Raksts

Informācija par procesiem izglītībā Dobelē


Datums:
02. aprīlis, 2002


Autori

Inese Didže


Uzstāšanās "Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģiju attīstības vadlīniju apspriešanas konferencē" 2002. gada 9. februārī

slaids ppt 1 ((I. Didžes prezentācija PDF formātāpdf))

26.martā notiek nu jau tradicionālā – otrā Dobeles skolotāju zinātniskā konference. Kāpēc tikai Dobeles un ne plašāka mēroga? Mūsu pilsētas trīspadsmit izglītības iestādēs mācās ap 4000 bērnu un jauniešu, strādā vairāk kā 350 pedagoģisko darbinieku. Gan bērniem, gan viņu vecākiem, gan skolotājiem ir svarīgi, lai pilsētas izglītības sistēmu veidotu konkurētspējīgas izglītības iestādes, lai šī sistēma būtu stabila, tomēr atvērta pārmaiņām, pieejama, lai tā sekmētu pilsētas attīstību. Šādu vīziju var īstenot tikai sadarbībā ar sabiedrību kā galveno sociālo pasūtītāju.

slaids ppt 2… Konferences darbam mēs izvirzām hipotēze: Sabiedrības iesaistīšana izglītības pārvaldīšanā sekmē izglītības procesa plānošanas un realizēšanas gaitu, demokrātiskas sabiedrības nostiprināšanos.

2 slaidi ppt 3.,4… Atskats vēsturē.

2001.gada 26.marta konferences rezolūcijā mēs aicinājām

 • kā vissvarīgāko vērtību atzīt cilvēku – mūsu konferences devīze bija “Cilvēks – saudzējama, sargājama un attīstāma vērtība”,
 • sekmēt skolēnu dzīves gatavību, mācīt viņus uzdrīkstēties uzņemties atbildību,
 • mācīt izveidot “aizsprostu” narkomānijai un noziedzībai,
 • skolēnu vecākus atbalstīt mūsu centienus gan mīlot un saaudzējot savus lolojumus, gan prasot no viņiem godprātīgu rīcību, dziļu atbildību un mērķtiecīgu darbu,
 • pilsētas deputātus izprast pirmsskolas iestāžu un skolu saimnieciskās un pedagoģiskās vajadzības, paplašināt finansiālo atbalstu fiziskās vides sakārtošanai, interešu izglītības organizēšanai un skolotāju kvalifikācijas pilnveidei

Neapšaubāmi, bērni ir mūsu lielākā vērtība. Pašvaldība atbalsta jaunatnes darbību projektos un augstu sasniegumu kaldināšanā sportā, mūzikā, mākslā; iespēju robežās tiek sekmēta skolotāju tālākizglītība, notiek tradicionālās pilsētas Skolotāju dienas svinības, skolotāju sporta diena, regulāri pilsētas izglītības iestāžu semināri un citi pasākumi. Jauniešu atbildības paaugstināšanai par savas izglītības kvalitāti vidusskolās tiek ieviesta jauna sadarbības forma skolēnu atbildības sekmēšanai – sadarbības līgumu slēgšana. Augstu novērtēts darbs noziedzības un narkomānijas profilaksē – Dobelē ir Latvijā vienīgais Jaunatnes Veselības centrs, kurš sniedz ne vien informāciju par veselību veicinošiem jautājumiem, bet arī organizē medicīnisko pakalpojumu sniegšanu jauniešiem. Iekšlietu sistēmas darbinieki ir norādījuši, ka mūsu pilsēta ir salīdzinoši labā situācijā jauniešu noziedzības jomā. Šķiet, tas, galvenokārt, varētu būt stabilās skolu atbildības un dažādu institūciju sadarbības rezultāts.

