Raksts

Deklarācija par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību


Datums:
10. marts, 2009


Autori

Valda Dombrovska


Mūsu valsts ekonomika piedzīvo sistēmisku krīzi. Tā ietekmēs ikviena cilvēka ikdienu Latvijā un liks mainīt mūsu attieksmi pret darbu, vidi, pret līdzcilvēkiem un valsti. Tuvākajā laikā valsts finansiālās iespējas būs ierobežotas, nekavējoties ir jāpanāk valsts tēriņu turpmāka samazināšana.

Vienlaikus iedzīvotāju uzticēšanās valsts varai sasniegusi viszemāko līmeni mūsu valsts pastāvēšanas laikā. Valdība ir gatava pieņemt sarežģītus un tālredzīgus lēmumus. Tomēr mūsu iedzīvotāju labklājība un drošība turpmākajos gados būs tieši atkarīga ne tikai no valdības pieņemtajiem lēmumiem, bet arī no visas sabiedrības, no katra cilvēka atbildīgas rīcības, sadarbības un atbalsta. Tautsaimniecības lejupslīdes pārvarēšana un dzīves apstākļu uzlabošana ir visu mūsu rokās.

Latvijas finanšu sistēmas un ekonomikas atveseļošanās ir un būs cieši saistīta arī ar to, kādus risinājumus globālajai krīzei atradīs mūsu partneri pasaulē – Eiropas Savienības (ES) valstis un ASV. Mums jāstrādā kopā ar saviem partneriem Eiropā un pasaulē, lai nodrošinātu globālās ekonomikas vides drīzu sakārtošanu un atveseļošanos.

Tāpēc šī valdība, ko veidos partijas Jaunais laiks, Tautas partija, Zaļo un zemnieku savienība, Pilsoniskā savienība un apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK tai atvēlētajā darbības laikā līdz 9.Saeimas pilnvaru beigām darbosies tā, lai atgūtu sabiedrības uzticību valsts varai, lai radītu priekšnoteikumus ekonomiskās krīzes pārvarēšanai un liktu stabilus pamatus Latvijas izaugsmei, sabiedrības labklājībai un drošībai.

Mūsu valdība ir gatava:

– taupīt un mērķtiecīgi samazināt budžetu, lai nodrošinātu pašreizējai ekonomiskajai situācijai atbilstošus neatliekamos valsts izdevumus;
– nekavējoties uzsākt valsts ekonomikas atveseļošanu, veidojot ražīgu un konkurētspējīgu uzņēmējdarbību atbalstošu politiku;
– ekonomikas atveseļošanas lēmumus pirms to pieņemšanas apspriest ar sociālajiem partneriem;
– gādāt par sabiedrības drošību, pielāgojot valsts un sociālos izdevumus pieaugoša bezdarba apstākļiem;
– stiprināt valsts un iedzīvotāju sadarbību, veicinot cilvēku aktīvu līdzdalību valsts taisnīgā pārvaldībā;
– nodrošināt atklātību valdības, valsts pārvaldes un pašvaldību darbā;
– panākt sabiedrības uzticēšanos valsts varai.

Latvijas Republikas Saeimas Jaunā laika, Tautas partijas, Zaļo un zemnieku savienības, Pilsoniskās savienības un apvienības „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcijas ir apņēmušās izveidot stabilu valdību. Tai jāspēj veiksmīgi risināt šādus neatliekamus uzdevumus:

1. Budžeta deficīta samazināšana, pildot iepriekšējās valdības uzņemtās saistības pret Eiropas Komisiju (EK) un Starptautisko Valūtas fondu (SVF), lai nodrošinātu turpmāku starptautiskā aizdevuma saņemšanu un apstādinātu ekonomikas lejupslīdi.

2. Ekonomikas mērķtiecīga atveseļošana, ātrs un tālredzīgs atbalsts konkurētspējīgai un perspektīvai uzņēmējdarbībai, kā arī grūtībās nonākušajām un Latvijas izaugsmei svarīgajām tautsaimniecības nozarēm, kas kāpina darba ražīgumu un rada jaunas darba vietas.

3. Samērīga atbalsta garantēšana maznodrošinātajiem, bezdarba pieauguma apturēšana un budžeta līdzekļiem atbilstošas atbalsta sistēmas izveidošana.

4. Sabiedrības atbalsts un piedalīšanās krīzes pārvarēšanai, sadarbojoties ar valdības sociālajiem partneriem un informējot sabiedrību par pieņemtajiem lēmumiem.

5. Satversmes grozījumu pieņemšana Saeimā, paredzot tautai tiesības atlaist Saeimu, ja tā zaudējusi sabiedrības uzticību.

Šo uzdevumu izpildei valdībai:

I. Nekavējoties jāizstrādā Valsts budžeta grozījumi 2009.gadam, pamatojoties uz memorandu par neatliekamiem pasākumiem valsts maksātspējas nodrošināšanai.

II. Jārisina sarunas ar starptautiskajiem aizdevējiem par atļautā budžeta deficīta līmeņa paaugstināšanu.

III. Jāpanāk vienošanās ar EK un SVF par memoranda prasībām, lai arī turpmāk saņemtu starptautisko organizāciju aizdevumu.

IV. Ministriju centrālajos aparātos ievērojami jāsamazina birokrātija un jāievieš visstingrākie taupības pasākumi.

V. Jādeleģē atbildība par valsts kapitāla daļu pārraudzību valsts un pašvaldību uzņēmumos kompetentajām atbildīgās institūcijas amatpersonām, normatīvajos aktos mainot pārraudzības kārtību un likvidējot uzņēmumu padomes valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, izņemot īpaši lielas akciju sabiedrības, kuras atbilst likumā noteiktiem kritērijiem.

VI. Jāveic viss nepieciešamais, lai uzņēmējiem būtu pieejamas savstarpēji savietojamas valsts datu bāzes un citi elektroniskās pārvaldes pakalpojumi, tādējādi būtiski mazinot un atvieglojot birokrātiskās procedūras.

VII. Iespējami ātri jāizstrādā konkrēti izpildāmi priekšlikumi, nosakot termiņus un nepieciešamos resursus šādās jomās: uzņēmumu likviditāte; eksporta atbalsts; ES fondu apguve; inovāciju veicināšana; valsts pārvaldes efektivitāte.

Bez šiem galvenajiem uzdevumiem, atsevišķajās nozarēs nodrošināsim līdzsvarotu politiku tautas dzīves kvalitātes uzlabošanai, nacionālo vērtību saglabāšanai un Latvijas valsts un sabiedrības harmoniskai attīstībai. Mēs sekmēsim latviešu valodas kā valsts valodas un ES oficiālās valodas saglabāšanu, attīstību un pilnveidi, stiprinot valodas politikas institucionālo struktūru.

Mēs, zemāk parakstījušies partiju pārstāvji, savu partiju vārdā apņemamies pildīt šādus uzdevumus Latvijas valsts attīstībai:

1. Sabiedrības līdzdalībai

1.1. Nodrošināsim nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvju iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un visos rīcībpolitikas veidošanas ciklos.

1.2. Izstrādāsim un ieviesīsim kārtību, kādā valsts pārvalde deleģē uzdevumus biedrībām un nodibinājumiem.

1.3. Samazināsim birokrātiskos šķēršļus finanšu resursu apguvei no starptautiskiem finanšu instrumentiem un nodrošināsim NVO tiesības būt projektu pieteicējiem visās starptautisko finanšu instrumentu programmās.

1.4. Nodrošināsim NVO un iedzīvotāju interešu grupu kā sociālā kapitāla resursa izmantojumu, risinot sociālos un ekonomiskos izaicinājumus.

1.5. Veiksim aktivitātes, kas stiprina biedrību un nodibinājumu darbību Latvijā, īstenojot valdības un NVO sadarbības memorandā noteiktos mērķus.

