Raksts

Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību (Andra Bērziņa valdība)


Datums:
17. jūlijs, 2002


Autori

Providus


Valdība apstiprināta Saeimā 2000. gada 5. maijā

Valdības sastāvs

Ministru prezidents Andris Bērziņš, LC
aizsardzības ministrs Ģirts Valdis Kristovskis, TB/LNNK
ārlietu ministrs Indulis Bērziņš, LC
ekonomikas ministrs Aigars Kalvītis, TP
finansu ministrs Gundars Bērziņš, TP
iekšlietu ministrs Mareks Segliņš, TP
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Greiškalns, TP
kultūras ministre Karina Pētersone, LC
labklājības ministrs Viktors Jaksons (līdz 2002.gada aprīlim – Andrejs Požarnovs) TB/LNNK
satiksmes ministrs Anatolijs Gorbunovs, LC
tieslietu ministre Ingrīda Labucka, JP
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Vladimirs Makarovs, TB/LNNK
zemkopības ministrs Atis Slakteris
īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām Roberts Zīle, TB/LNNK
īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās Jānis Krūmiņš, JP

Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību

Savienība Latvijas ceļš, Tautas partija, apvienība Tēvzemei un Brīvībai LNNK un Jaunā partija ir vienojušās izveidot valdību, kas strādās līdz nākošās Saeimas vēlēšanām. Tā turpinās iepriekšējo Valdību uzsāktos darbus, panākot paātrinātu valsts attīstību, lai makroekonomisko rādītāju uzlabojums atspoguļotos katra Latvijas iedzīvotāja labklājības līmeņa paaugstinājumā.

Šī valdība iestājas par tirgus ekonomiku, nevis tirgus sabiedrību, redzot mērķi – informācijas sabiedrības izveide Latvijā, kura saglabātu identitāti, taču sekmētu arī Latvijas konkurētspējas pieaugumu globalizācijas apstākļos.

Valdība īstenos izsvērtu un mērķtiecīgu ārpolitisko darbību, sekmējot Latvijas integrāciju Eiropas savienībā un Transatlantiskajās drošības struktūrās, nostiprinot un uzlabojot Latvijas attiecības ar sava reģiona valstīm.

Viens no valdības svarīgākajiem uzdevumiem ir radīt nosacījumus straujai ekonomikas izaugsmei Latvijā, paplašinot izaugsmes bāzi, sekmējot plašāku sabiedrības slāņu un reģionu iekļaušanos tautsaimniecības apritē, samazinot nelabvēlīgās atšķirības labklājības iespējās, vienlaikus pastiprinot katra sabiedrības locekļa atbildību par savu un savas ģimenes locekļu materiālās labklājības, izglītības un veselības līmeni.

Valdības pieeja dažādu ekonomisko un sociālo jautājumu risināšanā balstīsies uz stratēģisku attīstības redzējumu.

Valdība apzinās, ka tās uzdevums ir palielināt sabiedrības uzticību valsts varai. Šai nolūkā Valdība plašāk un savlaicīgāk iesaistīs sabiedrību būtisku jautājumu apspriešanā un to risinājumu izstrādē, nodrošinot atklātu un konstruktīvu sociālo dialogu.

Šī valdība turpinās cīņu pret negācijām sabiedrībā un valsts institūcijās, nosodījuma un kritikas potenciālu pārvēršot pastāvīgā un profesionālā darbā šo negāciju novēršanā, raugoties, lai ikkatra norise mūsu valstī balstītos uz stingriem likumiskiem pamatiem.

Valdība strādās, lai palielinātu valsts pārvaldes sistēmas administratīvo kapacitāti, lai valsts pārvaldes darbības ritms neatpaliktu no procesiem ekonomikas un sociālajā jomā un nekļūtu tiem par kavēkli.

Lai sasniegtu savas darbības mērķus, valdība ir paredzējusi veikt pasākumus sekojošās jomās:

1. FINANSU POLITIKA

2. SADARBĪBA AR STARPTAUTISKAJĀM FINANSU INSTITŪCIJĀM

3. RAŽOŠANAS SEKTORA UN ĀRĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKA

4. PRIVATIZĀCIJA

5. TRANSPORTS, SAKARI, INFORMĀTIKA

6. ENERĢĒTIKA

7. ZEMKOPĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

8. TŪRISMS

9. BŪVNIECĪBA

10. LABKLĀJĪBA

11. IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE UN SPORTS

12. ĀRLIETAS

13. VALSTS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

14. KULTŪRA

15. TIESLIETAS

16. IEKŠLIETAS

17. VALSTS PĀRVALDE UN PAŠVALDĪBAS

18. REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBA

19. VIDES AIZSARDZĪBA

1. FINANSU POLITIKA

1.1. [Finansu stabilitāte]

1.1.1. īstenosim mūsdienīgu un starptautiski atzītu finansu politiku;

1.1.2. nepieļausim fiskālo deficītu lielāku kā 2% 2000.gadā un lielāku kā 1% 2001.gadā;

1.1.3. izstrādāsim bezdeficīta vai pārpalikuma budžetus turpmākajiem gadiem, saimniecībai labvēlīgos gados iegūto pārpalikumu ieguldot valsts finansu stabilitātes fondā;

1.1.4. uzturēsim inflāciju 2-4% gadā;

1.1.5. uzturēsim stabilu lata maiņas kursu;

1.1.6. sākot ar 2001.gadu, nodrošināsim iekšzemes kopprodukta pieaugumu 5%-7% gadā;

1.1.7. samazināsim tekošā konta deficītu līdz 5% jau 2002. gadā.

1.2. [Nodokļu politika]

1.2.1. nodrošināsim taisnīgu, neitrālu un viegli administrējamu nodokļu sistēmu, kas garantētu stabilus budžeta ienākumus, veicinātu ražošanas attīstību un uzkrājumus iepretim patēriņam;

1.2.2. noteiksim pazeminātu ienākuma nodokļa likmi ienākumiem no tehnoloģijas lietošanas tiesībām;

1.2.3. novērsīsim iespējas izvairīties no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas;

1.2.4. saskaņosim akcīzes un pievienotās vērtības nodokļu normas un likmes Baltijas valstīs;

1.2.5. turpināsim sociālās apdrošināšanas iemaksu un nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu.

1.3. [Nodokļu administrācija]

1.3.1. uzlabosim nodokļu iekasēšanu un izveidosim vienotu nodokļu administrācijas informācijas sistēmu;

1.3.2. izveidosim īpašu institūciju nodokļu strīdu izskatīšanai;

1.3.3. radīsim mehānismu iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas kontrolei;

1.3.4. samazināsim sociālās apdrošināšanas maksājumu parādus un paplašināsim maksātāju bāzi, radot pamatu sociālo maksājumu likmes samazināšanai;

1.3.5. vienkāršosim nodokļu dokumentāciju.

1.4. [Valsts atbalsta un pasūtījuma politika]

1.4.1. valsts atbalsta piešķiršanā prioritāti dosim ārējā tirgus pētījumiem, dalībai starptautiskajās izstādēs un gadatirgos, patentu ieguvei un progresīvu tehnoloģiju ieviešanai, importētos energoresursus taupošu tehnoloģiju ieviešanai;

1.4.2. nostiprināsim Valsts atbalsta uzraudzības komisiju un sagatavosim periodiskus pārskatus par piešķirto valsts atbalstu;

1.4.3. izveidosim neatkarīgu valsts pasūtījuma uzraudzības institūciju un informācijas sistēmu.

1.5. [Finansu sistēmas attīstība]

1.5.1. attīstīsim Latvijas finansu sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, lai nodrošinātu konkurētspēju, stabilitāti un pamatu ekonomiskajai izaugsmei;

1.5.2. izveidosim vienotu, profesionālu finansu tirgus uzraudzības institūciju;

1.5.3. izveidosim atbilstošu likumdošanu un uzraudzības sistēmu, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu uzkrājumu drošu un pelnošu ieguldīšanu nacionālajā tautsaimniecībā;

1.5.4. saskaņosim Latvijas grāmatvedības standartus ar starptautiskajiem;

1.5.5. attīstīsim kopējo Baltijas finansu tirgu, piedāvājot pakalpojumu sniegšanas brīvību un veidojot vienotus finansu tirgus uzraudzības standartus.

