Tiesībsarga spēks 15

Sakārtota biroja iekšējā struktūra un darbības principi tiesībsarga darbu padara vērtīgāku.

Iesaki citiem:
Vadini 255x203
Foto:foam

Pajautā deputātiem, par kuru kandidātu un kāpēc viņi balsos www.gudrasgalvas.lv

Pildot tiesībsarga pienākumus, ir svarīgi apvienot ārējos darbības principus ar iekšējiem darbības principiem. Pie ārējiem darbības principiem es pieskaitītu autoritāti, taisnīgu, ātru un efektīvu pienākumu izpildi, darbības atklātumu un caurspīdīgumu. Tomēr viens pats tiesībsargs nespētu veikt savus pienākumus atbilstoši iepriekš minētajiem principiem, jo viņam ir pārāk plaša kompetence. Līdz ar to ir svarīgi biroja darbinieki, kuri veic lielāko darba daļu un atbalsta tiesībsargu viņa publisko funkciju pildīšanā. Tas parāda, ka tiesībsargam ir ne tikai ārējo attiecību loma, bet arī būtiska iestādes vadītāja loma.

Apzinoties sava vārda saistību ar savulaik izskanējušo konfliktu Tiesībsarga birojā[1], vēlos norādīt, ka šī raksta mērķis nav kritizēt tiesībsargu un viņa biroja darbu, tomēr tas neizslēdz atsevišķu piemēru sniegšanu par biroja darbu, lai labāk ilustrētu viedokli. Raksta mērķis ir sniegt savu redzējumu, kā būtu jādarbojas birojam, lai es tajā vēlētos atgriezties. Principā tas ir viedoklis par biroja darba publiski neredzamo daļu.

Kā attiecībā uz jebkuru iestādi vai uzņēmumu, man kā darbiniekam ir svarīga darba vide un darba apstākļi. Proti, lai darbinieks jūtas novērtēts, viņa zināšanas tiek ņemtas vērā, tiek veicināta iniciatīva un — vissvarīgākais — lai ir spēcīgs iestādes vadītājs, kuram ir skaidra vīzija par prioritātēm un institūcijas attīstību ilgtermiņā.


Smalkais mehānisms — sūdzību izskatīšana

Tiesībsarga birojā ir svarīgi izveidot sistēmu, kas veicina ātru un efektīvu iesniegumu apriti, nodrošinot savlaicīgu sūdzību izskatīšanu. Pie veiksmīga biroja darba, iesniegumu skaits ir ļoti liels. Piemēram, Valsts cilvēktiesību birojs (VCB) 2005. gadā saņēma vairāk nekā 5000 sūdzību[2] jeb aptuveni 20 sūdzības dienā.[3] Daļa no sūdzībām ir par vienkāršiem jautājumiem, piemēram, informācijas sniegšana, savukārt daļa vispār nav saistīta ne ar cilvēktiesību, ne labas pārvaldības jautājumiem, tāpēc neietilpst tiesībsarga kompetencē. Lai cik vienkārša būtu sūdzība, tās izskatīšana tomēr aizņem noteiktu laiku, tādējādi darbinieks mazāk laika velta sarežģītāku sūdzību izskatīšanai vai arī sarežģīto sūdzību izskatīšana aizkavējas.

Tāpēc Tiesībsarga birojā ir svarīgi nodrošināt sistēmu, kas ļauj ātri atbildēt uz vienkāršām sūdzībām, neiesaistot tajā visu biroju, bet gan tikai divus vai trīs darbiniekus. Tā tiek atslogoti pārējie darbinieki, lai tie varētu izskatīt sarežģītākas sūdzības, veltot tām vairāk laika un resursu. Vēlos gan uzsvērt, ka tas vien, ka sūdzība ir vienkārša, nemazina nepieciešamību uz to atbildēt. Pat tikai vienkāršs informācijas pieprasījums norāda uz informācijas trūkumu par iespējamiem problēmas risinājumiem, kas var novest pie tā, ka persona vēršas visās valsts iestādēs pēc kārtas, palielinot nepamatotu sūdzību skaitu. Tādēļ — jo sakārtotāka būs sūdzību izskatīšanas sistēma, jo kvalitatīvāks būs biroja darbs. Nekārtības sistēmā noved pie termiņu kavējumiem un, iespējams, arī citu tiesību aizskāruma — piemēram, tiek nokavēts termiņš sūdzības iesniegšanai kādā citā iestādē.