1.6. Nodrošināsim informācijas pieejamību un atklātību elektroniskajā vidē lēmumu pieņemšanas procesā.

1.7. Pilnveidosim institucionālos sadarbības mehānismus starp NVO un Plānošanas reģioniem un veicināsim pašvaldību atbalstu NVO.

2. Pilsoniskās sabiedrības attīstībai

2.1. Veicināsim ārzemēs dzīvojošo latviešu un Latvijas iedzīvotāju atgriešanos un reintegrēšanos Latvijas sabiedrībā.

2.2. Paaugstināsim Latvijas pilsonības prestižu, radot labvēlīgu attieksmi pret pilsonības ieguves procesu.

2.3. Nodrošināsim tādu politiku, kas veicinātu dažādu sociālo, etnisko, reliģisko un citu grupu iekļaušanu sabiedrībā.

2.4. Mazināsim informācijas telpu nošķirtību kā Latvijā, tā starp Latviju un starptautisko sabiedrību, pamatojoties uz kopīgām vērtībām un savstarpēju cieņu.

2.5. Veicināsim latviešu valodas mērķtiecīgu nostiprināšanu visās sabiedrības dzīves jomās un tās attīstību kā Latvijas iedzīvotāju savstarpējās saskarsmes valodu, nodrošinot latviešu valodas apguves iespējas mazākumtautību pārstāvjiem, tajā skaitā pirmsskolas un pamatizglītības mācību iestādēs.

3. Valsts pārvaldē

3.1. Nodrošināsim pilnu un skaidru informāciju par Ministru kabineta darbu un situāciju tautsaimniecībā.

3.2. Palielināsim sabiedrības pieeju informācijai par valsts un pašvaldību iestādēs pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām procedūrām jautājumos par finanšu līdzekļu un mantas izmantošanu.

3.3. Veiksim vispārēju valsts pārvaldes funkciju auditu un ieviesīsim tā rezultātus.

3.4. Meklējot virzot un apstiprinot kandidātus augstiem valsts amatiem, nodrošināsim procesa atklātumu, savlaicīgumu un savā izvēlē vadīsimies pēc kandidātu profesionalitātes un reputācijas kritērijiem.

3.5. Turpināsim pilnveidot normatīvos aktus negodīgas prakses novēršanai priekšvēlēšanu aģitācijā un partiju finansēšanā.

3.6. Izstrādāsim un pieņemsim normatīvo bāzi valsts finansētu politisko partiju sistēmai.

3.7. Nodrošināsim sabiedriskā radio un televīzijas neatkarīgu un profesionālu darbību.

3.8. Izstrādāsim un ieviesīsim jaunu vienotu darba samaksas sistēmu valsts pārvaldē.

3.9. Veiksim korupcijas risku izvērtējumu un novēršanu valsts pārvaldes iestādēs.

3.10. Izstrādāsim un ieviesīsim korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts stratēģiju un korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmu.

4. Informācijas sabiedrības attīstībai

4.1. Veiksim visu nepieciešamo, lai iedzīvotājiem un uzņēmējiem būtu pieejamas savstarpēji savietojamas valsts datu bāzes un citi elektroniskās pārvaldes pakalpojumi, tādējādi būtiski mazinot, atvieglojot birokrātiskās procedūras un nodrošinot informācijas atkalizmantošanu.

4.2. Nodrošināsim visu informācijas sabiedrības aspektu vienmērīgu attīstību uz zināšanām balstītas ekonomikas nodrošināšanai Latvijā.

4.3. Pilnveidosim e-iepirkumu sistēmu, nodrošinot tās visaptverošu lietošanu publiskajā sektorā.

4.4. Attīstīsim visu sabiedrības slāņu e-prasmes, lai veicinātu informācijas sabiedrības sniegto iespēju izmantošanu.

4.5. Pilnveidosim e-pārvaldes tiesisko bāzi.

4.6. Nodrošināsim valsts informācijas sistēmu drošību, uzticamību, kopdarbību un attīstību, veidojot centralizētu un vienotu pārraudzības institucionālo mehānismu.

4.7. Palielināsim zinātnes un inovāciju lomu konkurētspējīgas tautsaimniecības attīstībai, kā arī informācijas komunikāciju tehnoloģiju nozares starptautiskās konkurētspējas veicināšanai.

4.8. Veicināsim intelektuālā īpašuma palielināšanu informācijas tehnoloģiju sektorā un nodrošināsim tā aizsardzību.

5. Valsts aizsardzībā

5.1. Nodrošināsim Latvijas valsts aizsardzības spēju mērķtiecīgu attīstību saskaņā ar vidēja un ilgtermiņa plāniem, uzsverot, ka valsts aizsardzības mērķi ir Latvijas Republikas pilsoņu, tās teritorijas un Satversmē noteiktās valsts iekārtas aizsardzība.

5.2. Samazināsim administratīvo struktūru skaitu, pilnveidosim civilās un militārās plānošanas un vadības principus atbilstoši NATO un ES doktrīnām, koncentrējot līdzekļus bruņoto vienību kaujas spēju paaugstināšanai.

5.3. Veicināsim valsts resursu un finanšu līdzekļu efektīvu pielietojumu un kontroli, mazinot korupcijas riskus iepirkumu sektorā.

5.4. Pilnveidosim Zemessardzi, lai nodrošinātu kolektīvās un teritoriālās aizsardzības uzdevumus, kā arī zemessargu dalību sabiedriskās drošības pasākumos.

5.5. Pievērsīsim īpašu uzmanību karavīru un zemessargu izglītības un apmācības procesam, to profesionalitātei, morālei un disciplīnai.

5.6. Aktīvi piedalīsimies NATO un ES drošības un aizsardzības politikas īstenošanā globalizācijas apstākļos, veicinot gan transatlantisko sadarbību, gan attīstot ES un Baltijas jūras reģiona, kā arī Baltijas valstu sadarbību militārajā jomā.

5.7. Pildīsim Latvijas saistības starptautiskajās miera uzturēšanas un nodrošināšanas operācijās, kā prioritāru nosakot NATO misiju Afganistānā.

5.8. Nodrošināsim klasificētas informācijas aizsardzību atbilstoši NATO prasībām.

5.9. Uzturēsim karavīra profesijas prestižu, pievēršot pastiprinātu uzmanību militārajai disciplīnai un visu līmeņu komandieru atbildības paaugstināšanai Nacionālajos bruņotajos spēkos.

5.10. Veicināsim Latvijas zinātnieku un uzņēmēju potenciāla un piedāvājuma izmantošanu valsts aizsardzības sistēmas attīstībā un nodrošināšanā.

5.11. Veicināsim Latvijas ražotāju konkurētspēju, piedaloties ES un NATO dalībvalstu izpētes, ražošanas un apgādes pasākumos.

5.12. Atbalstīsim patriotisko audzināšanu un pilnveidosim militāro zināšanu apguves iespējas vispārizglītojošās skolās un civilajās augstskolās.

5.13. Ciešā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām atbalstīsim Jaunsardzi, veicinot jauniešu patriotismu, fiziskās spējas un militārās zināšanas.

6. Ārlietās

6.1. Veicināsim tādu divpusējo un reģionālo sadarbību, kas attīsta eksportu, veicina investīcijas un rada labvēlīgu vidi Latvijas turpmākai izaugsmei.

6.2. Nodrošinot piemērotus nosacījumus Latvijas attīstībai, veicināsim ES kopēju rīcību un principus ekonomikas stimulēšanai un izaugsmei.

6.3. Atbalstīsim ES kopīgu enerģētikas politikas izveidošanu, aktīvi strādājot pie enerģijas piegāžu drošības, avotu diversifikācijas un Baltijas starpsavienojumu plāna.

6.4. Attīstot un nostiprinot partnerību ar jauno ASV administrāciju un veicinot NATO sadarbības padziļināšanos un paplašināšanos, gādāsim par Eiropas un transatlantiskās telpas drošību.

