Raksts

Informācija par Latvijas valdības pozīciju sarunām ar Eiropas Komisiju par Kopienas iniciatīvas EQUAL programmu Latvijai 2004.-2006.gadam


Datums:
10. februāris, 2004


Autori

Providus


Kopienas iniciatīva EQUAL ir starptautiska sadarbības programma, kuras mērķis ir cīnīties pret visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē.2003.gada 4.novembrī Latvija Eiropas Komisijai (turpmāk- EK) iesniedza Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas projektu atbalsta saņemšanai Latvijā 2004.-2006.gadā.. EK ir atzinusi programmas projektu un tam pievienoto programmas sākotnējās novērtēšanas ziņojumu par labu pamatu tālākām sarunām. Lai atbildētu uz EK pozīciju un definētu nostāju tālākajām sarunām, ir sagatavota Latvijas valdības pozīcija sarunām ar EK par EQUAL programmu Latvijai.

Informācija par Latvijas valdības pozīciju sarunām ar Eiropas Komisiju par Kopienas iniciatīvas EQUAL programmu Latvijai 2004.-2006.gadam

2003.gada 29.oktobra Ministru kabineta rīkojums Nr.676 “Par uzdevumiem Eiropas Kopienas iniciatīvu EQUAL un INTERREG vadības, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmas ieviešanai” noteica, ka Labklājības ministrija ir Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL vadošā iestāde, uzdeva Labklājības ministrijai organizēt sarunas ar Eiropas Komisiju par Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmu, kā arī izstrādāt un līdz 2003.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā apstiprināšanai Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas projektu.

2003.gada 4.novembrī Latvija Eiropas Komisijai (turpmāk- EK) iesniedza Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas projektu atbalsta saņemšanai Latvijā 2004.-2006.gadā (turpmāk- EQUAL programmas projekts). 2003.gada 27.novembrī EK oficiāli informēja Latvijas institūcijas par savu pozīciju attiecībā uz programmas projektu. EK ir atzinusi programmas projektu un tam pievienoto programmas sākotnējās (ex- ante) novērtēšanas ziņojumu par labu pamatu tālākām sarunām. Lai atbildētu uz EK pozīciju un definētu nostāju tālākajām sarunām, ir sagatavota Latvijas valdības pozīcija sarunām ar EK par EQUAL programmu Latvijai 2004.-2006.gadam (turpmāk tekstā- pozīcijas dokuments).

Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL raksturojums

Kopienas iniciatīva EQUAL (turpmāk- EQUAL) ir starptautiska sadarbības programma, kuras mērķis ir cīnīties pret visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē. EQUAL papildina citas Eiropas Savienības nodarbinātības politikas un nacionālās stratēģijas, atbalstot:

  • jaunu pieeju izveidi un attīstību nodarbinātības un sociālās iekļaušanas politiku jomā,
  • pieredzes apmaiņu starp partneriem dažādās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

EQUAL finansē Eiropas Sociālais fonds, kas ir viens no finanšu instrumentiem Eiropas Nodarbinātības stratēģijas īstenošanai. EQUAL politisko ietvaru veido arī Latvijas valdības un Eiropas Komisijas kopējā deklarācija par Latvijas nodarbinātības politikas prioritātēm (parakstīta 2003.gada 6.februārī), Latvijas Republikas valdības un Eiropas Komisijas Kopējās iekļaušanas memorands (tiks parakstīts 2003.gada 18.decembrī), kā arī ikgadējais Latvijas Nacionālais nodarbinātības plāns.

Par pozīcijas dokumenta saturu

Pozīcijas dokuments sastāv no 3 sadaļām:

  1. Atbalsta plānošanas priekšnosacījumi;
  2. Būtiskākās atbalsta jomas;
  3. Ieviešanas nosacījumi un cilvēkresursu kapacitāte programmas vadībai.

Sadaļa “1. Atbalsta plānošanas priekšnosacījumi” atbild uz EK rekomendācijām nodrošināt EQUAL programmas koordināciju un papildinātību ar Vienotā programmdokumenta Eiropas Savienības struktūrfondu mērķa 1 atbalstam Latvijā 2004.-2006.gadā prioritāti “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”, kā arī atsaucas uz citiem EK pozīcijā nosauktajiem atbalsta saņemšanas priekšnosacījumiem.

Sadaļa “2. Būtiskākās atbalsta jomas” nosauc politikas jomas, kuru attīstību atbalstīs EQUAL programma. EQUAL programmas projektā paredzētais finanšu sadalījums atspoguļots tabulā Nr.1.