Tomēr tas problēmu atrisina tikai daļēji. Apzinoties, ka tiesībsargs nevar pārzināt un pārraudzīt visus jautājumus, ir svarīgi izveidot uzticamu personu loku, kuri kontrolē sīkākas jomas biroja darbā — atbild par noteiktu cilvēktiesību loku, piemēram, par sociālajām tiesībām, par ieslodzīto personu tiesībām, par bērnu tiesībām u.t.t., apvienojot ap sevi konkrētās jomas speciālistu loku. Tādējādi tiesībsargam, parakstot vēstules, nebūtu jāuztraucas, vai iesniegums ir izskatīts kvalitatīvi, jo tiesībsargs viens pats nevar izlasīt visus iesniegumus un sniegtās atbildes tāpēc, ka to ir pārāk daudz.

Tas, protams, neizslēdz iespēju par vienu un to pašu jautājumu sniegt divus dažādus viedokļus, kas atkarīgi no principiem, uz kuriem tiek likts uzsvars. Lai to novērstu, ir svarīgi izveidot kvalitatīvu informācijas apmaiņu, veicinot darbiniekus uzklausīt citu kolēģu viedokli un pārrunājot aktuālākos jautājumus plašākās biroja sanāksmēs. VCB un vēlāk arī Tiesībsarga biroja darbā ir bijuši gadījumi, kad ir sniegti divi pilnīgi pretēji atzinumi par vienu un to pašu jautājumu. Piemēram, saistībā ar bērna liecināšanu tiesā par izvarošanas faktu. Iesniegumam nonākot pie bērnu tiesību speciālistiem, uzsvars tika likts uz bērna tiesību aizsardzību, bet, kad iesniegumu iesniedz ieslodzītais, uzsvars tiek likts uz tiesībām uz taisnīgu tiesu. Šādos gadījumos ir svarīgs atbildīgā speciālista redzējums par konceptuālu vai būtisku jautājumu, ātri sasaucot citu tiesību speciālistus un vienojoties par piemērotāko risinājumu. Šāda pieeja tika izmantota, piemēram, konceptuāli skatot jautājumu par bērna tiesībām uz veselības aprūpi un valsts atbildību.

Manuprāt, iedzīvotāju sūdzību loma Tiesībsarga biroja darbā ir ļoti nozīmīga — tas ir pirmavots par esošām problēmām. Lielākoties tikai indivīda saskare ar valsts vai pašvaldību iestādi ļauj konstatēt problēmu un rada nepieciešamos ierosinājumus sistēmas sakārtošanai, padarot valsts pārvaldi pieejamāku iedzīvotājiem.


Bez izglītības — tikai nekvalitatīvs darbs

Ikvienam darbiniekam, neatkarīgi no tā, vai viņš strādā valsts pārvaldes iestādē vai privātā uzņēmumā, ir nozīmīga darba vide, jo tieši tā veicina lielāku darba efektivitāti un kvalitāti. Tādēļ, manuprāt, ir svarīga cilvēktiesību izglītības veicināšana, iniciatīvu veicināšana un atbalstīšana, profesionālas attiecības starp darbiniekiem un tikai kā pēdējais — atalgojums.

Latvijā ir salīdzinoši nedaudz speciālistu, kuri ir specializējušies cilvēktiesībās un labas pārvaldības jautājumos. Manuprāt, tas ir tāpēc, ka privātajā sektorā šādi speciālisti nav pieprasīti. Daļa šo speciālistu strādā nevalstiskajā sektorā. Tomēr, ņemot vērā cilvēktiesību lomu demokrātiskā sabiedrībā un vietu Satversmē, valsts pārvaldē ir pietiekami daudz sfēru, kur cilvēktiesībām un labai pārvaldībai ir būtiska nozīme, piemēram, policijas un tiesu darbā.

