Raksts

Deklarācija par Ministru kabineta darbu (Andra Šķēles valdība)


Datums:
17. jūnijs, 2002


Autori

Providus


Valdība apstiprināta Saeimā 1999. gada 16. jūlijā

Valdības sastāvs

Ministru prezidents Andris Šķēle, TP
aizsardzības ministrs Ģirts Valdis Kristovskis, TB/LNNK
ārlietu ministrs Indulis Bērziņš, LC
ekonomikas ministrs Vladimirs Makarovs, TB/LNNK
finansu ministrs Edmunds Krastiņš, TP
iekšlietu ministrs Mareks Segliņš, TP
izglītības un zinātnes minister Silva Golde, TP
kultūras ministre Karina Pētersone, LC
labklājības ministrs Roberts Jurdžs, TB/LNNK
satiksmes ministrs Anatolijs Gorbunovs, LC
tieslietu ministrs Valdis Birkavs, LC
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Vents Balodis, TB/LNNK
zemkopības ministrs Aigars Kalvītis, TP
īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām Roberts Zīle, TB/LNNK
īpašo uzdevumu ministrs valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās Jānis Bunkšs, LC

Deklarācija par Ministru kabineta darbu

Tautas partija, savienība „Latvijas ceļš” un apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK ir vienojušās izveidot valdību, kas radītu pamatu finansu un tautas saimniecības krīzes pārvarēšanai, īstenotu rīcībspējīgu un stabilu izpildvaru, rūpētos par Latvijas valstiskuma neatgriezenisku nostiprināšanos, Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Apzinoties savu atbildību Latvijas valsts un Latvijas iedzīvotāju priekšā, valdību veidojošie politiskie spēki apņemas visu savu turpmāko darbību pakārtot Latvijas valsts varas enerģiskas un saskaņotas darbības nodrošināšanai, noliekot malā šauri partijiskas intereses un stingri ievērojot Deklarācijā minētos mērķus un uzdevumus.

Šī valdība ir izveidota, lai
1. pārvarētu tautsaimniecības un finansu krīzi, panākot ilgtspējīgu un līdzsvarotu valsts ekonomisko augšupeju;
2. nodrošinātu apstākļus latviešu valodas un kultūras saglabāšanai un attīstībai;
3. radītu konkurētspējīgas izglītības sistēmu;
4. nodrošinātu Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO un efektīvi īstenotu valsts ārpolitiku;
5. dotu izšķirošu triecienu korupcijai un noziedzībai;
6. novērstu pensiju sistēmas sabrukumu un panāktu tās stabilu funkcionēšanu;
7. izveidotu taupīgu un efektīvu valsts un pašvaldību pārvaldi;
8. iedibinātu skaidru lauksaimniecības politiku un reālu konkurētspēju;
9. pabeigtu privatizāciju;
10. pārvarētu demogrāfisko krīzi un veidotu apstākļus veselīgas un stipras ģimenes pastāvēšanai;
11. pārietu uz valsts totālās aizsardzības principu militārajā jomā;
12. nodrošinātu apstākļus pilsoniskas sabiedrības veidošanai.

1. Lai pārvarētu tautsaimniecības un finansu krīzi, panākot ilgtspējīgu un līdzsvarotu valsts ekonomisko augšupeju:

Finansu stabilitāte

 • īstenosim mūsdienīgu un starptautiski atzītu finansu politiku;
 • nepieļausim fiskālo deficītu lielāku kā 1% jau 1999. un 2000. gada budžetā;
 • izstrādāsim bezdeficīta vai pārpalikuma budžetu turpmākajiem gadiem, saimniecībai labvēlīgos gados iegūto pārpalikumu ieguldot valsts finansu stabilitātes fondā;
 • uzturēsim inflāciju 2-4% gadā;
 • uzturēsim stabilu lata maiņas kursu;
 • sākot ar 2000. gadu, nodrošināsim nacionālā kopprodukta pieaugumu vismaz 7% gadā;
 • samazināsim tekošā konta deficītu līdz 5% jau 2002. gadā;
 • Nodokļu politika

 • nodrošināsim taisnīgu, neitrālu un viegli administrējamu nodokļu sistēmu, kas garantētu stabilus budžeta ienākumus un veicinātu ražošanas attīstību un uzkrājumus iepretim patēriņam;
 • noteiksim degvielas akcīzes nodokļa sadali proporcijā 50:50 starp valsts budžetu un Autoceļu fondu;
 • noteiksim pazeminātu ienākuma nodokļa likmi ienākumiem no tehnoloģijas lietošanas tiesībām;
 • novērsīsim iespējas izvairīties no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas;
 • neapliksim ar iedzīvotāju ienākuma nodokli tos ieņēmumus, kas iztērēti ģimenes veselībai un izglītībai;
 • saskaņosim akcīzes un pievienotās vērtības nodokļu normas un likmes Baltijas valstīs;
 • būtiski samazināsim īpašuma nodokļa likmi jau 2000. gadā;
 • Nodokļu administrācija

 • izveidosim vienotu nodokļu administrācijas informācijas sistēmu;
 • īstenosim nodokļu administrācijas un muitas apvienošanu;
 • izveidosim īpašu institūciju nodokļu strīdu izskatīšanai;
 • radīsim mehānismu iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas kontrolei;
 • nodosim akcizēto preču kontroles vienoto institūciju nodokļu administrācijas pārziņā;
 • samazināsim sociālās apdrošināšanas maksājumu parādus un paplašināsim maksātāju bāzi, radot pamatu sociālo maksājumu likmes samazināšanai;
 • vienkāršosim nodokļu dokumentāciju;
 • Valsts atbalsta un pasūtījuma politika

 • valsts atbalsta piešķiršanā prioritāti dosim ārējā tirgus pētījumiem, dalībai starptautiskajās izstādēs un gadatirgos, patentu ieguvei un progresīvu tehnoloģiju ieviešanai, importētos energoresursus taupošu tehnoloģiju ieviešanai;
 • nostiprināsim Valsts atbalsta uzraudzības komisiju un sagatavosim periodiskus pārskatus par piešķirto valsts atbalstu;
 • izveidosim neatkarīgu valsts pasūtījuma uzraudzības institūciju un informācijas sistēmu;
 • Finansu sistēmas attīstība

 • attīstīsim Latvijas finansu sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, lai nodrošinātu konkurētspēju, stabilitāti un pamatu ekonomiskajai izaugsmei;
 • izveidosim vienotu, profesionālu finansu tirgus uzraudzības institūciju;
 • izveidosim atbilstošu likumdošanu un uzraudzības sistēmu, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu uzkrājumu drošu un pelnošu ieguldīšanu nacionālajā tautsaimniecībā;
 • ar likumu nodrošināsim akcionāru mazākuma interešu aizstāvību publiskajās akciju sabiedrībās;
 • saskaņosim Latvijas grāmatvedības standartus ar starptautiskajiem;
 • attīstīsim kopējo Baltijas finansu tirgu, piedāvājot pakalpojumu sniegšanas brīvību un veidojot vienotus finansu tirgus uzraudzības standartus;
 • Starptautiskā finansu sadarbība