6.5. Pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām gādāsim par spēcīgas jaunas Eiropas Komisijas izveidošanu.

6.6. Sadarbojoties ar Pārdomu grupu, formulēsim idejas Eiropas nākotnei.

6.7. Gādāsim par ES vienotību, turpinot sarunas ar Krieviju par jauno Partnerības un sadarbības līgumu. Divpusējā sadarbībā attīstīsim Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas darba dotās iespējas.

6.8. Pilnveidojot Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbību, sekmēsim reģiona attīstību un panāksim vienošanos par ES Baltijas jūras stratēģijas pieņemšanu.

6.9. Strādājot pie ES Austrumu partnerības iniciatīvas pieņemšanas, turpināsim sniegt atbalstu Gruzijai, Moldovai, Ukrainai, veicinot sadarbību visā reģionā, aktīvāk iesaistot Armēniju, Azerbaidžānu un Baltkrieviju. Sekmēsim Austrumu partnerības valstu ciešāku sadarbību ar ES, izmantojot Latvijas reformu pieredzi, veicinot ekonomikas, tiesiskuma un drošības apstākļu uzlabošanos ES austrumu apkaimē. Šim mērķim izmantosim attīstības palīdzībai piešķirtos līdzekļus.

6.10. Atbalstīsim Horvātijas un Turcijas pievienošanās sarunas ES, kā arī citu valstu integrāciju ES, balstoties uz iepriekš definētajiem ES paplašināšanās kritērijiem.

6.11. Turpināsim sagatavošanās darbus Latvijas prezidentūrai ES 2015.gadā, izstrādājot un apstiprinot valdības rīcības plānu.

7. Tautsaimniecībā

7.1. Vispārēji uzdevumi tautsaimniecībā

7.1.1. Izstrādāsim politiku valsts rūpniecības attīstībai un eksportējošo nozaru konkurētspējas palielināšanai.

7.1.2. Ieviesīsim īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa darba vietu radīšanas un saglabāšanas programmu.

7.1.3. Sagatavosim informāciju par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai.

7.1.4. Nodrošināsim neatkarīgu tautsaimniecības pētniecību un analīzi.

7.1.5. Sagatavosim ziņojumu par progresu Latvijas nacionālās Lisabonas programmas īstenošanā.

7.1.6. Sagatavosim priekšlikumu par Attīstības bankas izveidi.

7.1.7. Nodrošināsim efektīvu patērētāju tiesību aizsardzību atbilstoši konkrētajai ekonomiskajai situācijai. Uzlabosim patērētāju tiesību aizsardzības pasākumus.

7.1.8. Izstrādāsim konceptuāli jaunu hipotekārās kreditēšanas likumu, saskaņā ar ES vadlīnijām.

7.1.9. Īstenosim pasākumus, lai nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu efektīvu regulēšanu un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem par pamatotām cenām.

7.1.10. Būtiski samazināsim administratīvos un birokrātiskos šķēršļus investīciju piesaistei un jaunu darbavietu radīšanai.

7.1.11. Atvieglosim iespēju dzīvotspējīgiem uzņēmumiem panākt vienošanos ar to kreditoriem un uzlabosim privātpersonu bankrota regulējumu.

7.2. Uzņēmējdarbībā

7.2.1. Nekavējoties uzsāksim apstiprinātās uzņēmējdarbības atbalsta programmas ieviešanu.

7.2.2. Samazināsim nepamatotās papildus prasības un kontroles procedūras, kas radušās, pārņemot ES tiesību aktus.

7.2.3. Uzlabosim iekšējā tirgus darbību, nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus mazumtirdzniecībā un īstenojot pasākumus, lai mazinātu administratīvo slogu pakalpojumu tirgū.

7.2.4. Nekavējoties izveidosim un iedarbināsim krīzes situācijai atbilstošus uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu finansējuma mehānismus.

7.2.5. Paātrināsim un vienkāršosim ES fondu apguvi, kāpinot tās efektivitāti.

7.2.6. Samazināsim administratīvo slogu un vienkāršosim mazo un vidējo uzņēmumu darbības regulējumu.

7.2.7. Iespēju robežās piesaistīsim privāto sektoru tādu valsts un pašvaldību funkciju īstenošanā, kas nav saistītas ar valsts drošību.

7.2.8. Izveidosim inovatīvu produktu radīšanas finansēšanas shēmu, motivējot konkrētu inovatīvu produktu izstrādāšanu un ieviešanu ražošanā kopīgi ar Latvijas zinātniekiem.

7.2.9. Pieņemsim Publiskās un privātās partnerības likumu, lai nodrošinātu privātā sektora līdzdalību ekonomikā.

7.2.10. Sekmēsim, ka valsts un pašvaldības institūcijas un kapitālsabiedrības no uzņēmējiem un iedzīvotājiem nepieprasīs informāciju, kas ir pieejama valsts publiskajos reģistros.

7.3. Tūrismā

7.3.1. Veicināsim vietējā tūrisma attīstību, panākot tūristu skaita pieaugumu Latvijas reģionos un Latvijas iedzīvotāju pievēršanos aktīvam dzīvesveidam.

7.3.2. Veicināsim Latvijas kā tūrisma valsts atpazīstamību pasaulē, sekmējot tūristu vairākkārtēju atgriešanos Latvijā.

7.3.3. Pārskatīsim ES struktūrfondu atbalsta programmas tūrismā, novirzot šos finanšu līdzekļus tūrisma nozares konkurētspējas celšanai, tai skaitā Latvijas tūrisma tēla popularizēšanas pasākumu atbalstam augsti prioritārajos tirgos un starptautisku pasākumu organizēšanai Latvijā.

7.3.4. Vienkāršosim vīzu izsniegšanas procedūru, atbilstoši labās prakses piemēriem Šengenas dalībvalstu vidū.

7.3.5. Vienkāršosim ārvalstu viesu deklarēšanās sistēmu Latvijā.

7.3.6. Ieviesīsim tūrisma pakalpojuma kvalitātes standartu.

7.4. Eksporta veicināšanai

7.4.1. Nekavējoties ieviesīsim darboties spējīgu eksporta garantiju shēmu eksporta rentabilitātes kāpināšanai.

7.4.2. Izstrādāsim un ieviesīsim kompensācijas darījumu jeb „Offset” politiku valsts iepirkumiem aizsardzības aprīkojuma un augsto tehnoloģiju produktu jomā.

7.4.3. Efektivizēsim Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības. Ieviesīsim motivējošu atlīdzības sistēmu Latvijas ekonomiskajiem pārstāvjiem ārvalstīs.

7.4.4. Nodrošināsim starpvalstu līgumu tiesisko bāzi jaunu vai esošu eksporta tirgu paplašināšanai.

7.4.5. Ieviesīsim eksporta darījumu debitoru apdrošināšanas sistēmu.

7.4.6. Izveidosim eksportspējīgo uzņēmumu atlases kritērijus.

7.4.7. Izstrādāsim un īstenosim vidēja termiņa pasākumu plānu eksporta veicināšanai un finanšu pakalpojumu eksporta stratēģiju.

7.5. Būvniecības attīstībai un mājoklim

7.5.1. Izstrādāsim un pieņemsim jaunu Būvniecības likumu un normatīvos aktus, kas uzlabotu būvniecības procesa tiesisko regulējumu un mazinātu birokrātiskos šķēršļus uzņēmējiem.

7.5.2. Grozīsim normatīvos aktus, lai izsniegto būvatļauju termiņi tiktu pagarināti uz diviem gadiem.

7.5.3. Stimulēsim vietējo materiālu izmantošanu būvniecībā, kā arī videi draudzīgu būvmateriālu izmantošanu.

7.5.4. Publisko iepirkumu likumā kā galveno kritēriju iestrādāsim principu par pasūtītājam saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, tādējādi samazinot korupcijas riskus.

