Raksts

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu „Kārtība, kādā nevalstiskajām organizācijām piešķir valsts budžeta finansējumu, veic tā izlietojuma uzraudzību, kontroli un neatbilstoši izlietotā finansējuma atgūšanu” projektu


Datums:
19. jūnijs, 2012


Ludmilai Jevčukai,

Finanšu ministrijas

Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta

Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītājai

 
 Sandrai Gannosai,

Finanšu ministrijas

Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta

Budžeta metodoloģijas nodaļas vecākajai referentei

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu „Kārtība, kādā nevalstiskajām organizācijām piešķir valsts budžeta finansējumu, veic tā izlietojuma uzraudzību, kontroli un neatbilstoši izlietotā finansējuma atgūšanu” projektu

Atsaucoties uz 05.06.2012 elektroniskā pasta vēstuli, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS ir iepazinies ar Ministru kabineta (MK) noteikumu „Kārtība, kādā nevalstiskajām organizācijām piešķir valsts budžeta finansējumu, veic tā izlietojuma uzraudzību, kontroli un neatbilstoši izlietotā finansējuma atgūšanu” projektu. PROVIDUS atbalsta iniciatīvu noteikt skaidru kārtību, kādā NVO tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, un kopumā atbalsta noteikumu projektu.

Tomēr PROVIDUS arī vēlas norādīt uz iespējamām neskaidrībām. Šie noteikumi regulētu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu starp citu arī gadījumos, kad tas darīts saskaņā ar līdzdarbības līgumu. Tomēr pašlaik spēkā ir MK 2003. gada 29. jūlija noteikumi Nr. 419 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība”, kuri paredz atšķirīgu procedūru.

Turklāt neskaidrības rodas saistībā ar noteikumu projekta 3. punktu, proti, vai šo noteikumu prasības attieksies arī uz Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) līdzekļu piešķiršanu un vai pieļaujama arī cita veida, piemēram, granta līgumu slēgšana, kā tiek darīts praksē, kad nevalstiskajām organizācijām finansējumu piešķir SIF.

PROVIDUS ir arī priekšlikumi konkrētiem MK noteikumu projekta punktiem.

1) Lai nodrošinātu atklātību, visiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz šo noteikumu piemērošanu, ir jābūt publicētiem.

Priekšlikums: Papildināt 4. punktu ar vārdiem: „Šo kārtību ministrija publicē savā tīmekļa vietnē.”

2) Ir nepieciešams garantēt, lai organizācijām, kuras vēlas piedalīties konkursā, būtu pietiekams laiks projekta iesnieguma sagatavošanai.

Priekšlikums: Papildināt 12. punktu ar vārdiem „ne vēlāk kā 30 dienas pirms projekta iesniegšanas termiņa”.

3) No labas pārvaldības viedokļa būtu svarīgi, lai projekta iesnieguma iesniedzējam būtu iespēja iesniegt sūdzību gadījumā, kad tas uzskata, ka tā iesniegums noraidīts nepamatoti. Vienlaikus sūdzību izskatīšanas procedūrai jābūt pietiekami ātrai, lai nepieļautu projektu apstiprināšanas nesamērīgu novilcināšanu.

Priekšlikums: Papildināt noteikumu projektu ar jauniem 17. – 22. punktu.

17. Pretendents, kas iesniedzis projekta iesniegumu, kuru ministrija noraidījusi, līdz līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas dienai var iesniegt sūdzību ministrijā.

18. Ministrija triju darbdienu laikā izveido komisiju sūdzības izskatīšanai. Komisijas sastāvā iekļauj amatpersonas, kuras nav piedalījušās apstrīdētā lēmuma sagatavošanā un pieņemšanā.

19. Sūdzības iesniegšana aptur līguma par projekta īstenošanu slēgšanu.

20. Komisija 10 dienu laikā izskata iesniegto sūdzību.

21. Ja sūdzība ir nepamatota, komisija sūdzību noraida un paziņo par to sūdzības iesniedzējam. Ja sūdzība ir noraidīta, ministrija noslēdz līgumu ar izvēlēto projekta iesnieguma iesniedzēju.

22. Ja sūdzība ir pamatota, ministrija atkārtoti izvērtē projektu iesniegumus vai izsludina atkārtotu konkursu.

4) Lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu, ir jānostiprina projektu īstenotāju pienākums izvairīties no interešu konfliktiem, rīkojoties ar finanšu līdzekļiem, kuri piešķirti no valsts budžeta.