Tādēļ tieši Tiesībsarga birojam būtu jākļūst par iestādi, kas apvieno cilvēktiesību un labas pārvaldības speciālistus, nodrošinot nepieciešamo ekspertīzi konkrētajos jautājumos. To, savukārt, var nodrošināt, veicinot darbiniekus apgūt cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumus. Turklāt tie nevar būt tikai daži, bet gan visi darbinieki, kas nodarbojas ar sūdzību izskatīšanu. Ikvienam no viņiem ir nepieciešamas zināšanas un prasmes cilvēktiesību un labas pārvaldības problēmu atpazīšanā, izvērtēšanā un novēršanā. Bez izglītības un zināšanām ir iespējams tikai nekvalitatīvs darbs, kas imitē problēmu risināšanu.

Manuprāt, izglītība neaprobežojas tikai ar grāda iegūšanu universitātē. Tiesībsargam un biroja darbiniekiem būtu nepieciešams organizēt iekšējas lekcijas par dažādiem aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem, sniedzot pārskatu par jaunākajām attīstības tendencēm starptautisko cilvēktiesību aizsardzības institūciju darbā.


Iniciatīva — veicināma un atbalstāma

Manuprāt, Tiesībsarga birojam ir jāvadās pēc principa, ka iniciatīva ir veicināma un atbalstāma. Šeit ietilpst iniciatīva gan ārējā, gan iekšējā darba uzlabošanā, kā arī problēmu risināšanā.

Tiesībsargam ir tiesības uzsākt pārbaudes lietu pēc savas iniciatīvas, proti, tiesībsargam ir ne tikai pasīva sūdzību izskatīšanas funkcija, bet arī aktīva funkcija — iesaistīšanās sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā. Salīdzinot statistikas datus par ierosinātajām lietām pēc tiesībsarga iniciatīvas, redzams, ka 2007. gadā tādas ir bijušas 47[4], kur lielākā daļa ir par diskriminācijas jautājumiem, 2008. gadā — 17[5], bet 2009.gadā — 21 lieta[6]. Manuprāt, galvenais faktors, kas veicinātu šādu lietu pieaugumu, ir prioritāšu noteikšana, tādējādi liekot darbiniekiem pievērst pastiprinātu uzmanību konkrētai tiesību jomai vai problēmu lokam. Savukārt papildu faktors ir darbinieku iniciatīvas veicināšana gan prioritāšu noteikšanā, gan problēmu meklēšanā un arī risināšanā. Protams, iestādes prioritāšu noteikšana ir iestādes vadītāja ziņā, tomēr darbinieki, kuri veic tiešo darbu, izskatot sūdzības, sniedz nepieciešamo informāciju par problemātiskajām jomām. Nenosakot prioritātes, darbiniekiem un līdz ar to arī sabiedrībai kopumā nav skaidrs iestādes virziens, tādējādi bezjēdzīgi tiek šķērdēti resursi.

Savukārt attiecībā uz iniciatīvu iekšējā darba uzlabošanā uzskatu, ka, tā kā darbinieks, kurš izskata sūdzību, izjūt visu iestādes birokrātisko sistēmu, viņa idejas un iniciatīva ir veicināmas, lai uzlabotu iestādes iekšējo darbu. Tas sasaucas ar iepriekš aprakstīto sūdzību izskatīšanas sistēmas izveidošanu.


Dažādība — tiesībsarga spēks

Manuprāt, attiecībā uz kolektīvu varētu izvirzīt vairākus kritērijus. Tam, pirmkārt, būtu jāatspoguļo nacionālā dažādība, kāda pastāv sabiedrībā. Otrkārt, jāapvieno dažādu jomu speciālistus un, treškārt, jāveicina sadarbība starp darbiniekiem.

Tiesībsargam ar savu piemēru ir jāspēj atspoguļot cilvēktiesību loma ikdienas dzīvē. Ir svarīgi nodrošināt, ka birojā strādā dažādu nacionalitāšu darbinieki un būtu ievērots saprātīgs līdzsvars starp sievietēm un vīriešiem. Protams, pieņemot darbinieku, ir svarīga viņa profesionalitāte, tomēr domāju, ka tiesībsargam būtu jābūt spējīgam demonstrēt dažādību. Tādējādi iegūtu pats tiesībsargs, jo nodrošinātu dažādu skatījumu uz cilvēktiesībām, kā arī tas sniegtu redzējumu par mazākumtautībām aktuālajiem jautājumiem.