 • izveidosim pārskatāmu un vienotu sistēmu sadarbībai ar visiem Eiropas Savienības finansu instrumentiem;
 • stiprināsim sadarbību ar starptautiskajām finansu institūcijām, veicinot investīciju un sociālās sfēras attīstības projektu piesaisti Latvijai;
 • izvērtēsim iespējas piedalīties starptautiskās palīdzības projektos nabadzīgajām un mazattīstītajām zemēm;
 • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana

 • līdz 1999. gada 31. decembrim izstrādāsim un turpmāk pilnveidosim Nacionālās attīstības plānu, kas noteiks Latvijas attīstības prioritātes, saistot tās ar Latvijas valsts un Eiropas Savienībā pieejamiem finansu resursiem;
 • izveidosim uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, īpašu vērību veltot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un ārvalstu investīciju piesaistīšanai;
 • izvērtēsim jebkura normatīvā akta ietekmi uz uzņēmējdarbību un investīciju klimatu;
 • novērsīsim administratīvos šķēršļus un vienkāršosim reģistrācijas un atskaišu sistēmu mazajiem uzņēmumiem, izveidosim konsultāciju centrus attiecīgajos valsts dienestos;
 • samazināsim uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu daudzumu un standartizēsim to saņemšanas kārtību;
 • atbalstīsim uzņēmēju mācību centru veidošanu;
 • apvienosim resursus riska kapitāla fondā, lai īstenotu inovāciju procesa — tehnoloģiski perspektīvu ideju finansēšanu;
 • Konkurence

 • ierobežosim negodīgu konkurenci;
 • nodrošināsim Konkurences padomes darbības efektivitāti, neatkarību un atklātību;
 • līdz 2001. gada 1. janvārim izveidosim vienotu, profesionālu un neatkarīgu institūciju, kas regulēs dabīgo monopolu tarifus un noteikumus;
 • Darbaspēka politika

 • radīsim nosacījumus 10 000 jaunu darba vietu radīšanai ik gadu;
 • gada laikā samazināsim bezdarbu līdz 8%;
 • līdz 2000. gada 1. jūlijam izstrādāsim jaunu Darba likumu;
 • izstrādāsim un ieviesīsim Nacionālo nodarbinātības plānu;
 • sekmēsim strādājošo veselībai drošu un nekaitīgu darba vidi, ieviešot Eiropas Savienības prasībām atbilstošas darba aizsardzības normas;
 • panāksim darba strīdu ātru un taisnīgu izskatīšanu;
 • atbalstīsim dialogu starp darba devējiem un uzņēmumā strādājošiem, lai panāktu darbinieku informētību par savām tiesībām un uzņēmuma stāvokli;
 • Būvniecība

 • izstrādāsim Būvniecības nacionālo programmu;
 • izstrādāsim un īstenosim sabiedrisko ēku siltināšanas programmu;
 • izstrādāsim un uzsāksim mājokļu būves un atjaunošanas programmu;
 • izstrādāsim būvniecības atbilstības novērtēšanas kritērijus un kārtību;
 • atdalīsim būvekspertīzes funkcijas no būvinspekcijas funkcijām;
 • noteiksim zvērinātu būvniecības ekspertu statusu un apstiprināšanas kārtību;
 • izstrādāsim likumu par valsts un pašvaldību finansēto būvdarbu konkursu norises kārtību;
 • nodrošināsim visu sabiedrisko ēku pieejamību invalīdiem;
 • veicināsim mājokļu būvniecību, atbalstot hipotekāro kredītu izmantošanu un to saņemšanu ar atvieglotiem noteikumiem;
 • sakārtosim dzīvojamo telpu īres likumdošanu;
 • sakārtosim normatīvos aktus hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma noteikšanai un uzraudzībai;
 • Enerģētika

 • ar likumu noteiksim energotaupības prasības jaunceļamām sabiedriskajām un dzīvojamām ēkām;
 • izmantosim nodokļu politiku, lai pilnībā apgūtu koksnes energoresursus, stimulējot sēra dioksīda izmešus dodošā kurināmā aizstāšanu ar koksnes atkritumiem vai citiem ekoloģiski tīrākiem kurināmā veidiem;
 • veicināsim jaunu enerģijas ģenerēšanas jaudu veidošanos, nodrošinot enerģijas ražotāju brīvu pieeju energopārvades tīkliem;
 • Transporta sistēma

 • pilnveidosim autoceļu uzturēšanas un attīstīšanas modeli, kā arī tā finansēšanas sistēmu, nodrošinot pieejamo resursu taupīgu un efektīvu izlietošanu, jau tuvākajos gados panāksim autoceļu kvalitātes uzlabošanos;
 • pilnveidosim vienotā autoceļu tīkla pārvaldes modeli, palielinot pašvaldību lomu tajā;
 • saskaņosim ieguldījumus transporta sistēmā ar reģionālās attīstības projektiem;
 • veiksim ekonomiski pamatotu un konkurenci veicinošu Latvijas dzelzceļa restrukturizāciju;
 • valsts investīcijas transporta nozarē virzīsim dažādu transporta veidu sasaistei multimodālā transporta sistēmā;
 • pārskatīsim likumu par ostām, nodrošinot valsts kontroli pār Latvijas ostu pārvaldi un attīstību;
 • panāksim būtisku ceļu satiksmes drošības palielināšanos;
 • izstrādāsim un ieviesīsim jaunu kuģošanas nozares politiku;
 • Sakari

 • līdz 1999. gada beigām izstrādāsim un iesniegsim Saeimā jaunu, modernu likumprojektu par telekomunikācijām;
 • apstiprināsim jaunus, patērētāju aizsargājošus telekomunikāciju pakalpojumu lietošanas noteikumus;
 • panāksim “Lattelekom” monopolstāvokļa saīsināšanu līdz 2003. gadam un reālas konkurences veidošanos telekomunikāciju sektorā;
 • nekavējoties liberalizēsim mobilo sakaru tirgu, nosakot skaidrus kritērijus licenču izsniegšanai un uzsākot licenču izsniegšanu jauniem operatoriem;
 • līdz 2003. gadam nodrošināsim bezmaksas neatliekamās palīdzības telefonpakalpojumu pieejamību ikvienam valsts iedzīvotājam;
 • nodrošināsim kvalitatīvu sabiedriskās televīzijas un radio raidījumu uztveršanu visā valstī;
 • Informātika

 • par prioritāriem virzieniem valsts investīcijām informātikā 2000.–2001. gadam uzskatīsim izglītību, integrētās valsts nozīmes informācijas sistēmas un tās komponentu izveidi, kā arī normatīvo aktu izstrādāšanu informātikas jomā;
 • izveidosim integrētu valsts nozīmes informācijas sistēmu un informatīvos resursus savienojošu valsts nozīmes datu pārraides tīklu, ieguldot līdzekļus lietotāju izglītošanai;
 • visu veidu transporta kustības un kravu apstrādes koordinācijai un optimizācijai līdz 2001. gadam izstrādāsim un gada laikā ieviesīsim integrētu transporta informācijas sistēmu;
 • veicināsim interneta attīstību Latvijā, vēršoties pret negodīgu konkurenci starp interneta pakalpojumu sniedzējiem;
 • Tūrisms