Tabula Nr.1 EQUAL programmas finansējuma sadalījums (izteikts 2003.gada cenās) milj. eiro

Plānotais Eiropas Kopienas līdzekļu līdzfinansējums programmai 2004.-2006.gada periodā ir 8,024,512 eiro. Līdzīgi kā ES strukturālo fondu ieviešanas gadījumā, arī EQUAL līdzekļus var izmantot 2 gadu laikā pēc to piešķiršanas gada, tas ir, programmas finansējuma pilnīga apguve plānota līdz 2008.gada 31.decembrim. Programmas īstenošanai nepieciešams nacionālais līdzfinansējums 25% apmērā no programmas kopējā apjoma, kas sastāda 2,674,837 eiro. Tas plānots kā publiskā sektora- valsts un pašvaldību- līdzfinansējums.

Sadaļā “3.Ieviešanas nosacījumi un cilvēkresursu kapacitāte programmas vadībai” tiek sniegta atbilde uz EK komentāriem par programmas ieviešanas nosacījumu detalizētāka apraksta nepieciešamību, kā arī informācija par pasākumiem saistībā ar administratīvās kapacitātes stiprināšanu par EQUAL ieviešanu atbildīgajās institūcijās.

Par sarunu tālāko gaitu un pasākumiem EQUAL programmas sagatavošanā

2003.gada 27.novembrī EK informēja Latvijas institūcijas par savu pozīciju attiecībā uz programmas projektu un laika grafiku dokumenta saskaņošanai. EK prasība ir tehnisko konsultāciju ietvaros vienoties par EQUAL programmas projekta tekstu līdz 2003.gada 19.decembrim. Labklājības ministrija, kā EQUAL vadošā iestāde, uzskata, ka nav būtisku šķēršļu panākt abpusēju vienošanos par EQUAL programmas projekta tekstu EK noteiktajā termiņā.

Vienlaicīgi ar EQUAL programmas projekta saskaņošanu Labklājības ministrija, konsultējoties ar sadarbības partneriem, pabeigs darbu pie EQUAL programmas papildinājuma izstrādes, kas detalizēti atspoguļos EQUAL ieviešanas nosacījumus, tajā skaitā sabiedrības informēšanas nosacījumus.

EQUAL programmas īstenošanai nepieciešamie normatīvie un metodiskie dokumenti tiks izstrādāti Ministru kabineta 2003.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.676 “Par uzdevumiem Eiropas Kopienas iniciatīvu EQUAL un INTERREG vadības, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmas ieviešanai” noteiktajos termiņos.

Attiecībā uz valsts atbalsta jautājumiem, jānorāda, ka EQUAL programmas ietvaros paredzētie pasākumi nav klasificējami kā atbalsts komercdarbībai, kā rezultātā valsts atbalsta notifikācija EK nav piemērojama.

Latvijas valdības pozīcija sarunām ar Eiropas Komisiju par Kopienas iniciatīvas EQUAL programmu Latvijai 2004.-2006.gadam

2003.gada 4.novembrī Latvija Eiropas Komisijai iesniedza Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas projektu atbalsta saņemšanai Latvijā 2004.-2006.gadā (turpmāk- EQUAL programmas projekts). 2003.gada 27.novembrī Eiropas Komisija oficiāli informēja Latvijas institūcijas par savu pozīciju attiecībā uz EQUAL programmas projektu. Latvijas valdība vēlas pateikties Eiropas Komisijai (EK) par konstruktīvu un vērtīgu ieguldījumu EQUAL programmas projekta sagatavošanā. Latvija ir ņēmusi vērā virkni EK komentāru un nesaskata būtiskus šķēršļus turpināt sarunas par EQUAL programmas projekta saskaņošanu noteiktajā laika grafikā. Turpmākajās sarunās Latvija vēlas vērst EK uzmanību uz šādiem jautājumiem:

  1. Atbalsta plānošanas priekšnosacījumi;
  2. Būtiskākās atbalsta jomas;
  3. Ieviešanas nosacījumi un cilvēkresursu kapacitāte EQUAL programmas vadībai.

1. Atbalsta plānošanas priekšnosacījumi

1.1. Latvija apzinās Kopienas iniciatīvas EQUAL nozīmi jaunu pieeju izveidē un attīstībā, lai atbalstītu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē.

1.2. Latvija piekrīt nodrošināt EQUAL programmas koordināciju un papildinātību ar Vienotā programmdokumenta Eiropas Savienības struktūrfondu mērķa 1 atbalstam Latvijā 2004.-2006.gadā prioritāti “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”.

