Atslēgvārdi:

Vēstures okupētie 26

Četri no pieciem latviešu skolēniem krievvalodīgo iedzīvotāju ietekmi uz Latviju vērtē kā „negatīvu” vai „drīzāk negatīvu”.

Iesaki citiem:

Vēsture šķeļ Latvijas sabiedrību — šis ir izplatīts viedoklis, runājot par attiecībām starp latviešiem un krievvalodīgajiem. Bet vai tiešām izpratnes par vēsturi ir tik nesavienojamas, kā pierasts domāt? Kāda ir saikne starp domstarpībām etnopolitikas jomā un atšķirīgajām vēsturiskajām identitātēm? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, tika veikts pētījums 20.gadsimta vēstures pretrunīgo jautājumu pasniegšana Latvijas skolās un muzejos. Pētījuma mērķis bija pievērsties šiem jautājumiem, balstoties uz jaunās paaudzes - Latvijas skolu vecāko klašu skolēnu — vēstures izpratni un attieksmi pret nozīmīgākajiem aizgājušā gadsimta vēstures jautājumiem. Aptaujā piedalījās četri simti 12.klašu skolēnu no astoņām Latvijas skolām ar latviešu un krievu mācību valodu.


Fakti - uz delnas

Spriežot pēc aptaujas datiem, kopumā 12.klašu skolēnu zināšanu līmenis par Latvijas 20. gadsimta vēstures faktiem ir ļoti dažāds. Ja uz jautājumu par to, kas noticis 1918.gada 18. novembrī, pareizi atbildēja gandrīz visi respondenti, tad dažu citu svarīgu notikumu un personu identificēšana sagādāja grūtības. Piemēram, 1949. gada 25.martu ar Latvijas iedzīvotāju deportācijām saistīja tikai viens no trim skolēniem, toties katrs piektais šo gadu un datumu saistīja ar Jaltas konferenci, bet citi — ar Staļina nāvi, savukārt trešdaļa vispār nespēja atbildēt uz šo jautājumu.

Kas notika 1940. gada 17. jūnijā? Atbildes variantam, ka šajā dienā PSRS karaspēks okupēja Latviju, piekrita trešdaļa respondentu skolās ar krievu mācību valodu, un šis zemais procents, visticamāk, ir saistīts ar iebildumiem pret okupācijas jēdzienu kā tādu. Taču arī latviešu skolās šo atbildi izvēlējās tikai nedaudz vairāk par pusi aptaujāto.

Iespējams, viens no visskumjākajiem rezultātiem aptaujā ir skolēnu atbildes uz jautājumu par Konstantīnu Čaksti — vēsturisku personību, kas varētu kalpot par „morālu līderi”, nešķeļot sabiedrību. Vairums aptaujāto skolēnu atbildēja, ka K. Čakste bija Latvijas PSR Augstākās Padomes priekšsēdētājs vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrs, un tikai viens no pieciem respondentiem viņu saistīja ar pretestības kustību Otrā Pasaules kara laikā.


Atšķirīgās interpretācijas

Ja nav būtisku atšķirību starp latviešu un krievu skolēniem faktu zināšanu līmenī, tad viedokļi par vēsturi atšķiras. Taču šīs atšķirības nav absolūtas un pārsvarā ir saistītas ar jautājumiem, kas skar PSRS ietekmi uz Latviju.

Ja Vācijas karaspēka lomu Latvijā 1941. gadā latviešu un krievu skolēni vērtē atšķirīgi, bet ne pretēji, tad par PSRS karaspēka lomu pastāv nopietnas domstarpības. Kamēr divi no trim latviešu skolēniem atbild, ka PSRS karaspēks 1944./45. gadā Latviju okupēja, tikpat daudz krievu skolēnu uzskata, ka PSRS karaspēks Latviju atbrīvoja, savukārt piektdaļa respondentu abās grupās izvēlējās nosvērtāku pozīciju — gan atbrīvoja, gan okupēja.

Atšķiras arī skats uz jautājumu par vēsturisko atbildību. Būtiskais šeit ir nevis pati pozīcija — jāuzņemas atbildība vai nē — bet tas, vai šī pozīcija tiek attiecināta konsekventi gan uz savu, gan citām grupām. Tā, piemērām, latviešu skolu skolēni atbalsta domu par Krievijas tautas vēsturisko atbildību par padomju represijām un deportācijām — tā uzskata septiņi no desmit respondentiem, toties tikai viens no desmit respondentiem uzskata, ka Latvijas tauta ir vēsturiski atbildīga par ebreju holokaustu Latvijā. Savukārt krievu skolu respondentu atbalsts domai par tautu vēsturisko atbildību kopumā ir zemāks, taču arī šajā grupā ir populārāka doma par „citas”, nevis savas grupas vēsturisko atbildību.

Nepārsteidz atbildes par svētku dienām, kas saistītas ar vēsturi. Ja krievu skolu skolēni 9. maiju viennozīmīgi vērtē pozitīvi, tad latviešu skolās viedokļi dalās puse uz pusi, toties „leģionāru gājieni” 16.martā izraisa diametrāli pretējas reakcijas — 2/3 latviešu to vērtē „pozitīvi vai drīzāk pozitīvi”, kamēr aptuveni 80% krievu skolēnu — „negatīvi vai drīzāk negatīvi”. Taču abas grupas pozitīvi vērtē 18. novembra svinības — Latvijas Republikas dibināšana ir ne tikai nacionālās vēstures stūrakmens, bet arī notikums, uz kuru pozitīvi skatās gan latviešu, gan krievu skolēni.

Kaut arī latviešu skolēni pozitīvāk nekā krievu skolu respondenti novērtēja Latvijas Republikas laikposmu 1918.—1934.gadā un Kārļa Ulmaņa periodu 1934.—1940.gadā. Abās grupās šos periodus vērtēja pārsvarā vai nu pozitīvi vai „gan pozitīvi, gan negatīvi”. Viedokļi būtiski atšķiras tikai attiecībā uz padomju periodu — tas vispopulārākais bija krievu skolās, kamēr latviešu skolēni to pārsvarā vērtēja negatīvi.

Kopumā jāatzīst, ka gan latviešu, gan krievu skolās dominē nedogmātisks skats uz vēsturi — abās grupās vairākums piekrita uzskatam, ka „ir iespējamas vairākas pareizas vēstures notikumu interpretācijas, kas pilnveido viena otru”.