2. SADARBĪBA AR STARPTAUTISKAJĀM FINANSU INSTITŪCIJĀM

2.1. izveidosim pārskatāmu un vienotu sistēmu sadarbībai ar visiem Eiropas Savienības finansu instrumentiem;

2.2. nodrošināsim pieejamās finansu palīdzības un valsts investīcijām novirzīto resursu efektīvu koordināciju un izmantošanu atbilstoši Latvijas prioritātēm integrācijai Eiropas savienībā;

2.3. stiprināsim sadarbību ar starptautiskajām finansu institūcijām, veicinot investīciju un sociālās sfēras attīstības projektu piesaisti Latvijai;

2.4. izvērtēsim iespējas piedalīties starptautiskās palīdzības projektos nabadzīgajām un mazattīstītajām zemēm.

3. RAŽOŠANAS SEKTORA UN ĀRĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKA

3.1. [Uzņēmējdarbības vides uzlabošana]

3.1.1. līdz 2000.gada 1.septembrim izstrādāsim un turpmāk pilnveidosim Nacionālās attīstības plānu, kas noteiks Latvijas attīstības prioritātes, saistot tās ar Latvijas valsts un Eiropas Savienībā pieejamiem finansu resursiem;

3.1.2. izveidosim uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, īpašu vērību veltot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un ārvalstu investīciju piesaistīšanai;

3.1.3. izvērtēsim jebkura normatīvā akta ietekmi uz uzņēmējdarbību un investīciju klimatu;

3.1.4. novērsīsim administratīvos šķēršļus un vienkāršosim reģistrācijas un atskaišu sistēmu mazajiem uzņēmumiem, izveidosim konsultāciju centrus attiecīgajos valsts dienestos;

3.1.5. samazināsim uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu daudzumu un standartizēsim to saņemšanas kārtību;

3.1.6. atbalstīsim uzņēmēju mācību centru veidošanu;

3.1.7. apvienosim resursus riska kapitāla fondā, lai īstenotu inovāciju procesa – tehnoloģiski perspektīvu ideju finansēšanu;

3.1.8. visus Latvijas valstij nozīmīgos un būtiskos ekonomiskos lēmumus pieņemsim, sadarbojoties ar nozaru ekspertu padomēm.

3.2. [Konkurence]

3.2.1. ierobežosim negodīgu konkurenci;

3.2.2. nodrošināsim Konkurences padomes darbības efektivitāti, neatkarību un atklātību;

3.2.3. līdz 2001. gada 1. janvārim izveidosim vienotu, profesionālu un neatkarīgu institūciju, kas regulēs dabīgo monopolu tarifus un to veidošanas noteikumus.

3.3. [Darbaspēka politika]

3.3.1. radīsim nosacījumus 10 000 jaunu darba vietu radīšanai ik gadu;

3.3.2. gada laikā samazināsim bezdarbu līdz 8%;

3.3.3. sekmēsim strādājošo veselībai drošu un nekaitīgu darba vidi, ieviešot Eiropas Savienības prasībām atbilstošas darba aizsardzības normas;

3.3.4. panāksim darba strīdu ātru un taisnīgu izskatīšanu;

3.3.5. atbalstīsim dialogu starp darba devējiem un uzņēmumā strādājošiem, lai panāktu darbinieku informētību par savām tiesībām un uzņēmuma stāvokli;

3.3.6. izstrādāsim un ieviesīsim ikgadējo nacionālo nodarbinātības plānu;

3.3.7. noteiksim vienotu valsts atbalsta sniegšanas kārtību nodarbinātības veicināšanas stratēģijas ietvaros.

4. PRIVATIZĀCIJA

4.1. gada laikā pabeigsim uzņēmumu privatizāciju valstī;

4.2. uzņēmumu Latvijas kuģniecība, Latvenergo, Ventspils Nafta, Lattelekom privatizāciju uzticēsim labākajām starptautiskajām investīciju bankām, atlasot tās atbilstoši pasaules praksei;

4.3. uzņēmuma Ventspils Nafta privatizācijas procesā sasniegsim šādus mērķus: primārais -saglabāsim naftas un naftas produktu tranzītu kā konkurētspējīgu biznesa veidu Latvijā, sekundārais – privatizējot atlikušo valsts daļu, iegūsim maksimāli iespējamos ienākumus valsts privatizācijas fondā;

4.4. uzņēmuma Latvijas Kuģniecība privatizācijas procesā sasniegsim šādus mērķus: pilnībā pārdodot uzņēmumu, iegūsim maksimāli iespējamos ienākumus valsts privatizācijas fondā;

4.5. uzņēmuma Lattelekom privatizācijas procesā sasniegsim šādus mērķus: panāksim uzņēmuma monopoltermiņa saīsināšanu līdz 2003 gada 1.janvārim, kompensējot ar valstij piederošo akciju daļu SIA Lattelekom, pilnībā pārdodot atlikušo valstij piederošo akciju daļu, iegūsim maksimāli iespējamos ienākumus valsts privatizācijas fondā;

4.6. uzņēmuma Latvenergo privatizācijā kā mērķi stādīsim iespējami zemākus tarifus elektroenerģijas patērētājiem Latvijā un uzņēmumu konkurētspējas pieaugumu Baltijas enerģētikas tirgū;

4.7. organizatoriski pilnveidosim privatizācijas procesa beigu posmu, paredzot, ka atbildību šajā posmā jāuzņemas visām koalīcijas frakcijām. Īstenosim kārtību, ka Privatizācijas aģentūras Valdi un Padomi ieceļ Ministru kabinets, stingri nodalot Padomes kā pārraudzības institūcijas un Valdes kā izpildu institūcijas funkcijas;

4.8. no 2001.gada 1.janvāra sāksim Privatizācijas aģentūras likvidācijas procesu;

4.9. līdz 2001.gada 1.janvārim izveidosim Maksātnespējas un bankrota aģentūru kā valsts aģentūru, kura turpina darbu pēc Privatizācijas aģentūras likvidācijas, realizējot valsts saistības un funkcijas uzņēmumos, kuros realizējot privatizāciju nav iespējama tālāka uzņēmējdarbība;

4.10. ieviesīsim privatizēto dzīvokļu apsaimniekošanas sistēmu, kas nodrošinās racionālu dzīvojamo namu ekspluatāciju;

4.11. līdz 2001.gada 1.jūlijam pagarināsim īpašuma kompensācijas sertifikātu izmantošanu.

5. TRANSPORTS, SAKARI, INFORMĀTIKA

5.1. [Transporta sistēma]

5.1.1. līdz 2001.gada 1.janvārim izveidosim stabilu un ilgtermiņa autoceļu tīkla finansēšanas sistēmu, sekojot nozares politikas principiem, ka par autoceļu izmantošanu maksā to lietotājs;

5.1.2. pilnveidosim vienotā autoceļu tīkla pārvaldes modeli, palielinot pašvaldību lomu tajā;

5.1.3. nodrošināsim lauku ceļu attīstības programmas izpildi, saskaņotu ar reģionālās attīstības projektiem;

5.1.4. veiksim ekonomiski pamatotu un konkurenci veicinošu Latvijas Dzelzceļa restrukturizāciju, līdz 2001.gada 1.janvārim nodalot dzelzceļa infrastruktūru atsevišķā uzņēmumā, paredzot valsts un pašvaldību dotācijas publiskiem pārvadājumiem;

5.1.5. valsts investīcijas transporta nozarē virzīsim dažādu transporta veidu sasaistei multimodālā transporta sistēmā;

5.1.6. panāksim būtisku ceļu satiksmes drošības palielināšanos;

5.1.7. izstrādāsim un ieviesīsim jaunu kuģošanas nozares politiku.