7.5.5. Sakārtosim profesionālās kvalifikācijas sistēmu, būvniecības kontroles kārtību un būvekspertīzes prasības.

7.5.6. Efektīvi ieviesīsim Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu.

7.5.7. Ieviesīsim Būvniecības informācijas sistēmu.

7.5.8. Izveidosim vienotu vertikāli integrētu struktūru, kura pārraudzīs būvniecības procesa dažādās stadijas. Izvērtēsim iespēju daļu pārraudzības funkciju deleģēt nevalstiskām vai privātām struktūrām.

7.5.9. Veicināsim publisko un privāto partnerību kā būvniecības projektu īstenošanas principu publiskajā sektorā.

7.6. Enerģētikā

7.6.1. Veicināsim ilgtspējīgi pamatotu energoresursu diversifikāciju, strauji un būtiski palielinot atjaunojamo energoresursu īpatsvaru Latvijas energobilancē.

7.6.2. Atbalstīsim atjaunojamo energoresursu izmantojošo koģenerācijas elektrostaciju attīstību un stimulēsim investīcijas modernu tehnoloģiju ieviešanā enerģētikā.

7.6.3. Atcelsim atjaunojamos energoresursus diskriminējošus normatīvos aktus, kā arī vienādosim nodokļu likmes visiem kurināmā veidiem.

7.6.4. Atbalstīsim Baltijas energosistēmu integrējošu starpsavienojumu izveidi.

7.6.5. Veiksim pasākumus centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai.

7.6.6. Izveidosim un iedzīvināsim atbalsta mehānismus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem dzīvojamajām, publiskajām un ražošanas ēkām.

7.6.7. Izstrādāsim un ieviesīsim valsts energoresursu (gan gala enerģijas lietotāja, gan kurināmā) patērētāja pārvaldības shēmu.

8. Finansēs

8.1. Nodrošināsim virzību uz pretciklisku fiskālo politiku, sabalansējot budžetu un veidojot budžeta pārpalikumu ekonomiskās izaugsmes laikā, un izmantojot mērenu budžeta deficītu kā ekonomikas stimulācijas līdzekli stagnācijas vai recesijas laikā.

8.2. Nodrošināsim virzību uz ilgspējīgu fiskālo politiku, nosakot, ka valsts budžeta izdevumu pieauguma temps nedrīkst pārsniegt vidēja termiņa nominālā IKP pieauguma tempu

8.3. Ekonomikas attīstības veicināšanai nodrošināsim relatīvi zemu nodokļu slogu, tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā apsverot atsevišķu nodokļu ieviešanu vai paaugstināšanu.

8.4. Aktīvi vērsīsimies pret nodokļu nemaksāšanu, pastiprinātu uzmanību pievēršot „aplokšņu” algu, PVN krāpšanas un kontrabandas apkarošanai. Vienlaikus ievērosim samērīguma principu attiecībā uz piemērojamajiem sodiem.

8.5. Valsts tēriņu samazināšanā pirmkārt koncentrēsimies uz nelietderīgu un valsts attīstību neveicinošu tēriņu izskaušanu. Īstenosim fiskālo politiku, kas vērsta uz stabilu makroekonomisko izaugsmi.

8.6. Virzīsimies uz iespējami ātru eiro ieviešanu, nodrošinot Māstrihtas kritēriju izpildi tuvā nākotnē un nosakot 2012.gadu kā indikatīvo termiņu eiro ieviešanai.

8.7. Noteiksim vienotus valstij un pašvaldībām piederošā nekustamā īpašuma objektu (izņemot dzīvojamo telpu) iznomāšanas un nomāšanas pamatnoteikumus.

8.8. Ieviesīsim vispārēju iedzīvotāju ienākumu deklarēšanu.

9. Iekšējai drošībai

9.1. Noziedzības novēršanā un apkarošanā

9.1.1. Veiksim tūlītējus pasākumus, lai pieaugošās noziedzības apstākļos (2008.gadā noziedzība pieaugusi par 8,5%) uzlabotu sabiedriskās drošību valstī.

9.1.2. Izstrādāsim vienotu programmu prevencijas darba veikšanai visā valsts teritorijā.

9.1.3. Ņemot vērā pret īpašumu vērsto noziedzīgo nodarījumu skaita pieaugumu ekonomiskās krīzes apstākļos, veiksim pasākumus, lai uzlabotu Valsts policijas preventīvā darba apjomu un kvalitāti šīs noziedzības formas novēršanā.

9.1.4. Izstrādāsim grozījumus Krimināllikumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, lai dekriminalizētu atsevišķus pirmo reizi veiktus nodarījumus, kas ir mazāk bīstami sabiedrībai, ar mērķi atbrīvot lielākus finansiālos un administratīvos resursus cīņai pret sabiedrībai bīstamākiem noziegumiem.

9.1.5. Pieaugošas kibernoziedzības un noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīti izmantojot kibervidi, apstākļos, turpināsim realizēt pasākumu kompleksu, kas vērsts uz šo noziedzības formu mazināšanu un izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanu, tajā skaitā paaugstināsim policijas darbinieku kvalifikāciju.

9.1.6. Veiksim tūlītējus pasākumus, lai apkarotu noziedzību ekonomikas jomā, ar mērķi novērst tautsaimniecības interešu apdraudējumu, tajā skaitā tirgus deformāciju, kas saistīta ar negodīgas konkurences radīšanu.

9.1.7. Pilnveidosim likumdošanu bērnu aizsardzībai pret noziedzīgiem nodarījumiem, paredzot stingrākus sodus personām, kas pastrādājušas noziegumus pret nepilngadīgajiem.

9.1.8. Turpināsim aktīvu cīņu ar narkokriminalitāti, sadarbībā ciešāk iesaistot arī pašvaldības un sabiedriskās organizācijas, īpašu uzmanību veltot cīņai ar narkotisko un psihotropo vielu un to prekursoru nelegālo apriti, narkotiku piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanu.

9.1.9. Veiksim pasākumu kompleksu personu seksuālās izmantošanas un cilvēku tirdzniecības aktīvākai novēršanai valstī.

9.1.10. Izvērtēsim organizētās noziedzības attīstības tendences, raksturīgākās izpausmes Latvijā un citās valstīs, kā arī iespējamos draudus un riskus, esošajos ekonomiskajos un sociālajos apstākļos.

9.1.11. Pastiprināsim iekšlietu sistēmas iekšējo kontroli, lai izskaustu korupciju tās darbinieku rindās.

9.1.12. Apkarojot terorismu, narkotiku izplatīšanu, nelegālo tirdzniecību ar ieročiem, cilvēku tirdzniecību, pilnveidosim sadarbību ar Interpolu, citām Eiropas un starptautiskajām institūcijām un atbilstošiem ārvalstu dienestiem.

9.1.13. Veicināsim nelegālās imigrācijas novēršanu, darbojoties pret personām, kuras nodrošina nelegālos imigrantus ar darbu un dzīvesvietu, kā arī uzlabojot nelegālo imigrantu atklāšanas, uzskaites un izraidīšanas mehānismu.

9.1.14. Nodrošināsim likumpārkāpēju kvalitatīvu uzraudzību sabiedrībā, nesamazinot esošo uzraudzības līmeni, attīstot jaunus darba instrumentus probācijas jomā, īpašu uzmanību pievēršot nepilngadīgajiem un personām, kuras izdarījušas vardarbīgus un pret dzimumneaizskaramību vērstus noziegumus.

9.2. Sabiedriskās drošības un kārtības garantēšanai

9.2.1. Noteiksim, ka sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem to mājās, uz ielas, ceļā un sabiedriskās vietās ir prioritārs tiesību aizsardzības iestāžu uzdevums, kas izvirza īpašas prasības pret to darbiniekiem – profesionalitāti, labu izglītību, godīgumu un vēlmi kalpot sabiedrībai.

9.2.2. Iesaistīsim sabiedriskās kārtības un drošības pasākumos zemessargus, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai reģionos.

9.2.3. Apzinoties starptautiskā terorisma draudu bīstamību, veidosim drošības sistēmu, paredzot efektīvas krīzes vadības sistēmas.