Ne tikai skola

Viens no pētījuma uzdevumiem bija noskaidrot, kā skolēni uztver vēstures mācīšanās procesu skolās. Izrādījās, ka gan latviešu, gan krievu skolās mācību procesā skolēniem vairāk interesē skolotāju paskaidrojumi un ka šie paskaidrojumi pārsvarā sakrīt ar pašu skolēnu viedokļiem un priekšstatiem. Mazāku interesi bauda pamatliteratūra — mācību grāmatas, kuru saturu liela daļa skolēnu — trešdaļa latviešu un puse krievu skolās — uzskata par grūti saprotamu. Turklāt krievu skolās divas trešdaļas aptaujāto mācību grāmatas sauc par tendenciozām. No minētā izriet praktisks ieteikums — vēstures mācību grāmatām ir jāņem vērā lasītāja domas. Attiecībā uz krievu skolēniem tas nozīmē, ka tām ir jāintegrē krievvalodīgo „personiskās vēstures” Latvijas vēstures kontekstā. Iespējams, pozitīvi attieksmi pret mācību procesu ietekmētu tas, ja 12.klasē vēstures mācību grāmatas būtu arī krievu valodā. Vēstures pasniegšana skolās lielāku gandarījumu sniegs visiem, ja arī vēstures programma un mācību grāmata centīsies saprast skolēnu, nevis tikai otrādi.

Aptaujas rezultāti ļauj spriest arī par to, ar kādiem citiem faktoriem ārpus skolas ir saistīti skolēnu uzskati par vēsturi. Vislielākā ietekme ir skolotāju un tuvinieku stāstījumiem, vizuālajiem medijiem — TV, kino, video —, arī grāmatām un muzeju apmeklējumiem, bet mazāka ietekme — presei, radio un internetam. Latviešu skolu skolēni daudz vairāk nekā krievu skolēni ietekmējas no mācību grāmatām un muzeju apmeklējumiem, un tas ir dabisks rezultāts, ņemot vērā krievu skolēnu neuzticēšanos šiem informācijas avotiem.


Etnopolitiskais šķirklis

Toties nopietnas problēmas parādās jautājumos, kas ir saistīti ar mūsdienu etnopolitiskajiem jautājumiem un identitātēm. Tā četri no pieciem latviešu skolēniem kā „negatīvu”, vai „drīzāk negatīvu” vērtēja krievvalodīgo iedzīvotāju ietekmi uz Latviju, savukārt krievu skolēnu atbildes uz šo pašu jautājumu par krievvalodīgo ietekmi bija simetriski pretējas — pozitīvas. Vai šāds rezultāts ir galīgs pierādījums tam, ka vēsture ir visu etnisko domstarpību cēlonis? Drīzāk tas norāda uz tendenci režīmu ļaundarību pārnest uz etnolingvistiskajām grupām. Šī vairs nav vēstures, bet gan tās ar tās interpretācijas un izmantošanas problēma.

Uz vēstures etnopolitisko kontekstu norāda arī atšķirības starp latviešu un krievu skolēnu priekšstatiem par to, kādām ir jābūt attiecībām starp divām etnolingvistiskajām grupām. Vairāk par pusi latviešu skolēnu atbalstīja asimilatīvo „latviskās Latvijas” modeli, kurā „valsts palīdz krievvalodīgajiem pakāpeniski kļūt par latviešiem”, kamēr četri no pieciem krievu skolēniem izvēlējās „multikulturālas Latvijas” modeli, kurā „latvieši un krievvalodīgie nešķeļas pēc tautības principa, bet gan savstarpēji viens otru bagātina, līdzās pastāvot vairākām valodām un kultūrām”. Šo modeli atbalstīja arī trešdaļa latviešu skolēnu. Abās grupās tikai viens no sešiem respondentiem izvēlējās „Latviju ar divām blakus pastāvošām kopienām, kur latvieši satiekas ar latviešiem, krievvalodīgie — ar krievvalodīgajiem, nejaucoties cits cita lietās”.

Arī citi dati norāda uz to, ka tieši pēdējo divdesmit gadu notikumi daudz labāk par vēsturi izskaidro etnolingvistiskās domstarpības. Puse latviešu un divas trešdaļas krievu skolu respondentu atzina, ka, viņuprāt, 2004. gada skolu reforma (bilingvālās izglītības ieviešana mazākumtautību vidusskolās) ir ietekmējusi attiecības starp latviešu un krievvalodīgo sabiedrības daļu. Vēl viens ietekmējošais faktors ir nepilsonība. Kaut arī vairākums krievu skolu skolēnu ir Latvijas pilsoņi, gandrīz visi ir saskārušies ar pilsonības jautājumu ģimenē — tikai vienam no desmit aptaujātajiem abi vecāki pēc 1990. g. automātiski saņēma pilsonību. Svarīgu lomu spēlē arī sociālekonomiskie faktori — krievu skolu skolēniem ir vērojami negatīvāks skats uz sociālekonomiskajām pārmaiņām Latvijā kopš 1990. gada gan attiecībā uz viņu ģimeni, gan uz valsti kopumā.

Pētījuma rezultāti parāda, ka latviešu un krievu skolu skolēnu faktu zināšanas par Latvijas vēsturi ir līdzīgas, kamēr novērtējumi krasi atšķiras tikai atsevišķos aspektos. Abu grupu priekšstatos par Latvijas vēsturi ir vairāki aspekti, kas var vienot krievu un latviešu skolēnus, turklāt skolēni spēj akceptēt atšķirīgus vēsturiskos skatījumus. Apgalvojums, ka „vēsture šķeļ Latvijas sabiedrību”, ir patiess tikai tādā ziņā, ka domstarpības par vēsturi negatīvi ietekmē jau tā sašķeltu sabiedrību.

