Raksts

Atzinums par likumprojektu Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums uz 2. lasījumu un saistītiem tiesību aktiem


Datums:
05. jūnijs, 2007


Atzinums par likumprojektiem:

Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums (Saeimas reģ.nr. 330),

Grozījums likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Saeimas reģ.nr. 331),

Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (Saeimas reģ.nr. 332)

Biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” izskatīja Saeimā 2007. gada 10. maijā 1. lasījumā pieņemtos likumprojektus „Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums” un „Grozījums likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kā arī 2007. gada 24. maijā 1. lasījumā pieņemto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””.

PROVIDUS atzinīgi vērtē centienus uzlabot fizisko personu mantiskā stāvokļa kontroli, kas mazinās iespējas legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus līdzekļus un uzlabos nodokļu iekasēšanu. Tomēr PROVIDUS ir arī bažas par vairākiem šajā likumprojektu paketē problemātiskiem jautājumiem.

·        Likumprojekti paredz Latvijā izveidot sistēmu, kur saskaņā ar dažādiem kritērijiem daļai iedzīvotāju ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācijas (saskaņā ar spēkā esošo likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”), daļai iedzīvotāju jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācijas un daļai – gan viena, gan otra deklarācija. Šāda sistēma būtu sarežģīta un radītu nepamatotu apgrūtinājumu gan deklarāciju iesniedzējiem, gan Valsts ieņēmumu dienestam, daļā iedzīvotāju šī sarežģītība apgrūtinātu izpratni par to, kā pareizi izpildīt likumu prasības.

·        Lai gūtu pilnu ainu par personas mantisko stāvokli, saskaņa ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” VID aizvien pieprasīs papildu deklarācijas, kurā norādāmās ziņas lielā mērā pārklātos ar mantiskā stāvokļa deklarācijām. Līdz ar to līdzās pastāvētu divu veidu deklarācijas, kurās norādītu līdzīgas ziņas. Tā kā papildu deklarācijas jau tagad tiek izmantotas praksē un ir VID pierasts darbības līdzeklis, pastāv risks, ka arī nākotnē ienākumu un nodokļu nomaksas kontrolē izmantos papildu deklarācijas, kamēr iedzīvotāju mantiskā stāvokļa deklarācijas paliks neizmantotas.

·        Ne Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumprojekts, ne grozījums likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nenosaka skaidru kārtību, kā Valsts ieņēmumu dienests izmantos mantiskā stāvokļa deklarācijas, kontrolējot nodokļu samaksu un ienākumu legalitāti. Piemēram, nav noteikts, kā Valsts ieņēmumu dienests kontrolēs mantiskā stāvokļa deklarācijās norādītās ziņas un kā izmantos tās, lai noteiktu personas ar nodokli apliekamā ienākuma apmēru. Turklāt sākotnēji iesniegtās mantiskā stāvokļa deklarācijas var laika gaitā kļūt praktiski nederīgas, jo iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja ienākuma aprēķinu var veikt tikai par iepriekšējiem trim taksācijas gadiem. Šī ir nozīmīga problēma, ja pirmo reizi iesniegtās mantiskā stāvokļa deklarācijas ir iecerētas kā atskaites punkts personas vēlāko ienākumu legalitātes noteikšanai.

·        Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumprojekts nenosaka procedūru gadījumiem, kad deklarācijas iesniedzējs ir kļūdījies, norādot deklarācijā ziņas, un kad šī kļūda ir atklāta Valsts ieņēmumu dienesta veiktas kontroles rezultātā. Ņemot vērā, ka Latvijas iedzīvotāji līdz 2009. gada 1. aprīlim deklarēs savu mantisko stāvokli pirmo reizi, šo deklarāciju aizpildīšanā ir sagaidāms visai liels kļūdu īpatsvars, un ir jāparedz kārtība šo kļūdu pārbaudei un labošanai arī tad, ja pats deklarācijas iesniedzējs kļūdas nav pamanījis .

Tāpēc PROVIDUS uzskata, ka saistībā ar mantiskā stāvokļa deklarēšanu vēl ir konceptuāli jārisina vairāki jautājumi. PROVIDUS uzskata par nepieciešami konceptuāli apspriest priekšlikumu mantiskā stāvokļa deklarāciju integrēt tagadējā gada ienākumu deklarācijā, izveidojot vienotu gada ienākumu un mantiskā stāvokļa deklarāciju.

Atbilstoši šim priekšlikumam būtu jāpaplašina gada ienākumu deklarācijā pieprasīto ziņu klāsts un jāpapildina kritēriji, saskaņā ar kuriem iestājas pienākums iesniegt deklarāciju. Tā valstī pastāvošā deklarāciju sistēma nekļūtu pārmērīgi sarežģīta, un būtu iespējams ietaupīt administratīvās izmaksas. Šīs apvienotās deklarācijas – līdzīgi kā tagad gada ienākumu deklarācijas – tiktu praktiski izmantotas ienākuma nodokļa aprēķināšanai un nomaksas kontrolei, novēršot risku, ka mantiskā stāvokļa deklarācijas kļūst par apjomīgu praktiski neizmantojamas informācijas uzkrājumu.