9.2.4. Pilnveidosim Valsts un pašvaldību policijas sadarbību likumības un kārtības nodrošināšanā.

9.2.5. Pilnveidosim starpinstitūciju koordinācijas sistēmu un tās vadību, nodrošinot sabiedrisko drošību un kārtību dažādu masu pasākumu laikā.

9.3. Iekšlietu iestāžu darba organizācijai

9.3.1. Izvērtēsim esošo iekšlietu iestāžu struktūras un saimnieciskās darbības atbilstību to funkcijām un uzdevumiem ar mērķi panākt finanšu līdzekļu ekonomiju, vienlaikus nodrošinot efektīvu to darbību.

9.3.2. Nodrošināsim efektīvu funkciju sadali un informācijas apmaiņu visām tiesību aizsardzības iestādēm.

9.3.3. Atbalstīsim visa veida inovācijas un ES līdzekļu piesaisti iekšlietu iestādēs.

9.3.4. Uzlabosim iekšlietu iestāžu sadarbību ar pašvaldībām, citām valstiskām un nevalstiskām organizācijām, kā arī saikni ar iedzīvotājiem.

9.3.5. Uzlabosim iekšlietu iestāžu atbildību sabiedrības priekšā, attīstot jaunas formālās un neformālās atskaitīšanās formas.

10. Izglītības, zinātnes, jaunatnes politikas un sporta attīstībai

10.1. Sekmēsim kvalitatīvu, pieejamu un resursefektīvu visu pakāpju izglītības un zinātnes attīstību valsts ilgtspējai un konkurētspējai, nodrošinot intelektuālo un materiālo resursu uzturēšanu krīzes apstākļos:

10.2. Sadarbībā ar pašvaldībām sakārtosim izglītības iestāžu tīklu, variējot izglītības programmu piedāvājumu, nodrošinot skolu telpu racionālu izmantošanu gan vispārējās, gan profesionālās izglītības mērķiem. Izmantosim publiskās un privātās partnerības iespējas.

10.3. Īstenosim efektīvu Izglītības un zinātnes ministrijas un tās padotības iestāžu funkciju izpildi, mazinot birokrātisko aparātu, kā arī nodrošinot valsts budžeta līdzekļu optimālu izlietojumu.

10.4. Veicināsim novadu pamatskolu, īpaši sākumskolu, saglabāšanu pēc iespējas tuvāk bērna dzīvesvietai, atbalstot skolu filiāļu un apvienoto klašu izveidi skolās ar nelielu skolēnu skaitu, kā arī metodikas „viens skolotājs māca vairākus priekšmetus 1.-6.klašu grupā” plašāku izmantošanu.

10.5. Modernizēsim un pielāgosim izglītības saturu visās izglītības pakāpēs atbilstoši skolēnu spējām, vajadzībām un interesēm.

10.6. Sadarbībā ar nozaru deleģētiem pārstāvjiem pārskatīsim sākotnējās profesionālās izglītības saturu, pārejot uz moduļu sistēmu – samazinot bāzes programmu skaitu, elastīgi iekļaujot programmās profesionālās specializācijas apmācību kursus (moduļus), kas veicinātu atbilstību darba tirgus prasībām, būtu izmantojami pieaugušo tālākizglītībai un rosinātu uzņēmējus nodrošināt mācīšanos darba vietās.

10.7. Nodrošināsim tālākizglītības pieejamību ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kvalifikācijas paaugstināšanai un iekļaušanai darba tirgū, veidojot valsts pasūtījumu profesionālās pilnveides īstenošanai. Ieviesīsim neformālā veidā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu.

10.8. Saglabāsim vienotu pedagogu darba samaksas sistēmu.

10.9. Nodrošināsim efektīvu izglītības procesa pārvaldību, mazinot administratīvo slogu un birokrātiskos šķēršļus pedagoģiskajā un skolu darbībā.

10.10. Veicināsim izglītību bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, nodrošinot viņu iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē.

10.11. Sekmēsim augstākās izglītības programmu īstenošanu, paredzot regulāru programmu un valsts budžeta finansēto vietu skaita pasūtījuma aktualizāciju. Veicināsim Latvijas augstākās izglītības eksportu.

10.12. Sekmēsim to zinātnes sasniegumu un inovāciju pārnesi tautsaimniecībai, kas nodrošinātu augstas pievienotās vērtības produktu piedāvājumu. Veicināsim zinātniskās darbības rezultativitāti un kvalitāti, kā arī konkurētspēju Eiropas zinātnes telpā.

10.13. Veicināsim zinātnisko darbu augstākās izglītības iestādēs, lai celtu akadēmiskā personāla kvalifikāciju un spētu sagatavot jaunus zinātniekus.

10.14. Paātrināsim ES struktūrfondu un citu starptautisko finanšu līdzekļu ieguldīšanu gan cilvēkresursos, gan infrastruktūrā visās izglītības pakāpēs un zinātnē, lai sniegtu atbalstu zināšanu ekonomikas straujākai attīstībai, kā arī – jauniešu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū.

10.15. Saglabāsim bērniem un jauniešiem iespējas interešu un profesionālās ievirzes izglītībā, lai sekmētu personības attīstību un socializāciju, vērtību orientāciju, lietderīga brīvā laika pavadīšanu un karjeras izaugsmi. Stiprināsim nacionālo jaunatnes organizāciju kapacitāti. Nodrošināsim X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi 2010.gadā.

10.16. Nodrošināsim valsts un pašvaldību institūciju sadarbību kvalitatīvai piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajai sagatavošanai skolai.

10.17. Nostiprināsim valodas politikas saikni ar izglītības politiku.

10.18. Balstoties uz jaunatnes pētniecību, pilnveidosim valsts jaunatnes politiku; pamatojoties uz Jaunatnes likumu, attīstīsim pakalpojumus un infrastruktūru pašvaldībās atbilstoši jauniešu interesēm un vajadzībām, veicinot jauniešu iniciatīvu; nodrošināsim atbalstu speciālistiem darbam ar jaunatni.

10.19. Pilnveidosim valsts atbalsta mehānismu pašvaldību jaunatnes politikas īstenošanai, jaunatnes organizāciju attīstībai, jauniešu iniciatīvām un līdzdalībai sabiedrības dzīvē, kā arī lēmumu pieņemšanas procesā.

10.20. Pilnveidosim sporta pārvaldības institucionālo struktūru un funkcijas. Nodrošināsim efektīvu un koordinētu sporta politikas īstenošanu, īpaši akcentējot bērnu un jauniešu sporta attīstību.

10.21. Radīsim apstākļus veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības veidošanai, īstenojot Nacionālo sporta attīstības programmu, uzsverot bērnu un jaunatnes sporta un tautas sporta problēmas, augstu sasniegumu sporta un sporta zinātnes attīstību

10.22. Attīstīsim tautas sportu, nodrošināsim, lai katrs bērns un jaunietis varētu nodarboties ar sportu, nosakot valsts atbildību par bērnu un jauniešu fizisko sagatavotību, sekmējot reģionālo atbalsta centru izveidi un darbību jauno un talantīgo sportistu mācību un treniņu nodrošināšanai netālu no dzīvesvietām, nodrošinot visa veida resursu piesaisti, īpaši paplašinot publiskās – privātās partnerības iniciatīvas.

10.23. Pilnveidosim valsts sporta pārvaldīšanas struktūru un funkcijas; palielināsim nevalstisko organizāciju lomu valsts sporta politikas veidošanā un īstenošanā, paredzot valstiski nozīmīgu funkciju deleģēšanu sporta organizācijām; tālāk attīstīsim sporta izglītības un sporta speciālistu sagatavošanas sistēmu.

11. Kultūrā

11.1. Kultūrizglītībā

11.1.1. Kultūrizglītību kā Latvijas identitātes nozīmīga sastāvdaļu noteiksim par kultūras jomas galveno prioritāti.

11.1.2. Īstenosim kultūras nozares restrukturizāciju un resursu optimizāciju, nodrošināsim vienlīdzīgu algu veidošanās mehānismu vispārējā un kultūrizglītības jomā.

