Raksts

Vilnīša aktivitātes KNABā. Konspekts.


Datums:
21. janvāris, 2011


Autori

Iveta Kažoka


No politika.lv lasītājiem esmu saņēmusi lūgumus komentēt iemeslus, kādēļ Vilnītim būtu jāpamet amats. Uzreiz rezumēšu savu atbildi: tādēļ, ka viņš nav pat mēģinājis publiski atspēkot tās apsūdzības, ko par viņu ir izteikušas citas augstākās KNAB amatpersonas - vietnieki un nodaļu vadītāji.

Pateicoties portālam pietiek.lv, KNAB darbinieku vēstule premjeram un ģenerālprokuroram jau sen ir publiski pieejama internetā. Labi, es varu pieņemt, ka ne visi ir to lasījuši vēstules lielā apjoma dēļ. Konkrētie pārmetumi tur arī nav sevišķi pārskatāmi sistematizēti. Tādēļ lieku savā blogā KONSPEKTU par to, kas vēstulē ir svarīgākais. Galu galā man pašai tas noderēs.

KNAB darbinieku apsūdzības iedalu trīs daļās. Ja tiktu pierādīts kāds no pirmās kategorijas pārkāpumiem, tas liecinātu par to, ka KNAB priekšnieks ir nozīmīgi pārkāpis likumu. Atsevišķos gadījumos – izdarījis noziegumu. Otrajā kategorijā lieku apsūdzības, kas (ja izrādītos, ka tā ir taisnība) liecinātu par vienkārši kliedzoši nekompetentu iestādes vadību. Trešajā kategorijā ir informācija pārdomām par to, kāds ir Vilnītis kā iestādes vadītājs. Kvadrātiekavās – KNAB darbinieku vēstules punkti.

Kuros gadījumos Vilnīti būtu jāatceļ no amata par neatbilstību amatam? Tādu ir vesels lērums. Es pieliku izsaukumu zīmi pie tām apsūdzībām, kur, ja tā izrādītos taisnība, ar VIENU KONKRĒTO pārkāpumu pietiktu, lai būtu viss vajadzīgais pamats iestādes vadītāja atcelšanai. Tas nenozīmē, ka citos gadījumos tāda pamata nav. Piemēram, “otrās kategorijas” lietās es uzskatu, ka iestādes vadītājs būtu atceļams, ja izrādītos, ka viņš tiešām ir veicis kādas 3-4 no darbībām, kurās viņu apsūdz. Trešā kategorija diez vai varētu kalpot kā pamatojums, lai atzītu iestādes vadītāju par neatbilstošu amatam, taču ir ļoti izglītojošs materiāls par to, kādas ir Normunda Vilnīša prioritātes.

Novēlu veiksmi šīs visai depresīvās lasāmvielas lasīšanā!

I

Aizdomas par Vilnīša veiktiem nopietniem likuma pārkāpumiem (vai Vilnīša neadekvātu reakciju uz nozīmīgiem likuma pārkāpumiem):

(!) Kriminālprocesuāli dokumenti, kas satur izmeklēšanas noslēpumu, netiek nodoti uzreiz izmeklētājam, bet no sākuma priekšnieka palīgam un pašam priekšniekam. Tā tiekot pārkāpts Kriminālprocesa likums – izmeklēšanā neiesaistītas personas nedrīkstot iepazīties ar lietas materiāliem. [2] Ar šo viņa rīcībā esošo informāciju Vilnītis esot dalījies ar personām ārpus KNAB, par ko citi KNAB darbinieki var liecināt [64] Rosināta disciplinārlieta pret izmeklētāju par to, ka atteicās sniegt informāciju Vilnītim par konkrētas lietas izmeklēšanu – priekšniekam interesējusi tieši konkrētā lieta [3] [75] Vilnītis bez izmeklētāja atļaujas iepazīstas ar kriminālprocesa materiāliem [65]

(!) Vilnītis dod norādījumus operatīvo izstrāžu uzsākšanai bez pietiekama tiesiska pamata – piemēram, norāda, kuras politiskās amatpersonas ir jāpārbauda, bet nedod faktus, kas varētu liecināt, ka šīs personas veikušas noziegumu [65] Uzdevis veikt biroja darbiniekiem pretlikumīgu pārbaudi par kāda SVF pārstāvja ietekmi Parex bankā (neskatoties uz to, ka tika informēts par to, ka šāda pārbaude būtu likumā noteikta KNAB kompetences pārsniegšana, jo SVF pārstāvis nav valsts amatpersona). [48]

(!) Vilnītim esot KNAB priekšnieka amatā, ir notikušas bezprecedenta informācijas noplūdes – kad klasificēta informācija izpausta personām, pret kurām darbinieki veic operatīvos pasākumus. Tā rezultātā vairākas lietas ir tikušas izbeigtas. Izpaušanas fakti fiksēti tajās lietās, par kurām Vilnītis izrādījis vislielāko ieinteresētību. Vilnītis kā iestādes priekšnieks necenšas noskaidrot faktiskos apstākļus, kā šāda informācija varējusi noplūst – priekšnieks vai nu neorganizē pārbaudes vai arī tās bijušas formālas. [66]