5.2. [Sakari]

5.2.1. apstiprināsim jaunus, patērētāju aizsargājošus telekomunikāciju pakalpojumu lietošanas noteikumus;

5.2.2. panāksim Lattelekom monopolstāvokļa saīsināšanu līdz 2003. gadam un reālas konkurences veidošanos telekomunikāciju sektorā;

5.2.3. nekavējoties liberalizēsim mobilo sakaru tirgu, nosakot skaidrus kritērijus licenču izsniegšanai un uzsākot licenču izsniegšanu jauniem operatoriem;

5.2.4. līdz 2003. gadam nodrošināsim bezmaksas neatliekamās palīdzības telefona pakalpojumu pieejamību ikvienam valsts iedzīvotājam;

5.2.5. nodrošināsim kvalitatīvu sabiedriskās televīzijas un radio raidījumu uztveršanu visā valstī.

5.3. [Informātika]

5.3.1. par prioritāriem virzieniem valsts investīcijām informātikā 2000.-2001. gadam uzskatīsim izglītību, integrētās valsts nozīmes informācijas sistēmas un tās komponentu izveidi, kā arī normatīvo aktu izstrādāšanu informātikas jomā;

5.3.2. visu veidu transporta kustības un kravu apstrādes koordinācijai un optimizācijai līdz 2001. gadam izstrādāsim un divu gadu laikā ieviesīsim integrētu transporta informācijas sistēmu;

5.3.3. veicināsim Interneta attīstību Latvijā, nodrošinot godīgu konkurenci starp Interneta pakalpojumu sniedzējiem.

6. ENERĢĒTIKA

6.1. padziļināsim sadarbību starp Baltijas valstu energouzņēmumiem ar mērķi kāpināt šo uzņēmumu konkurētspēju;

6.2. sekmēsim vienota Baltijas valstu elektroenerģijas tirgus izveidi, lai nodrošinātu iespējami zemākus elektroenerģijas tarifus Latvijas patērētājiem;

6.3. izvērtēsim un pārskatīsim līdzšinējo politiku elektroenerģijas iepirkšanā par dubulto tarifu un no koģenerācijas elektrostacijām, diferencēti izvērtējot tarifu politiku attiecībā pret dažādām elektrostaciju grupām. Sagatavot attiecīgās izmaiņas normatīvajos aktos, kas paredzētu tādas elektroenerģijas iepirkšanas politikas īstenošanu, kura sekmētu visu Latvijas energouzņēmumu konkurētspējas pieaugumu un neveicinātu potenciālu tarifu pieaugumu Latvijas patērētājiem;

6.4. ar likumu noteiksim energotaupības prasības jaunceļamām sabiedriskajām un dzīvojamām ēkām;

6.5. izmantosim nodokļu politiku, lai pilnībā apgūtu koksnes energoresursus, stimulējot sēra dioksīda izmešus dodošā kurināmā aizstāšanu ar koksnes atkritumiem vai citiem ekoloģiski tīrākiem kurināmā veidiem;

6.6. veicināsim jaunu enerģijas ģenerēšanas jaudu veidošanos, nodrošinot enerģijas ražotāju brīvu pieeju energopārvades tīkliem.

7. ZEMKOPĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

7.1. [Lauksaimnieciskā ražošana]

7.1.1. īstenosim plānveidīgu un ilglaicīgu, sabiedrībā apspriestu un valdības pieņemtu subsīdiju un atbalsta politiku, lai sagatavotu Latvijas lauksaimniecību sekmīgai integrācijai Eiropas savienībā;

7.1.2. sakārtosim lauksaimniecības informācijas sistēmas un reģistrus, radot priekšnosacījumus sekmīgai lauksaimniecības politikas īstenošanai, veiksim lauksaimniecības skaitīšanu;

7.1.3. sakārtosim veterinārās un augu aizsardzības institūcijas, lai nepieļautu nekvalitatīvu produktu importu un ražošanu Latvijā;

7.1.4. paaugstināsim pārtikas produktu kvalitātes prasības, lai uzlabotu Latvijas produkcijas konkurētspēju iekšējā un ārējā tirgū;

7.1.5. nodrošināsim noteikto pārtikas produktu standartu ievērošanu;

7.1.6. nodrošināsim valsts veterinārās uzraudzības finansēšanu no valsts budžeta;

7.1.7. nodrošināsim tirgus uzraudzības dienestu koordinētu rīcību un ātru reaģētspēju;

7.1.8. līdz 2001. gada 1.janvārim stabilizēsim cūkgaļas tirgu;

7.1.9. novērsīsim tirgus izkropļojumus un apkarosim negodīgu konkurenci, kontrabandu un nelegālu tirdzniecību;

7.1.10. veicināsim nodokļu un atbalsta politiku saskaņošanu visās Baltijas valstīs;

7.1.11. stiprināsim institūcijas, kas nodarbosies ar Eiropas savienības pirmsstrukturālo fondu administrēšanu;

7.1.12. uzturēsim regulāru dialogu ar lauksaimnieku pašpārvaldes organizācijām un nodrošināsim likumdošanas izstrādāšanas caurskatāmību un prognozējamību.

7.2. [Mežsaimniecība]

7.2.1. ar nodokļu un nodevu politiku sekmēsim meža vērtības pieaugumu;

7.2.2. panāksim stingru meža normatīvo aktu ievērošanu;

7.2.3. nodrošināsim godīgu konkurenci mežsaimniecībā, panākot visaptverošu nodokļu iekasēšanu;

7.2.4. noteiksim paātrinātu amortizāciju jaunajām kokapstrādes tehnoloģijām, lai attīstītu koksnes dziļāku pārstrādi;

7.2.5. sekmēsim modernas celulozes rūpnīcas būvniecību;

7.2.6. garantēsim valsts mežu neprivatizēšanu;

7.2.7. nodrošināsim ilgtermiņa meža apsaimniekošanas politiku;

7.2.8. ierobežosim monopolu rašanos meža sektorā;

7.2.9. izstrādāsim valsts meža apdrošināšanas kārtību pret ugunsgrēkiem;

7.2.10. nodrošināsim izglītības un atbalsta programmu privāto mežu īpašniekiem.

7.3. [Zivsaimniecība]

7.3.1. izveidosim konkurētspējīgu zivsaimniecības nozari, sekmējot zvejas flotes atjaunošanu, attīstot zivju pārstrādes rūpniecību un panākot tās konkurētspēju ārējā tirgū;

7.3.2. attīstīsim iekšējo ūdeņu un vietējo zveju;

7.3.3. nodrošināsim Eiropas savienības Zivsaimniecības politikas principu ievērošanu.

8. TŪRISMS

8.1. līdz 2001.gada 1.janvārim izstrādāsim Latvijas Tūrisma attīstības nacionālo programmu 2000.-2010. gadam un uzsāksim tās īstenošanu;

8.2. izveidosim pievilcīgu tūrisma tēlu, ieguldot līdzekļus valsts reklāmai un piedaloties starptautiskos tūrisma gadatirgos;

8.3. izveidosim un attīstīsim vienotu tūrisma informācijas centru tīklu un veicināsim tūrisma biroju atvēršanu ārvalstīs.

9. BŪVNIECĪBA

9.1. izstrādāsim Būvniecības nacionālo programmu un pilnveidosim būvniecības un mājokļu likumdošanu;

9.2. izstrādāsim un īstenosim sabiedrisko ēku siltināšanas programmu;

9.3. līdz 2001.gada 1.novembrim izstrādāsim normatīvos aktus ēku energoefektivitātes palielināšanai un ieviesīsim ēku energoauditu atbilstoši ES direktīvas prasībām;

9.4. izstrādāsim un uzsāksim mājokļu būves un atjaunošanas programmu;

9.5. izstrādāsim būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kritērijus un kārtību, atbilstoši Eiropas savienības prasībām;

9.6. atdalīsim būvekspertīzes funkcijas no būvinspekcijas funkcijām;

9.7. nodrošināsim visu rekonstruējamo un jaunbūvējamo sabiedrisko ēku pieejamību invalīdiem;

9.8. veicināsim mājokļu būvniecību, atbalstot hipotekāro kredītu izmantošanu un to saņemšanu uz atvieglotiem noteikumiem;

9.9. sakārtosim dzīvojamo telpu īres likumdošanu;

9.10. līdz 2003.gadam sakārtosim normatīvos aktus hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma noteikšanai un uzraudzībai;

9.11. sakārtosim institucionālo struktūru mājokļu jomā, nododot visas ar mājokļa politiku saistītās funkcijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē un izveidosim Mājokļu aģentūru kā vienotās valsts politikas īstenotāju;

9.12. izveidosim būvniecības informācijas centru, samazināsim administratīvos šķēršļus būvniecībā.