Taču ko darīt ar reāli pastāvošajām domstarpībām? Mēģinājumi „lauzt” vēsturiskās identitātes un vienādot uzskatus var būt tikai kontrproduktīvi. Nav traģēdija, ja jaunā paaudze par 20.gadsimta vēsturi nedomā vienādi, taču būtu jācenšas par to domāt kopā. Tas gan būs iespējams tikai tad, kad vēsture vairs nebūs bruģakmens, ar ko mētājas politiskajos kautiņos.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (26) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Alfredz - ar mīlestību pret visiem 04.03.2009 14:45
Lasot par šīm tēmām kļūst nelabi. Jums ne? Manuprāt viss ir diezgan skaidrs un vienkāršs, tikai izsakoties par to zinātniskā valodā, viss tiek samudžināts. Proti, tiek 'palaists dūmu piesegs" procesam - rusifikācijas turpinājumam [kam ir 1000 gadīga vēsture] un izmisīgai latviešu cīņai pret to. Papētiet uzmanīgi vienu atsevišķu laika posmu - 1937 - 1991: 1.posms (37-40) - tiek gatavots iebrukums latviešu apdzīvotajā - Maskavijas iekārotajā teritorijā - izkauti etniskie latvieši Krievijas teritorijā, noslēgā vienošanās ar ģermāņiem, izdarīts spiediens uz LV valsti, uzpirktas LV amatpersonas, iespiestas karabāzes; 40-53 - masveidīga fiziska etnosa iznīcināšana, pirmkārt vērsta pret tās pasionāriem; 53 - 70 etnosa identitātes degradācija; 70 - 91 - strauja kolonizācija. Visu to pavada vēstures viltošana. Tagad galvenais: Vai esiet kaut ko dzirdējuši par Baltu apdzīvotajām vietām Maskavas apkārtnē? Kas tad notika šajā teritorijā toreiz ja par to nav nekādu vēstures liecību [it kā]? Noritēja 100% identisks process tam, ko aprakstīju. Vēl tikai kādi nieka 100 gadi, un tā turpinoties, tikai vēsturnieki debatēs, vai DaugAVAS teritorijā tādi latvieši ir dzīvojuši vai nav - tāpāt kā MaskAVAS. Tieši tāpēc un tikai tāpēc Maskavijai ir tik svarīgi pārrakstīt vēsturi un uzturēt savus melus. TIkai jāpaciešas un notiks tāpat, kā piemērām ar Ingermanlandi (Jūs ziniet kur tāda bija?).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 04.03.2009 13:13
>>> Комментарий не к месту, русский или русскоязычный. Скажите прямо, что вы ненавидите людей, которые живут в Латвии и говорят по-русски. Это будет честнее.
=====
Меня не интересует, как кто говорит у себя дома. Тем более, что многие из русских, хорошо общаются и по-латышски - иностранный акцент не помеха, главное, чтобы человек не искал слов и мог выразится по-латышски свободно. Но пока у нас еще есть "люди с особыми нуждами" ;)) Думайте и решайте сами, как Вы хотите, чтобы к Вам относились.

И я тут обсудил не вопросы ненависти к кому-либо, а всего лишь правомерность использования собирательного понятия "русскоязычный". В особенности там, где о языке речи нет вообще - в опросе, где надо определить, как события 20-го века повлияли на отношене абстрактных латышей к еще более абстрактным "русскоязычным" и наоборот (авторы как бы позабыли, что люди даже одного народа воевали на противоположных фронтах, имеют разный имиграционный статус, и.т.п.). Кажется, что авторы данного "исследования" настаивают на халатности в мышлении и использовании понятий. И попытались своим опросом навязать этот перепутанный "дискурс" школьникам разных школ.
>>> Чем больше будет русских танков вообще и в ближнем зарубежье - в том числе в Грузии - в частности, тем меньше такие, как вы, будут действовать против русских как своей демагогией, так и своим законотворчеством.

Никто не станет больше уважать русских из-за танков России в соседних странах. (Может это несправедливо, но каждый раз, когда Израиль нападает на кого-нибудь, в окна синагог разных стран летают камни... Зачем пытаться это проверять в случае России и русским диаспоры?) Кажется, Вы не осознали чем может обернуться Российская военная агрессия и сопровождающие этнические чистки, если их кому-то удастся спровоцировать в Латвии. Напрасно надеяться, что русских Латвии последствия такого конфликта обойдут стороной.

>>> Да никаких у меня нет коллективных интересов, меня интересуют мои конкретные проблемы. И в русских танках в Грузии заинтересован каждый из нас конкретно и лично. ... Почему Вы еще не покинули Латвию? Вы нам, русским, здесь мешаете.

Вот Вам несколько примеров коллективных интересов - прочтите, пожалуйста, свои собственные комментарии! :)
Ценю Вашу честность, что вы сказали, что Вы русский (а не просто абстрактный "русскоязычный). Но какие это другие русские Вас уполномочили заявлять, кто и зачем им мешает? Я не понимаю даже, чем я помешал Вам лично.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Человек - 24.02.2009 22:53 04.03.2009 00:36
"Kolektīvas intereses piemīt visdažādākajām ļaužu kopām"

- Да никаких у меня нет коллективных интересов, меня интересуют мои конкретные проблемы.

И в русских танках в Грузии заинтересован каждый из нас конкретно и лично.

Чем больше будет русских танков вообще и в ближнем зарубежье - в том числе в Грузии - в частности, тем меньше такие, как вы, будут действовать против русских как своей демагогией, так и своим законотворчеством.

Почему Вы еще не покинули Латвию?

Вы нам, русским, здесь мешаете.

Велкам!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Человек - Aleksis 04.03.2009 00:31
Комментарий не к месту, русский или русскоязычный. Скажите прямо, что вы ненавидите людей, которые живут в Латвии и говорят по-русски. Это будет честнее.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jaņdžs 25.02.2009 10:31
Pazīstu kādu Latvijas pilsoni, kurš desmit gadu vecumā izbrauca no Latvijas, nodzīvoja ārzemēs piecdesmit gadus, tagad atkal dzīvo Latvijā piecpadsmit gadus (tātad kopā dzīvojis Latvijā divdesmit piecus gadus). Pilsonis ar savējiem sarunājās latviešu valodā, bet lielāko tiesu atsakās lietot latviešu valodu publiskā telpā, jo latviešu valodnieki un akadēmiķi visumā viņā iedzinuši kaunu, ka, re, kad viņš lieto savu valodu, kāds aiz muguras sauc: "Kļūda, kļūda, kļūda!" Savā ziņā šis cilvēks jūtas labāk starp "krievvalodīgiem".

Ko diskutēt par skolēnu zināšanām par vēsturi, ja dzīvojam ģērbušies bruņu žaketēs, esam ieslēgušies izolātorā, un politikāņi radījuši tādu ekonomisku situāciju, ka mums zem izolatora durtiņām divreiz dienā iestumj šķīvi ūdeni un šķēli maizi?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 24.02.2009 22:53
Sakiet, lūdzu, vai Jūs principā neatzīstāt kolektīvu interešu pastāvēšanu? Citādi nevar saprast Jūsu pretestību jēdziena krievvalodīgais lietošanai.
======

Un sākas viss no gala... :)

Kolektīvas intereses piemīt visdažādākajām ļaužu kopām. Piemēram lielveikala Stockmann pircēju kartes īpašniekiem ir kolektīva interese - lai par šo karti būtu iespējami daudz dažādu atlaižu. Tiem, kuri labprāt lieto krievu valodu var būt vēl vairāk visādu kolektīvu interešu. Apkopojošam jēdzienam "krievvalodīgais" nebūtu nekādas vainas, ja tas netiktu tik bieži izmantots politiskās spekulācijās (t.sk. Krievijas politiķu izteikumos par to, kas ir "tautieši" Latvijā un citās ārvalstīs).