Priekšlikums: Izteikt 20.3. punktu sekojošā redakcijā: „Pušu pienākumi un tiesības, tajā skaitā projekta īstenotāja pienākumu nepieļaut interešu konflikta situācijas saistībā ar projekta īstenošanu.”

5) Noteikumos nepārprotami jāizslēdz situācija, kur projekta iesnieguma iesniedzējs zaudē tiesības slēgt līgumu tāpēc, ka procesu novilcinājusi ministrija.

Priekšlikums: Izteikt 23. punkta otro teikumu šādā redakcijā: „Ja projekta iesnieguma iesniedzējs 30 dienu laikā no šo noteikumu 17.punktā minētā lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu saņemšanas dienas vai šo noteikumu 19.punktā minētā piedāvājuma saņemšanas dienas savas vainas dēļ nenoslēdz līgumu par projekta īstenošanu, vai līdz līguma noslēgšanai atsauc projekta iesniegumu, projekta iesnieguma iesniedzējs zaudē tiesības noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.”

6) PROVIDUS uzskata, ka regulējumam attiecībā uz situācijām, kad ministrijai ir tiesības apturēt maksājumu, izbeigt līgumu vai samazināt valsts budžeta finansējumu, ir jābūt pēc iespējas nepārprotamam. Ņemot vērā, ka projekta rezultāti var būt grūti izmērāmi vai arī būt pilnībā izmērāmi tikai noteiktu laiku pēc projekta īstenošanas beigām, ierosinām, vērtējot projekta īstenošanas līguma nosacījumu izpildi, ņemt vērā veikto aktivitāšu atbilstību nolīgtajam. Turklāt, lai nodrošinātu projekta īstenotāja interešu aizsardzību, nepieciešams uzsvērt, ka ministrijas pieņemtiem lēmumiem, kuri ir projekta īstenotājam nelabvēlīgi, jābūt motivētiem.

Priekšlikums: Izteikt 30. punktu šādā redakcijā: „Ja no projekta īstenotāja pārskatos sniegtās informācijas vai no ministrijas veiktajām pārbaudēm izriet projekta īstenošanas līguma nosacījumu pārkāpumi, ministrija pieņem motivētu lēmumu par maksājumu apturēšanu līdz pārkāpumu novēršanai vai līguma izbeigšanu, vai valsts budžeta finansējuma samazinājumu proporcionāli veikto aktivitāšu apmēram. Ja nav veiktas projektā plānotās aktivitātes, ministrija var piemērot finansējuma samazinājumu līdz apjomam, kas proporcionāls veikto aktivitāšu daļai, ja faktiski izlietotais finansējums nav proporcionāls veiktajām aktivitātēm.”

Izteikt 31. punktu šādā redakcijā: „Ja projekta īstenotājs ministrijai nav iesniedzis pārskatu līgumā par projekta īstenošanu noteiktajā termiņā vai šajā termiņā nav iesniedzis pamatotu un pietiekamu rakstisku skaidrojumu par iemesliem, kāpēc nav pildītas saistības atbilstoši līgumā par projekta īstenošanu noteiktajam, ministrija ar motivētu lēmumu var izbeigt līgumu par projekta īstenošanu un var prasīt atmaksāt jau izmaksātos līdzekļus līgumā par projekta īstenošanu noteiktajam.”

7) PROVIDUS uzskata, ka neskaidrību novēršanai likuma normu piemērošanā, ir nepārprotami nosakāmas projekta īstenotāja tiesības pārsūdzēt ministrijas lēmumus, kas tam ir nelabvēlīgi, vienlaikus nosakot, ka pārsūdzēšana neaptur šo lēmumu darbību.

Priekšlikums: Izslēgt 33. punkta pēdējo teikumu, iestrādājot to atsevišķā punktā.

Papildināt noteikumu projektu pēc pašreizējā 33. punkta ar jaunu punktu: „30., 31., 32. un 33. punktā minētos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Šo lēmumu pārsūdzēšana neaptur to darbību.”

 

Sagatavoja Valts Kalniņš

 

Atzinums sagatavots projekta “Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana interešu aizstāvības aktivitātēm” ietvaros.

Šis atzinums ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par atzinuma saturu atbild biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.ESF-VK-SIF-ES-Krasains.png


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!