Risinājums: ķīmiskā kastrācija? 40

`Ķīmiskā kastrācija` būs veiksmīga tikai šauram dzimumnoziedznieku skaitam un tā nevar risināt problēmu kopumā. Kāda ir citu valstu pieredze? Ieteikumi Latvijai.

Iesaki citiem:
Blood
Foto:Joshme17

„Mūsu valstī ir pārāk maiga attieksme pret pedofiliem. Šiem cilvēkiem bez cietumsoda kā papildus drošības līdzeklis jāievieš ķīmiskā un ķirurģiskā kastrācija”. Ar šādu ierosinājumu, grozīt Krimināllikumu, 2012.gada pavasarī klajā nāca 11. Saeimas deputāts Gunārs Rusiņš.
Ko patiesībā nozīmē šī metode un vai tā spētu risināt problēmu?


Par metodi kopumā
Pēc savas būtības, tā saucamā `ķīmiskā kastrācija` ir antiandrogēno medikamentu terapija[ 1 ] , kuru medicīnā lieto dažādu seksuālu īpatnību izraisītu antisociālu un/vai pašam pacientam traucējošu uzvedības veidu regulēšanai. Proti, šeit ir runa tikai par tādu seksuāla rakstura uzvedību, kas traucē gan sabiedrībai, gan arī pašam cilvēkam, uz kuru šis konkrētais seksuālās uzvedības modelis attiecināms.
Kā redzams, šī ir ārstniecības metode, veids, kā palīdzēt cilvēkam vadīt savu personību, nevis sods. Esošā prakse liecina, ka personas, kam šī hormonālo preparātu terapija tiek piemērota, ir psihiatrijas speciālistu uzraudzībā. Tā, piemēram, Slovākijā, kur tiek praktizēta šāda terapija, notiesātie par seksuāla rakstura nodarījumiem uzturas atsevišķā ieslodzījuma vietā, [ 2 ] un šajā iestādē ir izveidota atsevišķa Psihiatrijas nodaļa, kur stingrā profesionālu speciālistu uzraudzībā tā tiek realizēta. Šī terapija pēc būtības ir ārstniecības kurss, nevis sods noteiktajai personai.
Tāpēc jābūt ļoti uzmanīgiem definējot tā norises kārtību – tā jābalsta uz to, ir vai nav noteiktajai personai psihiskās veselības problēmas, kas var radīt draudus sabiedrībai vai atsevišķiem indivīdiem. Šo lēmumu var pieņemt tikai mediķi, kam ir speciālas zināšanas psihiatrijā. Kad identificēta problēma, tad tiek pieņemts lēmums par nepieciešamo ārstniecības metodi (tā var būt tikpat labi psihoterapija, kā noteiktu medikamentu nozīmēšana pacientam, tā arī abi).
Jebkādu personu ārstniecības kārtību mūsu valstī nosaka tiesību normas, kas regulē tiesiskās attiecības ārstniecības jomā, tai skaitā Ārstniecības likums [ 3 ]. Ja ir runa par personas veselību, tās uzlabošanu, prioritāte ir cilvēka veselība, tāpēc tiesiskie regulējumi, kas šo jomu nodrošina ir prioritāri, pat tad, ja persona atrodas ar brīvības atņemšanu notiesātā statusā un citas viņas tiesības ierobežo notiesātā pienākumi un tiesības, kā arī tiesas sprieduma saturs. Ārstniecības likuma 65.pants nosaka, ka personām ar psihiskiem traucējumiem un psihiskām slimībām ir jānodrošina visas pilsoņa, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības, kuras paredz likums.
Psihiskie traucējumi vai psihiskā slimība nedrīkst būt par iemeslu cilvēka diskriminācijai, bet šī paša tiesību akta 66.pantā uzsvērts, ka psihiski slimajiem ir tiesības saņemt medicīnisko palīdzību un aprūpi tādā kvalitātē, kāda atbilst pieņemtajiem vispārējās medicīnas standartiem. Ārstniecības likuma 67.panta pirmā daļa nosaka būtisku principu, ka psihiatriskā palīdzība balstīta brīvprātības principā un tas nozīmē, ka pacientam ir pilnībā jāapzinās ārstēšanās nepieciešamība un apzināti jāpiekrīt tās faktam.