(!) Biroja darbinieki gatavi liecināt par gadījumiem, kad notikusi nesaskaņota un prettiesiska informācijas sniegšana personām, par kurām KNAB ierosinājis pārbaudes [67]

(!) KNABā parādījušies aizdomīgi dokumenti, kuros viltoti sagatavotāju vārdi – par dokumentu sagatavotājiem uzrādītas amatpersonas, kas attiecīgos dokumentus nav gatavojušas [16]

– (!) Vilnītis selektīvi un nepamatoti izbeidz administratīvās lietas par interešu konfliktiem un citiem administratīviem pārkāpumiem, neskatoties uz to, ka iepriekš līdzīgos apstākļos birojs amatpersonas sodījis. [7]

– (!) Priekšnieks izmanto biroja resursus saviem personiskajiem mērķiem:

o Lai izstrādātu sev izdevīgus likumu grozījumus, piemēram, par to, lai biroja amatpersonām būtu imunitāte pret administratīvo sodīšanu (pēc tam, kad pats sodīts par ātruma pārkāpumu) [10]

o [b (!)[/b] lai ietekmētu lēmumu pieņemšanu, sniedzot prettiesiskus rīkojumus, KNAB Ētikas komisijā, disciplinārlietu izmeklēšanas komisijās, dienestu pārbaužu veikšanā, izmeklēšanas veikšanā. Amatpersonām atsakoties pildīt prettiesiskus rīkojumus, Vilnītis mainot komisiju sastāvu [12] Iekšējais audits, kura ietvaros tiek rupji pārkāptas likuma prasības, tiek izmantots kā instruments, lai vērstos pret nevēlamiem darbiniekiem. [68] [69] [70] [71]

o (!) Mērķtiecīga un sistēmiska vēršanās pret darbiniekiem, kas pauž atšķirīgu viedokli vai citādi priekšniekam ir netīkami – subjektīvi samazināti vērtējumi, atalgojuma pazemināšana, prettiesiska lēmumu ietekmēšana, pārcelšana uz citām nodaļām [10] [54] [55] [56]; [57]; [58]; [74]

o (!) Atbrīvojas no KNAB ilglaicīgi strādājošiem darbiniekiem, lai bez konkursa pieņemtu amatā savus kolēģus vai citus paziņas [30] Agrāk KNAB korupcijas novēršanas un administratīvo jautājumu jomā tikuši rīkoti konkursi. Vilnītis šajās jomās pieņēmis darbā 10 personas pēc neskaidriem kritērijiem – bez konkursa un atbilstošas kvalifikācijas [35] [44]. Nekvalificētiem, bet personiski uzaicinātiem darbiniekiem tiek noteikts nesamērīgs atalgojums [42] [45]

o (!) iespējams, selektīvi atlasīti pretendenti apsardzes nodrošināšanai KNAB. Nebija iepirkuma, izvēlētā apsardzes firma – tā pati, kas Policijas akadēmijā. [32]

o Pats izmanto dienesta mašīnu personiskām vajadzībām, neskatoties uz to, ka KNAB citas amatpersonas par šādu rīcību ir sodījis [33]

– Pārkāpta likuma prasība iestāžu reorganizācijas saskaņot ar augstākstāvošo institūciju. „Reģionālā grupa” tika izveidota mēnesi pirms premjeram tika iesniegti reglamenta grozījumi; vēl 2009.gadā biroja priekšnieks savā tiešajā padotībā pārcēla kādu iestādes funkciju [38]

– Uzdod sagatavot tādus biroja darbu regulējošos noteikumus, kuri ir pretrunā likumam [63]

– Kandidējot uz KNAB vadītāja amatu, nav sniedzis patiesu informāciju par savām svešvalodu zināšanām – praksē nav demonstrējis angļu un vācu valodas zināšanas [62] [72]

II

Neprasmīga/destruktīva iestādes pārvaldīšana:

– Selektīva attieksme pret sev tīkamiem un netīkamiem darbiniekiem attiecībā uz atalgojumiem [42], darba noteikumu pārkāpšanu (kad attiecībā uz identiskiem pārkāpumiem 3 nodaļu vadītāju rīcībā tiek sodīta tikai viena) [43], kontroli (sev tīkamiem darbiniekiem nepiemērojot disciplinārsodus) [46]; [58].