11.1.3. Nodrošināsim Latvijas nemateriālā kultūras mantojumu saglabāšanu – Dziesmu un deju svētku tradīcijas, amatiermākslas jomu darbību u.c., izstrādājot un pieņemot likumu „Par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu”.

11.1.4. Veicināsim kultūras dzīvotspēju un pieejamību visā Latvijas teritorijā.

11.1.5. Izmantosim ES struktūrfondu finansējumu kultūras un radošās industrijas pedagogu tālākizglītībā.

11.1.6. Veidosim sabiedrības izpratni par kultūru un jaunradi kā zināšanu ekonomikas pilnvērtīgu sastāvdaļu, mainot tradicionālo uzskatu par kultūru kā tikai patērējošu nozari.

11.1.7. Nodrošināsim kultūras resursu plašāku pieejamību internetā, attīstīstot kultūrs portālus un turpinot projektu „Latvijas filmas Latvijas bibliotēkās”.

11.1.8. Pabeigsim Latvijas kultūras kanona izveidošanu.

11.2. Kultūras infrastruktūras attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai

11.2.1. Izvērtēsim iespēju racionāli izmantot piešķirtos resursus Latvijas nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas būvniecības projekta īstenošanā.

11.2.2. Pieejamo finanšu resursu ietvaros izveidosim Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālu, kurā ietilpst arī uzsāktā Latvijas Okupācijas muzeja pārbūve.

11.2.3. Pieejamā finansējuma ietvaros atbalstīsim Latvijas kultūras un kultūras mantojuma informācijas resursu digitalizācijas projektus, it īpaši Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas jeb Gaismas tīkla projektu.

11.2.4. Pilnveidosim Latvijas digitālo kultūras karti un uzsāksim Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saraksta veidošanu.

11.2.5. Pieejamā finansējuma ietvaros atbalstīsim Nacionālās digitālās bibliotēkas „Letonika” tālāku izveidi.

11.2.6. Pieejamā ES struktūrfondu finansējuma ietvaros īstenosim savietota arhīvu, kino, muzeju un bibliotēku elektroniskā kataloga izveidi, kā arī Nacionālā muzeja krājuma kopkataloga veidošanu, un nodrošināsim pienācīgu valsts arhīvos esošā dokumentārā mantojuma saglabāšanu un pieejamību, t.sk. veicot dokumentu digitalizāciju.

12. Labklājībā

12.1. Nozares vadībā

12.1.1. Samazināsim nozares administratīvo aparātu, apvienojot struktūras un to funkcijas, pārkārtosim atalgojuma sistēmu un taupīgi izlietosim ministrijas pārvaldes aparāta finansējumu no valsts pamatbudžeta.

12.1.2. Nekavējoties izstrādāsim un Ministru kabinetā iesniegsim plānu Valsts Darba inspekcijas darbības stiprināšanai, lai mazinātu krīzes apstākļos pieaugošo nereģistrēto nodarbinātību, šajā darbā ciešāk sadarbojoties ar Valsts Ieņēmumu dienestu.

12.1.3. Nekavējoties izstrādāsim Darba likuma grozījumus darba tirgus elastības palielināšanai un administratīvā sloga samazināšanai darba devējiem.

12.1.4. Sekmēsim cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā.

12.2. Valsts sociālās aizsardzības sistēmā

12.2.1. Saskaņosim valsts sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu sistēmu ar ekonomiskās krīzes vajadzībām un iespējām un izveidosim kontroles mehānismu nepamatotu sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņemšanas novēršanai.

12.2.2. Maksimāli iesaistīsim valsts sociālo iemaksu līdzekļus solidārajā sociālās drošības sistēmā, uz laiku samazinot sociālo iemaksu likmi valsts fondēto pensiju shēmā no 8% līdz 2%.

12.2.3. Koncentrēsim sociālās drošības sistēmas atbalstu vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām krīzes laika pārvarēšanai un ierobežota valsts finansējuma apstākļos saglabāsim sociālo pakalpojumu pieejamību un stabilitāti.

12.2.4. Nepasliktināsim esošo finansiālo situāciju pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tomēr, apzinoties, ka iepriekš parakstītie starptautiskie dokumenti paredz Latvijā „iesaldēt” pensijas, kas nozīmē pensiju indeksācijas atcelšanu uz laiku, precizēsim pensiju indeksācijas turpmāko kārtību.

12.2.5. Lai racionālāk izmantotu valsts sociālā budžeta līdzekļus, optimizēsim un stingrāk kontrolēsim darba nespējas lapu izsniegšanas kārtību un samazināsim slimības pabalstu izmaksu no 52 nedēļām līdz 26 nedēļām, ciešāk sadarbojoties ar Valsts Darba ekspertīzes ārstu komisiju.

12.2.6. Pakāpeniski deleģēsim nevalstiskām organizācijām valsts apmaksāto pakalpojumu nodrošināšanas īstenošanu.

12.3. Atbalstīsim nodarbinātību

12.3.1. Risināsim jautājumu par darba tirgus politikas izstrādāšanas, koordinēšanas un īstenošanas deleģēšanu Labklājības ministrijai, kas būtu Eiropas attīstīto valstu efektīvās labās prakses pārņemšana.

12.3.2. Atbalstīsim cilvēkus, kuri ekonomiskās krīzes apstākļos zaudējuši darbu: optimizēsim bezdarbnieku pabalstu saņemšanas kārtību esošā finansējuma ietvaros, nosakot visiem vienādu tā saņemšanas iespējamo ilgumu – līdz 9 mēnešiem; atbalstīsim subsidēto nodarbinātību personām pirmspensijas vecumā, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mātēm, kuras atgriežas darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, izmantojot tam paredzētos ES Sociālā fonda līdzekļus, kā arī sadarbībā ar pašvaldībām attīstīsim algota sabiedriskā darba iespējas.

12.4. Ģimenes politikā

12.4.1. Veidosim ilgtspējīgu ģimenes valsts politiku, koordinējot to ar visām iesaistītajām ministrijām.

12.4.2. Ekonomiskās krīzes apstākļos turpināsim ģimenes kā valsts pamatvērtības atbalsta politiku, racionālāk un izsvērtāk plānojot finansiālo līdzekļu izlietojumu šī mērķa nodrošināšanai.

12.4.3. Īstenosim ģimenei labvēlīgas vides veidošanu un stiprināšanu valstī, īpaši rūpējoties par darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējām, abu vecāku lomas un ieguldījuma līdzsvarošanu ģimenes pienākumu veikšanā un bērnu audzināšanā.

12.4.4. Atbalstīsim ģimeni krīzes situācijās sniedzot atbalstu tiem, kas cietuši no vardarbības ģimenē, ģimenes locekļu zaudējuma gadījumā u.c.

12.4.5. Turpināsim pilnveidot ārpusģimenes aprūpes sistēmu, nodrošinot bērnu iespējas augt ģimeniskā vidē un pilnveidosim ārpusģimenes aprūpes iestādē augoša bērna prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

13. Reģionālā attīstībā un pašvaldību lietās

13.1. Nodrošināsim Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, Nacionālā attīstības plāna un ES fondu prioritāšu saskaņošanu un tam atbilstošu finansēšanas programmu realizāciju.

13.2. Ieviesīsim mērķtiecīgu valsts attīstības plānošanas procesu atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumam.

13.3. Nodrošināsim teritorijas plānojumu un apbūves noteikumu pieejamību internetā, atvieglojot ikvienam informācijas iegūšanu par attīstības plānošanas procesiem.

13.4. Noteiksim zemes izmantošanas politiku kā valsts attīstības plānošanas sastāvdaļu, definējot tajā visu zemes politikas ietekmes sfērā ietilpstošo nozaru saskaņotas darbības principus.