Pēdējos gados ap 60% pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu tiek novirzīti izglītībai. Uzskatāms piemērs – Dobeles 1.vidusskolas renovācijas projekts ar Pasaules Bankas atbalstu par gandrīz 400 000Ls bija 2001.gadā lielākais Latvijā. Tas, protams, uzliek arī zināmas saistības pašvaldībai turpmākos 15 gadus investēt izglītībā noteiktus līdzekļus.

Izpratne par izglītības nozīmīgumu atspoguļojas arī Pilsētas attīstības programmā, kas 1.lasījumā apstiprināta 2001.gada 8.novembrī. Tajā norādīti galvenie uzdevumi Dobeles pilsētas izglītības sistēmas attīstībai:slaids ppt 5.,6.,7…

 • Skolotāju un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās meistarības pilnveidošana
 • Izglītības programmu piedāvājuma attīstība
 • Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un mācību vides atjaunošana
 • Vecāku lomas aktualizēšana bērnu audzināšanā
 • Darbība izglītības politikas veidošanā.

Šoreiz vairāk uzmanības pievērsīsim 4.un 5.punktam.

slaids ppt 8 Kāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību sabiedrības iesaistīšanai izglītības procesos? Atbilde īsa: gan globalizācijas procesi (īpaši nekontrolēta informācijas plūsma ar apšaubāmas kvalitātes piedāvājumiem u.t.l.), gan dramatiskā demogrāfiskā situācija jau šobrīd rada draudus izglītības iestāžu pastāvēšanai.

slaids ppt 9 Samazinās dzimušo bērnu skaits – 71 bērns 2001., bet, piemēram, t.s. “labākajos gados” 1997., 1996. – bija ap 190 dzimušu bērnu vai 2,7 reizes vairāk.

slaids ppt 10 Kas gan mācīsies mūsu skolās pēc 8 – 10 gadiem? 2002.gadā ir 2019 pilsētā dzimušo skolas vecuma bērnu (1. – 12.klasēs), bet 2008.gadā to būs 1495 – par 524 mazāk, ja vien migrācija lielpilsētu Rīgas un Jelgavas virzienā nepaplašināsies.

Ko darīs “nevajadzīgie” skolotāji un pašvaldība tukšajās telpās? Kā uzturēsim rūpniecību, pakalpojumu jomu u.c.? Vai vispār pastāvēs Latvija ārpus lielajām pilsētām? Tendence apmeklēt skolu pilsētā ir vērojama jau sen.

slaids ppt 11 Šobrīd Dobeles pilsēta veic savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 65 pašvaldībām, kuru bērni mācās pilsētā. Tie ir 32% no pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu skaita. Tas liecina, ka palielinās vecāku vēlme dot labu izglītību saviem bērniem – attālumam līdz skolai arvien mazāka nozīme. Mūsu pētījums rāda, ka 30km nav šķērslis skolas apmeklēšanai. Vecāku un skolēnu aptaujas liecina, ka Dobeles pilsētas skolas tiek izvēlētas tieši augstās izglītības kvalitātes dēļ. (Ģimnāzija divus gadus pēc kārtas ir ieguvusi 4.vietu Draudzīgā aicinājuma balvas konkursā, 1.vidusskola atrodama pirmo trīsdesmit labāko Latvijas skolu sarakstā, kaut arī pagājušajā mācību gadā augošajā skolā vēl nebija 12.klašu). Lai arī nabadzība ir visai reāla parādība īpaši laukos, daudzi vecāki gatavi papildus apmaksāt gan ceļa un dzīvošanas izdevumus, gan dažādus kursus, pulciņus, privātstundas savu bērnu izglītības nodrošināšanai.

slaids ppt 12 Skolēnu skaita dinamika rāda, ka citu pašvaldību bērnu pieplūdums ir stabilizējies, sagaidāma pat pagastu bērnu skaita īpatsvara samazināšanās pilsētas skolās demogrāfisko problēmu iespaidā.