10. LABKLĀJĪBA

10.1. [Sociālā drošība]

10.1.1. veiksim nabadzības situācijas izvērtējumu un iekļausim nabadzības samazināšanas pasākumus reģionu sociālās un ekonomiskās attīstības plānos;

10.1.2. nodrošināsim valsts atbalsta politiku ģimenēm ar bērniem, vienkāršojot garantiju sistēmu atbilstoši Eiropas savienības rekomendācijām;

10.1.3. saglabāsim bērnu pabalstus iepriekšējā līmenī;

10.1.4. nodrošināsim vienkāršu un stingru uzturlīdzekļu piedziņas kārtību;

10.1.5. turpināsim alternatīvo aprūpes formu un sociālo pakalpojumu (dažādu atbalsta grupu) attīstību pašvaldībās;

10.1.6. atbalstīsim kvalitatīvu sociālo darbinieku apmācību, lai nodrošinātu sociālās un veselības aprūpes, izglītības un soda izciešanas iestādes ar mūsdienīgi izglītotiem sociālajiem darbiniekiem;

10.1.7. veicināsim palīglīdzekļu ražošanu invalīdiem Latvijā;

10.1.8. līdz 2001.gadam noteiksim ienākuma līmeņa robežu mājokļu īrniekiem, kuriem tiek nodrošināts valsts un pašvaldību atbalsts saskaņā ar Saeimā pieņemto likumu “Par dzīvokļu īres tiesībām”;

10.1.9. nodrošināsim ar sociālās apdrošināšanas principiem nesaistītu izmaksu segšanu no valsts pamatbudžeta.

10.2. [Pensiju sistēma]

10.2.1. 2001.gadā atcelsim visus ierobežojumus un aizliegumus strādājošajiem pensionāriem strādāt un saņemt pensiju, vienlaicīgi pārtraucot priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas un turpinot pakāpeniski palielināt pensijas vecumu līdz 65 gadiem;

10.2.2. nodrošināsim regulāru pensiju apjoma indeksāciju. Līdz 2002.gadam ierobežosim to pensiju indeksāciju, kas pārsniedz trīs minimālās mēnešalgas;

10.2.3. sākot ar 2001.gada 1.jūliju ieviesīsim valsts obligāto fondēto pensiju shēmu, atkarībā no individuālajām iemaksām un šo iemaksu rentabilitātes;

10.2.4. atbalstīsim drošu privāto pensiju fondu sistēmas izveidošanu līdzdalībai sociālās drošības garantēšanā.

10.3. [Veselības aprūpe]

10.3.1. nodrošināsim pieejamu, taisnīgu un solidāru veselības aprūpes sistēmu, kuras būtiskas sastāvdaļas ir veselības veicināšana, slimību profilakse, ārstēšana, rehabilitācija un izmaksu efektivitāte;

10.3.2. harmonizēsim veselības aprūpes un sociālās drošības likumdošanu, izstrādāsim un iesniegsim Saeimā Veselības aprūpes organizācijas likumu un Iedzīvotāju reproduktīvās veselības likumu;

10.3.3. pilnveidosim valsts obligātās veselības apdrošināšanas sistēmu, veicināsim brīvprātīgās veselības apdrošināšanas attīstību;

10.3.4. par svarīgāko uzskatīsim primārās veselības aprūpes attīstību un veicināsim veselības aprūpes un sociālās sistēmas (sociālā aprūpe, sociālā palīdzība, sociālā rehabilitācija) integrāciju;

10.3.5. veicināsim primārās veselības aprūpes attīstību reģionos un paplašināsim ambulatorās ārstēšanas iespējas slimokasu dalībniekiem, turpināsim pilnveidot valsts medikamentu iegādes kompensācijas sistēmu;

10.3.6. nodrošināsim nepieciešamos finansu resursus Primārās veselības aprūpes atbalsta fondā ārstu prakses izveidošanai un aprīkošanai;

10.3.7. veicināsim iedzīvotāju ieinteresētību savas veselības saglabāšanā un uzlabošanā, plaši informējot viņus par dažādu slimību izcelsmi, riska faktoriem, profilaksi, ārstēšanu un diagnostikas iespējām;

10.3.8. nodrošināsim vienlīdzīgu, kvalitatīvu un savlaicīgu neatliekamo palīdzību visiem Latvijas iedzīvotājiem;

10.3.9. uzlabosim un veicināsim slimību agrīnas diagnostikas un profilakses pasākumus, kā arī paplašināsim valsts pilnīgi vai daļēji apmaksāto medikamentu lietošanu;

10.3.10. ar likumdošanas palīdzību ierobežosim atkarības vielu pieejamību, alkohola tirdzniecības vietu skaitu un darba laiku, ieviesīsim Latvijas narkotiku kontroles un narkomānijas profilakses stratēģiju programmu;

10.3.11. veiksim pretepidēmiskus pasākumus, realizējot Nacionālo tuberkulozes apkarošanas programmu, kā arī ierobežosim ērču encefalīta, difterijas, HIV infekcijas un seksuāli transmisīvo slimību izplatību;

10.3.12. nodrošināsim Vides veselības dienesta pārveidi par Sabiedrības veselības aģentūru ar mērķi īstenot efektīvu sabiedrības veselības politiku valstī;

10.3.13. ieviesīsim skolu mācību programmās obligātu veselības mācību;

10.3.14. turpināsim mātes un bērna veselības aprūpes programmas īstenošanu;

10.3.15. lai nodrošinātu atbalstu personām ar īpašām vajadzībām integrācijai sabiedrībā, īstenosim koncepciju “Vienādas iespējas visiem”, atbalstīsim dienas centru izveidi personām ar garīgās attīstības traucējumiem.

10.4. [Ģimenes lomas palielināšana un ģimenisko vērtību saglabāšana]

10.4.1. attīstīsim konsultatīvo un rehabilitācijas pakalpojumu tīklu (nākotnē – ģimenes atbalsta centrus) ģimenēm;

10.4.2. veicināsim valsts institūciju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbību dažādu ģimenes atbalsta pasākumu īstenošanā;

10.4.3. popularizēsim un atbalstīsim ģimenei draudzīgu projektu (ieskaitot biznesa, kultūras, izglītības projektus) realizāciju.

11. IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE UN SPORTS

11.1. [Vispārējā izglītība]

11.1.1. izstrādāsim vienotu, nākotnes prasībām atbilstošu nacionālo izglītības standartu struktūru, pārskatot to saturu un atslogojot no liekā faktoloģiskā materiāla, palielinot iespējas radošai darbībai;

11.1.2. izveidosim optimālu un strādātspējīgu izglītības vadības struktūru, izstrādāsim izglītības attīstības programmu turpmākajiem četriem gadiem, stiprināsim IZM spēju nodrošināt vienotas valsts izglītības stratēģijas un politikas realizāciju valstī, kā arī attīstīsim izglītības atbalsta iestāžu struktūru;

11.1.3. garantēsim bezmaksas vispārējās izglītības apguvi nacionālā izglītības standarta apjomā, ieviešot principu – nauda seko skolēnam, gan pedagogu algu, gan izglītības iestāžu uzturēšanas jomā, reformējot pašvaldību savstarpējo norēķinu sistēmu;

11.1.4. nodrošināsim izglītības iespējas latviešu valodā visā valsts teritorijā;

11.1.5. turpināsim īstenot Valsts jaunatnes programmu;

11.1.6. izveidosim precīzu skolas vecuma bērnu uzskaites sistēmu, panākot ikviena bērna iesaistīšanu mācībās skolā, neatkarīgi no viņa materiālā nodrošinājuma;

11.1.7. izveidosim vienotu valsts izglītības sistēmas datu bāzi kā pamatu izglītības procesu analīzei un analītiski pamatotu lēmumu pieņemšanai;

11.1.8. turpināsim izglītības darbinieku darba samaksas paaugstināšanu līdz tā sasniegs valsts sektorā strādājošo atalgojuma līmeni, vienlaicīgi to saistot ar izglītības sistēmas iekšēju optimizāciju;

11.1.9. nodrošināsim nepieciešamās sociālās un pedagoģiskās korekcijas izglītības iestāžu finansēšanu;

11.1.10. nodrošināsim pirmsskolas vecuma bērnu obligātu sagatavošanu skolai;

11.1.11. divos gados pabeigsim vienoto skolu informatizācijas projektu, uzskatot to par Valsts investīciju programmas prioritāti.

