Raksts

Jautājumi un atbildes par biznesa ētiku


Datums:
09. decembris, 2003


Autori

Providus


BETIL PROJEKTS—JAUTĀJUMI UN ATBILDES

BETIL PROJEKTS—JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Kas ir uzņēmējdarbības ētika?

Šī projekta ietvaros ar jēdzienu ‘uzņēmējdarbība’ tiek saprastas visas tās attiecības, kādās uzņēmums stājas ar indivīdiem vai organizācijām, lai padarītu iespējamu uzņēmuma darbību. ‘Uzņēmējdarbības ētika’ ir normatīvs šādu attiecību vērtējums. Proti, ‘uzņēmējdarbības ētika’ raksturo to, vai noteiktas uzņēmējdarbības attiecības ir atbalstāmas vai nosodāmas.

Pēc kādiem kritērijiem tiek vērtēta uzņēmējdarbība?

Uzņēmējdarbība tiek vērtēta pamatojoties uz tirgus dalībnieku izteiktu vai neizteiktu vienošanos par uzņēmējdarbības mērķiem. Šobrīd Latvijā tādas vienošanās nav, un līdz ar to eksistē dažādi un nesavienojami viedokļi par uzņēmējdarbības ētiku.

Kas ir laba uzņēmējdarbības ētika?

Laba uzņēmējdarbības ētika ir uzņēmējdarbības vērtējums, kas ir balstīts uz kritērijiem, kuru ievērošana padara iespējamu uzņēmuma ilgtermiņa pastāvēšanu un tālāku attīstību.

Kas ir uzņēmējdarbības ētikas ieviešana?

Uzņēmējdarbības ētikas ieviešana ir uzņēmuma reputācijas, vadības mehānismu un organizācijas darbības kultūras izveidošana, kas padara iespējamu uzņēmējdarbības mērķu realizāciju ikdienā.

Ko nozīmē uzņēmuma reputācijas, vadības mehānismu un organizācijas kultūras izveidošana?

Uzņēmuma reputācijas, vadības mehānismu un organizācijas kultūras izveidošana ir spēja iztēloties un ieviest ētiskus risinājumus esošajām problēmām un iestrādēm. Konkrētu alternatīvu risinājumu definēšana dod uzņēmumam izvēles iespēju, kas ir nepieciešams priekšnosacījums uzņēmuma darbības ētiskam novērtējumam.

Ko nozīmē uzņēmējdarbības ētikas ieviešana Latvijā?

Tas ir process, kura gaitā tiek definēti uzņēmējdarbības mērķi, un izveidoti šo mērķu sasniegšanas mehānismi. Uzņēmējdarbības ētikas ieviešanai ir nepieciešams: (1) veidot dialogu, kurā uzņēmēji savstarpēji vienojas par uzņēmējdarbības mērķiem; (2) rast sabiedriskās domas atbalstu, pārliecinot sabiedrību par to, ka šie mērķi ir nozīmīgi un sasniedzami.

Vai nebūtu vienkāršāk sekot starptautiski atzītiem uzņēmējdarbības ētikas standartiem?

Uzņēmējdarbības ētikas standarti ir noteikta veida sociālais kontrakts (vienošanās). Tādi starptautiski atzīti standarti, par kuriem visi var vienoties, ir ļoti vispārēji. Tās ir vadlīnijas, kas norāda attīstības virzienu, bet kuras nav iespējams vienā un tajā pašā veidā pielietot. Šādu standartu pielietojums ir veidojies citādi dažādās vietās. Latvijas uzņēmējiem ir nepieciešams izveidot savu vispārējo standartu pielietojumu.

Kā gan tādu pielietojumu var izveidot?

Lai izveidotu noteiktu standartu pielietojumu ir nepieciešamas divas savstarpēji saistītas vienošanās. Pirmkārt, ir jāvienojas par to, ka šis standarts ir vajadzīgs un tiks ievērots. Otrkārt, ir jāvienojas par to, ko šis standarts nozīmē.

Vai uzņēmējdarbības ētikas ieviešana nav mēģinājums uzspiest Latvijas uzņēmējiem svešas vērtības?