Diversitāte, manuprāt, ietver arī dažādu speciālistu apvienošanu. Veidojot Tiesībsarga biroju, sākotnēji tika uzsvērta nepieciešamība birojā nodarbināt ne tikai cilvēktiesību speciālistus, bet arī ārstu, psihologu, sociālo darbinieku u.c. Tas izriet no izskatāmo sūdzību specifikas. Piemēram, pārbaudot apstākļus psihoneiroloģiskajās slimnīcās, ir grūti izteikt rekomendācijas par nepieciešamajiem uzlabojumiem, ja nav neatkarīga speciālista, kurš spētu sniegt izvērtējumu par izmantoto ārstniecības metožu piemērotību. Tāpat arī attiecībā uz bērnu tiesībām, manuprāt, būtu svarīga gan psihologa, gan sociālā darbinieka palīdzība, jo katram no šiem speciālistiem ir noteiktas prasmes, kas palīdzētu risināt problēmu un sniegtu dažādu redzējumu uz izskatāmo jautājumu.

Visveiksmīgāk šos resursus būtu iespējams izmantot, veicinot iekšēju sadarbību. Iepriekš ilustrējot dažādu viedokļu sniegšanu par vienu un to pašu jautājumu, vēlējos arī parādīt, ka dažādu cilvēktiesību jomas pārklājas. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt regulāru viedokļu apmaiņu, pilnveidojot izpratni par cilvēktiesībām un uzlabojot darba kvalitāti. Turklāt speciālisti konkrētajās lietās varētu sniegt specifisku redzējumu no citu zinātņu, piemēram, psiholoģijas vai sociālo zinātņu, viedokļa.


Atalgojums — svarīgs, bet ne galvenais

Valsts cilvēktiesību birojs ikreiz, kad bija nepieciešams atrast labu darbinieku, saskārās ar milzīgām problēmām — kaut arī pretendenti bija, tie nebija pietiekami izglītoti un pārsvarā — studenti. Iemesls — zemais atalgojums. Kad sāku strādāt VCB 2004. gadā, par pilnas slodzes darbu saņēmu 120 latus pirms nodokļu nomaksas un biju LU Juridiskās fakultātes 4. kursa studente. Tādējādi varētu teikt, ka biju tipisks pretendents ar vienu atšķirību — iepriekš sešus mēnešus biju darbojusies praksē birojā, jo mani interesēja cilvēktiesības un VCB darbs šajā jomā.

Iepriekš minētais atalgojums, protams, neveicināja labu speciālistu piesaisti. Tādēļ, veidojot Tiesībsarga biroju, bija svarīgi izveidot labu atalgojuma sistēmu, lai tie nedaudzie cilvēktiesību speciālisti, kuri Latvijā ir, būtu ieinteresēti strādāt birojā. Tomēr, kaut arī atalgojums pats par sevi ir svarīgs faktors, īpaši, ja ir ģimene, tomēr darba vide lielākoties nosaka to, vai iespējamais kandidāts vēlēsies strādāt birojā.

Manuprāt, ir svarīgi šeit minētos principus neuztvert kā izsmeļošu uzskaitījumu, bet gan tikai kā ierosinājumu nepieciešamajiem uzlabojumiem Tiesībsarga birojā. Sakārtota iekšējā struktūra un darbības principi spēj nodrošināt efektīvu iestādes darbu, padarot sūdzību — gan iesniegto, gan pēc pašu iniciatīvas uzsākto — izskatīšanu ātrāku, iestādi — pieejamāku un tiesībsarga darbu — vērtīgāku.

__________________________


[1] Publisks konflikts Tiesībsarga birojā izraisījās 2009. gadā, kad vadībai un daļai darbinieku bija atšķirīgs redzējums par biroja struktūru un nākotnes vīziju. Darbinieki aktualizēja jautājumu par budžeta līdzekļu tērēšanu birojā. Divus darbiniekus atstādināja no amata, un viena no tiem bija arī Annija Dāce. Vēlāk viņa uzzināja, ka darba devējs skatījis viņas e-pastus.