1.3. Latvija apzinās ierobežojumus, ko uzliek īsais trīs gadu programmēšanas periods un iepriekšējās pieredzes trūkums nacionālās un starptautiskās sadarbības partnerību veidošanā un darbības koordinēšanā.

1.4. Latvija piekrīt, ka starptautiskā sadarbība ir būtisks EQUAL programmas aspekts, un piekrīt apskatīt starptautiskās sadarbības pievienoto vērtību atbilstoši Latvijas situācijai.

1.5. Latvija piekrīt EK par Eiropas Savienības teritorijā piemēroto vienoto pieeju EQUAL ietvaros sniegt atbalstu patvēruma meklētājiem.

2. Būtiskākās atbalsta jomas

2.1. Latvija informē, ka EQUAL atbalsts tiks koncentrēts šādās tēmās:

1) Darba spēju veicināšana: Darba tirgus pieejamības un iespēju tajā atgriezties sekmēšana personām, kurām ir grūtības iesaistīties darba tirgū;

2) Vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem: Iespēju saskaņot ģimenes un profesionālo dzīvi veicināšana, attīstot elastīgākus darba organizācijas veidus un atbalsta pasākumus, kā arī atšķirību starp dzimumiem darba tirgū mazināšana;

3) Atbalsts patvēruma meklētājiem.

2.2. Latvija piekrīt Eiropas Komisijas komentāriem attiecībā uz EQUAL programmas projekta papildināšanu, iekļaujot tajā programmas sākotnējās (ex-ante) novērtēšanas ziņojuma secinājumus attiecībā uz diskriminācijas un nevienlīdzības darba tirgū analīzi.

2.3. Latvija piekrīt EK, ka jautājumi, kas saistīti ar dzimumu līdztiesību darba tirgū, ir jāskata detalizētāk, iekļaujot tos EQUAL programmā kā horizontālu jautājumu, tajā skaitā, ievērojot dzimumu līdztiesības principus programmas ieviešanā.

2.4. Latvija piekrīt EK, ka jautājumi, kas saistīti ar attiecībām starp etnisko piederību un nodarbinātību ir jāpēta, iekļaujot attiecīgas izmaiņas EQUAL programmas projektā. Šo pētījumu joma tiks koordinēta ar pētījumiem, kas tiks veikti “Vienotā programmdokumenta Eiropas Savienības struktūrfondu mērķa 1 atbalstam Latvijā 2004.-2006.gadā” prioritātes “Nodarbinātības veicināšana un cilvēkresursu attīstība” pasākuma “Nodarbinātības veicināšana” aktivitātes “Darba tirgus pētījumu veicināšana” ietvaros.

3. Ieviešanas nosacījumi un cilvēkresursu kapacitāte programmas vadībai

3.1. Latvija informē, ka Labklājības ministrijas Finanšu vadības departamenta Eiropas Sociālā fonda nodaļa ir atbildīga par Kopienas iniciatīvas EQUAL vadošās iestādes funkciju veikšanu Latvijā.

3.2. Latvija informē, ka Valsts kase nodrošinās Kopienas iniciatīvas EQUAL maksājumu iestādes funkciju veikšanu.

3.3. Latvija apstiprina, ka Kopienas iniciatīvas EQUAL uzraudzības komitejas funkcijas šobrīd veic Eiropas Sociālā fonda koordinācijai izveidotā darba grupa, kas 2004.gada janvārī tiks pārveidota par EQUAL uzraudzības komiteju.

3.4. Latvija informē, ka tiks pieņemti atsevišķi Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā tiek nodrošināta Kopienas iniciatīvas EQUAL vadības, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmas darbība.

3.5. Latvija piekrīt, ka iespējami labāku rezultātu sasniegšanai tiek nodrošināta Kopienas iniciatīvas EQUAL nepārtraukta novērtēšana, kuras pamatprincipi tiek aprakstīti EQUAL programmas dokumentā.

3.6. Latvija apstiprina, ka ir uzsākusi pasākumus, lai veicinātu Kopienas iniciatīvas EQUAL vadības administratīvo kapacitāti, 2004.gada budžetā apstiprinot papildus finansējumu jaunu darbinieku pieņemšanai un apmācībai.

3.7. Latvija apstiprina, ka valsts budžetā 2004.gadam ir paredzēts nacionālais līdzfinansējums.

Sanita Zaksa

7021777; Sanita.Zaksa@lm.gov.lv


EQUAL programma

Kopienas iniciatīvas EQUAL programma Latvijai 2004.-2006.gadam


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!