11.2. [Profesionālā izglītība un tālākizglītība]

11.2.1. veidosim valsts ekonomiskajai attīstībai un nodarbinātības politikai atbilstošu profesionālās izglītības un pieaugušo tālākizglītības sistēmu, nostiprinot IZM noteicošo lomu vienotas valsts politikas un stratēģijas realizācijā;

11.2.2. profesionālās izglītības iestāžu tīkla administrēšanu divu gadu laikā nodosim reģionu (rajonu) pārziņā;

11.2.3. precizēsim profesionālās izglītības un nodarbinātības padomes statusu, kompetenci un atbildību; veicināsim dialogu ar sociālajiem partneriem (darba devēju, darba ņēmēju un profesionālajām organizācijām); atbalstīsim PINP padomju izveidi reģionos (rajonos);

11.2.4. uzsāksim vienotas profesiju standartu sistēmas izveidi (gan jauniešu sākotnējā profesionālajā, gan pieaugušo tālākizglītībā), iesaistīsim šai darbā sociālos partnerus un nodrošināsim attiecīgas atbalsta iestāžu infrastruktūras attīstību;

11.2.5. nodrošināsim racionālu līdzekļu izmantošanu, novēršot profesionālās izglītības iestāžu tīkla sadrumstalotību, profesionālās izglītības sistēmai paredzētos VIP resursus koncentrēsim spēcīgu daudzprofila izglītības iestāžu attīstībai;

11.2.6. attīstīsim vienotas koledžu izglītības sistēmu valstī; izstrādāsim koledžas izglītības standartu un programmu akreditācijas noteikumus;

11.2.7. pilnveidosim profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmu.

11.3. [Augstākā izglītība un zinātne]

11.3.1. sākot ar 2000/2001 akadēmisko gadu pakāpeniski pāriesim uz studiju un studējošo kreditēšanu no kredītiestāžu līdzekļiem, nosakot valsts galvojuma izsniegšanas kārtību studējošo kredītiem sociālo vajadzību un studiju maksas segšanai;

11.3.2. panāksim augstākās izglītības un zinātnes reālu integrāciju;

11.3.3. noteiksim skaidras prioritātes Latvijas zinātnē;

11.3.4. veiksim jaunu, spējīgu speciālistu piesaistīšanu zinātniskajam un mācību darbam augstskolās;

11.3.5. iedzīvināsim programmu spējīgo jauniešu un valstij nepieciešamo speciālistu ārzemju studijām un ārvalstu mācībspēku piesaistei;

11.3.6. sekmēsim Latvijas humanitāro zinātņu centra “Letonica” izveidi.

11.4. [Sports]

11.4.1 līdz 2001.gada 1.janvārim izstrādāsim un pieņemsim Sporta attīstības koncepciju;

11.4.2 līdz 2001.gada 1.janvārim izstrādāsim Sporta likumu, kas skaidri noteiks dažādu sporta programmu finansēšanas avotus un kārtību, kā arī atbildības sadali.

12. ĀRLIETAS

12.1. [Ārpolitikas pēctecība]

12.1.1. Latvijas ārpolitikas pēctecība tiks balstīta uz vispārpieņemtajām vērtībām – demokrātija, likuma vara, cilvēka tiesības un brīvības, cieņa pret minoritātēm. Latvijas ārpolitika ir Eiropas vienotības politika;

12.1.2. īstenosim Latvijas ārpolitikas pamatuzdevumus – valsts nacionālās intereses aizstāvēšanu, valsts drošības nostiprināšanu un tautas labklājības veicināšanu;

12.1.3. saglabāsim nemainīgus valsts ārpolitikas stratēģiskos mērķus: integrācija Eiropas savienībā un pilna dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO);

12.1.4. strādāsim saskaņā ar sekojošām valsts ārpolitikas prioritātēm: sadarbība ar stratēģiskajiem partneriem, reģiona valstīm, darbība starptautiskajās organizācijās, divpusējās attiecības ar kaimiņvalstīm, konsekventi iestājoties par Eiropas vienotību un kopīgajām vērtībām.

12.2. [Eiropas vienotība un Eiropas savienība]

12.2.1. turpināsim iestāšanās procesu Eiropas savienībā, kura mērķis ir nostiprināt valsts suverenitāti, iegūt iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā par vienotās Eiropas nākotni, attīstīt modernu latvisko identitāti, iegūstot latviešu valodai oficiālu statusu Eiropas Savienībā, kā arī nodrošināt stabilas un konkurētspējīgas ekonomikas attīstību;

12.2.2. nodrošināsim veiksmīgu ES iestāšanās sarunu procesu ar mērķi noslēgt sarunas līdz 2003.gadam, īpašu uzmanību pievēršot valsts administratīvo spēju nostiprināšanai;

12.2.3. panāksim, lai Eiropas integrācijas uzdevumi ir Ministru kabineta un katras valsts pārvaldes institūcijas ikdienas darba pamats;

12.2.4. veicināsim dažādu valsts iedzīvotāju grupu informētību un izpratni par valsts dalības nozīmi Eiropas Savienībā.

12.3. [Eiropas vienotība un transatlantiskā drošība]

12.3.1 strādāsim, lai veicinātu labvēlīgus ārējos un iekšējos apstākļus Latvijas uzaicināšanai dalībai aliansē nākošajā paplašināšanās kārtā. Latvija sagaida alianses lēmumu par jaunu valstu uzaicināšanu dalībai NATO 2002.gadā;

12.3.2 ārpolitisko darbību vērsīsim uz NATO dalībvalstu politiskā atbalsta kāpināšanu Latvijas, kā arī Igaunijas un Lietuvas uzaicināšanai;

12.3.3 atbalstīsim alianses politiku miera un drošības nostiprināšanā, aktīvi piedalīsimies NATO vadītajās miera uzturēšanas misijās;

12.3.4 izmantosim Rīcības plānu dalībai NATO, lai stiprinātu valsts aizsardzības spējas, izveidotu NATO prasībām atbilstošus bruņotos spēkus, tādējādi panākot praktisku gatavību dalībai aliansē;

12.3.5 veicināsim sabiedrības izpratni un atbalstu Latvijas dalībai NATO;

12.3.6 atbalstīsim Eiropas drošības un aizsardzības politikas veidošanu un līdzdarbosimies šīs politikas īstenošanā.

12.4. [Sadarbība Eiropas vienotībai]

12.4.1 balstoties uz ASV- Baltijas partnerības hartu, stiprināsim sadarbību ar ASV un nostiprināsim ASV iesaisti Ziemeļaustrumeiropas reģionā;

12.4.2 saskaņā ar Latvijas ārpolitikas stratēģiskajiem mērķiem, attīstīsim divpusējās attiecības ar Eiropas savienības un NATO dalībvalstīm un šo organizāciju kandidātvalstīm;

12.4.3 turpināsim vispusīgu sadarbību ar Baltijas valstīm, īpašu uzmanību pievēršot kopīgai darbībai iestāšanās procesā Eiropas savienībā un NATO, jo Baltijas valstu savstarpējā koordinācija ir priekšnoteikums pilnvērtīgai integrācijai, šim nolūkam stiprināsim sadarbību Baltijas valstu institūciju ietvaros;

12.4.4 veicināsim vispusīgu sadarbību ar Ziemeļvalstīm un Baltijas jūras reģiona valstīm, tādējādi veicinot Eiropas integrāciju, reģiona harmonisku attīstību un tā ekonomiskā potenciāla izmantošanu;

12.4.5 Eiropas vienotības procesa ietvaros, kā topošā Eiropas savienības un NATO dalībvalsts attīstīsim labas kaimiņattiecības ar Krieviju un Baltkrieviju, sekmēsim pārrobežu sadarbību un savstarpēji izdevīgu sadarbību ar šo valstu reģioniem, strādāsim, lai atjaunotu Latvijas – Krievijas starpvaldību komisijas darbu un aicināsim Krieviju parakstīt sagatavotos divpusējos līgumus, tai skaitā – valstu robežlīgumu;

12.4.6 prezidējot Eiropas Padomē, iestāsimies par Eiropas kopīgo vērtību nostiprināšanu visās EP dalībvalstīs, tālāk attīstīsim Eiropas kultūras identitātes ideju, kā arī dalīsimies integrētas sabiedrības veidošanas pieredzē.

