Raksts

Eiropas Parlamenta rezolūcija par homofobiju Eiropā


Datums:
27. janvāris, 2006


Autori

Providus


2006. gada 16. janvārī

Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesnieguši:

 • Alexander Stubb PPE-DE grupas vārdā,
 • Martine Roure un Michael Cashman PSE grupas vārdā,
 • Sophia in ‘t Veld ALDE grupas vārdā,
 • Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Monica Frassoni, Elisabeth Schroedter un Raül Romeva i Rueda Zaļo/ALE grupas vārdā,
 • Giusto Catania, Jonas Sjöstedt, Vittorio Agnoletto, Roberto Musacchio un Willy Meyer Pleite GUE/NGL grupas vārdā,

nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:

 • PPE-DE (B6‑0025/2006)
 • Zaļie/ALE (B6‑0039/2006)
 • ALDE (B6‑0040/2006)
 • GUE/NGL (B6‑0043/2006)

par homofobiju Eiropā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par homofobiju Eiropā

Eiropas Parlaments,

 • ņemot vērā starptautiskās un Eiropas cilvēktiesību ievērošanas saistības, kuras noteiktas ANO Cilvēktiesību konvencijā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijā,
 • ņemot vērā Eiropas Savienības noteikumus par cilvēktiesībām, un īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kā arī Līguma par Eiropas Savienību 6. un 7. pantu,
 • ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 13. pantu, ar ko ES uztic pilnvaras pieņemt tiesību aktus, kas paredz dažāda veida diskriminācijas, tostarp seksuālās orientācijas dēļ, izskaušanu, un kas sekmē vienlīdzības principa īstenošanu,
 • ņemot vērā Direktīvu 2000/43/EK un Direktīvu 2000/78/EK, kas aizliedz tiešu vai netiešu diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ,
 • ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantu, kurā aizliegta „jebkāda veida diskriminācija uz jebkāda pamata, tostarp dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās un sociālās izcelšanās, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības nacionālajai minoritātei, īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ”,
 • ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A. tā kā homofobiju var definēt kā neizprotamas bailes un nepatiku pret homoseksuālismu un homoseksuāliem cilvēkiem — lezbietēm, gejiem, biseksuālām personām un transpersonām (LGBT), un kuras pamatā ir aizspriedumi, kas līdzīgi rasismam, ksenofobijai, antisemītismam un seksismam;

B. tā kā homofobija parādās gan privātā, gan publiskā sfērā dažādās izpausmēs, piemēram, naida pilnās runās un mudinot uz diskrimināciju, kā izsmiekls, verbāla, psiholoģiska un fiziska vardarbība, kā arī vajāšana un slepkavība, diskriminācija, pārkāpjot vienlīdzības principu, personu tiesību neattaisnojama un nepamatota ierobežošana, kas ir bieži slēptas aiz tādiem iebildumiem kā sabiedriskā kārtība, reliģiskās brīvība un sirdsapziņas brīvība;

C. tā kā vairākās ES dalībvalstīs ir notikusi virkne plaši presē un NVO ziņojumos izskanējušu uztraucošu gadījumu, sākot ar geju praidu jeb vienlīdzības prasību demonstrāciju aizliegšanu līdz vadošo politisko un reliģisko vadītāju musinošiem, naida pilniem vai draudošiem izteikumiem, policijas nespēju nodrošināt pienācīgu aizstāvību vai pat mierīgu demonstrāciju izklīdināšanu, homofobiski noskaņotu grupu vardarbīgas demonstrācijas, grozījumu ieviešana konstitūcijās ar skaidru mērķi aizliegt viena dzimuma partnerattiecības;

D. tā kā vienlaikus dažos gadījumos ir novērota pozitīva, demokrātiska un iecietīga plašas sabiedrības, pilsoniskās sabiedrības, vietējo un reģionālo iestāžu attieksme, nosodot homofobiju, kā arī tiesību sistēmu rīcība, līdzsvarojot visizteiktākās un pretlikumīgākās diskriminācijas formas;

E. tā kā viena dzimuma partneri dažās dalībvalstīs nebauda visas tiesības un aizsardzību, kāda ir precēto pretēja dzimuma partneriem, tādējādi ciešot no diskriminācijas un neizdevīga stāvokļa;

F. tā kā vienlaikus vairāk valstu Eiropā virzās uz priekšu, lai garantētu vienādas iespējas, iekļaušanu un cieņu un lai nodrošinātu aizsardzību pret diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ;

G. tā kā José Manuel Barroso vadītā Komisija ir paziņojusi par tās apņemšanos garantēt cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu ES un ir izveidojusi par cilvēktiesību ievērošanu atbildīgo komisāru grupu;

