Kā atlasīt graudus no pelavām jeb kas ir sociālais uzņēmums? 38

Sociālas uzņēmējdarbības koncepts Latvijai vēl tikai top. Mums ir unikāla iespēja to veidot tieši tādu, kāds mums ir nepieciešams. Ārvalstu pieredze ir noderīgs avots, kur smelties idejas, vērtēt veiksmes un izvērtēt neveiksmes.

Iesaki citiem:
Zirgi
Foto:saracino

Raksturojot personu grupas, kas, izmantojot biznesa metodes un instrumentus, risina dažādas sociālas problēmas, jau vismaz 30 gadus Eiropā un citur pasaulē tiek lietots jēdziens – sociālais uzņēmums vai sociālais bizness.

1991.gadā Itālijā pieņēma likumu par sociālajiem kooperatīviem, kuru mērķis bija atbalstīt tādu uzņēmumu izveidi, kas piedāvā sociālos, veselības un izglītības pakalpojumus, vai arī veicina konkrētu sociālo grupu, mērķu grupu iekļaušanu darba tirgū (piem., cilvēkus ar īpašām vajadzībām). Pirmajos 10 gados Itālijā izveidoja vairāk nekā 7 tūkstošus kooperatīvu ar 267 tūkstošiem darbinieku, no kuriem 223 tūkstoši strādāja algotu darbu, bet 31 tūkstotis bija brīvprātīgo. Darba tirgū integrēja aptuveni 24 tūkstošus cilvēku ar īpašām vajadzībām. Sociālie kooperatīvi Itālijā saņēma un turpina saņemt būtisku valsts atbalstu, - priekšrocības publiskajos iepirkumos, izdevīgus kredīta nosacījumus un izdevīgus nodokļa noteikumus, piemēram, sociālo uzņēmumu saražotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem ir piemērojama 0% vai 4% pievienotās vērtības nodokļa likme, uzņēmumiem ir tiesības saņemt ziedojumus un ziedotājiem nodokļu atlaides).[ 1 ]
Līdzīga pieredze ir novērojama arī Spānijā un Portugālē. Arī tur sociālos uzņēmumus primāri veidoja, lai risinātu bezdarba problēmu, savukārt valsts nodrošināja dažādus finanšu atbalsta instrumentus šādu sociālo uzņēmumu darbībai.

Mainoties sabiedrībā pastāvošajām sociālajām problēmām Eiropā, pēdējos piecos gados attīstījies un mainījies ir arī sociālā uzņēmuma koncepts. Sociālie uzņēmumi vairs nav tikai darba integrācijas uzņēmumi, jeb tādi, kas rada darba vietas īpašām personu grupām. Mūsdienās par tādiem tiek uzskatīti uzņēmumi, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, un to darbības spektrs, risināmo problēmu loks ir daudzveidīgs. Sociālie uzņēmumi risina vides jautājumus, problēmas izglītības nozarē un piedāvā inovatīvus veidus kā veicināt iedzīvotāju līdzdarbību vietējo apkaimju problēmu risināšanā vai pat politikas dokumentu izstrādē.

Sociālie uzņēmumi vairs nav tikai darba integrācijas uzņēmumi.Pieņemot „Sociālā Biznesa Iniciatīvu”, Eiropas Komisija norādīja uz nepārprotamu atbalstu sociālās uzņēmējdarbības konceptam, aicinot dalībvalstis veicināt un sekmēt šādu uzņēmumu izveidi un darbību. Dokumentā Komisija norāda, ka sociālo uzņēmumu spektrs un juridiskie ietvari dalībvalstīs ir ļoti dažādi. Līdz ar to nepieciešams vienoties par kopīgiem kritērijiem, kas raksturotu sociālo uzņēmumu un nošķirtu to no ikviena cita uzņēmuma vai nevalstisko organizāciju darbības.

2013.gada vasarā, Labklājības ministrijas paspārnē, tika izveidota darba grupa, kuras uzdevums ir meklēt un atrast tos kritērijus, kas raksturo sociālo uzņēmumu Latvijā. Ir notikušas vairākas darba grupas, ministrijas pārstāvji uzklausījuši daudz un dažādus viedokļus, pieredzes. Tagad jāveic pats nozīmīgākais darbs - noteikt universālus kritērijus, kas raksturo sociālo uzņēmumu Latvijā. Latvijā ir uzņēmumi, kas sevi definē kā sociālos uzņēmumus. Faktiski tie šobrīd ir pašpasludinātie sociālie uzņēmumi. Ir arī ļoti daudz tādu uzņēmumu, kas pat neapjauš savu īpašo misiju un īpašo statusu. Tāpēc kritērijiem ir jābūt tik universāliem, lai neizslēgtu nedz vienus, nedz ierobežotu citus uzņēmumus kļūt par sociālajiem uzņēmumiem.