[2] Valsts cilvēktiesību biroja 2005.gada ziņojums, 86.lpp. - www.politika.lv/temas/cilvektiesibas/10018/

[3] Salīdzinoši - Tiesībsarga birojs 2009.gadā saņēma 3603 sūdzības – Tiesībsarga 2009.gada ziņojums, 121.lpp. - www.tiesibsargs.lv/lat/publikacijas/gada_zinojumi/?doc=625

[4] Tiesībsarga 2007.gada ziņojums, 62.lpp. - www.tiesibsargs.lv/lat/publikacijas/gada_zinojumi/?doc=287

[5] Tiesībsarga 2009.gada ziņojums, 126.lpp. - www.tiesibsargs.lv/lat/publikacijas/gada_zinojumi/?doc=625

[6] Turpat.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (15) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
crew zer

wdd mxf converter free download to convert HD camcorder files. avchd converter convert avchd video files to avi, mp4, wmv, mov mts to avi mp4 mov mkv iMovie, FCP/FCE with mts converter, so to convert mts files for your PC and mobiles. mod converter

Tmp author
Ankit Raghav

<a href="http://www.happyholiimages2016s.com/">madhubala holi episode video</a>
<a href="http://www.happyholiimages2016s.com/">holi wishes images for facebook</a>
<a href="http://www.happyholiimages2016s.com/">holi messages to sister</a>
<a href='http://www.teachersday101.com/2016/02/awesome-top-100-happy-holi-whatsapp.html'>holi dp for whatsapp 2016</a>
<a href='http://www.teachersday101.com/2016/02/awesome-top-100-happy-holi-whatsapp.html'>holi songs download</a>
<a href='http://www.teachersday101.com/2016/02/awesome-top-100-happy-holi-whatsapp.html'>best holi whatsapp status 2016</a>
<a href="http://www.teachersday101.com/2016/02/happy-holi-2016-images-wishes-pictures.html">holi quotes in marathi</a>
<a href="http://www.happyholiimages2016s.com/2016/02/latest-happy-holi-sms-and-messages-2016.html">holi sms</a>
<a href="http://www.happyholiimages2016s.com/2016/02/top-50-happy-holi-images-2016-free.html">happy holi 2016</a>

Tmp author
utuh cirit

I really like what you say, very impressed and a lot of knowledge gained. http://utuhalay.revolublog.com/ , http://carasehatku.drupalgardens.com/ , http://apelmanis.soup.io/

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

izbijis_darbinieks 23.02.2011 00:12
Dāsses spriedelējumi nevietā, jo viņas laikā "VCB"... Dokumenti mētājas pa plauktiem nevienam nevajadzīgi, nekādas organizācijas, dokumenti izpildei pie darbienieka atnāca labākais ja pēc pāris mēnešiem, kad dažā labā gadījumā atbildei vairs nebija jēgas :D pie citiem dokumenti mētājās vairāk kā veselu gadu !!! Jaunatnācējiem tas bija šoks, jo bija jāstrebj VCB "organiztoriski" uzkrātie un izmētātie iesniegumi, citiem pat galus nevarēja sadzīt kopā, bija pazuduši. Cik zināms, pašlaik, pēc lielās organizētājas Dases aiziešanas, ar dokumentu apriti viss ir pilnigā kārtībā. Tā ka lielā padomdevēja lai stāv pie ratiem..Daudz "a"patiesības šajā rakstā. Man kauns viņas vietā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

arī jurists 18.02.2011 00:05
Ļoti nepatīkams kašķīgu sievu izraisīts skandāls, kas radījis iespaidu par tiesībsarga nenozīmīgumu. Cerams, ka gan šī raksta autore, gan viņas kompanjones tur neatgriezīsies. Cerams, ka gan Jansonam, gan Kovaļevskai pietieks spēka noturēties pretī šo sievu kašķiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


ES 15.02.2011 22:14
Visi lasamie teksti ir paraak shauri. Nu neesam mes izaugushi lidz republikaniskaas demokratijas liimenim. Bet varbut es maldos, varbut kads ir, kas var nodefineet saturu. Proti tiesibsargu kaa konstitucionalaas varas instituciju. Ipashu un atskirigu instituciju.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

es 15.02.2011 16:28
arī piekrītu, ka Dāce ir tikai Šmites &co upuris, kam sagrozīta galviņa un tas viņas naīvisms tieši par to arī liecina

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

nu gan - Aleksim 15.02.2011 16:15
biroja sabiedriskās attiecības svarīgākas par būtību? Phe :D
Dāce ir malace