Ņemot vērā to, ka Krievija pirms pusgada ieveda Gruzijā tankus (laikam jau arī gribēja atbalstīt kaut kādus "krievvalodīgos" un pēc tam pat atzina marionešu režīmus), man šādas politiskas spekulācijas nevar būt pieņemamas. Tad jau labāk runāt atklātu valodu - kuri te ir Latvijas krievi, ukraiņi, poļi, baltkrievi (kuri sevi identificē kā Latvijā dzīvojošas mazākumtautības), un kuri simpatizē Krievijai. Duļķainā ūdenī, protams, ir vieglāk zvejot - bet kādēļ mums saduļķot pašiem savu domāšanu? Citādi mums te tāpat kā Gruzijā uzradīsies kaut kādi mistiski ļaudis, kuri reizēm saucas "osetīni", reizēm "krievvalodīgie", sarunājas krievu valodā, dzīvo vienā valstī, bet iegūst otras valsts pilsonību, šauj un nodarbojas ar etniskajām tīrīšanām. Tādus vajag savlaicīgi identificēt - nevis ļaut viņiem slēpties aiz neko nepasakoša apzīmējuma "krievvalodīgie". Ja kas vēlas, Latvijas dokumentos tautību var norādīt - bet tādas tautības "krievvalodīgais" droši vien nav un nebūs.

Un pārlasiet, lūdzu, rūpīgāk abus šajā diskusijā minētos aptaujas jautājumus, kur minēti "krievvalodīgie". Tur nekur nav minētas kolektīvas intereses (nekādi valodas lietošanas aspekti tur pat nav pieminēti). Abos šajos jautājumos mēģināts "krievvalodīgos" iztēlot par kaut kādu grupu, pret kuru VISU KOPUMĀ jānosaka sava attieksme (atkarībā no 20.gs. vēstures vērtējuma), par grupu, kurai vajag/nevajag "palīdzēt pakāpeniski kļūt par latviešiem". Tā ir murgaina attieksme. Nav nekādas jēgas 20.gs. vēstures kontekstā bāzt vienā maisā NKVD vai sarkanarmijas okupantus no vienas puses un staļinisko represiju upurus no otras puses. Pat ja kaut kādā agregācijā viņi abi izrādītos "krievvalodīgie".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

instrumentalis - Aleksis 24.02.2009 18:53
Krievu valodas nesēji Latvijā, ir visnotaļ atšķirīgi cilvēki - tikai ļoti paviršā pētījumā viņus visus var sabāzt vienā maisā. ...

Сказка про белого бычка...

Sakiet, lūdzu, vai Jūs principā neatzīstāt kolektīvu interešu pastāvēšanu? Citādi nevar saprast Jūsu pretestību jēdziena krievvalodīgais lietošanai.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 23.02.2009 16:38
>>> Es Jūsu variantu D uzskatu par autora variantu A. Jūsējā modelī nav nekā jaunā. Tas ir klasiskais nācijvalsts un liberālās demokrātijas modelis, kas tika realizēts virknē Eiropas valstu 19.gadsimtā. Mēs dzīvojām 21.gadsimtā. Mēs dzīvojam Latvijā, nevis Francijā vai ASV.
====
Gluži tas pats tas nav - masveidīga, pilnīga asimilācija pasaulē īstenojas tikai pie īpašiem nosacījumiem, kurpretī nācijvalstis (ar stabilām minoritātēm) ir Eiropā visai izplatīts modelis. Šinī ziņā ASV raksturīgās straujās asimilācijas tendences citās valstīs parasti nav novērojamas, jo uz ASV kopš seniem laikiem brauc daudzi cilvēki, kuri grib iespējami ātri iekļauties mītnes zemes civilizācijā. Sk. Jerry Z.Muller "Us and Them" (http://www.foreignaffairs.org/20080301faessay87203/jerry-z-m... ) par Eiropas un ASV ļoti atšķirīgo pieredzi attiecībā par etnisko nacionālismu. Savukārt dažā labā Eiropas valstī ebreji un čigāni (un arī daudzas citas minoritātes) dzīvo jau 500 un vairāk gadus - un nav būtiski asimilējušies.


>>> Kādēļ Jūsu daudzinātais "Latgales krievs" nevar būt krievvalodīgais? Tādēļ, ka nav atbraucis pēc 1940.gada?=====
Krievu valodas nesēji Latvijā, ir visnotaļ atšķirīgi cilvēki - tikai ļoti paviršā pētījumā viņus visus var sabāzt vienā maisā. Runājot par Latgales vecticībniekiem - tā ir diezgan konkrēta ļaužu kopiena. Tāpat arī krieviski runājošie ebreji; krieviski runājoši tatāri un daudzas citas grupas. Šo atsevišķo kopienu gadījumā ir jēga runāt par (katrai kopienai atšķirīgu) attieksmi pret 20.gs. vēsturi, kultūru bagātināšanos, utml.

Savukārt manis pieminētie atvaļinātie PSRS militāristi un viņu ģimenes locekļi nav vis "otršķirīgi" (kā indivīdi viņi varbūt ir labi cilvēki), bet vienkārši daudzi no viņiem pagaidām neatrodas savā īstajā vietā. Citu valstu karavīri parasti ir patrioti un cenšas pensijas gadus pavadīt dzimtenē, bet tie, kuri piedzimuši Krievijā, nezkāpēc nesteidzas atpakaļ uz savu zemi. Latvijā savulaik netika pareizi atrisināts PSRS virsnieku (kuri nav LR pilsoņi) repatriācijas jautājums. Okupācijas sekas ir jānovērš - lai tauta sajustu, ka konkrētā vēstures lappuse ir tikusi pāršķirta.

Ja reiz aptaujā uzdod jautājumus par 20.gs. vēsturi un attieksmi pret dažādām etniskām grupām, tad IR BŪTISKI, kura kopiena kādā veidā ir nonācis šeit Latvijā - jo tas kardināli maina attieksmi. Kuri ir piedzimuši šeit Latvijā (un kuru vecāki un vecvecāki te ir dzimuši), bet kuri ir pirmoreiz uz Latviju atbraukuši kopā ar PSRS okupācijas karaspēku 1945.gadā.