Problēmu priekšā jau šobrīd atrodas daļa skolotāju, jo samazinās vajadzība pēc apmaksājamām slodzēm. Pirms 2 gadiem pašvaldība pieņēma nepopulāru lēmumu par pirmsskolas izglītības grupu slēgšanu kristīgajā pamatskolā, jo pirmsskolas izglītības iestādes varēja nodrošināt šo bērnu uzņemšanu, neizmantojot skolas telpas. Šobrīd atkal ir aktuāls jautājums par 1.klases atvēršanu Dobeles pilsētas vidusskolā, jo uz to ir pieteikušies 5 bērni. Šī gada 1.klasē mācās 8 skolēni, tāpēc varētu risināt jautājumu par apvienotas 1.,2.klases atvēršanu.

slaids ppt 13 Dobeles vispārizglītojošo skolu skolotāju vidējais vecums nedaudz pārsniedz 42 gadus, tas nozīmē, ka samazinoties apmaksājamo stundu skaitam daļa skolotāju darbaspējīgā vecumā varētu palikt bez darba. Augsti kvalificēti bezdarbnieki pilsētā – vai tāda situācija sagaidāma?

Iespējamie problēmas risinājumi.

slaids ppt 14… Vispirms jāapsver iespēja veidot efektīvāku izglītības sistēmu, lai apmierinātu un vienlaicīgi arī veidotu sabiedrības prasības pēc augsta līmeņa izglītības. Šo uzdevumu nevar veikt bez sabiedrības plašas līdzdalības:

 • Kāpināt izglītības kvalitāti,
 • Veidot pievilcīgāku izglītības vidi,
 • Piedāvāt vairāk izglītības programmu,
 • Īpaši aktualizēt profesionālās izglītības iegūšanas iespējas pilsētā,
 • Pilnveidot sociālas palīdzības sniegšanas sistēmu,
 • Attīstīt brīvā laika pavadīšanas iespējas un interešu izglītību.

slaids ppt 15 Īpaši gribētu akcentēt iespēju maksimāli piesaistīt pilsētas izglītības iestādēm bērnus un jauniešus, kuri patlaban mācās ārpus Dobeles. Šobrīd 148 Dobelē dzīvojošie bērni un jaunieši mācās citur – 80 izglītības iestādēs gan Latvijā, gan ārzemēs:

speciālajā internātskolā Bērzupē – 15, citās speciālajās skolās – 9, bet 34 jaunieši apmeklē vispārējās vidējās izglītības iestādes. Kopumā pilsētā ir ap 40 bērniem, kuriem nepieciešamas speciālās izglītības programmas vai viņi ir invalīdi, kuriem vajadzīga integrācija veselu bērnu vidū.

Jāapsver arī iespējas papildus piesaistīt apkārtējo pagastu bērnus, īpaši analizējot transporta organizēšanu, dienesta viesnīcas darbības nodrošināšanu.

slaids ppt 16… Nav daudz iespēju, tomēr arī pirmsskolas vecuma bērni vēl vairāk iesaistāmi pirmkārt pirmsskolas izglītības iestādēs. Redzams, ka daļa sešgadīgo pamet pirmsskolas izglītības iestādi un vecāki viņus ved reizi nedēļā uz sagatavošanas grupu skolā, tomēr organizēta ikdienas vienaudžu sabiedrība labāk sekmētu sagatavošanos pamatizglītības apgūšanai. Daļa vecāku atzīst, ka pirmsskolas izglītības iestādē bērns vairāk slimo, tāpēc labāk lai līdz skolas vecumam aug mājās. Kas šādā situācijā jārisina iestādei – vecāku izglītošana, medicīniskās apkalpošanas kvalitāte, veselīgākas vides veidošana?