13.5. Atbalstīsim un sekmēsim policentrisko attīstību.

13.6. Līdz 2010.gadam izveidosim reģionālo pārvaldības līmeni, kas būtu par pamatu apriņķu izveidei. Nodrošināsim likuma par apriņķiem pieņemšanu.

13.7. Decentralizēsim valsts pārvaldi, palielinot reģionālo un vietējo pārvaldes institūciju lomu attīstības prioritāšu izvēlē un realizācijā atbilstoši Nacionālā attīstības plāna prioritātēm.

13.8. Pabeigsim izstrādāt Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģiju.

13.9. Izveidosim un ieviesīsim vienotu piekrastes teritoriju attīstības programmu.

13.10. Pieņemsim Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma grozījumus, nodrošinot jauno novadu finansējuma pietiekamību.

13.11. Pārskatīsim pašvaldībām deleģēto funkciju apjomu atbilstoši pieejamajam finansējumam, kā arī recesijas laikā atļausim daļu obligāto prasību veikt kā rekomendējošas.

13.12. Izskatīsim pašvaldību budžetu finanšu avotus, lai veicinātu pašvaldību ieinteresētību sociālekonomiskajā attīstībā un panāktu, ka ekonomiskās aktivitātes pieaugums konkrētajā administratīvajā teritorijā palielina šīs pašvaldības ienākumus.

13.13. Valsts investīciju projekti īpaši atbalstāmajās teritorijās tiks īstenoti kā prioritātes.

13.14. Veicināsim īstermiņa kredītu pieejamību pašvaldībām pašreizējā gada likviditātes vajadzībām pašvaldību budžetu ietvaros.

13.15. Pārvērtējot šī brīža definētās ES struktūrfondu aktivitātes, novirzīsim ES struktūrfondu finanšu līdzekļus kompleksam pašvaldību izaugsmes atbalstam.

14. Satiksmē, transportā un komunikācijās

14.1. Izmantosim publiskās – privātās partnerības modeli autoceļu būvniecībai, rekonstrukcijai un attīstībai.

14.2. Sekmēsim Latvijā pieejamu dabas resursu un Latvijā ražotu izejmateriālu izmantošanu ceļu būvē.

14.3. Samazināsim „melnos punktus” uz autoceļiem, kā arī uzlabosim satiksmes dalībnieku drošību.

14.4. Pārskatīsim kārtību un aprēķinu metodiku par valsts mērķdotāciju sadali pašvaldībām un valsts autoceļu attīstībai, atjaunojot mērķdotācijas sadalījumu starp valsti un pašvaldībām attiecībā 70:30.

14.5. Sadarbībā ar Rīgas domi izstrādāsim mobilitātes plānu, lai ierobežotu transporta sastrēgumu pieaugumu uz svarīgākajām maģistrālēm. Veicināsim ES fondu līdzekļu atbalstu tranzīta ceļu celtniecībai un satiksmes infrastruktūras attīstībai.

14.6. Veicināsim Latvijas kā tranzītvalsts iespēju izmantošanu.

14.7. Turpināsim attīstīt lidostu „Rīga” kā rentablu tranzītlidostu un aviosabiedrību bāzes lidostu, veicinot konkurenci aviācijas nozarē.

14.8. Sekmēsim videi draudzīgu transporta veidu attīstību Latvijā.

14.9. Izstrādāsim īpašu valsts atbalsta mehānismu eksportspējīgiem transporta un loģistikas uzņēmumiem.

14.10. Uzlabosim kravu apstrādes un formalitāšu kārtošanas nosacījumus un termiņus.

14.11. Līdzdarbosimies “Rail Baltica” projekta īstenošanā, lai nodrošinātu Latvijas pilnvērtīgu iekļaušanos Eiropas dzelzceļa transporta sistēmā.

14.12. Veicināsim kravu un pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu īpatsvara palielinājumu.

14.13. Turpināsim dzelzceļa infrastruktūras un pasažieru vilcienu parka modernizāciju.

14.14. Uzlabosim satiksmes maršrutu plānošanu reģionos.

14.15. Veicināsim mūsdienīgas platjoslas interneta sakaru infrastruktūras attīstību visā valsts teritorijā.

14.16. Ņemot vērā ekonomisko situāciju pasaulē, atliksim SIA „Latvijas Mobilais Telefons” un VAS „Lattelecom” privatizāciju un stiprināsim valsts kontroli uzņēmumos, izveidojot vienotu efektīvu finanšu un vadības pārraudzības sistēmu.

14.17. Veicināsim elektroniskā paraksta lietošanu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts institūcijām, valsti un uzņēmējiem, kā arī valsts institūciju komunikācijā ar iedzīvotājiem.

14.18. Pārskatīsim iedzīvotāju apkalpošanas procesa efektivitāti valsts iestādēs, izskatot iespējas ieviest pašapkalpošanos interneta vidē, apkalpošanu pa telefonu un veidojot vienas pieturas aģentūras.

14.19. Nodrošināsim pasta pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā.

14.20. Ņemot vērā sabiedrisko raidorganizāciju nepietiekošo finansējumu pašreizējās ekonomiskās situācijas apstākļos, samazināsim sabiedriskajiem medijiem samaksu par datu pārraides nodrošinājumu.

14.21. Pārskatīsim esošo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras izmantošanu jaunu informācijas tehnoloģiju projektos valsts iestādēs, veidojot kopīgus resursus vairākām valsts iestādēm un izmantojot ārpakalpojumu sniedzēju iespējas.

15. Tieslietās

15.1. Pieņemsim Tiesu iekārtas likumu, nostiprinot tiesu neatkarību un palielinot tiesu pieejamību iedzīvotājiem.

15.2. Iesniegsim Ministru kabinetā Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnes, lai noteiktu ilgtermiņa mērķus un vadlīnijas tiesu sistēmas attīstībai, t.sk. paredzot tiesu sistēmas pārkārtošanos atbilstoši administratīvi teritoriālajai reformai kā arī izvērtējot iespējas atsevišķas tiesu funkcijas nodot notāriem un citām brīvajām profesijām, tādējādi uzlabojot tiesu pieejamību.

15.3. Pilnveidosim legālās prezumpcijas principu attiecinot to uz finanšu līdzekļu un mantas izcelsmi.

15.4. Veiksim grozījumus Kriminālprocesa likumā, kas nodrošinātu tiesvedības efektivitāti, cilvēktiesību ievērošanu un ļautu Prokuratūrai efektīvāk atklāt un saukt pie atbildības sevišķi smagu noziegumu organizatorus,

15.5. Uzlabosim Administratīvā procesa regulējumu.

15.6. Izstrādāsim un pieņemsim Šķīrējtiesu likumu.

15.7. Pilnveidosim juridiskās palīdzības tiesisko regulējumu.

15.8. Izstrādāsim priekšlikumus grozījumiem Maksātnespējas likumā, kas efektivizētu maksātnespējas procesu, tādējādi uzlabojot Latvijas Republikas komercdarbības vidi.

15.9. Izstrādāsim un iesniegsim izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvos aktus, paredzot tiesisko regulējumu hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzībai, kas kredītu ņēmuši vienīgā mājokļa iegādei.

15.10. Izvērtēsim tiesiskā regulējuma radīto administratīvo slogu, pārskatīsim un vienkāršosim birokrātiskās procedūras, optimizējot valsts pārvaldes iestāžu struktūru, novēršot funkciju dublēšanos un apvienojot iestādes ar līdzīgām funkcijām, vai nelielu strādājošo skaitu, tādējādi samazinot administrācijas izdevumus.

15.11. Vienkāršosim administratīvās procedūras publiskajos reģistros, garantējot sabiedrībai pieejamību kvalitatīvai informācijai, un samazinot pakalpojumu sniegšanas termiņus.

15.12. Pārskatīsim Valsts zemes dienesta un Zemesgrāmatu funkcijas, lai vienkāršotu zemes reģistrācijas procedūras, ieviešot vienas pieturas aģentūras principu.