Sociālo uzņēmumu raksturojošie kritēriji

Veicot dažādu, internetā pieejamo dokumentu (tai skaitā pētījumu) analīzi, jāsecina, ka sociālo uzņēmumu raksturo pazīmju vai kritēriju kopums. Tikai tad, ja uzņēmums atbilst visām pazīmēm vai kritērijiem, tas var iegūt šo īpašo statusu. Tas vien, ka uzņēmuma darbībā ir konstatējams viens no kritērijiem vai tā darbība atbilst vienai pazīmei, nepadara to par sociālo uzņēmumu.

Sociālo uzņēmumu raksturo šādi kritēriji:

1) Uzņēmuma mērķis ir risināt sabiedrībai nozīmīgu sociālo problēmu, radot novērtējamu un derīgu sabiedrisko labumu;

Ikvienā normatīvajā aktā vai politikas dokumentā, kas radīts Eiropā ar mērķi definēt sociālo uzņēmējdarbību, uzsvērts, ka sociālā uzņēmuma izveides mērķis ir RISINĀT sociālo problēmu. Šādu pamatpazīmi uzsver arī Eiropas Komisija, norādot, ka sociālajiem uzņēmumiem galvenie ir sociālie mērķi. Pārfrāzējot iepriekš teikto – tiek konstatēta sociāla problēma un tiek izveidots uzņēmums šī problēmas risināšanai. Nav svarīgi, vai problēmas risināšana ir uzņēmuma tiešā darbības metode (piemēram, uzņēmums ir izveidots, lai nodrošinātu darba vietas, tātad iztiku, vietu sabiedrībā, utt. personām ar īpašām vajadzībām vai no ieslodzījumu vietām iznākušām personām) vai uzņēma darbība vērsta uz problēmas risināšanu (piemēram, izveidots interneta portāls, kura mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību vietējās pašvaldības darbā).

2) Sociālā uzņēmuma darbība ir organizēta atbilstoši komercdarbības praksei, radot preces un sniedzot pakalpojums tirgum;

Ļoti svarīgi, lai sociālais uzņēmums ir tirgus ekonomikas dalībnieks, ražo preces un sniedz pakalpojumus, kam ir pieprasījums tirgū. Uzņēmums izmanto komercdarbības metodes un instrumentus savu mērķu sasniegšanā, turklāt uzņēmuma darbībai ir jābūt finansiāli un ekonomiski ilgtspējīgai. Ir valstis, kur sociālo uzņēmumu darbība var būt dotēta no valsts vai arī tie var saņemt ziedojumus, tomēr ir noteikts ienākumu apjoms, kas jānosedz no savas saimnieciskās darbības - Itālijā vismaz 70%, Lietuvā 20% jāveido paša uzņēmuma ienākumiem no preču un pakalpojuma pārdošanas.[ 2 ]

Ļoti svarīgi, lai sociālais uzņēmums ir tirgus ekonomikas dalībnieks, ražo preces un sniedz pakalpojumus, kam ir pieprasījums tirgū.3) Sociālā uzņēmuma peļņa tiek novirzīta sociālo mērķu sasniegšanai, uzņēmuma darbības attīstībai vai rezerves fonda veidošanai;

Ņemot vērā, ka sociālo uzņēmumu izveides pamatmērķis, ir risināt sociālo problēmu, tajā ir apvienojušies un darbojas cilvēki, kuri nav tendēti gūt kādu īpašu labumu no uzņēmuma. Peļņas sadales aizliegumam ir tieši jāizriet no uzņēmuma dokumentiem (jābūt ierakstītam statūtos). Ja uzņēmumam peļņas vienkārši nav, jo tā darbība nav pietiekami efektīva, nepadara šādu uzņēmumu par sociālo uzņēmumu.
Ir valstis, kur likumdošanas aktos ir noteikta iespēja izmaksāt daļu no dividendēm uzņēmuma īpašniekiem, piemēram, Itālijā, Sociālo kooperatīvu dalībniekiem ļauts sadalīt tikai daļu no peļņas, nepārsniedzot 20%, Beļģijā – 6%. Sociālo uzņēmumu peļņa parasti tiek novirzīta uzņēmuma mērķu sasniegšanā vai darbības paplašināšanai. Tikmēr, piemēram, Beļģijā sociālajiem uzņēmumiem ir jāveido uzkrājumu fonds, katru gadu tajā noguldot ne mazāk par 6% no uzņēmuma peļņas.