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

inta 15.02.2011 16:14
Tagad nu visiem tā dumīmība, kā savulaik teicis Pēteris pirmais, ir "uz sejas". Un šādus darbiniekus tiesībsargs saņēma mantojumā. Visu laiku viena vienīga pārgudra vāvuļošana. Tagad, kad Dāce vairs birojā nestrādā, viņas trūkums nekādi nav izjūtams, bet tas netraucē dāļāt "pamācības". Skumji...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jā 15.02.2011 16:09
Aleksi, Dāce jau arī bija tā, kas panāca, ka tiek ierosināts kriminālprocess pret tiesībsargu, lai viņu diskreditētu un panāktu viņa atkāpšanos. Rakstā Dāce bezkaunīgi melo, īstenībā viņa zaudēja tiesībsarga uzticību, iesniedzot Saeimas komisijā nepatiesus materiālus ar mērķi, lai tiktu atstāts likumā paredzētais tiesībsarga vietnieks ar algu 2000,00 mēnesī. Visa tā bļaušana par nekompetento tiesībsargu bija tikai un vienīgi naudas dēļ, kuru negribēja zaudēt toreizējā tiesībsarga vietniece Diāna Šmite. Dāce ir bijusi un ir Šmites uzticīgs pakalpiņš, tāpat kā prese un TV.
Tagad Dāce mēģina radīt iespaidu, ka bez viņas gudrajiem padomiem jaunais tiesībsargs būs pagalam.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 15.02.2011 15:54
Kā skaidrot to, ka biroja juristi uzsāk absurdus kriminālprocesus par banāliem jautājumiem? Piemēram to, vai darba devējam ir tiesības kontrolēt datoru un darba e-pasta kontu izmantošanu. Sk. http://www.delfi.lv/news/national/criminal/izbeidz-lietu-pie... .

Mani īpaši neinteresē šī konflikta rašanās un katras puses motīvi (katram var gadīties domstarpības ar darba devēju), bet gan ar konflikta eskalāciju dotais signāls plašākai sabiedrībai:
(1) Birojā strādājošie darbinieki nav kompetenti un paši putrojas jautājumos, kuros it kā vēlas konsultēt citus. (Iedomāsimies profesionālus un valsts atalgotus cilvēktiesību juristus, kuri nespēj paši noskaidrot to, vai darba e-pasts attiecas uz darbu, vai tomēr ir privāts - līdz visbeidzot rajona prokuratūrā viņiem paskaidro, kas un kā; un arī tikai pēc tam, kad jau ir ierosināts process, iztērēts laiks un nauda, mēdijos sacelts tracis, utml.)
(2) Biroja darbinieki nav noskaņoti uz mierīga izlīguma meklēšanu, bet gan kaitē viens otram (nepamatotas kriminālas apsūdzības pret bijušajiem kolēģiem - to rietumvalstīs sauc par "mobingu"), būtiski traucējot rakstā minētās iedzīvotāju sūdzību plūsmas izskatīšanu.

>>> A.Dāce: Raksta mērķis ir sniegt savu redzējumu, kā būtu jādarbojas birojam, lai es tajā vēlētos atgriezties. Principā tas ir viedoklis par biroja darba publiski neredzamo daļu. ====
Izskatās, ka publiskas kampaņas pret biroju un tā vadītāju, šie kriminālprocesi utml. - visai daudz darījuši biroja diskreditēšanai. Kādēļ lai jums uzticētos vēlreiz? Daudzkur ticis atkārtots, ka Tiesībsarga veiksmīgs darbs balstās uz morālu autoritāti sabiedrībā. Tas nozīmē, ka nedrīkst ignorēt arī paša biroja sabiedriskās attiecības.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


ilžux 15.02.2011 15:15
būtu likuši Anniju Dāci par tiesībsardzi, visticamāk, būtu baigi labi! A kas dos? :( un par jaunu laikam :( Anyway, es par

Saistītie raksti
Araja

Tiesībsarga krahs 18 Autors:Dita Arāja

Metamie kaulini 255x203

Meklējam tiesībsargu! 58 Autors:Jānis Pleps

Vajs un vel vajaks

Vājš un vēl vājāks 8 Autors:Dita Arāja

O bruvers 255x203

Ar sirdi, bez aizmugures 2 Autors:Dita Arāja

Tiesībsargs tiesibsargs.lv

Rasma Kārkliņa gudrasgalvas.lv

Citi autora darbi