Atslēgvārdi:

Centralizēto eksāmenu ieviešanas norise

  • Autors:Baltijas sociālo zinātņu institūts
  • Organizācija:Sorosa fonds - Latvija
  • Gads:2002
  • Valoda:latviešu

Pētījuma mērķis ir atrast kompromisa variantu centralizēto eksāmenu politikas īstenošanā, apzinot visu ieinteresēto pušu - augstskolu, reflektantu, Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC), politikas veidotāju un vidusskolu skolotāju viedokļus un vajadzības.

Iesaki citiem:

90. gadu vidū Latvijā uzsāka centralizēto eksāmenu ieviešanu vidējās izglītības noslēgumā, kas ir arī citviet pasaulē izplatīta prakse. Pašlaik galvenais centralizēto eksāmenu uzdevumus ir skolēnu zināšanu līmeņa noteikšana. Savukārt Augstskolu likuma grozījumi paredz, ka no 2004. gada šie pārbaudes darbi kļūs par studentu atlases kritēriju augstākās izglītības programmās.

Autori darba gaitā analizē centralizēto eksāmenu ieviešanas politikas ietekmi uz vidējās un augstākās izglītības sektoriem. Būtiska analīzes daļa tiek veltīta starptautiskās pieredzes apzināšanai un izpētei, detalizēti analizējot Skotijas, Slovēnijas un Lietuvas pieredzi.

Darba teorētisko daļu veido literatūra par izglītības sasniegumu vērtēšanu, tiek skatītas un salīdzinātas dažādas pārbaudes darbu formas un to ietekme uz mācību procesu, lai gala rezultāta konstatētu centralizēto eksāmenu pamatotību un ticamību.

Pētījuma metodoloģiskā bāzi veido kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes: normatīvo dokumentu un aprakstošu izglītības statistikas datu analīze, kā arī intervijas ar dažādām respondentu grupām - augstskolu reflektantiem, ekspertiem no IZM, ISEC, augstskolu uzņemšanas komisijām, kā arī no Augstākās Izglītības padomes.

Pētījuma rezultātā centralizēto eksāmenu ieviešanas norisē atklāti gan pozitīvie, gan negatīvie aspekti. Vairākkārtīgi parādās arguments, ka centralizētais eksāmens pilnvērtīgi nespēj veikt divas tik nozīmīgas funkcijas kā vidējās izglītības līmeņa novērtējums un atlase studijām augstākās izglītības programmās. Kā viens no negatīvajiem aspektiem centralizēto eksāmenu ieviešanā tiek minēta didaktisko un izglītojošo funkciju izzušana, jo šiem pārbaudījumiem nav atgriezeniskās saites ar mācību procesu.

Pētījuma galvenie secinājumi un ieteikumi publicēti pārskatā “Pārmaiņas Latvijas izglītībā: izaicinājums sistēmas vadībai”.


Centralizēto eksāmenu ieviešanas norise

(Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Parm izgl 255x203

Pārmaiņas Latvijas izglītībā: izaicinājums sistēmas vadībai. Pārskats par izglītību Latvijā 2001./2002. gadā Autors: Jānis Eglītis, Ilvija Vule, Līga Krastiņa, Brigita Zepa, Līga Liepiņa, Valentīna Sūniņa, Valda Reķe, Inese Didže, Brigita Tivča, Rita Nīkrence, Andrejs Geske, Andris Grinfelds, Andris Kangro, Juris Zaķis, Mārīte Seile, Rita Kaša, Aleksejs Šņitņikovs, Ilz

Citi autora darbi