12.5. [Publiskā politika un diplomātiskais dienests]

12.5.1. lai nodrošinātu adekvātu starptautiskās sabiedrības informētību par Latvijas attīstību, izstrādāsim vienotu ārējās informācijas politiku, panākot visu iesaistīto institūciju koordinētu darbību, īpašu uzmanību pievērsīsim informācijai par sabiedrības integrāciju un totalitāro režīmu vēstures pētīšanu un izvērtēšanu;

12.5.2. atbalstīsim Vēsturnieku komisijas darbu, veicināsim starptautisko sadarbību vēstures apzināšanā un sabiedrības izglītošanā;

12.5.3. minēto ārpolitisko mērķu sasniegšanai īstenosim diplomātiskā dienesta un tā materiālās bāzes attīstības koncepciju, nodrošinot adekvātu Latvijas diplomātisko pārstāvniecības līmeni Eiropas savienības un NATO dalībvalstīs;

12.5.4. efektīvi izmantosim Latvijas vēstniecības, lai realizētu valdības politiku investīciju piesaistes un eksporta veicināšanas jomā, kā arī atbalstu Latvijas uzņēmējiem;

12.5.5. nodrošināsim Okupācijas muzeja pastāvēšanu, tā apmeklējumu padarot par obligātu valsts diplomātiskā protokola un izglītības procesa sastāvdaļu.

13. VALSTS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

13.1. nodrošināsim aizsardzības un valsts budžeta nepārtrauktu palielināšanu, atbilstoši NATO akceptētajam Latvijas Rīcības plānam dalībai NATO (MAP), 2003.gadā valsts aizsardzības vajadzībām atvēlot 2% no iekšzemes kopprodukta;

13.2. panāksim Latvijas valsts pašaizsardzības spēju mērķtiecīgu paaugstināšanu;

13.3. panāksim NATO izvirzīto partnerības mērķu un savietojamības prasību izpildi, nodrošinot Latvijas un partnervalstu bruņoto spēku sadarbības iespējas;

13.4. īpašu uzmanību pievērsīsim Baltijas valstu militārajai sadarbībai integrējoties NATO;

13.5. aktīvi piedalīsimies Partnerattiecības mieram un Miera uzturēšanas pasākumos Eiroatlantiskās dimensijas ietvaros, atbalstīsim ciešāku sadarbību ar tām NVS valstīm, kas izteikušas vēlmi kļūt par NATO dalībvalstīm;

13.6. nodrošināsim civilo kontroli pār bruņotajiem spēkiem;

13.7. pilnveidosim sabiedrības informēšanu par valsts aizsardzības pasākumu nepieciešamību;

13.8. realizēsim efektīvu aizsardzības plānošanas, budžeta veidošanas un asignējumu izlietojuma kontroles procesu;

13.9. realizēsim konsekventu ikgadējā, vidēja (4 gadu) un ilgtermiņa (12 gadu) bruņoto spēku attīstības plānošanu;

13.10. pilnveidosim aizsardzības jomas civilā un militārā personāla profesionalitātes nostiprināšanas pasākumus, uzlabosim militārās izglītības un spējīgākā personāla izaugsmes plānošanas procesu;

13.11. efektivizēsim Zemessardzes, obligātā militārā un rezerves dienesta gaitu, attīstot valsts mobilizācijas spējas un gatavību rīkoties valsts apdraudējuma situācijās kā miera, tā kara laikam;

13.12. uzlabosim Jaunsardzes, civilo augstskolu un vispārizglītojošo skolu patriotisko audzināšanu un militāro zināšanu apguves iespējas.

14. KULTŪRA

14.1. [Kultūra]

14.1.1. pilnveidosim likumdošanas un normatīvo bāzi, lai veiktu atsevišķu mākslas nozaru darbības nodrošināšanai nepieciešamās institucionālās reformas; pārskatīsim LNO, teātru un citu kultūras institūciju juridisko statusu;

14.1.2. līdz 2002.gada 1.janvārim izstrādāsim likumdošanas un normatīvo bāzi tautas mākslas procesu nepārtrauktības veicināšanai, izstrādāsim mērķprogrammu “Dziesmusvētki”;

14.1.3. līdz 2001.gada janvārim izstrādāsim filmu nozares valsts pārvaldes politiku un nepieciešamo likumdošanas un normatīvo bāzi;

14.1.4. pilnveidosim likumus un normatīvos aktus, lai praktiski nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu atbilstoši Eiropas valstu pieredzei un Latvijas īpatnībām;

14.1.5. veicināsim grāmatu pieejamību sabiedrībai, izstrādājot konceptuālu dokumentu par grāmatu valsts iepirkumu bibliotēkām, panāksim grāmatniecības nozares attīstību veicinošas pievienotās vērtības nodokļa likmes noteikšanu grāmatām;

14.1.6. līdz 2002.gada 1.jūlijam palielināsim un finansiāli nostiprināsim Kultūrkapitāla fonda lomu vienotas valsts kultūrpolitikas īstenošanā un attīstīsim Fonda darbību novados;

14.1.7. līdz 2003.gada 1.jūlijam īstenosim Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas izveidi; pieņemsim likumu par Nacionālo bibliotēku;

14.1.8. turpināsim kultūras nozares informatizāciju (veiksim profesionālo kultūrizglītības iestāžu informatizāciju, izveidosim muzeju krājumu kopkatalogu, īstenosim projektu “Kultūrpārvaldības informācijas sistēmas izveide”);

14.1.9. iesaistīsim galvenos valsts un pašvaldību kultūras informatīvos resursus (muzeju, bibliotēku un citu informāciju) vispārējā izglītībā;

14.1.10. iesaistīsimies Eiropas kultūras apritē;

14.1.11. izstrādāsim jaunu likumu par arhīviem, paredzot, ka Valsts arhīvu pārvalde tiek nodota Kultūras ministrijas pārraudzībā;

14.1.12. atbalstīsim muzeju un dokumentācijas centru “Ebreji Latvijā”.

14.2 . [Valoda]

14.2.1. līdz 2000.gada 1.septembrim pieņemsim Valsts valodas likuma īstenošanai nepieciešamos normatīvos aktus;

14.2.2. līdz 2000. gada 1. septembrim veiksim Valsts valodas centra un valsts valodas inspekciju darbības struktūras reorganizāciju, kas nodrošinās valsts valodas reālu iedzīvināšanu publiskās saskarsmes jomās;

14.2.3. konsekventi ievērosim Izglītības likumā noteiktos termiņus pārejai uz apmācību valsts valodā valsts un pašvaldību izglītības iestādēs;

14.2.4. izstrādāsim vienotu, starptautiski koordinētu terminoloģijas sistēmu Latvijā.

15. TIESLIETAS

15.1. [Likumi demokrātijas nostiprināšanai]

15.1.1. saglabāsim pašreizējo līdzsvaru varas, pienākumu un tiesību sadalē starp Saeimu, Valsts prezidentu un Ministru kabinetu, precīzi ievērojot varas dalīšanas principu;

15.1.2. divu gadu laikā pabeigsim aizsākto tiesību normu kodifikāciju;

15.1.3. iesaistīsim likumu sagatavošanā nevalstiskās organizācijas;

15.1.4. pastiprināsim likumdošanā atbildību par pornogrāfijas izplatīšanu;

15.1.5. sagatavosim priekšnoteikumus Administratīvā procesa ieviešanai, panāksim ,ka jaunais Kriminālprocesa likums sāk darboties.