4) Darbiniekiem tiek maksāts samērīgs un tirgum atbilstošas atlīdzība par darbu;

Godīga attieksme pret darbiniekiem ir viens no būtiskākajiem aspektiem, kas raksturo sociālu uzņēmumu. Sociālais uzņēmums nedrīkst radīt jaunas, sociāli mazaizsargātas vai mazturīgas personu grupas. Tas būs pretrunā ar sociālās uzņēmējdarbības konceptu. Ja darbiniekiem netiek maksāta darba tirgum atbilstoša alga, vai arī algu maksā aploksnēs un tādejādi netiek maksāti nodokļi - uzņēmums ir fikcija un tā īpašais statuss ir jāatņem. Nereti sociālie uzņēmumi nodarbina cilvēkus, kuru darba spējas ir ierobežotas vai darba prasmju nav. Līdz ar to šādu cilvēku darba produktivitāte ir zema. Lai kompensētu atšķirību starp zemo darba produktivitāti un darba tirgum atbilstošo atalgojumu, valstij būtu jārada īpaši atbalsta mehānismi, piemēram, daļēji subsidējot šādu cilvēku darba algu vai darba devējam piekrītošos nodokļu maksājumus.

5) Sociālā uzņēmuma pārvaldes metodes un īpašumtiesību īstenošana balstās uz demokrātiskiem un līdzdalības principiem, uzņēmuma pārvaldē iesaistot darbiniekus vai ieinteresētās puses.

Šis princips ir viens no senākajiem, kas raksturo sociālo uzņēmumu. Pirms 30 gadiem, kad sāka veidoties sociālie uzņēmumi, tos primāri veidoja kā kooperatīvus. Tātad – personu grupa apvienojās kooperatīvā, lai risinātu konkrētu problēmu. Kooperatīva biedri ir ne tikai tiešie labuma guvēji, bet paši piedalās uzņēmuma pārvaldē, izstrādā uzņēmuma stratēģijas un kopīgi lemj par peļņas sadali. Arī šobrīd „mērķa grupas” vai sociālās problēmas skarto personu iesaiste uzņēmuma pārvaldē, var sekmēt uzņēma efektīvāku darbību un veicināt uzņēmuma ilgtspēju. Apzinoties, ka ne visi sociālie uzņēmumi Latvijā tiks veidoti kā kooperatīvās sabiedrības, jeb biedru organizācijas, svarīgi ir uzlikt par pienākumu, ka vismaz uzņēmuma pārvaldes līmenī (ne īpašnieku līmenī) piesaistīt arī darbiniekus vai tieši ieinteresētās personas. Iespējams, ka tā varētu būt padome vai kāda īpaša konsultatīva institūcija ar nodalītu tiesību un pienākumu apjomu. Tās darbības jēga būtu sekmēt uzņēmuma darbu, nevis radīt papildus birokrātiskos šķēršļus.

Tikai tad, ja uzņēmums atbilst visām pazīmēm vai kritērijiem, tas var iegūt šo īpašo statusu.Sociālas uzņēmējdarbības koncepts Latvijai vēl tikai top, un mums ir unikāla iespēja to veidot tieši tādu, kāds mums ir nepieciešams. Ārvalstu pieredze ir noderīgs avots, kur smelties idejas, vērtēt veiksmes un izvērtēt neveiksmes. Taču mums jāizveido tāda juridiskā bāze, kas būs derīga tieši mums, mūsu vajadzībām un iespējām. Latvijā ir jārada tiesisks ietvars, kas ne tikai veicinās jaunu sociālo uzņēmumu izveidi, bet arī palīdzēs veiksmīgi paplašināties jau esošajiem sociālajiem uzņēmumiem. Ceru, ka rakstā izklāstītās idejas veicinās kvalitatīvu diskusiju un sekmēs sabalansēta normatīvā ietvara radīšanu.

Iesaki citiem:
Creative commons c6ae3e51884b139b45a669ce829ac99646bf0ceb328fc95963f1703a58a032d0 CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (38) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Smart Bacha

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you.
link building tactics https://www.fiverr.com/brayden_ben/do-20-high-pr-backlinks-pr5-to-pr7

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I acknowledge all that you have added as far as anyone is concerned base.Admiring the time and exertion you put into your web journal and nitty gritty data you offer.Thanks. buy YouTube views

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I really felt I should here. Your article is really great. I like the way you wrote this information werbeartikel günstig

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Your Voice is the Karaoke app for you if you have ever harbored a secret desire to be a music star with your own bevy of fans. Your Voice is the app for you if you have ever wished to craft and create successful music on your own
Phil Shawe CEO http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=9458641&privcapId=9458685

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I want you to thank for your time of this wonderful read! I definitely enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog
CoC Hack https://derclashofclanshack.de/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jak down