15.13. Pārskatīsim esošās īpašumu kadastrālas vērtības, nodrošinot elastīgāku to aprēķināšanu nekustamā īpašuma tirgus strauju izmaiņu gadījumā.

15.14. Pilnveidosim un efektivizēsim Valsts probācijas dienesta darbu, sekmējot sabiedrības drošību un noziedzības novēršanu valstī.

15.15. Iesniegsim priekšlikumus Ministru kabinetā par būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstību, lai pārskatītu būvju kadastrālās uzmērīšanas īstenošanu un noteiktu tās turpmāku izpildi.

15.16. Izstrādāsim un iesniegsim Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, lai virzītos uz oficiālas elektroniskās publikācijas ieviešanu.

15.17. Izstrādāsim nepieciešamos grozījumus normatīvajā regulējumā, lai nodrošinātu valsts drošības iestāžu parlamentāro uzraudzību, darbības koordināciju ministru prezidenta vadībā.

15.18. Nodrošināsim sakārtotu un mūsdienīgu administratīvo sodu sistēmu. Iesniegsim Saeimā Administratīvo sodu likumprojektu.

15.19. Izstrādāsim un īstenosim kriminālsodu politiku, pilnveidosim kriminālsodu izpildes kārtību, uzlabosim sodu izpildes kvalitāti.

15.20. Reorganizēsim ieslodzījuma vietu sistēmu, lai optimizētu cietumu skaitu un infrastruktūru.

15.21. Izstrādāsim un iesniegsim Ministru kabinetā Datu valsts inspekcijas likumprojektu, kas nostiprinātu Datu valsts inspekcijas kā patstāvīgas iestādes statusu atbilstoši ES tiesību aktu prasībām.

16. Veselības aizsardzībā

16.1. Novērsīsim nelietderīgu valsts līdzekļu izmantošanu un konkurences kropļošanu, veselības aprūpē nosakot vienotus kritērijus pakalpojumu cenu noteikšanai.

16.2. Mazināsim birokrātijas un administratīvo slogu, turpinot veselības nozares tiešās pārvaldes institūciju (aģentūru) reorganizāciju.

16.3. Īstenosim veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkla reorganizāciju, stingri balstoties uz ekonomiskiem aprēķiniem un nepasliktinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

16.4. Sabiedrības veselības uzlabošanā iesaistīsim citu nozaru ministrijas: Vides, Izglītības un zinātnes, Labklājības un Zemkopības ministrijas, kā arī pašvaldības un nevalstiskās organizācijas.

16.5. Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi, atjaunosim veselības mācību skolās, kā arī skaidri definēsim un iedzīvotājiem garantēsim profilaktisko apskašu pieejamību neatkarīgi no dzīves vietas.

16.6. Skaidri nodalīsim valsts finansētos veselības aprūpes pakalpojumus no maksas pakalpojumiem, iedzīvotājiem sniedzot precīzu informāciju par pakalpojumu saņemšanas kārtību.

16.7. Par prioritāti noteiksim ambulatoro veselības aprūpi pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Nodrošināsim vienlīdzīgas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējas, attīstot ārstniecības vadlīnijas un kvalitātes novērtēšanas sistēmu.

16.8. Pieņemsim „Pacientu tiesību” likumu, kurā tiktu paredzēta gan pacientu, gan ārstu tiesību aizsardzība.

16.9. Turpināsim attīstīt vienotu neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmu, vienlaicīgi izstrādājot alternatīvu palīdzības saņemšanu tuvāk dzīves vietai, ko nodrošinātu ģimenes ārsti, feldšeri, traumu punkti.

16.10. Paātrināsim e-veselības ieviešanu, izmantojot modernās tehnoloģijas.

17. Vides aizsardzībā

17.1. Izstrādāsim un apstiprināsim jaunas Vides politikas pamatnostādnes, nosakot galvenos mērķus un rīcības vides politikas attīstībai turpmākajos septiņos gados.

17.2. Nodrošināsim Latvijas Republikas iesaistīšanos starptautiskajā emisiju tirdzniecībā, izveidojot klimata pārmaiņu finanšu instrumentu, lai sekmētu atjaunojamo energoresursu, energoefektīvu risinājumu un vides tehnoloģiju attīstību.

17.3. Izveidosim vienotu dabas aizsardzības pārvaldes sistēmu.

17.4. Pilnveidosim normatīvo bāzi atkritumu apsaimniekošanas jomā un pabeigsim sadzīves atkritumu poligonu sistēmas izveidi valstī.

17.5. Īstenosim dzeramā ūdens un notekūdeņu sistēmu uzlabošanas projektus Latvijas pilsētās un apdzīvotajās vietās.

17.6. Izstrādāsim un apstiprināsim upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānus, nodrošināsim to sabiedrisko apspriešanu un uzsāksim plānu īstenošanu.

17.7. Nodrošināsim zivju ceļu izveidi mazajās hidroelektrostacijās.

18. Lauksaimniecības, pārtikas nozares, meža nozares, zivsaimniecības attīstībai

18.1. Novirzīsim 27 miljonus latu piensaimniecības atbalstam saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra lēmumu.

18.2. Pārorientēsim ES un valsts atbalsta programmas, lai veicinātu nozaru produktu ražošanu un konkurētspēju, tādējādi stimulējot ekonomisko aktivitāti.

18.3. Visās Latvijas pozīcijās par ES budžeta pārskatīšanu noteiksim lauksaimniecību, lauku attīstību, meža nozari, zivsaimniecību un tās atbalstu kā līdzvērtīgu prioritāti citiem ES valstu atbalsta maksājumiem.

18.4. Panāksim, lai ES Kopējās lauksaimniecības politikas tiešā atbalsta maksājumi tiktu noteikti pēc objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem visiem ES lauksaimniekiem.

18.5. Saglabāsim un veicināsim Latvijas lauksaimniecības, pārtikas, meža un zivju produktu eksportu.

18.6. Atbalstīsim mazo un vidējo uzņēmumu kooperāciju lauksaimniecības un zvejniecības sektorā, veicinot efektīvu ražošanu un produkcijas realizāciju.

18.7. Veicināsim privāto meža īpašnieku kooperāciju, uzlabojot meža īpašumu apsaimniekošanas ekonomisko efektivitāti un meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu privātajos īpašumos.

18.8. Mainīsim prioritātes atbalsta saņēmēju lokam un teritorijām, uz kurām attiecas ES struktūrfondu atbalsta nosacījumi, novirzot to uzņēmējdarbības atbalstam laukos.

18.9. Īstenosim meža politiku, kas nodrošina meža nozares konkurētspēju, vienlaikus ievērojot vides aizsardzības un ilgtspējīgas mežu saglabāšanas prasības.

18.10. Sniegsim atbalstu zivsaimniecības dabisko resursu atjaunošanai, akvakultūras attīstībai un nozares modernizācijai, konkurētspējas veicināšanai gan iekšējā, gan ārējos tirgos.

18.11. Nodrošināsim ātrāku zvejas flotes sabalansēšanu ar pieejamiem zivju resursiem, lai nodrošinātu zvejas efektivitātes paaugstināšanos.

18.12. Atbalstīsim lauksaimnieku kooperatīvu centienus piedalīties pārstrādes uzņēmumu dibināšanā un to kapitāldaļu pārvaldīšanā.

18.13. Sekmēsim drošas un nekaitīgas pārtikas apriti, īpaši pievēršot uzmanību pārtikas produktu izcelsmes izsekojamībai, kvalitātei, importu aizstājošu produktu ražošanas un tiešās tirdzniecības veicināšanai.

18.14. Nodrošināsim, ka valsts meža resursu apsaimniekotājs AS „Latvijas valsts meži” kalpo kā stabilizējošs faktors koksnes resursu pieejamībā ar mērķi saglabāt kokrūpniecības komersantu konkurētspēju eksporta tirgos.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!