Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi

Ir acīmredzams, ka Latvijas sistēmā iztrūkst individuālās prevencijas posms, kurā notiek sadarbība un atbalsta sniegšana vecākiem – pastāv tikai sods.

2014.gadā veiktā Latvijas bērnu un jauniešu likumpārkāpumu prevencijas sistēmas novērtējumā 88% aptaujāto preventīvā darba organizācijai deva viduvēju vai zemu vērtējumu. Tas saskan ar iepriekš analizētajos pētījumos un politikas dokumentos iekļauto informāciju.

Ir acīmredzams, ka Latvijas sistēmā iztrūkst individuālās prevencijas posms, kurā notiek sadarbība un atbalsta sniegšana vecākiem – pastāv tikai sods. Tai pat laikā prevenciju izprotam tikai kā kampaņu, bet individuālā prevencija nav nedz definēta, nedz ietverta tiesību aktos.

Taču sods nevar iemācīt būt par labiem vecākiem, kā vien būt par sodītiem cilvēkiem. Soda rezultāts var būt pat pretējs – tā arī neizprotot vecāku lomu, sodītie vecāki dusmās var vērsties ar vardarbību pret paša bērniem, domājot, ka bērni ir vainīgi vecāku nedienās.


Plašāki novērtējuma dati un Latvijas rīcībpolitikas analīze pieejama PROVIDUS vadošās pētnieces Ilonas Kronbergas prezentācijā no 2014.gada 3.novembra semināra vecākiem, ko rīkoja biedrība „Latvijas Vecāku forums”.

Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga from Centre for Public Policy PROVIDUS

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

Related articles
6253692926 7f29a1ddc4

Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi 64 Author:Ilona Kronberga, Andrejs Judins, et al

More from this author
Zirgs

Kas ir laime? 1 Author:Ilona Kronberga