I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. kohls promo code

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jak down

First You got a great blog .I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics , i will be always checking your blog thanks. off license

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Baba Ki Rani

Much obliged to you again for all the information you distribute,Good post. I was exceptionally keen on the article, it's entirely rousing I ought to concede. I like going to you site since I generally run over fascinating articles like this one.Great Job, I incredibly acknowledge that.Do Keep sharing! Respects, http://snap361.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jak down

I’m excited to uncover this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1TgurkBfKEYutD6ffmqP1xACdmD8

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Rajan Gupta

I really love the quality writing as offered on this post,
<a href="http://wemove247.com/">San Diego Movers</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Rajan Gupta

We are really grateful for your blog post. http://wemove247.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work. its hard to find good ones. I have added to my favoriteI just found this blog and have high hopes for it to continue.
kit tattoo http://www.tattoo-supply.it/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I feel firmly about it and also really like comprehending far more with this particular subject matter. In case doable, when you get know-how, is it possible to thoughts modernizing your site together with far more details? It’s extremely useful to me mobile casino uk http://www.mobilecasinoworld.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

Therapeutics and the service which they are providing is very good. For more visit .
buy YouTube accounts http://www.sameer5762.com

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I truly thank you for the profitable data on this incredible subject and anticipate more extraordinary posts. Much appreciated for getting a charge out of this magnificence article with me. I am valuing it all that much! Anticipating another extraordinary article. Good fortunes to the creator! All the best
Verbier accommodation https://www.verbierchalets.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I hurt to pay heavily for England football travel packages no matter what the outcome of the game may be. This would require you to carefully analyze your competition timetable.
Lavish Limousines Perth http://au.linkedin.com/in/lavishlimousinesperth

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article

drain cleaning http://www.twincitiesrooter.com/drain-cleaning-bathtub-and-shower/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you .
drain cleaning companies http://www.twincitiesrooter.com/drain-cleaning-bathtub-and-shower/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work. its hard to find good ones. I have added to my favoriteI just found this blog and have high hopes for it to continue.
werbemittel werbetraeger http://www.buntheit.de/werbemittel

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you.
SEO By Design http://norrisfamilyof4.weebly.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I actually took a lot of information on this church. Then how do I join this church, then is there any specific requirements that must be met.
site here
https://disqus.com/by/pharmschoolingil/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information, I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see again
backlink service https://www.pinterest.com/leishaprimeau/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information, I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see again Movie25 http://movie25.io/boxoffice

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I expected work no less than this from you and you've not disappointed me. This is great work from your side, my friend. I just hope that you can continue this in the future as well
charcoal as deodorizer https://www.spreaker.com/user/modssinusoid

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post . lebanon escorts

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you
free 0800 numbers http://0800-company.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post
sg investigates http://www.sk.com.sg

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it'll improve the value of my web site

cost for private detective http://www.sk.com.sg

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me
rumi quotes http://mer-cury.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

So luck to come across your excellent blog. Your blog brings me a great deal of fun
auto towing service https://about.me/samirulali66/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I found this much informative. I'm impressed by the details that you have on this web site. Thank you for this post http://www.horska-fotografie.com/fast-suggestions-to-keep-the-best-thing-about-afro-kinky-curly-wigs/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the good work. I have been meaning to write something like this on my website and you have given me an idea
free credit score gov http://freescorereportgov.com

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
hampton bay lighting http://hamptonlightingadvice.com/hampton-bay-lighting-manuals/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article
KingSuplemen.com http://kingsuplemen.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I like the post format as you create user engagement in the complete article. It seems round up of all published posts. Thanks for gauging the informative post
trucos boom beach http://boombeachhackandcheats.org/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates
club night flyers http://www.brochuretemplatesfree.us/2016/03/21/club-flyers-cheap-event-and-party-club-flyer/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I have a hard time describing my thoughts on content, but I really felt I should here. Your article is really great. I like the way you wrote this information
printed leaflets http://55printing.com/cheap-brochure-printing/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.
55Printing http://55printing.com

Saistītie raksti
Skudra

Sociālā uzņēmējdarbība Eiropā un ASV 0 Autors:Jacques Defourny; Marthe Nyssens

Jumti

Par labāku pasauli 107 Autors:Providus.lv

Soc

Kalpot cilvēkiem 53 Autors:Ilze Straustiņa

634474862 a86579a528%20(1)

Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību 0 Autors:Agnese Lešinska, Gatis Litvins, et al

13866156 fbef1a1991

Valsts neizdarīs visu 7 Autors:Gatis Litvins

Citi autora darbi
5571593357 3022daa6c1 o

Developing legal systems to support social enterprise growth 61 Autors:Ekspertu grupa, t.sk. Agnese Lešinska