H. tā kā ne visas ES dalībvalstis savos tiesiskajos regulējumos ir ieviesušas pasākumus, lai aizsargātu transpersonu (LGBT) tiesības, kā prasīts Direktīvā 2000/43/EK un Direktīvā 2000/78/EK, kā arī visas necīnās pret diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ un par vienlīdzības nodrošināšanu;

I. tā kā turpmāka rīcība ir nepieciešama gan ES, gan dalībvalstu līmenī, lai izskaustu homofobiju un veicinātu brīvības kultūru, iecietību un vienlīdzību dalībvalstu iedzīvotāju vidū un valstu tiesiskajā regulējumā,

1. noteikti nosoda jebkādas diskriminācijas izpausmes seksuālās orientācijas dēļ;

2. aicina dalībvalstis nodrošināt aizsardzību lezbietēm, gejiem, biseksuālām personām un transpersonām pret homofobiska naida pilniem izteikumiem un vardarbību un nodrošināt viena dzimuma partneriem tādu pašu cieņu un aizsardzību kā pārējai sabiedrības daļai;

3. prasa dalībvalstīm un Komisijai stingri nosodīt homofobiska naida pilnus izteikumus vai naida kurināšanu un mudināšanu uz vardarbību un nodrošināt, ka visos līgumos garantētās tiesības uz demonstrācijām tiktu īstenotas dzīvē;

4. aicina Komisiju nodrošināt, ka diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ visās dzīves jomās tiek aizliegta, papildinot tiesisku instrumentu pret diskrimināciju, par pamatu izmantojot 13. pantu, vai ierosinot jaunas direktīvas, vai ierosinot vispārēju sistēmu, kas aptvertu visu diskriminācijas pamatu izskaušanu visās dzīves jomās;

5. prasa dalībvalstīm un Komisijai pastiprināt cīņu pret homofobiju, organizējot izglītojošus pasākumus, tādus kā kampaņas skolās, universitātēs un plašsaziņas līdzekļos pret homofobiju, kā arī izmantojot administratīvus, tiesu iestāžu un juridiskos līdzekļus;

6. atgādina tā nostāju attiecībā uz iniciatīvu „2007. gads – Eiropas gads vienlīdzīgām iespējām visiem”, ka Komisijai jānodrošina, ka vienādi tiek risināti visi tie diskriminācijas veidi, kuri minēti līguma 13. pantā un tā lēmuma 2. pantā, ar ko nosaka Eiropas gadu, un kā tas paredzēts Eiropas Parlamenta ziņojumā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam par Eiropas gadu par iespēju vienlīdzību visiem(2007) ceļā uz taisnīgu sabiedrību, un atgādina Komisijai par tās solījumu stingri uzraudzīt šo jomu un sniegt ziņojumu Eiropas Parlamentam;

7. prasa Komisijai nodrošināt, lai visas dalībvalstis transponētu Direktīvu 200/78/EK (ar ko izveido vispārēju sistēmu, lai īstenotu vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātībā un profesijā) un to atbilstīgi īstenotu, un lai uzsāktu tiesvedību pret dalībvalstīm, kas pieļāvušas pārkāpumus attiecībā pret šo direktīvu; turklāt aicina Komisiju nodrošināt, lai gada ziņojumā par pamattiesību aizsardzību ES tiktu iekļauta pilnīga un visaptveroša informācija par to noziegumu un vardarbības biežumu dalībvalstīs, ko izraisa homofobisks naids;

8. aicina visas dalībvalstis uzsākt jebkurus citus pasākumus, kurus uzskata par atbilstīgiem cīņā pret homofobiju un diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ, kā arī veicināt un īstenot vienlīdzības principu sabiedrībā un tiesiskajā regulējumā;

9. atzinīgi vērtē pasākumus, ko nesen veikušas vairākas dalībvalstis, lai uzlabotu transpersonu stāvokli, un nolemj organizēt semināru labākās pieredzes apmaiņai 17. maijā (Starptautiskajā dienā pret homofobiju);

10. atkārto tā prasību Komisijai iesniegt priekšlikumus, kas garantētu brīvību pārvietoties ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, un viņu reģistrētajiem viena vai otra dzimuma partneriem, kā tas minēts Eiropas Parlamenta 2004. gada rezolūcijā par brīvības, drošības un tiesiskuma telpas nākotni;

11. aicina attiecīgās dalībvalstis beidzot pilnībā atzīt, ka homoseksuāli cilvēki tika vajāti un bija upuri nacistu režīma laikā;

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju, Komisijai, kā arī dalībvalstu, kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu valdībām.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!