 • izstrādāsim Latvijas Tūrisma attīstības nacionālo programmu 2000.–2010. gadam un uzsāksim tās īstenošanu;
 • izveidosim pievilcīgu tūrisma tēlu, ieguldot līdzekļus valsts reklāmai un piedaloties starptautiskos tūrisma gadatirgos;
 • izveidosim un attīstīsim vienotu tūrisma informācijas centru tīklu un atvērsim tūrisma birojus ārvalstīs;
 • iestāsimies Pasaules tūrisma organizācijā.
 • 2. Lai nodrošinātu apstākļus latviešu valodas un kultūras saglabāšanai un attīstībai:

  Valoda

 • aizstāvēsim Valsts valodas likumu un izskaidrosim to starptautiskajās institūcijās;
 • trīs mēnešu laikā pēc Valsts valodas likuma izsludināšanas pieņemsim likuma īstenošanai nepieciešamos normatīvos aktus;
 • līdz 2000. gada 1. janvārim veiksim Valsts valodas centra un valsts valodas inspekciju darbības struktūras reorganizāciju, kas nodrošinās valsts valodas reālu iedzīvināšanu publiskās saskarsmes jomās;
 • līdz 2000. gada 1. martam izstrādāsim Valsts valodas politikas attīstības koncepciju un iesniegsim to apstiprināšanai Saeimā;
 • konsekventi ievērosim Izglītības likumā noteiktos termiņus pārejai uz mācībām valsts valodā valsts un pašvaldību izglītības iestādēs;
 • pieņemsim nacionālo programmu vienotas, jēdzieniski pamatotas, starp tautsaimniecības nozarēm saskaņotas un starptautiski koordinētas terminoloģijas sistēmas izveidei Latvijā;
 • Kultūra

 • izstrādāsim un sāksim īstenot nacionālo programmu „Kultūra”, kas noteiks stratēģiju un prioritātes kultūrā;
 • noteiksim kultūratbildības sadalījumu starp valsti, pašvaldībām un privāto sektoru;
 • izstrādāsim filmu nozares valsts pārvaldes politiku un nepieciešamo likumdošanas bāzi;
 • radīsim priekšnoteikumus tautas mākslas attīstības nepārtrauktībai;
 • pilnveidosim likumdošanu kultūras mantojuma jomā atbilstoši Eiropas valstu pieredzei un Latvijas īpatnībām;
 • līdz 1999. gada 30. septembrim izstrādāsim un iesniegsim Saeimā likumprojektu par Nacionālās bibliotēkas celtniecību, pie stabilas finansu sistēmas un augoša kopprodukta nosacījumiem uzsākot tās celtniecību;
 • iesaistīsim galvenos valsts un pašvaldību kultūras informatīvos resursus (muzeju, bibliotēku un citu informāciju) vispārējā izglītībā;
 • īstenosim Latvijas publisko bibliotēku vienota informācijas tīkla izveides programmu;
 • izveidosim muzeju krājumu kopkatalogu;
 • veiksim vietējo speciālo kultūrizglītības iestāžu informatizāciju;
 • īstenosim projektu „Kultūrpārvaldības informācijas sistēmas izveide”;
 • sekmēsim Latvijas humanitāro zinātņu centra „Letonica” izveidi;
 • izstrādāsim un iesniegsim Saeimā Nacionālās operas likumu;
 • stabilizēsim Kultūrkapitāla fonda darbu, saskaņojot tā darbību ar valsts kultūrpolitiku;
 • sagatavosim attiecīgus likumdošanas aktus mākslas un mūzikas pamatizglītības iestāžu statusa noteikšanai izglītības sistēmā;
 • iesaistīsim Latvijas kultūru Eiropas kultūras apritē, pildot starptautiskās saistības kultūras nozarē;
 • Vides aizsardzība

 • izstrādāsim Vides aizsardzības likuma jaunu redakciju, kā arī izstrādāsim likumprojektu par piesārņojumu;
 • līdz 2000. gada beigām izveidosim Vides aģentūru kā vienotu vides politikas realizācijas institūciju, nodrošinot saistību ar integrāciju Eiropas Savienībā un jauno funkciju realizāciju;
 • 2000. gadā izveidosim Radiācijas drošības centru;
 • izstrādāsim un īstenosim Bioloģiskās daudzveidības nacionālo programmu, lai nodrošinātu Latvijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;
 • uzsāksim Salaspils zinātniskā atomreaktora demontāžu;
 • veicināsim vides projektu izstrādi un realizāciju privātajā sektorā;
 • izveidosim bīstamo atkritumu iznīcināšanas un galīgās apstrādes sistēmu;
 • sagatavosimies Orhūsas konvencijas “Par sabiedrības tiesībām saņemt informāciju par vides stāvokli” ratifikācijai, attīstīsim vides izglītības un saziņas programmas;
 • koordinēsim un tālāk attīstīsim vides aizsardzības monitoringa sistēmu valstī, nodrošinot Eiropas Savienības normatīvajos aktos prasīto datu iegūšanu un apkopošanu, kā arī uzlabojot iedzīvotāju informētību par vides stāvokli valstī.

 • 3. Lai radītu konkurētspējīgas izglītības sistēmu:

  Vispārējā izglītība

 • izstrādāsim vienotu, nākotnes prasībām atbilstošu nacionālo izglītības standartu, pārskatot tā saturu un atslogojot to no liekā faktoloģiskā materiāla, palielinot iespējas radošai darbībai;
 • izveidosim optimālu un strādātspējīgu izglītības vadības struktūru;
 • garantēsim bezmaksas vispārējās izglītības apguvi nacionālā izglītības standarta apjomā, ieviešot principu — nauda seko skolēnam, gan pedagogu algu, gan izglītības iestāžu uzturēšanas jomā, reformējot pašvaldību savstarpējo norēķinu sistēmu;
 • vistuvākajā laikā nodrošināsim izglītības iespējas latviešu valodā visā valsts teritorijā;
 • īstenosim visu valsts un pašvaldību izglītības iestāžu informatizāciju;
 • uzsāksim Valsts jaunatnes programmas īstenošanu;
 • izveidosim precīzu skolas vecuma bērnu uzskaites sistēmu, panākot ikviena bērna iesaistīšanu mācībās skolā neatkarīgi no viņa materiālā nodrošinājuma;
 • izveidosim vienotu valsts izglītības sistēmas datu bāzi kā pamatu izglītības procesu analīzei un analītiski pamatotu lēmumu pieņemšanai;
 • nodrošināsim izglītības darbinieku darba samaksas būtisku pieaugumu, palielinot audzēkņu skaitu uz pedagoģisko likmi, kā arī optimizējot valsts un pašvaldību izglītības iestāžu tīklu izglītības kvalitātes un racionāla finansu resursu izlietojuma nolūkos;
 • nodrošināsim nepieciešamās sociālās un pedagoģiskās korekcijas izglītības iestāžu finansēšanu;
 • nodrošināsim pirmskolas iestāžu pedagogu atalgojumu kā valsts mērķdotāciju no 2000. gada 1. janvāra;
 • Profesionālā un pieaugušo izglītība