>>> Tas ir klasiskais nācijvalsts un liberālās demokrātijas modelis, kas tika realizēts virknē Eiropas valstu 19.gadsimtā. Mēs dzīvojām 21.gadsimtā. Mēs dzīvojam Latvijā, nevis Francijā vai ASV.=====
Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Nācijvalstis labi kalpoja līdz šim un kalpos arī turpmāk. Nav īpaši saturīgs arguments, ka mēs dzīvojam 21.gadsimtā un tādēļ mums to nevajag. Arī Dīzeļa dzinējs tika izgudrots 19.gadsimtā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

instrumentalis 23.02.2009 14:40
" Kur Jūs mūsdienu Eiropā esat redzējuši valsti ar "divām blakus pastāvošām kopienām, kur vieni satiekas ar vieniem, otri - ar otriem, neiejaucoties cits cita lietās"? "

Saka, ka kaut kas līdzīgs bijis Kosovā pirms 1999.gada (protams, ja serbu daiļliteratūra nemelo).

Es Jūsu variantu D uzskatu par autora variantu A. Jūsējā modelī nav nekā jaunā. Tas ir klasiskais nācijvalsts un liberālās demokrātijas modelis, kas tika realizēts virknē Eiropas valstu 19.gadsimtā. Mēs dzīvojām 21.gadsimtā. Mēs dzīvojam Latvijā, nevis Francijā vai ASV.

"Pirmšķirīgi" un "otršķirīgi" cilvēki nekur manos tekstos neparādās."

Kādēļ Jūsu daudzinātais "Latgales krievs" nevar būt krievvalodīgais? Tādēļ, ka nav atbraucis pēc 1940.gada?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 23.02.2009 07:49
>>> Varbūt atbilde uz Jūsu šaubām ir ļoti vienkārša: jautājumi pārkāpj Jūsu sev uzliktos ideoloģiskos rāmjus, un tieši tādēļ Jūs tos neizprotiet.
=====
Par to, kam ir ideoloģiskie rāmji, šeit domas var dalīties. Manuprāt, aptaujas autors centies izvirzīt trīs visai dīvainus atbilžu variantus par etnopolitiku (asimilācijas modeli, geto modeli un multikulturālisma modeli). Nav slikti, lai noskaidrotu, kura veida ilūzijas ir raksturīgas mūsdienu jaunatnei, bet tam ir maz sakara ar etnopolitikas realitāti. Kur Jūs mūsdienu Eiropā esat redzējuši valsti ar "divām blakus pastāvošām kopienām, kur vieni satiekas ar vieniem, otri - ar otriem, neiejaucoties cits cita lietās"? Arī abi pārējie modeļi nekam vēsturē īsti neatbilst.

>>> Ja Jūs daliet cilvēkus "pirmšķīrīgos" un "otršķīrīgos", tad ir grūti saprast, kādēļ uzpeld kaut kādi jēdzieni, kas to apvieno.
=====
"Pirmšķirīgi" un "otršķirīgi" cilvēki nekur manos tekstos neparādās - tās šoreiz ir Jūsu idejas. Ja es rakstu, ka parasti valstī dominē viena etniskā grupa un šīs grupas valoda - tas ir pieredzes vispārinājums, kuru, protams, var diskutēt. Piemēram, pašlaik Vācijā dominē vācieši un vācu valoda, nevis, teiksim, turki un turku valoda. Mani iebildumi pret šo aptauju ir visai konkrēti - attiecas uz 2 jautājumu formulējumiem. Ja vēlaties, varam tos apspriest, neizdarot pārsteidzīgus secinājumus par to, kā es dalu vai nedalu cilvēkus.

Par valodas lietojumu:
"Ja Jūs daliet..." - labāk rakstīt "Ja Jūs dalāt...". Nosacījuma palīgteikumos jālieto īstenības izteiksme (изъявителное наклонение) nevis pavēles izteiksme (повелительное наклонение).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

instrumentalis - Aleksis 23.02.2009 04:20
Varbūt atbilde uz Jūsu šaubām ir ļoti vienkārša: jautājumi pārkāpj Jūsu sev uzliktos ideoloģiskos rāmjus, un tieši tādēļ Jūs tos neizprotiet. Ja Jūs daliet cilvēkus "pirmšķīrīgos" un "otršķīrīgos", tad ir grūti saprast, kādēļ uzpeld kaut kādi jēdzieni, kas to apvieno.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 22.02.2009 00:35
Ir vēl arī citi aptaujas jautājumi, kuri vairāk vēsta par aptaujas taisītāju uzskatiem nekā par skolēniem, kuri apvilka atbilžu variantus. Piemērs: "Tiek izvirzītas dažādas vīzijas par to, kādām ir jābūt attiecībām starp dažādām tautībām, valodām un kultūrām Latvijā. Kurš no zemāk minētajiem variantiem ir pieņemams tieši Jums?" Atbilžu varianti
(A) "Latviska Latvija, kurā valsts palīdz krievvalodīgajiem pakāpeniski kļūt par latviešiem"
(B) "Latvija ar divām blakus pastāvošām kopienām, kur latvieši satiekas ar latviešiem, krievvalodīgie - ar krievvalodīgajiem, neiejaucoties cits cita lietās"
(C) "Multikulturāla Latvija, kur latvieši un krievvalodīgie nešķeļas pēc tautības principa un savstarpēji viens otru bagātina".

Ignorējam neveikli lietoto vārdu "nešķeļas" ("do not intersect"? "не пересекаются"?) - divas ģeometriskas figūras vai divas kopas var "nešķelties" - man ir grūti vizualizēt "latviešus un krievvalodīgos, kas nešķeļas", pat ja es saprastu, kas te atkal domāts ar "krievvalodīgajiem".

Aptaujas autoriem acīmredzot bija zināmas divas shēmas - asimilācijas jeb kausējamā katla shēma (A) un "multikulturālas Latvijas" shēma (C). Skata pēc pielikts vēl arī gluži nereālistiska "divu kopienu geto" shēma (B). Apskaužu cilvēkus, kuriem viss ir skaidrs par etnopolitiskās attīstības shēmām (un kuri jūtas spējīgi uzzināt, kā pētījuma autors pats saka - "priekšstatus par to, kādām IR JĀBŪT attiecībām starp divām etnolingvistiskajām grupām". (mans izcēlums- sk. pētījuma PDF faila 19.lpp.). Varbūt padomju laikos šāda skaidrība par to kā kaut kam "IR JĀBŪT" bija iespējama - toreiz, piemēram, visi zināja, ka krievu valodu padomju tauta ir brīvprātīgi izvēlējusies par starpnacionālās saziņas līdzekli.