15.2. [Demokrātiska tiesa]

15.2.1. pakāpeniski nodrošināsim tiesu iestādes ar mūsdienīgu, tiesu darba specifikai atbilstošu materiāli tehnisko bāzi, pabeigsim tiesu datorizāciju;

15.2.2. nodrošināsim valsts finansētu pastāvīgu un obligātu prokuroru, tiesnešu un tiesu darbinieku izglītošanu un kvalifikācijas celšanu;

15.2.3. veidosim rajonu (pilsētu) tiesnešu korpusu un apgabaltiesu tiesnešu korpusu, izdarot izmaiņas likumā ”Par tiesu varu”;

15.2.4. veicināsim tiesnešu un tiesu darbinieku atalgojumu sistēmas finansēšanu atbilstoši tiesu varas nozīmei valstī, tiesnešu un tiesu darbinieku kvalifikācijai, īpašu uzmanību pievēršot rajonu (pilsētu) tiesu nostiprināšanai;

15.2.5. līdz 2001. gada 1. janvārim ieviesīsim zvērinātu tiesizpildītāju profesiju;

15.2.6. līdz 2001.gada 1.janvārim pabeigsim tiesu piesēdētāju institūta reformu, nolūkā paaugstināt lietu izskatīšanas profesionalitātes līmeni;

15.2.7. optimizēsim civilprocesu un kriminālprocesu, lai izslēgtu nevajadzīgas procedūras un paātrinātu lietu izskatīšanu;

15.2.8. risināsim jautājumu par Rīgas apgabaltiesas nodrošināšanu ar nepieciešamajām telpām, lai panāktu lietu izskatīšanas termiņu un cilvēktiesību ievērošanu;

15.2.9. nodrošināsim pilnu finansējumu obligātajai aizstāvībai tiesā.

15.3. [Korupcijas apkarošana]

15.3.1. panāksim koordinētu un efektīvu prokuratūras, policijas un Valsts ieņēmumu dienesta darbu, lai ar operatīvās darbības metodēm uzlabotu korupcijas apkarošanu publisko amatpersonu vidū;

15.3.2. novērsīsim likumos korupciju veicinošas normas un normas, kas rada šķēršļus uzņēmējdarbībai un iedzīvotāju saimnieciskajai rosībai;

15.3.3. stingri kontrolēsim Korupcijas novēršanas likuma izpildi un nepieļausim valsts un pašvaldību mantas izmantošanu privātām vajadzībām;

15.3.4. papildināsim Korupcijas novēršanas likumu, izvēršot interešu konfliktu novēršanas sadaļu;

15.3.5. paplašināsim to personu loku, kam jāiesniedz deklarācijas;

15.3.6. lai novērstu korupcijas un negodīgas konkurences iespējas, nodrošināsim informācijas apstrādi tranzīta kravu plūsmā, ieskaitot muitas un robežkontroles procedūras;

15.3.7. likumā noteiksim, ka partijām jāiesniedz ne tikai ikgadējie finansu darbības pārskati, bet pirms Saeimas vēlēšanām jāinformē sabiedrība par savas kampaņas paredzamo finansējumu;

15.3.8. no valsts budžeta nodrošināsim partiju minimālo finansējumu, vienlaicīgi ieviešot stingru naudas līdzekļu izlietojuma kontroles mehānismu, vienlaikus samazinot ziedojumu un dotāciju apjomu no juridiskām un fiziskām personām politiskajām partijām.

15.4. [Īpašumtiesību nodrošināšana]

15.4.1. izstrādāsim un iesniegsim Saeimā jaunu Valsts zemes dienesta likumu.

15.5. [Informācijas sabiedrības tiesiskais pamats]

15.5.1. izstrādāsim elektronisko dokumentu pilna tiesiskuma nodrošinājumam nepieciešamos likumdošanas aktus;

15.5.2. visu informācijas sistēmu saskaņotam darbam izstrādāsim un ieviesīsim valstī vienotu informācijas klasifikatoru un kodifikatoru sistēmu;

15.5.3. izstrādāsim ar Eiropas Savienības principiem saskaņotus likumus intelektuālā īpašuma un elektroniskās informācijas aizsardzībai;

15.5.4. konsekventi ieviesīsim Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības likumu un likumu Par preču zīmēm, atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām, īpaši attiecībā uz Pasaules tirdzniecības organizāciju;

15.5.5. noteiksim atbildību par datornoziegumiem.

15.6. [Sabiedrības integrācija un tiesiskā izglītošana]

15.6.1 īstenosim sabiedrības integrācijas programmu;

15.6.2 uzlabosim valsts sadarbību ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām un nacionālajām minoritātēm;

15.6.3 pārraudzīsim jaunu reliģisko kustību ienākšanu Latvijā no valsts drošības, sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju veselības interešu viedokļa;

15.7. [Sodu politika]

15.7.1 līdz 2000.gada beigām izstrādāsim jaunu Sodu izpildes likumprojektu, kas paredzētu alternatīvo sodu izpildes nodrošinājuma mehānismu;

15.7.2 turpināsim ieviest progresīvo sodu izpildes sistēmu, veiksim cietumu tehnisko rekonstrukciju un nodrošināsim pāreju uz soda izciešanu kamerās;

15.7.3 pabeigsim pāreju uz ieslodzījuma vietu vispārēju profesionālu apsardzi;

15.7.4 izstrādāsim valsts sociālās palīdzības un rehabilitācijas programmu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma.

16. IEKŠLIETAS

16.1. [Sabiedriskā kārtība un noziedzības apkarošana]

16.1.1. uzlabosim policijas apgādi ar informātikas un sakaru līdzekļiem, transportu un mūsdienīgu ekipējumu, moderniem nozieguma atklāšanas operatīviem līdzekļiem;

16.1.2. panāksim policistu darba prestiža paaugstināšanu un policistu atalgojuma palielināšanu;

16.1.3. panāksim, lai Kārtības policijas iecirkņa inspektors būtu pieejams iedzīvotājiem jebkurā diennakts laikā;

16.1.4. uzlabosim policijas sadarbību ar iedzīvotājiem;

16.1.5. apvienosim valsts un pašvaldību policijas spēkus;

16.1.6. izstrādāsim vienotu reaģēšanas sistēmu kriminogēni apdraudētās vietās, iesaistot šajā procesā Valsts policiju, zemessardzi, pašvaldības policiju un citas atbilstošās struktūras;

16.1.7. vienkāršosim administratīvo sodu uzlikšanas un iekasēšanas kārtību;

16.1.8. par galveno kritēriju ceļu policijas darbības novērtēšanai noteiksim satiksmes drošības rezultātus;

16.1.9. līdz 2000.g.1.septembrim ieviesīsim summēto (punktu) sodu sistēmas ieviešanu par satiksmes noteikumu pārkāpumiem;

16.1.10. palielināsim sodus par automašīnas vadīšanu dzērumā un aizbraukšanu no notikuma vietas;

16.1.11. pilnveidosim valsts nozīmes datu bāzes, veidojot vienotu sistēmu, nodrošināsim personas datu drošību nepubliskās valsts datu bāzēs;

16.1.12. pabeigsim izveidot likumā noteikto Valsts policijas uzraudzības mehānismu pār noziegumus vairākkārt izdarījušām personām;

16.1.13. nodrošināsim Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu saskaņotu darbību noziedzības apkarošanā;

16.1.14. panāksim Valsts policijas, citu valsts institūciju, kā arī pašvaldību darba koordināciju nepilngadīgo noziedzības novēršanā un apkarošanā;

16.1.15. saīsināsim laiku, kurā policija ierodas notikuma vietā;

16.1.16. panāksim, lai reāli darbotos liecinieku un cietušo aizsardzības sistēma;

16.1.17. nostiprināsim policijas profesionālo kadru sastāvu un nodrošināsim policistu kvalifikācijas celšanas iespējas;

16.1.18. organizētās noziedzības apkarošanā uzlabosim sadarbību ar citu valstu tiesībsargājošajām institūcijām;

16.1.19. būtiski pastiprināsim narkotiku apkarošanas darba virzienu ar operatīvām un tehniskām iespējām;

16.1.20. izveidosim atsevišķu spēcīgu Tikumības policiju. Sagatavosim un īstenosim programmu prostitūcijas ierobežošanai un kontrolei;

16.1.21. iestrādāsim izmaiņas likumā ”Par telekomunikācijām”, nodrošinot tiesībaizsardzības institūciju pieprasījumus par informācijas sniegšanu saskaņā ar “Operatīvās darbības likumu”;

16.1.22. aktivizēsim noziedzīgi iegūtu līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju, kā arī šādu līdzekļu legalizācijas novēršanu;

16.1.23. veiksim speciālo apakšvienību nodrošinājumu ar mūsdienīgu speciālo tehniku un apģērbu.