 • veidosim uz darba tirgus pieprasījumu pamatotu profesionālās izglītības iestāžu tīklu;
 • noteiksim valsts atbalstu pieaugušo izglītības programmām, kas nodrošinās iedzīvotāju mūsdienīgu un nepārtrauktu profesionālo, tiesisko un sociālo izglītošanos;
 • sekmēsim starptautisko finansu un materiālo resursu piesaisti pieaugušo izglītībā;
 • Augstākā izglītība un zinātne

 • nodrošināsim studēšanai nepieciešamās kreditēšanas sistēmas funkcionēšanu, nodrošinot sagatavoto speciālistu iesaistīšanos valstij nepieciešamajās nozarēs;
 • panāksim augstākās izglītības un zinātnes reālu integrāciju;
 • noteiksim skaidras prioritātes Latvijas zinātnē;
 • veiksim jaunu, spējīgu speciālistu piesaistīšanu zinātniskajam un mācību darbam augstskolās;
 • iedzīvināsim programmu spējīgo jauniešu un valstij nepieciešamo speciālistu ārzemju studijām un ārvalstu mācībspēku piesaistei;
 • Sports

 • 1999. gadā izstrādāsim un pieņemsim Sporta attīstības koncepciju, par pamatu ņemot Sporta attīstības pamatnostādnes, kas pieņemtas 3. sporta kongresā;
 • 2000. gadā izstrādāsim Sporta likumu, kas skaidri noteiks dažādu sporta programmu finansēšanas avotus un kārtību, kā arī atbildības sadali.
 • 4. Lai nodrošinātu Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO un efektīvi īstenotu valsts ārpolitiku:

  Ārpolitikas pēctecība

 • konsekventi turpināsim īstenot iepriekšējo valdību ārpolitiku un drošības politiku saskaņā ar Saeimā akceptētajiem Latvijas ārpolitikas pamatvirzieniem līdz 2005. gadam;
 • saglabāsim nemainīgus valsts ārpolitikas stratēģiskos mērķus: integrācija Eiropas Savienībā un pilna dalība Ziemeļatlantijas aliansē (NATO);
 • strādāsim saskaņā ar šādām valsts ārpolitikas prioritātēm: reģionālā sadarbība, attiecības ar kaimiņvalstīm un stratēģiskajiem sadarbības partneriem, efektīva dalība starptautiskās organizācijās, divpusējā sadarbība ar citiem partneriem;
 • Eiropas Savienība

 • 2000. gadā nodrošināsim Latvijas gatavību sarunu sākšanai par uzņemšanu Eiropas Savienībā;
 • iestāšanās sarunu procesam izstrādāsim analīzi par integrācijas ietekmi uz Latvijas attīstību;
 • informēsim Latvijas sabiedrību par Eiropas Savienību un integrācijas ietekmi uz Latviju;
 • piešķirsim prioritāru uzmanību Eiropas integrācijas padomes darbam tiešā Ministru prezidenta vadībā un nostiprināsim Vecāko amatpersonu sanāksmes darbu, lai nodrošinātu visu valsts institūciju saskaņotu rīcību;
 • īstenosim aktīvu politisko un izskaidrojošo darbu Eiropas Savienības dalībvalstīs un ES vadošajās institūcijās;
 • sarunu procesā stingri aizsargāsim Latvijas ekonomiskās intereses, nacionālo vērtību un latviskās identitātes saglabāšanu, uzsverot tās kā neatņemamu Eiropas kultūras sastāvdaļu;
 • uzturēsim dialogu ar nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem par valsts nacionālo interešu ievērošanu, iestājoties ES;
 • saskaņosim likumdošanu un aizstāsim novecojušos valsts standartus ar moderniem, ES prasībām atbilstošiem Latvijas normatīviem;
 • nodrošināsim ES tiesību aktu tulkošanu latviešu valodā;
 • nodrošināsim valsts budžeta plānošanas sasaisti ar Nacionālās programmas integrācijai ES izpildi;
 • īpašu uzmanību pievērsīsim Eiropas kopējai ārējai un drošības politikai, ES reģionālajām stratēģijām, tajā skaitā -— ES Ziemeļu dimensijas projektam;
 • Integrācija NATO

 • līdz 2002. gadam radīsim priekšnoteikumus Latvijas uzaicināšanai NATO;
 • panāksim nepārtrauktu Latvijas aizsardzības finansējuma palielināšanu, 2003. gadā sasniedzot 2% no iekšzemes kopprodukta;
 • pilnveidosim valsts aizsardzības attīstības plānošanu un nodrošināsim aizsardzības efektīvu finansējumu;
 • panāksim Latvijas pašaizsardzības spēju ievērojamu pieaugumu un NATO prasībām atbilstošu bruņoto spēku izveidi;
 • īpašu uzmanību pievērsīsim Baltijas valstu militārai sadarbībai NATO integrācijas jomā;
 • nodrošināsim Latvijas aktīvu līdzdalību NATO vadītajos miera nodrošināšanas pasākumos Eiropā;
 • turpināsim aktīvi piedalīties programā “Partnerattiecības mieram” un Eiroatlantiskās partnerības padomes darbā;
 • pievērsīsim pastiprinātu uzmanību NATO Integrācijas padomes darbībai Ministru prezidenta tiešā vadībā;
 • stiprināsim sadarbību ar jaunajām NATO dalībvalstīm — Čehiju, Poliju, Ungāriju — NATO integrācijas pieredzes pārņemšanai;
 • Baltijas valstu un reģionālā sadarbība

 • turpināsim Baltijas valstu un tautu sadarbības padziļināšanu un tālāku attīstīšanu;
 • aktīvi līdzdarbosimies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas izveidotajās sadarbības struktūrās un veicināsim to tālāku pilnveidošanu;
 • aktīvi strādāsim, lai trīs Baltijas valstis vienotos par Baltijas muitas ūnijas izveidi, tālāku tirgus liberalizāciju un saskaņotu robeždienestu darbu;
 • izmantosim Baltijas valstu sadarbības potenciālu, integrējoties Eiropas Savienībā un NATO;
 • veicināsim visaptverošu sadarbību ar Ziemeļvalstīm, tajā skaitā formulas “5+3” ietvaros;
 • izmantosim Baltijas jūras valstu padomes iespējas Baltijas jūras reģiona harmoniskai attīstībai;
 • Stratēģiskie partneri un kaimiņvalstis

 • padziļināsim sadarbību ar Amerikas Savienotajām Valstīm divpusējo attiecību ietvaros, kā arī atbalstīsim tālāku ASV iesaisti Baltijas reģionālajā sadarbībā;
 • izmantosim iespējas, ko mums sniedz ASV – Baltijas Partnerības harta: paplašināsim militāro sadarbību, veicināsim investīciju piesaisti, sadarbosimies ar ASV institūcijām cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju;
 • sekojot ārpolitiskajiem mērķiem un prioritātēm, turpināsim vispusīgi attīstīt divpusējās attiecības ar visām Eiropas Savienības un NATO dalībvalstīm, īpaši veicināsim investīciju un ieguldījumu piesaisti no šīm valstīm;
 • tālāk attīstīsim divpusējo sadarbību ar pārējām Eiropas valstīm, it īpaši ES asociētajām valstīm;
 • turpināsim veidot labas un draudzīgas kaimiņattiecības ar Krieviju, balstoties uz Latvijas valstisko pēctecību, starptautisko tiesību normām un principiem, kā arī uz abpusēju izdevīgumu;
 • paplašināsim sakarus ar Krievijas reģioniem;
 • strādāsim pie austrumu robežas iezīmēšanas un nostiprināšanas;
 • Starptautiskās organizācijas

