Raksts

Nacionālā plāna projektā trūkst vispusīga skatījuma uz bērnu problēmām


Datums:
13. maijs, 2003


Autori

Inga Paparde


"Neatkarīgā Rīta Avīze", 08.05.2003.

Lai gan pagaidām Latvijas nacionālais plāns Bērniem piemērota Latvija vēl ir projekta līmenī, tas nedod vispusīgu skatījumu uz svarīgākajām bērnu problēmām Latvijā. Projektā nav skaidrots, kuri patiešām ir galvenie jautājumi, kam Latvijā jāveltī vislielākā uzmanība, un kuru risinājumam jāpiešķir nauda no valsts budžeta. Tostarp kā viena no aktualitātēm plānā ir minēta nepieciešamība aizsargāt bērnus no bruņotu konfliktu postošās ietekmes.

Tieši pirms gada maijā Ņujorkā ANO Ģenerālās Asamblejas speciālajā sesijā par bērniem tika pieņemts dokuments Bērniem piemērota pasaule, kas noteica katras valsts turpmāko rīcību bērnu dzīves apstākļu uzlabošanā. Latvijas, tāpat kā citu valstu, galvenais uzdevums pašlaik ir izstrādāt Nacionālo plānu.

Četrus galvenos jautājumu lokus – veselīga dzīvesveida veicināšana, kvalitatīvas izglītības nodrošināšana, aizsardzība pret izmantošanu un vardarbību un cīņa ar HIV/AIDS – izvirzīja ANO, tomēr katrai valstij ir iespējas papildināt šo jautājumu loku un runāt par problēmām, kuras ir aktuālākās tieši konkrētā valstī, Neatkarīgajai sacīja ANO Bērnu fonda UNICEF Latvijas Nacionālās komitejas izpilddirektore Ilze Doškina.

Pasaules kontekstā Latvijai, protams, nav aktuālas tās lietas, kuras ir svarīgas jaunattīstības valstīm Āfrikā vai Āzijā, piemēram, atsevišķu slimību izplatība, kas Latvijā ir ierobežota, vai bads valsts mērogā. Plānam jābūt saprotamam ikvienam Latvijas iedzīvotājam un jārunā par bērniem un ģimenēm aktuālām lietām, uzsvēra I. Doškina.

Pašlaik Latvijas speciālisti sagatavojuši pamatnostādnes Nacionālā plāna ieviešanai līdz 2015. gadam, balstoties uz ANO ieteikumiem. Lai gan tās vēl nav galīgajā variantā un, visticamāk, tiks pārstrādātas, no dokumenta pašlaik nevar saprast, kādas ir galvenās bērnu problēmas Latvijā, jo plāns nav pārskatāms un ir haotisks. Izņēmums ir sadaļa par cīņu ar HIV un AIDS, jo šī problēma parādās kā atsevišķs jautājums gan ANO ieteikumos, gan arī Latvijas plānā, kas ļauj tai veltīt pienācīgu uzmanību.

Latvija apņemas nodrošināt vienādas tiesības un iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību visiem bērniem, šo jautājumu izdalot atsevišķā plāna sadaļā, kurā parādās arī neliela informācija par tiem bērniem, kuri skolu neapmeklē (tādu 2001. gadā bijis 1824).

Minētas šādas problēmas – «ne visi obligātās izglītības vecuma bērni apmeklē skolu», «ne visiem bērniem ir nodrošināta iespēja apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi», kā arī «bērnu uzskaites sistēma darbojas nepilnīgi».

Lai gan par šiem jautājumiem runā jau vairākus gadus, arī šoreiz – pirmajā šāda veida valsts dokumentā – skolu neapmeklējošo un ielas bērnu problēma nav izcelta, tā norādīta ļoti nekonkrēti, līdz ar to arī rīcības virzieni ir nepārliecinoši. Lai gan ANO savās rekomendācijās jau aizrādījusi, ka ielas bērnu problēma Latvijā netiek risināta, šoreiz ielas bērns plānā vispār neparādās.