Uzņēmējdarbības ētika ir Latvijas iekšējā problēma. Latvijas uzņēmējdarbības vidē šobrīd visi tās dalībniekiem nevar izmantot savas tiesības izteikt un aizstāvēt savu viedokli par uzņēmējdarbības mērķiem. Viena Latvijas uzņēmēju daļa uzskata, ka uzņēmējdarbības mērķis ir tikai peļņas gūšana, un negodīga rīcība var tikt attaisnota, ja tā sniedz īstermiņa peļņu. Šo cilvēku viedoklis ir ļoti plaši pārstāvēts gan uzņēmējdarbības vidē, gan plašākā sabiedrībā. Bet eksistē arī cita Latvijas uzņēmēju daļa, kas uzskata, ka uzņēmējdarbības mērķi ir plašāki, un kuri rīkojas saskaņā ar šo uzskatu. Uzņēmējdarbība veido sabiedrību, uzņēmējiem ir vara, un līdz ar to tiem ir jāuzņemas atbildība sabiedrības priekšā. Šie uzņēmēji tic, ka negodīgai rīcībai ir postošas ilgtermiņa sekas. Bet viņu uzskati bieži tiek ignorēti, jo pretējais viedoklis ir neattaisnoti vispārināts.

Uzņēmējdarbības ētikas ieviešana dod iespēju izveidot diskusiju par uzņēmējdarbības mērķiem, kurā uzņēmēji ar dažādiem uzskatiem var izmantot savas tiesības tos paust un aizstāvēt.

Kāpēc ir vajadzīgi Latvijas uzņēmējdarbības ētikas standarti? Katrs uzņēmums var atsevišķi rūpēties par uzņēmējdarbības ētikas ieviešanu, un daudzi uzņēmumi ir jau tālu tikuši.

Uzņēmumi nevar darboties izolēti. Patiešām, daudzi Latvijas uzņēmumi jau ir ieguvuši starptautiski atzītus ISO standartus un iegulda nopietnu darbu ētiskas uzņēmējdarbība vides izveidošanai (jāatceras gan, ka ISO standartu iegūšana un ētiska darbība nav tieši saistītas lietas). Bet uzņēmējdarbības attīstīšanai ar to vien nepietiek. Globalizācijas laikmetā ieguldītāji un iespējamie partneri domā ne tikai par uzņēmuma, bet arī par reģiona reputāciju, jo katra uzņēmuma darbībai ir nepieciešams vietējais darbaspēks, sadarbība ar vietējiem pakalpojumu, infrastruktūras un izejvielu piegādātājiem, utt. Ir nepieciešams izveidot uzticību arī šim plašākajam uzņēmējdarbības lokam. Turklāt ISO standartu nozīme un uzņēmējdarbības ētikas jēga vēl arvien nav izprasta ne plašākā sabiedrībā, ne arī uzņēmējdarbības vidē. Līdz ar to, atsevišķu uzņēmumu centieni ētiskas uzņēmējdarbības vides izveidošanā netiek novērtēti. Pagaidām uzņēmumu darbs uzņēmējdarbības vides uzlabošanas labad nav nedz politisks, nedz ekonomisks kapitāls.

Kādas ir grūtības uzņēmējdarbības ētikas ieviešanai Latvijā?

  1. Cilvēki par uzņēmējdarbības ētiku baidās izteikties.
  2. Noteiktas vienošanās panākšana ir sarežģīta koordinācijas problēma, jo tehniski ir ļoti grūti panākt vienošanos ar tik daudziem tirgus dalībniekiem.
  3. Uzņēmēji nesaprot, kas mainīsies un kāds būs viņu tiešais ieguvums, ja šāda veida standarts tiks ieviests.

Kāpēc cilvēki baidās izteikties par uzņēmējdarbības ētiku?

Ir dažādas izpratnes par ētiku. Bieži vien uzņēmēji domā, ka diskusija par ētiku ir zināma fakta konstatēšana un nosodījuma izteikšana. Latvijā eksistē ‘baltā gulbja’ komplekss, ka neviens nav ētiski nevainojams ‘balts gulbis’, kam būtu tiesības izteikt nosodījumu citiem tirgus dalībniekiem par neētisku rīcību.

Ir vairākas ētiskas sistēmas, kas šāda veida apgalvojumu uzskata par pareizu. Uzņēmējdarbības ētikā šādam apgalvojumam nav jēgas, jo tā meklē nevis perfektu, bet gan saprātīgu problēmu risinājumu. Ir jādod iespēja tirgus dalībniekiem pašiem nolemt, kas ir saprātīgi, un par to ir tiesības izteikties katram.

Kā atrisināt koordinācijas problēmu, lai panāktu vienošanos starp tirgus dalībniekiem?