 • Latvijas dalību dažādās starptautiskajās organizācijās vērsīsim uz miera, drošības un demokrātijas nostiprināšanu pasaulē, līdzdalību globālajos procesos, starptautiskā atbalsta nodrošināšanu valstij svarīgu uzdevumu veikšanai;
 • veiksim nepieciešamos pasākumus, lai sagatavotos prezidēšanai Eiropas Padomē 2000. gadā;
 • Ārpolitiskā koordinācija un diplomātiskā pārstāvniecība ārvalstīs

 • panāksim valsts augstāko amatpersonu saskaņotu rīcību ārpolitikā;
 • īstenosim Latvijas diplomātiskā dienesta un tā materiālās bāzes attīstības koncepciju, nodrošinot pilnvērtīgu diplomātisko misiju darbību visās ES un NATO dalībvalstīs līdz 2001. gadam;
 • vispusīgi informēsim sabiedrību par valsts ārpolitiku un veicināsim tās iesaisti valsts ārpolitiskajās aktivitātēs;
 • pilnvērtīgāk izmantosim nerezidējošo vēstnieku un goda konsulu institūtu;
 • nostiprināsim koordināciju starp Baltijas valstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, īpaši Baltijas valstu pilsoņu un iedzīvotāju konsulārās palīdzības un aizsardzības jomā;
 • nodrošināsim diplomātiskā un konsulārā dienesta nostiprināšanu un profesionalitātes paaugstināšanu, nodrošināsim reālu karjeras diplomātisko dienestu;
 • attīstīsim sadarbību ar ārzemju latviešu organizācijām, lai veicinātu Latvijas politisko un ekonomisko mērķu sasniegšanu;
 • Ārpolitikas ekonomiskā dimensija

 • turpināsim iesākto darbu Latvijas starptautiski līgumiskā pamata pilnveidošanā un uzņēmējdarbībai labvēlīgas ārējās vides veidošanā;
 • pilnībā izmantosim iespējas, ko Lavijai dod dalība starptautiskajās ekonomiskajās organizācijās, kā arī aktivizēsim divpusējās starpvalstu ekonomiskās sadarbības institūciju darbību;
 • nostiprināsim specializēto ekonomisko atašeju tīklu ārvalstīs;
 • izmantosim ekonomisko aspektu par vienu no diplomātiskā dienesta darbības novērtējuma kritērijiem;
 • Okupācijas sekas

 • sekmēsim starptautiskās komisijas darbu okupācijas varu politikas un tās radīto seku izpētei un novērtēšanai;
 • nodrošināsim Okupācijas muzeja pastāvēšanu, tā apmeklējumu padarot par obligātu valsts diplomātiskā protokola un izglītības procesa sastāvdaļu;
 • izveidosim vienotu politiski represēto personu reģistru.
 • 5. Lai dotu izšķirošu triecienu korupcijai un noziedzībai:

  Korupcijas apkarošana

 • panāksim koordinētu un efektīvu prokuratūras, policijas un Valsts ieņēmumu dienesta darbu, lai ar operatīvās darbības metodēm uzlabotu korupcijas apkarošanu publisko amatpersonu vidū;
 • izskaudīsim no likumiem korupciju veicinošas normas un normas, kas rada šķēršļus uzņēmējdarbībai un iedzīvotāju saimnieciskajai rosībai;
 • stingri kontrolēsim Korupcijas novēršanas likuma izpildi un nepieļausim valsts un pašvaldību mantas izmantošanu privātām vajadzībām;
 • nodokļu likumdošanā ieviesīsim principu — katram pašam jāpierāda līdzekļu legālā izcelsme un nodokļu nomaksāšana;
 • padarīsim publiski pieejamas ne tikai ziņas par ierēdņu atalgojumu, bet arī informāciju par ministru, deputātu un visu citu valsts amatpersonu ienākumiem: prēmijām, piemaksām un honorāriem;
 • lai novērstu korupcijas un negodīgas konkurences iespējas, nodrošināsim informācijas apstrādi tranzīta kravu plūsmā, ieskaitot muitas un robežkontroles procedūras;
 • likumā noteiksim, ka partijām jāiesniedz ne tikai ikgadējie finansu darbības pārskati, bet pirms Saeimas vēlēšanām jāinformē sabiedrība par savas kampaņas lielumu un paredzamo finansējumu;
 • paredzēsim partiju daļēju finansējumu no valsts budžeta;
 • Sabiedriskā kārtība un noziedzība

 • uzlabosim policijas apgādi ar informātikas un sakaru līdzekļiem, transportu un mūsdienīgu ekipējumu, moderniem nozieguma atklāšanas operatīviem līdzekļiem;
 • panāksim policistu darba prestiža paaugstināšanu un policistu atalgojuma palielināšanu;
 • panāksim, lai Kārtības policijas iecirkņa inspektors būtu pieejams iedzīvotājiem jebkurā diennakts laikā;
 • uzlabosim policijas sadarbību ar iedzīvotājiem;
 • apvienosim valsts un pašvaldību policijas spēkus;
 • vienkāršosim administratīvo sodu uzlikšanas un iekasēšanas kārtību;
 • par galveno kritēriju Ceļu policijas darbības novērtēšanai noteiksim satiksmes drošības rezultātus;
 • izstrādāsim summēto (punktu) sodu sistēmas ieviešanu par satiksmes noteikumu pārkāpumiem;
 • palielināsim sodus par automašīnas vadīšanu dzērumā un aizbraukšanu no notikuma vietas;
 • pilnveidosim valsts nozīmes datu bāzes, veidojot vienotu sistēmu, nodrošināsim personas datu drošību nepubliskās valsts datu bāzēs;
 • pabeigsim izveidot likumā noteikto Valsts policijas uzraudzības mehānismu pār noziegumus vairākkārt izdarījušām personām;
 • nodrošināsim Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu saskaņotu darbību noziedzības apkarošanā;
 • panāksim Valsts policijas, citu valsts institūciju, kā arī pašvaldību darba koordināciju nepilngadīgo noziedzības novēršanā un apkarošanā;
 • saīsināsim laiku, kurā policija ierodas notikuma vietā;
 • panāksim, lai reāli darbotos liecinieku un cietušo aizsardzības sistēma;
 • nostiprināsim policijas profesionālo kadru sastāvu un nodrošināsim policistu kvalifikācijas celšanas iespējas;
 • organizētās noziedzības apkarošanā uzlabosim sadarbību ar citu valstu tiesībsargājošām institūcijām;
 • Sodu politika