ANO rekomendācijās bērnu veselības jomā vērsusi Latvijas uzmanību arī uz nepieciešamību veikt bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu. Tikai atsevišķos pagastos bērnus vakcinē, turklāt – par ziedotām vakcīnām, jo no valsts budžeta tam netiek paredzēta nauda. Vecāki var vakcinēt bērnus par saviem līdzekļiem.

Taču Nacionālajā plānā šī problēma (tāpat kā citas bērnu veselības problēmas, izņemot joda deficītu un atkarību no psihoaktīvām vielām) arī netiek minēta.

Ne tikai ANO, bet arī Latvijas eksperti desmitiem reižu akcentējuši vienu no svarīgākajām Latvijas problēmām – vardarbību pret bērniem. ANO iesaka Latvijai beidzot ieviest programmu seksuālās vardarbības novēršanai, kā arī sakārtot datu iegūšanu par vardarbību un rehabilitācijas sistēmu, kur akūti trūkst naudas.

Nacionālajā plānā ir atsevišķa sadaļa par aizsardzību pret izmantošanu, ekspluatāciju un vardarbību, bet problēmas izklāsts ir tik nesaprotams, ka nav skaidrs, kura Latvijai ir svarīgākā – bērnu tirdzniecība, verdzība, bērni, kas cietuši kriminālnoziegumos, iedzīvotāju darbs ārzemēs, bērnu aizsardzība internetā vai bērnu komerciāli seksuālā ekspluatācija.

Diemžēl kārtējo reizi situācijas raksturojumā minēts, ka «ir neskaidrs jautājums par problēmas patiesajiem apmēriem Latvijā», bet nav mēģinājumu apkopot esošos datus vai minēt, kā tad Latvijai veicas ar valsts programmas seksuālās vardarbības novēršanai izpildi. Atsevišķi jautājumi– rehabilitācijas nepietiekamie apjomi, vardarbības novēršana ģimenēs, pedofilijas un bērnu seksa tūrisma novēršana – ir minēti tālāk, bet nav iekļauti problēmu raksturojumā.

Tostarp kā atsevišķa problēma Latvijā ir izcelta bērnu bēgļu tiesības un bērnu aizsardzība no bruņotiem konfliktiem un piespiedu pārvietošanas. Tajā pašā laikā minēts, ka Latvijā nav informācijas par bērniem, kuri tiktu vervēti vai būtu cietuši bruņotos konfliktos. «Daudzas lietas, ko ANO uzsver pasaules kontekstā, Latvijai nav aktuālas, bet es pieļauju, ka šī problēma attiecīgajā darba grupā kādam ir likusies svarīga,» teica I. Doškina.

Latvija par šo tēmu var ziņot, minot, ka pievienojusies attiecīgajām konvencijām, bet tā nav jāuzsver kā Latvijas problēma. Latvijai ir pilnīgas tiesības pašai noteikt savas prioritātes un veltīt tam visus spēkus, uzsver I. Doškina. ANO prasība – un tas ir arī Latvijas interesēs – izstrādāt plānu un programmas, paredzot konkrētu rīcību un finanšu avotus. ANO sekos plāna izpildei, taču viss atkarīgs no valdības.

Nacionālais plāns līdz 1. jūlijam jāiesniedz valdībā, Neatkarīgajai sacīja Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāta Bērnu tiesību aizsardzības politikas nodaļas vecākā referente Sanita Madalāne. Pašlaik tiek apkopoti pašvaldību ieteikumi, pēc tam sanāks darba grupas, kurās pārstāvētas visas ministrijas, un vienosies par plāna galīgo variantu.

Pēc plāna apstiprināšanas par katru jautājumu tiks izstrādātas detalizētas programmas, tāpēc neviena problēma nepaliks bez uzmanības. S. Madalāne: «Kāpēc plānā ir arī bērnu aizsardzība bruņotos konfliktos? Darba grupa nonāca pie secinājuma – tā nav prioritāte, bet varbūt vajadzētu paturēt prātā, ņemot vērā situāciju pasaulē un to, ka Latvija būs Eiropas Savienībā.»