Reālā dzīve nesakrīt ne ar vienu no šīm shēmām: Asimilācija ir konkrētu cilvēku izvēle (turklāt var notikt jebkurā virzienā - ir gan pārkrievoti latviešu izcelsmes cilvēki, gan otrādi). Čigāni, Latgales krievi un daži citi te dzīvo jau vairākus gadsimtus un asimilācija viņu kopienas nav iznīcinājusi. Multikulturālisms kā valsts etniskā ideoloģija ir iespējams dažos īpatnējos gadījumos (Kanādā, piemēram), bet citur (t.sk. lielajā vairumā Eiropas valstu) skaidri dominē viena tauta un nekas šajā ziņā nemainīsies. Kaut kāda kultūru bagātināšanās tagad notiek starp jebko un jebko (un ģeogrāfiskajam tuvumam vairs nav lielas nozīmes, ja reiz Latvijā var mācīties reiki un karatē) - tikai jāatceras, ka cilvēkam ļoti labi jāpārzina sava kultūra, lai viņš kādu varētu bagātināt :)

Tādēļ man vistuvākā būtu ceturtā vīzija, kura neiekļaujas pētījuma autoru shēmā:
(D) Valstī joprojām saglabājas kaut kādas vienas etniskās grupas politiskais pārsvars; publiskajā sfērā nostiprinās attiecīgās etniskās grupas valoda. Citas etniskās grupas neizzūd, turpina saziņā ģimenes un draugu lokā lietot savu valodu un nekad pilnībā neasimilējas - to attiecības ar valsts varu ir atšķirīgas. Dažas no tām tomēr var būtiski samazināties vēsturisku kataklizmu un etnisko tīrīšanu rezultātā, savukārt citas - imigrācijas rezultātā pieaugt..

Latvijā visus pēdējos 200 gadus ir bijis spēkā kaut kāds modeļa (D) variants. Ir mainījusies valdošā tauta (līdz 1883.g. vācu, pēc rusifikācijas kampaņas sākuma - krievu, 1.p.k. laikā uz īsu brīdi atkal vācu, tad latviešu (sākotnēji līdz ar latgaliešu un abām "vietējām" valodām - vācu un krievu), kopš 1934.g. tikai latviešu, tad atkal us īsu brīdi vācu, tad krievu, un kopš Trešās Atmodas un jaunā valodu likuma - atkal latviešu. Un vēsturisko katastrofu un etnisko tīrīšanu rezultātā Latvijā notikušas dažādas etniskās izmaiņas. 1939.g. lielā mērā repatriējās vācu kopiena (savukārt ebreju kopiena pēc holokausta nomainījās - un vairums vairs nav jidiša/vācu runātāji, bet gan tie paši mistiskie "krievvalodīgie"); turklāt ir sabraukuši vēl dažādi citi PSRS laiku imigranti. Pasaule mainās un vēsture vēl nav beigusies. "Multikulturālisms" par laimi jau ir izgāzies - interesanti palasīt kā holandiešu multi-kulti publicists Ian Buruma laipo, lai no savas bankrotējušās mācības viedokļa skaidrotu Teo van Goga slepkavību...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

instrumentalis 20.02.2009 19:45
Iespējams, jautājumi ir tādi, tādēļ, ka mūsdienu Latvijā valoda ir nozīmīgā politizēta sabiedrības šķirtne un ar to ir saistīti zināmi etniskie stereotipi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 20.02.2009 18:54
Cilvēkiem, kurus vieno krievu valodas lietošana, droši vien vajadzīgs neitrāls apzīmējums. Varbūt jālieto eifēmisms "rusofoni" (tāpat kā ir "anglofoni"). Pārāk daudz bijis manipulāciju par tēmu "krievvalodīgo cilvēktiesību pārkāpumi", utml. Līdzīgi pirmskara antisemīti līdz nepazīšanai nolietoja un sagrozīja līdz tam neitrālo apzīmējumu "žīds" - turklāt tā, ka dažiem to vēl šobrīd negribas šo vārdu dzirdēt. Ļoti varbūt, ka citiem mūsu līdzpilsoņiem nav nekādas alerģijas pret jēdzienu "krievvalodīgie", un manas iebildes ir tīri subjektīvas.

Objektīva problēma toties ir aptaujas jautājums. Ja reiz krievvalodīgie ir tik dažādi (un ievērojama daļa nav nekādi krievi; un atšķiras arī pēc Latvijas pilsonības, citu valodu zināšanām, imigrācijas statusa un citām pazīmēm), tad kāda jēga uzdot aptaujās jautājumus par 20.gs. vēstures iespaidu uz attieksmi pret viņiem VISIEM? Tā man šķiet ir metodoloģiska kļūda. 20.gs. vēstures tēmas uzpeld ne jau tad, kad kāds cilvēks ģimenē lieto krievu valodu - tam nav īpaši sakara.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

instrumentalis 20.02.2009 18:20
Nu jā, vēl ir arī uz šīs pasaules no Krievijas repatriējušies (etniskie) latvieši un (etniskie)latvieši ar krievu kā dzimto valodu :). Tā kā es piedāvāju labu ilustrāciju tam, par ko es pats runāju:). Bet galvenās ir divas dimensijas: grupēšanās un grupēšana.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

instrumentalis 20.02.2009 18:01
Manuprāt, krievvalodīgie--ir tie nelatvieši, kuriem krievu valoda ir dzimtā un kuri to uzskata par svarīgu vai arī noteicošu savas identitātes sastāvdaļu. Jā, aizmirsu, ka arī jēdzienu "latvieši" lieto dažādās nozīmēs. Ja jūs nevienu krievvalodīgo nezināt, tas nenozīmē, ka jums nav priekšstata par viņiem. Jums tas noteikti ir, tādēļ jūsu jautājumi ir vismaz dīviani. Piemēram, ja es neapguvu fiziku, bet ja man prasīs vai manā dzīves pieredze ietekmē manus uzskatus par fiziku, es spēšu formulēt atbildi. Tas pats attiecas uz fizikas ietekmi uz manu mācību procesu. Ņemiet vērā, ka man var būt visai aptuvens priekšstāts par fiziku. Es to varu jaukt ar ķīmiju vai vēl kaut ko. Iespējams, ka es vispār neapmeklēju fizikas stundas, bet klases biedri mēdza stāstīt, kā savienojas atomi un kas no tā sanāk. Tas pats ar vēstures faktu zināšanām un krievvalodīgiem/latviešiem. Ja Jūs prasāt par krievvalodīgiem latviešiem, tad Jūs sagaidāt, ka Jums pateiks to, ko doma par tiem, ko neiekļauj jēdzienā "latvietis" (="savējais" un te jāņem vērā, ka daļu "nesavējo" var iekļaut "savējo" kategorijā) un krievvalodīgo gadījumā ir tas pats. Jūs saņemat priekšstātu par "citiem". Un varāt spriest vai no "citiem" baidās vai vienkārši pieņem citādo, kā parasto dzīves parādību. Vismaz man tā šķiet.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Lindai 20.02.2009 16:14
Linda: Aleksi, bet tad kā lai korekti pētījumā nosauc tos, kas runā krievu valodā, bet ir ne tikai krievi, bet arī lietuvieši/baltkrievi/ukraiņi/poļi? Viņus par krieviem nosaukt nav korekti, kā rezultārtā jautājums, kas tagad skan "Jūsu attieksme pret krievvalodīgajiem", Jūsu piedāvātajā gadījumā kļūtu aptuveni šāds: "Jūsu attieksme pret krieviem, poļiem, baltkrieviem, ukraiņiem un citiem, kas runā krievu valodā".
===========
Protams, protams Bet ar šo aprakstošo raksturojumu (ka "krievvalodīgie" - tie esot "krievi, poļi, baltkrievi, ukraiņi un citi, kas runā krievu valodā" pēc vajadzības) mēs neesam noskaidrojuši, kas tie "krievvalodīgie" ir pēc būtības, lai vispār būtu jēga runāt par mūsu attieksmi pret viņiem kā pret kaut ko vienotu. (Platona dialogā "Valsts" sarunas dalībnieki mēģina noskaidrot kas ir "taisnīgums", un min piemērus - kas ir taisnīgums visvisādās konkrētās situācijās. Līdzkamēr Sokrats viņiem pasaka, ka ar šādu paskaidrojumu, ka taisnīgums var būt reizēm A, reizēm B un reizēm C, mēs neesam ne drusciņas pietuvojušies sapratnei par taisnīgumu kā tādu).