Ar daļu no tirgus dalībniekiem mēs sāksim dialogu par jaunu ētisku risinājumu meklēšanu ikdienas problēmām. Projekta galvenais mērķis ir konsultāciju rīkošana ar Latvijas uzņēmējiem. Konsultācijas ar uzņēmējiem Latvijas reģionos organizēs 7 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras reģionālās nodaļas. Tikšanās notiks arī Rīgā, un tās organizēs Rīgas Ekonomikas Augstskola, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba Devēju Konfederācija, Latvijas Komercbanku asociācija, un dažādas nozaru asociācijas. Savu atbalstu projektam ir izteikušas Ārvalstu Ieguldītāju padome, UNDP Latvija, un Sabiedriska organizācija ‘Delna’. Šīs organizācijas piedalīsies konsultāciju dienas kārtības izveidē. Tiks rīkotas tikšanās gan ar latviski runājošiem, gan ar krieviski runājošiem Latvijas uzņēmējiem. Kopā projekta ietvaros ir plānots satikt apmēram 100 uzņēmējus Latvijas reģionos (7 līdz 10 grupas ar 10 dalībniekiem katrā grupā), un 100 uzņēmējus Rīgā (10 grupas).

Vienas tikšanās laikā nav iespējams panākt paliekošu vienošanos par uzņēmējdarbības ētikas standartiem, tāpēc konsultācijās tiks iztirzāts jautājums par to, kādā veidā nodrošināt šī dialoga uzturēšanu un jaunu dalībnieku piesaisti.

Kas mainīsies uzņēmēju ikdienas dzīvē, ja tiks pieņemts uzņēmējdarbības ētikas standarts?

Uzņēmējdarbības ētikas standarts ir riska kontroles un uzņēmuma tiesību nodrošināšanas mehānisms.

Kāds būs tiešais uzņēmēju ieguvums no šāda standarta ieviešanas?

  1. Tiks samazinātas izmaksas, kas saistības ar partneru meklēšanu, sadarbības uzsākšanu, finansiālu līdzekļu piesaisti, utt. Pareizi izprasts un pielietots uzņēmējdarbības ētikas standarts ir pamats savstarpējas uzticības veidošanai.
  2. Tiks uzlabota brīva informācijas un pieredzes apmaiņa par ikdienas uzņēmējdarbības norisēm. Šāda informācijas apmaiņa veicinās jaunu koalīciju veidošanos, kas dod iespēju atrast ētiskus esošo problēmu risinājumus.
  3. Tiks veicināta uzņēmumu reputācijas veidošana sabiedrībā. Tādējādi, uzņēmumiem radīsies netieša kontrole pār patērētāju loka izveidi, un jaunu noieta tirgu piesaistīšanu.
  4. Skaidri definējot mērķus un nosakot to īstenošanas mehānismus, tiks sakārtota uzņēmumu vadības sistēma un uzlabota uzņēmuma organizācijas kultūra.
  5. Ētiskiem uzņēmumiem būs iespēja izmantot sabiedrības atbalstu, kas tiem dos morālas tiesības piedalīties dialogā ar valdības un pašvaldību iestādēm no spēka pozīcijām.
  6. Ētiski uzņēmumi spēs demonstrēt savas darbības principus ieguldītājiem un sadarbības partneriem.

Un ko var atbildēt skeptiķim?

Nenoliedzami, ir lietas, pār kurām uzņēmējiem nav kontroles. Bieži vien uzņēmumiem, savas darbības nodrošināšanai, ir jāstājas attiecībās ar organizācijām un indivīdiem, kas klaji ignorē uzņēmuma viedokli un intereses. Šobrīd uzņēmējiem visnozīmīgākā problēmu ir attiecību noregulēšana ar valdību. Tā ir problēma, kas šobrīd nav atrisināma. Bet to var atrisināt pakāpeniski, uzņēmumiem apvienojoties un kopēji uzņemoties atbildību par savu rīcību.

Ko nozīmē apvienoties un uzņemties atbildību par savu rīcību?

Uzņēmumi var apvienoties, pamatojoties uz kopēji definētām vērtībām un mērķiem. Šīs vērtības ir uzņēmējdarbības ētikas standarts. Uzņēmumi var kopēji uzņemties atbildību par savu rīcību, ja šo vērtību pielietojums ir vienādi izprasts. Proti, uzņēmumos ir ieviesti līdzīgi vadības mehānismi noteiktu mērķu sasniegšanai, un darbojas kontroles institūcijas, kas pārbauda šo vadības mehānismu darbību. Uzņēmējiem pašiem ir jāvienojas par izmaiņām, lai kādas tās arī nebūtu, kuru īstenošanu viņi uzskata par lietderīgu un izdarāmu.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!