 • līdz 1999. gada 31. decembrim nodosim valsts ieslodzījuma vietu sistēmu Tieslietu ministrijas pārraudzībā;
 • pārskatīsim sodu politiku atbilstoši Eiropas valstu pieredzei un standartiem;
 • ieviesīsim progresīvo sodu izpildes sistēmu, veiksim cietumu tehnisko rekonstrukciju un nodrošināsim pāreju uz soda izciešanu kamerās;
 • pabeigsim pāreju uz ieslodzījuma vietu vispārēju profesionālu apsardzi;
 • izstrādāsim valsts sociālās palīdzības un rehabilitācijas programmu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma;
 • Robežu drošība

 • efektīvi risināsim valsts robežas izbūvi un nostiprināšanu;
 • nodrošināsim Nacionālo bruņoto spēku un Robežsardzes sadarbību;
 • ieviesīsim operatīvas robežas šķērsošanas procedūru fiziskām personām un viņu personīgajam transportam;
 • nodrošināsim vienotu krasta novērošanas un sardzes sistēmu;
 • Ugunsdrošība un glābšanas dienesti

 • līdz 2000. gada 1. jūlijam izveidosim savstarpēji koordinētu vienotu glābšanas dienestu sistēmu;
 • nodrošināsim ugunsdzēsības komandu, Zemessardzes un glābšanas dienestu sadarbību;
 • iesaistīsim ugunsdzēsības finansēšanā ēku īpašniekus.
 • 6. Lai novērstu pensiju sistēmas sabrukumu un panāktu tās stabilu funkcionēšanu:

 • palielināsim pensijas vecumu līdz 65 gadiem;
 • sākot ar 2000. gada 1. janvāri, jaunpiešķirtās vecuma pensijas izmaksāsim tikai nestrādājošiem;
 • sākot ar 2000. gada 1. jūliju, pārtrauksim pensiju izmaksāšanu strādājošiem pensionāriem;
 • nodrošināsim regulāru pensiju apjoma indeksāciju, ņemot vērā cenu indeksu. Līdz 2002. gadam ierobežosim to pensiju indeksāciju, kas pārsniedz trīs minimālās mēnešalgas;
 • ieviesīsim valsts obligāto fondēto pensiju shēmu atkarībā no individuālajām iemaksām un šo iemaksu rentabilitātes;
 • atbalstīsim drošu privāto pensiju fondu sistēmas izveidošanu līdzdalībai sociālās drošības garantēšanā.
 • 7. Lai izveidotu taupīgu un efektīvu valsts un pašvaldību pārvaldi:

  Valsts pārvalde

 • līdz 2000. gada 1. jūlijam izstrādāsim Valsts pārvaldes reformu programmu, kas noteiks reformu prioritātes valsts, reģionu un vietējā līmenī;
 • līdz 2000. gada 1. jūlijam sagatavosim un iesniegsim Saeimā Publisko un privāto institūciju likumu un Valsts pārvaldes iekārtas likumu;
 • līdz 2000. gada 1. jūlijam sagatavosim un iesniegsim Saeimā Valsts institūciju likumu;
 • līdz 2000. gada 1. jūlijam sagatavosim un iesniegsim Saeimā likumprojektus, kas precizē Valsts civildienesta lomu un vietu valsts pārvaldē;
 • līdz 2000. gada 1. jūlijam izstrādāsim vienotu algu sistēmu valsts pārvaldē strādājošajiem;
 • novērsīsim funkciju dublēšanos valsts pārvaldē un pašvaldībās, lai samazinātu šo funkciju pildīšanas izmaksas;
 • nodrošināsim sabiedrību ar informāciju par izmaiņām valsts pārvaldē;
 • veicināsim valsts un nevalstisko organizāciju sadarbību;
 • Vietējās un reģionālās pašvaldības

 • līdz 2001. gada 1. janvārim nodrošināsim būtisku vietējo pašvaldību administratīvā dalījuma mēroga palielinājumu, lai uzlabotu pārvaldes efektivitāti;
 • ieguldīsim līdzekļus mērķprogrammās, kas veicinās un nodrošinās optimālu pašvaldību administratīvā dalījuma izveidošanu un attiecīgo infrastruktūras objektu funkcionēšanu pašvaldībās;
 • trīs gadu laikā nodrošināsim visu publisko datu tīklu pieejamību katrai pašvaldībai;
 • līdz 2000. gada 1. jūlijam sagatavosim un iesniegsim Saeimā grozījumus likumos, kas nodrošinās pilnveidotas pašvaldību pārraudzības un revīzijas sistēmas ieviešanu;
 • līdz 2000. gada 1. jūlijam sagatavosim un iesniegsim Saeimā likumprojektu par reģionālo pašvaldību izveidošanu;
 • Reģionālā attīstība

 • reorganizēsim Valsts investīciju programmu, nosakot valsts un reģionālās nozīmes prioritātes, atbilstoši nodalot finansējuma apjomus un izvērtējot to ilgtermiņa lietderību;
 • līdz 2000. gada 31. decembrim pabeigsim reģionālo attīstības aģentūru izveidošanu, nostiprinot reģionālās plānošanas, ieviešanas un uzraudzības institūcijas;
 • līdz 2000. gada 31. decembrim pabeigsim Reģionālās attīstības nacionālās programmas izstrādāšanu, paredzot finansu un institucionālo resursu koncentrāciju;
 • attīstīsim pārrobežu sadarbību, pabeidzot Pierobežu attīstības stratēģijas un programmas izstrādi;
 • izstrādāsim Nacionālo plānojumu, līdz 2000. gada 30. aprīlim pabeidzot Valsts teritorijas attīstības perspektīvu un turpmāk sagatavojot regulāru pārskatu par nacionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu;
 • turpināsim valsts atbalstu attīstības plānošanai pašvaldībās, lai nodrošinātu saistību starp pašvaldību, reģionu attīstības plāniem un attīstības plāniem valsts līmenī;
 • turpināsim Lauku attīstības programmas īstenošanu, nosakot tuvākajos gados veicamos pasākumus un saistot tos ar vietējiem un starptautiskiem finansu resursiem;
 • Publiskās finanses

 • nodrošināsim publisko finansu līdzekļu taupīgu un mērķtiecīgu izlietošanu;
 • ieviesīsim pašvaldību publiskos gada pārskatus, nosakot to publicēšanas kārtību;
 • racionalizēsim budžeta izdevumus, ierobežojot nelietderīgās izmaksas, novēršot funkciju dublēšanos, optimizējot ierēdņu skaitu un maksājot kvalifikācijai atbilstošas algas;
 • izveidosim vienotu valsts un pašvaldību grāmatvedību, pielīdzinot tās principus uzņēmumu grāmatvedībā pieņemtajiem, tādējādi iegūstot iespēju sastādīt pilnu valsts gada pārskatu;
 • kontrolēsim valsts un pašvaldību funkciju pildīšanai paredzēto līdzekļu izlietojumu, nepieļaujot finansu resursu izšķērdēšanu.
 • 8. Lai iedibinātu skaidru lauksaimniecības politiku un reālu konkurētspēju:

  Lauksaimnieciskā ražošana

 • īstenosim plānveidīgu un ilglaicīgu sabiedrībā apspriestu un valdības pieņemtu subsīdiju un atbalsta politiku, lai sagatavotu Latvijas lauksaimniecību sekmīgai integrācijai Eiropas Savienībā;
 • sakārtosim lauksaimniecības informācijas sistēmas un reģistrus, radot priekšnosacījumus sekmīgai lauksaimniecības politikas īstenošanai;
 • veiksim Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā un pārraudzībā esošo institūciju reorganizāciju, lai uzlabotu pārvaldes efektivitāti un kvalitāti;
 • sakārtosim veterinārās un augu aizsardzības institūcijas, lai nepieļautu nekvalitatīvu produktu importu un ražošanu Latvijā;
 • paaugstināsim pārtikas produktu kvalitātes prasības, lai uzlabotu Latvijas produkcijas konkurētspēju iekšējā un ārējā tirgū;
 • nodrošināsim noteikto pārtikas produktu standartu ievērošanu;
 • nodrošināsim tirgus uzraudzības dienestu koordinētu rīcību un ātru reaģētspēju;
 • novērsīsim tirgus izkropļojumus un apkarosim negodīgu konkurenci, kontrabandu un nelegālu tirdzniecību;
 • veicināsim nodokļu un atbalsta politiku saskaņošanu visās Baltijas valstīs;
 • stiprināsim institūcijas, kas nodarbosies ar Eiropas Savienības pirmsstrukturālo fondu administrēšanu;
 • uzturēsim regulāru dialogu ar lauksaimnieku pašpārvaldes organizācijām un nodrošināsim likumdošanas izstrādāšanas caurskatāmību un prognozējamību;
 • nekavējoties panāksim Antidempinga likuma un Antisubsīdiju likuma pieņemšanu
 • ;

  Lauku attīstība

 • nodrošināsim nepieciešamā telekomunikāciju, enerģētikas, infrastruktūras minimuma pieejamību lauku teritorijās;
 • atbalstīsim uzņēmējus, kas lauku apvidos rada jaunas darba vietas citās nozarēs;
 • atbalstīsim lauku iedzīvotāju – darba meklētāju pārkvalifikāciju darbam citās nozarēs, finansējot viņu mācības;
 • izstrādāsim programmu Latvijas lauku ainavas sakopšanai, kas veicinās arī lauku tūrisma attīstību;
 • Zivsaimniecība

 • izveidosim konkurētspējīgu zivsaimniecības nozari, sekmējot zvejas flotes atjaunošanu, attīstot zivju pārstrādes rūpniecību un panākot tās konkurētspēju ārējā tirgū;
 • attīstīsim iekšējo ūdeņu un vietējo zveju;
 • nodrošināsim Eiropas Savienības zivsaimniecības politikas principu ievērošanu, vienlaikus panākot Latvijas nozvejas kvotu saglabāšanu un to palielināšanu nākotnē;
 • Mežsaimniecība

 • izstrādāsim un iesniegsim Saeimā likumprojektu “Par valsts meža dienestu”, kas paredzēs nodalīt politikas veidošanas un uzraudzības funkcijas no valsts meža īpašuma pārvaldes;
 • izstrādāsim un iesniegsim Saeimā jaunu Meža likumu, kas nodrošinās Meža politikas īstenošanu dažādu īpašumformu un tirgus ekonomikas apstākļos;
 • sākot ar 2000. gadu, Valsts meža dienestu finansēsim no valsts pamatbudžeta;
 • nodrošināsim izglītības un atbalsta programmu privātmežu īpašniekiem;
 • ar nodokļu un nodevu politiku sekmēsim meža vērtības pieaugumu;
 • panāksim stingru meža normatīvo aktu ievērošanu;
 • nodrošināsim godīgu konkurenci mežsaimniecībā, panākot visaptverošu nodokļu iekasēšanu;
 • noteiksim paātrinātu amortizāciju jaunajām kokapstrādes tehnoloģijām, lai attīstītu koksnes dziļāku pārstrādi;
 • sekmēsim modernas celulozes rūpnīcas būvniecību;
 • garantēsim valsts mežu neprivatizēšanu;
 • nodrošināsim ilgtermiņa meža apsaimniekošanas politiku;
 • ierobežosim monopolu rašanos meža sektorā.
 • 9. Lai pabeigtu privatizāciju:

 • gada laikā pabeigsim uzņēmumu privatizāciju valstī;
 • “Latvenergo” un “Lattelekom” privatizāciju īstenosim, ņemot vērā Latvijas patērētāju un valsts attīstības intereses, nepieļaujot nekontrolēta privāta monopola veidošanos;
 • apvienosim Privatizācijas un Attīstības aģentūru, deleģējot jaunajai institūcijai ārvalstu investīciju piesaistīšanas un uzņēmējdarbības vides uzlabošanas funkcijas;
 • ieviesīsim privatizēto dzīvokļu apsaimniekošanas sistēmu, kas nodrošinās racionālu dzīvojamo namu ekspluatāciju.
 • 10. Lai pārvarētu demogrāfisko krīzi un veidotu apstākļus veselīgas un stipras ģimenes pastāvēšanai:

  Veselības aprūpe

 • nodrošināsim brīvi pieejamu, taisnīgu un solidāru veselības aprūpes sistēmu, kuras būtiskas sastāvdaļas ir veselības veicināšana, slimību profilakse, ārstēšana, rehabilitācija un izmaksu efektivitāte;
 • harmonizēsim veselības aprūpes un sociālās palīdzības likumdošanu, izstrādāsim un iesniegsim Saeimā Veselības aprūpes organizācijas likumu un Iedzīvotāju reproduktīvās veselības likumu;
 • pilnveidosim obligātās veselības apdrošināšanas sistēmu, personificējot obligātās veselības apdrošināšanas maksājumus, kā arī atbalstīsim brīvprātīgo veselības apdrošināšanu;
 • par svarīgāko virzienu uzskatīsim primārās veselības aprūpes attīstību, veicinot sadarbību ar sociālās aprūpes sistēmu;
 • ar izglītības kredītu politiku veicināsim medicīnas darbinieku piesaisti Latvijas lauku rajoniem;
 • izstrādāsim primārās veselības aprūpes optimālu un racionālu sistēmu teritorijās un nodrošināsim nepieciešamos finansu resursus prakšu aprīkošanai;
 • atbalstīsim ziedojumu piesaisti primārās veselības aprūpes atbalsta fondam;
 • radīsim ekonomiskus nosacījumus sekundārās veselības aprūpes teritoriālajai pārstrukturizēšanai, lai nodrošinātu racionālu stacionāru kapacitātes, kā arī dienas stacionāru izmantošanu atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un izmaksas efektivitātes principiem;
 • veicināsim iedzīvotāju ieinteresētību savas veselības saglabāšanā un uzlabošanā, plaši informējot viņus par dažādu slimību izcelsmi, riska faktoriem, profilaksi, ārstēšanu un diagnostikas iespējām;
 • uzlabosim un veicināsim slimību agrīnas diagnostikas un profilakses pasākumus, kā arī paplašināsim valsts pilnīgi vai daļēji apmaksāto medikamentu lietošanu;
 • ar likumdošanas palīdzību ierobežosim atkarības vielu pieejamību, alkohola tirdzniecības vietu skaitu un darba laiku, ieviesīsim Latvijas narkotiku kontroles un narkomānijas profilakses stratēģiju programmu;
 • veiksim pretepidēmiskus pasākumus, realizējot Nacionālo tuberkulozes apkarošanas programmu, kā arī ierobežosim ērču encefalīta, difterijas, HIV infekcijas un seksuāli transmisīvo slimību izplatību;
 • ieviesīsim skolu mācību programmās obligātu veselības mācību;
 • izveidosim mātes un bērna veselības aprūpes programmu un sāksim tās īstenošanu;
 • Sociālā drošība