Ja turpmākā mantiskā stāvokļa deklarēšanas jautājuma apspriešana tomēr notiktu saskaņā ar tagadējā likumprojektu paketē iestrādāto koncepciju, PROVIDUS ir vairāki priekšlikumi, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku šīs likumprojektu paketes īstenošanu.

Likumprojekts „Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums” (Saeimas reģ.nr. 330)

1) PROVIDUS iesaka precizēt 3. panta trešās daļas redakciju. Pašreizējā redakcijā ir noteikts, ka turpmāk (t.i. pēc pirmreizējās iesniegšanas) mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniedz personas, kuru mantiskais stāvoklis ir mainījies salīdzinājumā ar pēdējo iesniegto mantiskā stāvokļa deklarāciju. Praktiski ir maz ticama situācija, kur fiziskās personas mantiskais stāvoklis gada laikā vispār nav mainījies, šī nosacījuma darbība praksē nav skaidra.

Tāpēc PROVIDUS ierosina izteikt 3. panta trešo daļu šādā redakcijā: „Turpmāk mantiskā stāvokļa deklarāciju par kārtējo kalendāra gadu iesniedz fiziskās personas, kuras joprojām atbilst šā panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem vai kuras kārtējā gada laikā veikušas darījumus, kas atbilst šā panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem.

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (Saeimas reģ.nr. 331)

2) PROVIDUS uzskata, ka viens riskiem fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas efektīvai īstenošanai ir savāktās informācijas neizmantošana, kas varētu novest pie tā, ka šī deklarēšana kļūst par valsts institūciju darbā praktiski nederīgu formalitāti. Tāpēc PROVIDUS iesaka fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācijas integrēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas sistēmā.

PROVIDUS iesaka likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 22. panta pirmo daļu papildināt šādi: „Valsts ieņēmumu dienests pārbauda maksātāja (fiziskās personas) taksācijas gadā gūtos ienākumus, pamatojoties uz iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā uzrādītajiem datiem, darba devēju (ienākuma izmaksātāju) paziņojumiem par izmaksātajām summām, mantiskā stāvokļa deklarācijā uzrādītajiem datiem, ārvalstu nodokļu administrāciju sniegtajām ziņām, apsekošanas un pārbaužu rezultātiem, kā arī citu Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju par nodokļa maksātāja ienākumiem, īpašuma stāvokļa izmaiņām un izdevumiem.”

3) Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosaka fiziskajām personām pienākumu pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma iesniegt papildu deklarāciju, kurā norādāma informācija (ienākumi, ieņēmumi, naudas un citi uzkrājumi, īpašumi un to vērtības maiņa) lielā mērā pārklājas ar mantiskā stāvokļa deklarācijā iekļaujamajām ziņā. Lai neradītu pārmērīgi sarežģītu situāciju, kur vienai un tai pašai fiziskajai personai var būt jāiesniedz trīs dažādas deklarācijas (ienākumu, mantiskā stāvokļa un papildu), PROVIDUS iesaka likumā papildu deklarāciju vietā noteikt mantiskā stāvokļa deklarācijas. Mantiskā stāvokļa deklarācijā norādāmo ziņu veids un apmērs jānosaka tā, lai šī deklarācija atbilstu pašreizējām papildu deklarācijām.

PROVIDUS iesaka likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 22. panta trešās daļas 1. punktu izteikt šādā redakcijā: „mantiskā stāvokļa deklarāciju (atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajai veidlapai) par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu, ja tā par taksācijas gadu nav iesniegta.”

Atbilstoši visā likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” tekstā papildu deklarācijas vietā jānosaka „mantiskā stāvokļa deklarācija”.

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Saeimas reģ.nr. 332)

4)Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” paredz atteikties no valsts amatpersonu deklarācijām, nosakot, ka valsts amatpersona, kura kalendāra gadā ilgāk par trijiem mēnešiem pildījusi valsts amatpersonas pienākumus, par attiecīgo gadu iesniedz mantiskā stāvokļa deklarāciju. Tomēr grozījumos paredzētā 24. panta redakcija nosaka publiskojamo informāciju par valsts amatpersonas ienākumiem un mantisko stāvokli, kur virkne nosaukto informācijas kategoriju netiek norādītas mantiskā stāvokļa deklarācijās, piemēram, amati, ko persona ieņem papildus valsts amatpersonas amatam, visu veidu ienākumi u.t.t. Šī informācija netiek pilnībā fiksēta arī citos pastāvošajos valsts reģistros. Piemēram, tajos nav datu par citu amatu, ko valsts amatpersona ieņem papildus valsts amatpersonas amatam, nosaukumiem, gūtajiem visu veidu ienākumiem, it īpaši, ja tie ir zem sliekšņa, kas noteikts, lai būtu jāiesniedz ienākumu deklarācija.

PROVIDUS iesaka papildināt likumprojekta redakciju ar normu, kas paredz mantiskā stāvokļa deklarācijās, ko iesniedz valsts amatpersonas, papildus norāda arī šī likuma 24. panta trešajā daļā noteikto informāciju, kas nav prasīta parastajās mantiskā stāvokļa deklarācijās.

 

Ar cieņu

Valts Kalniņš
PROVIDUS pētnieks

 


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!