Nereti izšķiroša nozīme ir izglītības vides kvalitātei – lai skolā būtu ne tikai zinoši, atsaucīgi skolotāji, bet arī lai būtu viegli pieejams internets, bibliotēka vai mediju centrs, mūsdienīga sporta zāle, stadions, baseins, arī disko zāle, trenažieri, skolēnu padomes telpas, atpūtas istaba…

Atgriežoties pie izglītības programmām – tikpat nozīmīgi būtu profesionālās izglītības programmu attīstība, lai ne tikai lielpilsētās būtu pa kādai modernai profesionālas izglītības iestādei, bet arī netālu no dzīves vietas tāda būtu pieejama labu speciālistu sagatavošanai. Tas prasītu nopietnu darbu izglītības programmu izstrādāšanā un ieviešanā, kas nav iedomājama bez aktīvas skolotāju, vecāku un darba devēju līdzdalības, bez skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanās. Tieši vecākiem un darba devējiem jākļūst par noteicošajiem izglītības vajadzību pasūtītājiem, nevis šīs iespējas jānodiktē skolām: “Mums ir šāda un tāda izglītības programma, jūs, vecāki un skolēni varat izvēlēties!”

Pašvaldībai kopā ar izglītības iestādēm jāpilnveido sociālās palīdzības sniegšanas sistēma (neiztikt arī bez valsts politikas pretimnākšanas sociālajā jomā!), lai tiktu pienācīgi atbalstīts ikviens bērns un jaunietis, lai sekmētu viņu atbildības paaugstināšanu un iespēju radīšanu labas izglītības iegūšanā.

Droši vien lieki atgādināt, ka liela nozīme jauniešu personības veidošanā, narkomānijas un vardarbības profilaksē ir radītām iespējām un attīstītai motivācijai brīvā laika saturīgai pavadīšanai interešu izglītības centros, sporta, mākslas, mūzikas centros.

Kā to panākt? slaids ppt 17…

 • izpētīt bērnu un vecāku izglītības vajadzības,
 • izprast pilsētas un valsts attīstības iespējas,
 • iesaistīt jauniešus, vecākus, darba devējus un citas sabiedrības grupas izglītības procesu plānošanā, realizēšanā un novērtēšanā.

Sagaidāmas pārmaiņas…Vai esam tām gatavi?

slaids ppt 18., 19…Sveins Eriks Fjelds darbā “No parlamenta līdz klasei” raksta: “Pārmaiņas kādā organizācijā ir sarežģīts, grūts un dažreiz sāpīgs process vispirms jau tāpēc, ka ir tendence turpināt un nostiprināt attīstību, jo tā jau ir sākusies.

Laika gaitā izveidojies iekšējās darbības kopums ir pašuzturošs. Šī iemesla dēļ pretošanās ir dabīga parādība un vairumā gadījumu svarīga pārmaiņu procesa sastāvdaļa.

Pārmaiņu iniciatīvām var efektīvi pretdarboties opozīcija, bet ar to saistītie konflikti ne vienmēr noved pie negatīvie rezultātiem. Iespējams, ka radīsies enerģija, kas kļūs par virzītājspēku. Šādā veidā opozīcija un konflikts var dot procesam jaunu ierosmi, vai nu likvidējot opozīciju, vai tai radot pozitīvu virziena maiņu.

Visredzamākais izskaidrojums visa veida opozīcijām ir tas, ka lielākajai daļai cilvēku nepatīk pārmaiņas. Tās izrauj no ierastās darbības un rada šaubas, vai mēs spēsim tikt galā ar jauno situāciju.

Vislabāk pret opozīciju var cīnīties ar atklāta dialoga palīdzību un sarunām. Tam jābūt ilgtermiņa darbam, veicot to vienlaicīgi ar īstermiņa uzdevumiem.”

slaids ppt 20…Ja vien mēs, ikviens dobelnieks, vēlamies redzēt savu pilsētu stabilu un pievilcīgu, atvērtu pasaulei, bet lepnu par sevi, ja vien vispār mēs šo vietu gribam redzēt Latvijas kartē, tad kopīgi mums par to ir jādomā, jārīkojas pilsētas un katra paša nākotnes vārdā.

Paldies

slaids ppt 21


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!