 • veiksim nabadzības situācijas izvērtēšanu un iekļausim nabadzības samazināšanas pasākumus reģionu sociālās un ekonomiskās attīstības plānos;
 • nodrošināsim valsts atbalsta politiku ģimenēm ar bērniem, vienkāršojot garantiju sistēmu atbilstoši Eiropas Savienības rekomendācijām;
 • nodrošināsim vienkāršu un stingru uzturlīdzekļu piedziņas kārtību;
 • veicināsim alternatīvo aprūpes formu attīstību pašvaldībās;
 • atbalstīsim sociālo darbinieku apmācību un sociālā darba izvēršanu aprūpes, medicīnas un izglītības iestādēs, cietumos;
 • veicināsim palīglīdzekļu ražošanu invalīdiem Latvijā.
 • 11. Lai pārietu uz valsts totālās aizsardzības principu militārajā jomā:

  Likumdošana

 • izstrādāsim un apstiprināsim vienotu nacionālās drošības un valsts aizsardzības politiku;
 • pilnveidosim Nacionālo bruņoto spēku likumu un izstrādāsim Mobilizācijas likumu;
 • Nacionālo bruņoto spēku attīstība

 • pabeigsim NBS personālsistēmas reorganizāciju atbilstoši NATO prasībām, jau 1999. gadā nostiprinot NATO valstu bruņoto spēku principiem atbilstošu militārā personāla un civilo ierēdņu amatu dalījumu;
 • izveidosim vienotu patriotiskās audzināšanas sistēmu, plašāk informējot sabiedrību par valsts aizsardzības pasākumu nepieciešamību;
 • izveidosim Latvijas vajadzībām atbilstošu virsnieku, virsniekvietnieku un instruktoru mācību sistēmu;
 • ieviesīsim augstāko mācību iestāžu studentu militāro sagatavošanu par rezerves virsniekiem;
 • pilnveidosim Jaunsardzes darbu un brīvprātīgo militārās mācības.
 • 12. Lai nodrošinātu apstākļus pilsoniskas sabiedrības veidošanai:

  Sabiedrības integrācija un tiesiskā izglītošana

 • apstiprināsim un īstenosim Sabiedrības integrācijas programmu;
 • sāksim plašu iedzīvotāju tiesisko izglītošanu;
 • regulāri iepazīstināsim sabiedrību ar tiesībsargājošo iestāžu veiktajiem pasākumiem likumības nodrošināšanā;
 • atbalstīsim sabiedrisko un reliģisko organizāciju iesaistīšanos iedzīvotāju tiesiskajā un tikumiskajā audzināšanā;
 • uzlabosim valsts sadarbību ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām un nacionālajām minoritātēm;
 • pārraudzīsim jaunu reliģisko kustību ienākšanu Latvijā no valsts drošības, sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju veselības interešu viedokļa;
 • Likumi demokrātijas nostiprināšanai

 • saglabāsim pašreizējo līdzsvaru varas, pienākumu un tiesību sadalē starp Saeimu, Valsts prezidentu un Ministru kabinetu, precīzi ievērojot varas dalīšanas principu;
 • divos gados pabeigsim aizsākto tiesību normu kodifikāciju;
 • iedibināsim vienotu administratīvo procesu valsts pārvaldē, kas dos iespēju pārsūdzēt valsts un pašvaldību amatpersonu lēmumus;
 • iesaistīsim likumu sagatavošanā nevalstiskās organizācijas;
 • Demokrātiska tiesa

 • pakāpeniski nodrošināsim tiesu iestādes ar mūsdienīgu, tiesu darba specifikai atbilstošu materiāli tehnisko bāzi, divos gados datorizēsim tiesas;
 • ieviesīsim valsts finansētu pastāvīgu tiesnešu izglītošanu un kvalifikācijas celšanu;
 • noteiksim tiesnešu skaitu rajonu tiesās un apgabaltiesās atbilstoši izskatāmo lietu apjomam, vienlaikus aizpildīsim vakantās tiesnešu vietas;
 • panāksim, lai tiesnešu atalgojums būtu atbilstošs viņu darba apjomam un kvalitātei;
 • veiksim tiesiskus, finansiālus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu tiesas procesa dalībnieku ierašanos uz tiesas sēdi;
 • līdz 2001. gada 1. janvārim ieviesīsim zvērinātu tiesizpildītāju profesiju;
 • Īpašumtiesību nodrošināšana

 • nodrošināsim apstākļus ātrai un kvalitatīvai nekustamā īpašuma, uzņēmumu, organizāciju un kuģu reģistrācijai publiskos reģistros;
 • sakārtosim nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtību;
 • atbilstoši Eiropas Savienības un starptautisko tiesību normu prasībām nostiprināsim autortiesību un blakustiesību jomu;
 • zemes reformas rezultātā valsts īpašumā esošas zemes reģistrēsim uz valsts vārda Finansu ministrijas personā, uzliekot tai visu zemes īpašniekam piekrītošo pienākumu izpildi;
 • izstrādāsim un iesniegsim Saeimā jaunu Valsts zemes dienesta likumu;
 • Informācijas sabiedrības tiesiskais pamats

  i

 • zstrādāsim un pieņemsim tiesisko bāzi informācijas sabiedrības veidošanai Latvijā;
 • izstrādāsim elektronisko dokumentu pilna tiesiskuma nodrošinājumam nepieciešamos likumdošanas aktus;
 • visu informācijas sistēmu saskaņotam darbam izstrādāsim un ieviesīsim valstī vienotu informācijas klasifikatoru un kodifikatoru sistēmu;
 • izstrādāsim ar Eiropas Savienības principiem saskaņotus likumus intelektuālā īpašuma un elektroniskās informācijas aizsardzībai;
 • likumdošanas ceļā garantēsim vispārēju pieeju informācijai un personas datu aizsardzību; nodibināsim Datu aizsardzības inspekciju kā uzraudzības institūciju iedzīvotāju tiesību aizsardzībai;
 • noteiksim atbildību par datornoziegumiem;
 • Iedzīvotāju reģistrācijas un migrācijas politika

  nodrošināsim kvalitatīvu informāciju Iedzīvotāju reģistrā un reģistra pilnīgu pieejamību Valsts nozīmes datu pārraides tīklā;
  līdz 2001. gada 1. jūlijam izveidosim jaunu personu identifikācijas dokumentu sistēmu un likvidēsim iedzīvotāju pieraksta sistēmu.


  Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

  Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!