Un tad, ja man saka, ka krievvalodīgie - viņi reizēm izpaužas kā vecticībnieki no Slutišķu sādžas, reizēm tie ir tūristi no Izraēlas, reizēm demobilizētu PSRS armijas virsnieku ģimenes locekļi, reizēm krievu skolu aizsardzības štāba aktīvisti, reizēm - bērni, kas uzauguši jauktās ģimenēs un krieviski sazinās ar kādu no vecvecākiem, reizēm poļu katoļticīgie un reizēm baltkrievu uniāti... Un tad man jautā - vai 20.gs. vēsture iespaido manu attieksmi pret viņiem visiem uzreiz? Izklausās jocīgi.

Savukārt ja kāds apgalvo, ka viņš identificē sevi galvenokārt kā "krievvalodīgais", tad tas jau daiļrunīgi liecina par to, ka viņa smadzenes visticamāk izskalotas "proletāriskā internacionālisma" garā. Šajā šaurajā nozīmē "krievvalodīgie" ir nevis valodas lietotāju grupa vai tauta, bet diagnoze. Tāpat kā O.Vācietis nesaprata tos "kam patīk pļāpāt par lielo un par mazo dzimteni". Tieši par tiem cilvēkiem, kuriem ir sajukums par to, kur ir viņa dzimtene, kas ir viņa tautība - tāds cilvēks neciena pats sevi.

====================

Mēģināsim saprast, kas pētījumā ir noticis ar šo te "krievvalodīgo" aptaujas jautājumu: "Tiek pausts viedoklis, ka 20.gs. vēsture ietekmē latviešu attieksmi pret krievvalodīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, un otrādi. Ja esat latvietis/-e, cik lielā mērā Jūsu zināšanas un viedokļi par Latvijas 20.gs. vēsturi ietekmē tieši Jūsu attieksmi pret krievvalodīgajiem Latvijas iedzīvotājiem? Ja esat krievvalodīgs/-a Latvijas iedzīvotājs/-a, cik lielā mērā Jūsu zināšanas un viedokļi par Latvijas 20.gs. vēsturi ietekmē tieši Jūsu attieksmi pret latviešiem?"

Pētījumā ir minēts šāds atbilžu sadalījums (latviešu/krievu skolas):
(a) Ļoti ietekmē (17.4% / 15.0%)
(b) Nedaudz ietekmē (43.5% / 30.6%)
(c) Gandrīz neietekmē (22.7% / 29.0%)
(d) Pavisam neietekmē (15.5% / 23.3%)
(e) Grūti pateikt (1.0% / 2.1%)

Uzzīmējot šīs atbildes histogrammas veidā, būs redzams kaut kas līdzīgs varbūtību "normālajam sadalījumam" (līknes maksimums ir kaut kur vidū - "nedaudz ietekmē" un "gandrīz neietekmē"), savukārt abas galējības ("ļoti ietekmē" un "pavisam neietekmē") ir apmēram divreiz retāk sastopamas nekā vidējās vērtības. Mana hipotēze ir tāda, ka ievērojama daļa respondentu šo veselu rindkopu garo jautājumu nav sapratuši vai arī nav bijuši pārliecināti par savas atbildes pareizību. Ir arī aizdomīgi maz tādu, kuri saka "Grūti pateikt" - tādēļ izsaku minējumu, ka izplatīta tendence aptaujā atbildot uz šo jautājumu bija apvilkt kaut ko pa vidu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Cron - Efraims 20.02.2009 15:13
"...ko nu par to".

Iepējams.

Bet tad sāksim ar to, ka (1) demontēsim Uzvaras pieminekli, jo tas nemitīgi atgādina pagātni (2) visi nepilsoņi pārttrauks gausties par "apbižošanu" un "apspiešanu", j obūs sapratuši kādēļ lietas notiek tā kā tās notiek, un no kurienes tam kājas aug (3) visi nelatvieši beidzot reizi nu jau drīz 100 gados tomēr iemācās latviesu valodu.

Nu, tad jau arī varētu par to pārstāt runāt, jo tad vairs tas tiešām nebūtu aktuāli.

Taču pašreiz krievvalodīgo politikāņu un Krievijas vēstnieka runas atgādina situāciju, kad kāds, kas tev ir atņēmis naudas maku, uz lūgumu to atdot atbild, ko "nu tu te lecies. nerunāsim par pagātni, tas tik bojā attiecības. izliksimies, ka nekas nav noticis un sāksim visu no baltas lapas"

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Propaganda 20.02.2009 15:07
Krievijas propaganda, stāstot par “fašistiem” Latvijā, demonstrē Baigā gada upurus.