16.2. [Robežu drošība]

16.2.1 līdz 2003.gada 1.janvārim pamatā nodrošināsim Latvijas robežas kā Eiropas savienības perspektīvās ārējās robežas infrastruktūras izveidi, robežas tehnisko aprīkošanu, informācijas un telekomunikāciju tīkla izveidi un Robežsardzes mobilitāti;

16.2.2 nodrošināsim Nacionālo bruņoto spēku un Robežsardzes sadarbību;

16.2.3 ieviesīsim operatīvu robežas šķērsošanas procedūru fiziskām personām un viņu personīgajam transportam.

16.3. [Ugunsdrošība un glābšanas dienesti]

16.3.1 līdz 2001. gada 1. janvārim izstrādāsim likumprojektus civilās aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas darbu jomā;

16.3.2 nodrošināsim ugunsdzēsības komandu, Zemessardzes un glābšanas dienestu sadarbību;

16.3.3 iesaistīsim ugunsdzēsības finansēšanā ēku īpašniekus;

16.3.4 līdz 2001.gada 1.jūnijam sakārtosim Valsts materiālo rezervju veidošanas, uzglabāšanas un izmantošanas sistēmu.

16.4. [Iedzīvotāju reģistrācijas un migrācijas politika]

16.4.1. nodrošināsim kvalitatīvu informāciju Iedzīvotāju reģistrā un reģistra pilnīgu pieejamību Valsts nozīmes datu pārraides tīklā;

16.4.2. līdz 2001. gada 1. jūlijam izveidosim jaunu personu identifikācijas dokumentu sistēmu un likvidēsim iedzīvotāju pieraksta sistēmu.

17. VALSTS PĀRVALDE UN PAŠVALDĪBAS

17.1. [Valsts pārvalde]

17.1.1. līdz 2001. gada 1. janvārim izstrādāsim Valsts pārvaldes reformu programmu, kas noteiks reformu prioritātes valsts, reģionu un vietējā līmenī;

17.1.2. līdz 2001. gada 1.janvārim izstrādāsim vienotu algu sistēmu valsts pārvaldē strādājošajiem;

17.1.3. novērsīsim funkciju dublēšanos valsts pārvaldē un pašvaldībās, lai samazinātu šo funkciju pildīšanas izmaksas;

17.1.4. nodrošināsim sabiedrību ar informāciju par izmaiņām valsts pārvaldē;

17.1.5. veicināsim valsts un nevalstisko organizāciju sadarbību.

17.2. [Vietējās un reģionālās pašvaldības]

17.2.1 nodrošināsim būtisku vietējo pašvaldību administratīvā dalījuma mēroga palielinājumu, lai uzlabotu pārvaldes efektivitāti; sekmēsim pirmā līmeņa pašvaldību brīvprātīgu apvienošanos un deleģēto rajonu pārstāvniecību. Pakāpeniski reģionalizēsim valsts pārvaldi atbilstoši plānošanas reģioniem;

17.2.2 ieguldīsim līdzekļus mērķprogrammās, kas veicinās un nodrošinās optimālu pašvaldību administratīvā dalījuma izveidošanu un attiecīgo infrastruktūras objektu funkcionēšanu pašvaldībās;

17.2.3 trīs gadu laikā nodrošināsim visu publisko datu tīklu pieejamību katrai pašvaldībai;

17.2.4 līdz 2001. gada 1. janvārim sagatavosim un iesniegsim Saeimā grozījumus likumos, kas nodrošinās pilnveidotas pašvaldību pārraudzības un revīzijas sistēmas ieviešanu.

17.3. [Publiskās finanses]

17.3.1. nodrošināsim publisko finansu līdzekļu taupīgu un mērķtiecīgu izlietošanu;

17.3.2. ieviesīsim pašvaldību publiskos gada pārskatus, nosakot to publicēšanas kārtību;

17.3.3. nodrošināsim iespēju Valdībai veikt finansu efektivitātes kontroli tās struktūrvienībās;

17.3.4. racionalizēsim budžeta izdevumus, ierobežojot nelietderīgās izmaksas, novēršot funkciju dublēšanos, optimizējot ierēdņu skaitu un maksājot kvalifikācijai atbilstošas algas;

17.3.5. izveidosim vienotu valsts un pašvaldību grāmatvedību, pielīdzinot tās principus uzņēmumu grāmatvedībā pieņemtajiem, tādējādi iegūstot iespēju sastādīt pilnu valsts gada pārskatu;

17.3.6. kontrolēsim valsts un pašvaldību funkciju pildīšanai paredzēto līdzekļu izlietojumu, nepieļaujot finansu resursu izšķērdēšanu.

18. REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBA

18.1. nostiprināsim Nacionālā attīstības plāna kā valsts un reģionu vidēja termiņa attīstības pamatdokumenta statusu valsts un ES investīciju plānošanai;

18.2. reorganizēsim Valsts investīciju programmu, nosakot valsts un reģionālās nozīmes prioritātes, atbilstoši nodalot finansējuma apjomus un izvērtējot to ilgtermiņa lietderību;

18.3. attīstīsim pārrobežu sadarbību;

18.4. izstrādāsim Nacionālo plānojumu, līdz 2001. gada 1.janvārim pabeidzot Valsts teritorijas attīstības perspektīvu un turpmāk sagatavojot regulāru pārskatu par nacionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu;

18.5. turpināsim valsts atbalstu attīstības plānošanai (teritoriālplānojumiem) pašvaldībās, lai nodrošinātu saistību starp pašvaldību, reģionu attīstības plāniem un attīstības plāniem valsts līmenī;

18.6. nostiprināsim piecu plānošanas reģionu juridisko statusu, palielinot to kompetenci un resursus. Reģionu attīstības aģentūras izveidosim kā “atslēgas” institūcijas ES strukturālo fondu izmantošanai, veicinot attīstības atšķirību izlīdzināšanu reģionos;

18.7. veicināsim nepieciešamā telekomunikāciju, enerģētikas, infrastruktūras minimuma pieejamību lauku teritorijās;

18.8. atbalstīsim uzņēmējus, kas lauku apvidos rada jaunas darbavietas citās nozarēs;

18.9. atbalstīsim lauku iedzīvotāju – darba meklētāju pārkvalifikāciju darbam citās nozarēs, finansējot viņu apmācību;

18.10. izstrādāsim programmu Latvijas lauku ainavas sakopšanai, kas veicinās arī lauku tūrisma attīstību.

19. VIDES AIZSARDZĪBA

19.1. koordinēsim investīciju projektu īstenošanu sadzīves atkritumu, dzeramā ūdens un pilsētu notekūdeņu jomās;

19.2. izveidosim bīstamo atkritumu iznīcināšanas un galīgās apstrādes sistēmu;

19.3. turpināsim Salaspils zinātniskā atomreaktora demontāžu;

19.4. veicināsim vides projektu izstrādi un realizāciju privātajā sektorā;

19.5. līdz 2002.gada 1.janvārim izveidosim Radiācijas drošības centru;

19.6. pieņemsim likumu par piesārņojumu un atbilstoši tā nosacījumiem īstenosim integrētu pieeju piesārņojuma novēršanai un kontrolei;

19.7. pieņemsim jaunus likumus par atkritumu apsaimniekošanu un par iepakojumu;

19.8. nodrošināsim Bioloģiskās daudzveidības Nacionālās programmas ieviešanu;

19.9. tālāk attīstīsim vides aizsardzības monitoringa sistēmu valstī, atbilstoši Eiropas savienības nosacījumiem, uzlabojot iedzīvotāju informētību par vides stāvokli valstī;

19.10. veicināsim Latvijas darbību Eiropas izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas organizāciju apvienībā “Zaļais punkts”;

19.11. veicināsim sabiedrības plašāku iesaistīšanos vides aizsardzības plānu un programmu apspriešanā, attīstīsim vides izglītības un saziņas programmu.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!