***

Fakti

Pamatnostādnes Nacionālā plāna Bērniem piemērota Latvija ieviešanai līdz 2015. gadam

1. Veselīgs dzīvesveids

 • mātes un bērna veselības veicināšana
 • veselīga dzīves sākuma bērniem nodrošināšana
 • atbalsta sniegšana ģimenei mājokļa jautājumos
 • veselīgas un drošas vides bērniem nodrošināšana
 • vides un infrastruktūras atbilstības nodrošināšana
 • pasākumi, lai mazinātu psihoaktīvo vielu lietošanu

2. Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana

 • pirmsskolas izglītības ieguves iespējas
 • obligātās izglītības ieguves nodrošināšana katram izglītojamam
 • izglītības procesa un rezultāta kvalitātes paaugstināšana u. c.

3. Aizsardzība pret izmantošanu, ekspluatāciju un vardarbību

 • bērnu cilvēktirdzniecības, seksuālās ekspluatācijas, vardarbības izskaušana
 • bērnu bēgļu tiesību aizsardzība
 • bērnu aizsardzība no bruņotiem konfliktiem
 • bērnu darbs
 • noziedzības novēršana
 • diskriminācijas novēršana

4. Cīņa ar HIV un AIDS

ANO Bērnu tiesību komitejas ieteikumi Latvijai, kas parāda galvenās problēmas valstī:

 • veikt efektīvus pasākumus, lai nodrošinātu bērnu aizsardzības politikas īstenošanu
 • skaidri noteikt prioritātes bērnu tiesībās, lai nodrošinātu pilnīgu bērnu ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību ieviešanu, piešķirot maksimāli iespējamos budžeta līdzekļus
 • ieviest dzīvē Konvenciju par bērnu tiesību aizsardzību
 • izveidot neatkarīgu, bērniem viegli pieejamu bērnu tiesību iestādi
 • izveidot datu sistēmu, kas aptvertu visus bērnus, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātiem bērniem, kuri cietuši no vardarbības, bērniem invalīdiem, bērniem konfliktā ar likumu, ielas bērniem, kā arī bērniem bez vecāku gādības
 • izstrādāt visaptverošus pasākumus neaizsargāto ģimeņu atbalstam
 • veikt pētījumus par vardarbību pret bērniem, lai apzinātu tās apjomus
 • izstrādāt politiku, lai novērstu visa veida vardarbību pret bērniem
 • sakārtot likumdošanu adopcijas jomā
 • veikt pasākumus audžuģimeņu atbalstam
 • piešķirt pietiekamus līdzekļus un izstrādāt politiku, programmas visu bērnu veselības stāvokļa uzlabošanai
 • piešķirt resursus programmām bērniem invalīdiem, īpaši laukos
 • veikt pasākumus, lai nodrošinātu regulāru skolas apmeklēšanu
 • panākt, ka ielas bērni tiek nodrošināti ar pārtiku, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un izglītību u. c.

Svarīgākās bērnu problēmas Latvijā – ziņojums Eiropas Savienības (ES) paplašināšanās process bērnu tiesību kontekstā

 • plaši izplatītā bērnu un sieviešu tirdzniecība ārpus Latvijas seksuālai ekspluatācijai, ietverot bērnu pornogrāfiju
 • nepilngadīgie ieslodzījuma vietās
 • stratēģijas trūkums bērnu tiesību nodrošināšanā
 • skolu neapmeklējošie bērni
 • bērni, kurus neaprūpē vecāki un kuri dzīvo institūcijās
 • politiskās gribas trūkums īstenot ieceres bērnu tiesību jautājumos

Organizācijas Glābiet bērnus alternatīvais ziņojums ANO

Galvenās bērnu problēmas:

 • kritiskais bērnu veselības stāvoklis (Latvijā ir Eiropā lielākā dzemdētāju un mazu bērnu mirstība)
 • Latvijā nav izveidota sistēma, kā palīdzēt vardarbībā cietušiem bērniem
 • nav sakārtota bērnu un ģimenes aprūpes sistēma, lai pēc iespējas mazāk bērnu atrastos bērnunamos
 • plaši izplatīta un nesodīta visu veidu vardarbība pret bērniem


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!