvālo izglītību vidusskolā?”


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!