Video fragments, kurā tiek atmaskoti sagrozījumi, izdomājumi un falsifikācijas trīs visspilgtākajās epizodēs no Krievijas armijas TV kanāla “Zvezda” sižeta “Vēstures stundas latviešu gaumē. Fašistu meklējumi”, kurā, tai skaitā, 1941. g. vasarā Rīgas Centrālcietuma pagalmā un Baltezerā atraktie padomju čekistu upuri tiek uzdoti par Salaspils koncentrācijas nometnes ieslodzītajiem:
http://www.youtube.com/watch?v=w_3Vn7sI8dQ

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Efraims 20.02.2009 11:07
Holokausta teema skel vaacu un ebreju sabiedriibas.
Taapeec labaak par to nerunaat.
Vajag atrast veestures norises, kas vieno - piemeeram, Heijerdaala brauciens ar RA, utml. Luuk, par to vajag runaat!
A Holokausts, okupaacija, utt - tas viss tikai skel. Taapeec ko nu par to...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

par pētījumu 20.02.2009 00:47
Žēl, ka kopsavilkumā nav attēloti marģinālu grupu viedokļi (minoritāšu latviešu skolās un latviešu minoritāšu skolās). Jautājumu formulējumos tie ir it kā pieteikti. Tas būtu ļoti interesanti.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

V.S. 19.02.2009 22:01
Fantastiski, kurš gan būtu iedomājies, ka pētījuma rezultāti būs šādi?! Laikam jau veselais saprāts nav tik "zinātnisks", lai tā darbības rezultāti būtu pieņemami, ir obligāti jāveic pētījumi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

autoram 19.02.2009 15:36
Ir pilnīgi vienalaga ko rāda šīs aptaujas vai pētījumi par vēstures izpratni - patiesība ir pavisam vienkārša - okupantu masa ir un paliks latviešiem mentāli sveša un kulturāli nepieņemama arī sadzīviskā līmenī. Daudznacionālajās valstīs cilvēki labprātīgi sašķirojas dzīves areālos ar sev līdzigajiem un tā visiem ir ērtāk, diemžēl Latvijā latviešiem joprojām ir jācieš no piespiedu samaisīšanas ar sev nepieņemamiem līdzcilvēkiem. Brauciet vienreiz taču prom, mēs jūs negribam.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

linda. 19.02.2009 11:44
Aleksi, bet tad kā lai korekti pētījumā nosauc tos, kas runā krievu valodā, bet ir ne tikai krievi, bet arī lietuvieši/baltkrievi/ukraiņi/poļi? Viņus par krieviem nosaukt nav korekti, kā rezultārtā jautājums, kas tagad skan "Jūsu attieksme pret krievvalodīgajiem", Jūsu piedāvātajā gadījumā kļūtu aptuveni šāds: "Jūsu attieksme pret krieviem, poļiem, baltkrieviem, ukraiņiem un citiem, kas runā krievu valodā"

vārdā krievs nav nekā piedauziga vai nepolitkorekta, bet ne visi, kas Latvijā runā krieviski, ir krievi.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

maija 19.02.2009 00:48
Viktor, un ko vēstures skolotāji par to saka??

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 17.02.2009 22:43
Par vēsturisko faktu zināšanām aptauja, protams, ir interesanta un vērtīga. Toties sadaļā "Vēsture un etnopolitika" parādās daži galīgi dīvaini jautājumi:

Anketas jautājums:
Tiek pausts viedoklis, ka 20.gs. vēsture ietekmē latviešu attieksmi pret krievvalodīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, un otrādi. Ja esat latvietis/-e, cik lielā mērā Jūsu zināšanas un viedokļi par Latvijas 20.gs. vēsturi ietekmē tieši Jūsu attieksmi pret krievvalodīgajiem Latvijas iedzīvotājiem? Ja esat krievvalodīgs/-a Latvijas iedzīvotājs/-a, cik lielā mērā Jūsu zināšanas un viedokļi par Latvijas 20.gs. vēsturi ietekmē tieši Jūsu attieksmi pret latviešiem?

Jautājums formulēts visai piņķerīgi un gari. Kāda jēga salīdzināt "latviešus" (etnisku grupu) ar "krievvalodīgajiem" (cilvēku kopumu, kurus raksturo kopīga valoda). Par attieksmi runājot, nav skaidras dažnedažādas lietas:
(1) Vai domāta attieksme pret vienu vai otru tautu ļaužu kopumu vispār? Vai arī attieksme pret konkrētiem ļaudīm, t.i. vai 20.gs. vēsture iespaido mūsu attieksmi pret atsevišķiem citu tautu (vai valodu lietotāju) indivīdiem - pret kaimiņiem, darbabiedriem, u.c.
(2) "Krievvalodīgie" - vai tie ir cilvēki, kuri dažādu iemeslu dēļ labi prot un diendienā lieto krievu valodu? Vai arī tie ir tie, kuri Krievijas amatpersonu retorikā ir "соотечественники", t.i. cilvēki, kuri identificējas ar Krieviju, krievu valodu un kultūru.

Ņemot vērā to, ka krievu valodas nesēju kopums (un arī pats jēdziens "krievvalodīgie") savā pašreizējā veidā izveidojās pēckara masveida imigrācijas rezultātā, par to nav jēgas runāt atrauti no 20.gs. vēstures. No otras puses, vēstures zināšanas nekādi neiespaido attieksmi pret konkrētiem cilvēkiem, kuru izcelsme, politiskie uzskati utml. var galīgi neiekļauties nekādos vispārinātu priekšstatu ietvaros par "krievvalodīgajiem".

...и при слове "грядущее" из русского языкавыбегают черные мыши и всей оравойотгрызают от лакомого кускапамяти, что твой сыр дырявой. (И.Бродский. "Часть речи")

Domāju, ka man ir normāla attieksme pret krieviem un krievu valodu. Toties izdzirdot pašu vārdu "krievvalodīgais", manā iztēlē gluži kā Brodska dzejolī - izskrien melnu, badīgu peļu bars, kas atņem teiktajam jebkādu konkrētību, atstājot līdz apnikumam apgrauztas postpadomju retorikas figūras. Manuprāt, vārds"krievvalodīgie" ir sasaistījies ar politikānismu un domāšanas štampiem. To var īpaši labi sajust, salīdzinot ar visnotaļ neitrāliem citu valodu kopienu apzīmējumiem - "anglofoni", "frankofoni", "vāciski runājošie", u.c.

Ja reiz mēs nenosarkstam, runājot par latviešiem, tad kādēļ nerunāt arī par citām etniskām grupām Latvijā - par krieviem, par ebrejiem, ukraiņiem, lietuviešiem un poļiem?! Tas atgādina manu klases audzinātāju, kura 80-tajos gados nekad nelietoja vārdu "krievi", viņa vienmēr runāja par "krievu tautības cilvēkiem", un lika tā darīt arī mums ("krievvalodīgie" vēl nebija nākuši modē). It kā vārdā "krievs" slēptos kaut kas piedauzīgs vai politnekorekts.

Saistītie raksti

Patriotismi Latvijā politika.lv

Citi autora darbi
Makarovs 60466

Ko (ne)darīt? 11 Autors:Viktors Makarovs