– Birojam būtiskus attīstības jautājumus pieņem vienpersoniski, neapspriežoties ar citiem biroja vadošiem darbiniekiem [8] Netiek organizētas biroja vadības darbu koordinējošas sanāksmes, netiek kopīgi apspriesti darba jautājumi, darbinieki netiek informēti par gatavotajiem iekšējo normatīvo aktu projektiem [16]

– Priekšnieks mēnešiem neatbild uz lūgumiem skaidrot jaunos darba kārtības noteikumus [16; 17]. Taču šīs jaunās prasības tiek izmantotas darbinieku psiholoģiskai terorizēšanai [18]

– Neatbild uz darbinieku lūgumiem informēt, kādu pārbaužu ietvaros no viņiem tiek lūgti paskaidrojumi [19] Neatbild uz vēl maijā iesniegtām darbinieku vēstulēm [27] No darbiniekiem pieprasa absurdus paskaidrojumus [52]

– Darbinieku darba izpildes novērtēšanā izmanto subjektīvus kritērijus nevis vērtējumu par darbinieku profesionālo kompetenci [36] Vienpersoniski, neizveidojot komisiju, pazemina darbinieka vērtējumu, ignorējot paša pieņemto kārtību [43]

– Neizprotami selektīva attieksme pret informācijas publiskošanu. Aizliedza publiskot informāciju, ka KNABs palīdzēja VID izmeklēt Liepājas uzņēmēja A.Hartmaņa iespējamo nelikumīgo darbību naftas biznesā [6] Medijiem izsniedz informāciju par vienu darbinieku disciplinārlietām, bet neizsniedz par citiem [60]

– Melo darbiniekiem un publiski par viņiem izplata nepatiesas ziņas [9] [27] Bosings, rupja iejaukšanās darbinieku privātā dzīvē [59]

– Pārkāpj Darba strīdu likumu, ilgstoši neatbildot uz darbinieku arodbiedrības iesniegtajiem lūgumiem un pieprasījumiem. Mēģina traucēt arodbiedrības darbu [11]

– Nesasauc KNAB padomes sēdes, lai gan likumā tās ir paredzētas, un padomei ir jāizskata KNAB darbības prioritātes, budžeta pieprasījums u.tml. [26]

– Nesaimnieciska rīcība, kas birojam var nest finansiālus zaudējumus [29] [31]

– Nav izpildījis likuma prasību izstrādāt kārtību par autotransporta izmantošanu [34]

– Nevēloties saskaņot ar premjeru biroja reglamenta grozījumus, izveido amatam dubulto pakļautību – lai attiecīgai amatpersonai varētu dot arī savus rīkojumus, – radot haosu [38] Arī viena veida uzdevumi tiek uzdoti vairākām nodaļām [53]

– Uzdod darbiniekiem steidzami izstrādāt dokumentus ar kuriem pēc tam neko nedara [49]

III

Informācija pārdomām par Vilnīša kā KNAB vadītāja prioritātēm:

– Ja jāpieņem darbā jauni darbinieki vai jāpārdala štata vietas, tad prioritāte ir darba vietu veidošanai Vilnīša tiešā pakļautībā. Nevis izmeklēšanā, operatīvajās izstrādēs un izglītošanā.[1]

– Vilnīša īpašās prioritātes biroja darba organizēšanā : 1) Iekšējās drošības nodaļa, kas domāta paskaidrojumu vākšanai un darbinieku izsekošanai. Nodaļā tiek piesaistīti jauni darbinieki, kuru šobrīd ir vairāk nekā izglītošanas aktivitāšu veikšanai. [5].; 2) papildus sabiedrisko attiecību speciālisti. [24]; 3) jaunas ar neskaidru kompetenci apveltītas operatīvi tehniskās struktūrvienības biroja priekšnieka tiešā padotībā [24]. Datu uzkrāšanas un Iekšējās drošības nodaļas tiekot nodrošinātas ar dārgu tehniku, lai gan tās nepilda KNAB pamatfunkcijas [28]. Vienlaicīgi netiek atbalstītas gandrīz nekādas sabiedrības izglītošanas aktivitātes, neskatoties uz to, ka sabiedrības izglītošana par korupciju ir KNAB likumā noteikta funkcija [20] Tāpat netiekot darīts nekas, lai izpildītu likumā noteikto funkciju veikt sabiedriskās domas izpēti un alīzi, kas traucē saprast, kuros konkrēti reģionos ir nepieciešams pievērst īpašu KNAB uzmanību [22]. Tāpat, aizbildinoties ar trūkstošiem resursiem, KNAB neveica Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas monitoringu.

– Nesaprotamu iemeslu dēļ novilcina KNAB integrētās informācijas sistēmas datu bāzes pabeigšanu, lai gan tai piešķirti finanšu līdzekļi [13]

– Vilnīša vilcināšanās dēļ KNAB personālvadības sistēma netiek saslēgta ar Finanšu ministrijas sistēmu, kas nodrošinātu FM informāciju par KNAB algām

– Vilnītis vienpersoniski uzņēmās KNABam jaunu funkciju, neizvērtējot vai birojam pietiks tam resursu [4] [39] [41]

– Tiek vilcināta KNAB mājas lapu papildinājumu izstrāde, kas ļautu publiskot partijas biedru naudu maksājumus, tādējādi KNABs nepilda likumā noteikto pienākumu. [25]

– Ilgstoši kavējas apstiprināt kārtību, kas regulētu operatīvajos eksperimentos izlietoto finanšu līdzekļu uzskaites kārtību [50]

– Neizskaidrotu iemeslu dēļ pirms vēlēšanām aizliedzis publiskot informāciju, ka KNABs pabeidzis izmeklēšanu Bērnu slimnīcas lietā [6]


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!