Psihiskie traucējumi vai psihiskā slimība nedrīkst būt par iemeslu cilvēka diskriminācijai.Slovākijas pieredze
Viena no Eiropas valstīm, kas šo terapiju piemēro, ir Slovākija [ 4 ]. Personai, kura ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu (tai skaitā dzimumnoziegumu) un atzīst savu vainu tā izdarīšanā, tiesa var nozīmēt seksuālās aprūpes ambulatoro vai stacionāro terapiju, balstoties uz psihiatrijas speciālistu atzinuma, kurā konkrētajai personai konstatēta seksuāla novirze. Seksuālās aizsardzības aprūpes pasākumus šādā gadījumā tiesa var noteikt - kā papildus līdzekļus ieslodzījumam. Tas nozīmē, ka šādu terapiju personai profesionāla psihiatra uzraudzībā piemēro ieslodzījuma izpildes laikā un, ja ārsta slēdziens par pacienta veselības stāvokli to paredz, arī turpinās pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas stacionārā vai ambulatorā aprūpes formā vispārējā medicīnas iestādē.
Terapijas esamība pati par sevi nekādi neietekmē personu pirmstermiņa atbrīvošanu, bet tās rezultāti (uzlabotais vai neuzlabotais veselības stāvoklis) tiek vērtēti kontekstā ar sasniegto resocializācijas pakāpi. Par personu pirmstermiņa atbrīvošanu lemj, izvērtējot konkrētās personas resocializācijas pakāpi. Savukārt vajadzība pēc medicīniskās aprūpes ir atkarīga no medicīnas darbinieku indikācijām un pacienta reālā veselības stāvokļa. Ja nepieciešams, terapija jāturpina vispārējās aprūpes stacionārā vai ambulatori pēc atbrīvošanās – šis lēmums tiek saistīts ar pacienta veselības stāvokli, nevis soda izpildes nosacījumu maiņu. CPT ziņojumā norādīts, ka medikamentozā terapija tiek pielietota, lai uzlabojot pacienta veselības stāvokli, palielinātu viņa iespējas veiksmīgi iekļauties resocializācijas pasākumos. Tomēr CPT atzīmē, ka šādu terapiju drīkst veikt tikai pastāvot noteiktai garantiju un atbalsta sistēmai.
Kaut arī Slovākijas speciālisti šo terapiju veic saskaņā ar vispārējo ārstniecības tiesisko regulējumu, tai skaitā ievērojot brīvprātības principu, CPT norādīja - šāda ieslodzītā piekrišana ir jādokumentē rakstveidā, neskatoties uz faktu, ka tas paredzēts ar tiesas nolēmumu, uzsverot, ka visa ārstēšanās kursa laikā veicams terapijas monitorings un nedrīkst balstīties tikai uz sākotnējo ekspertu slēdzienu, pamatojoties uz kuru tika taisīts tiesas nolēmums, kas ietver šo terapiju. Ziņojumā[ 5 ] norādīts, ka tajos gadījumos, ja persona atsakās (pārdomā) iesaistīties antiandrogēnā terapijā, ieslodzītais tiek atgriezts parastajā cietumā un tiesa viņam var pagarināt ieslodzījuma laiku līdz 2 gadiem. Ņemot vērā, ka šāda terapija tiek piedāvāta ieslodzījuma vietā, notiesātajam ir ļoti rūpīgi jāizskaidro, kāds ir šādas terapijas mērķis

(a) kādi šai terapijai var būt blakus efekti, kādas sekas uz veselību tas var atstāt nākotnē;
(b) kādu ietekmi uz soda izpildi konkrētajam ieslodzītajam var atstāt atteikums piedalīties šādā terapijā;
(c)ļoti svarīgi, lai šāda piekrišana netiktu dota piespiedu kārtā.

Par piekrišanu, kas dota piespiedu kārtā var atzīt situāciju, kurā ieslodzītajam nav citu iespēju kā izvairīties no sava soda termiņa pagarinājuma, kā tikai piekrist terapijai. Tas nozīmē nepieciešamību paredzēt alternatīvas šim ārstēšanās kursam, nepagarinot ieslodzījumu. Jāņem vērā, ka šādas medicīniskās iejaukšanās pamatā ir jābūt personas, kam gatavojas piemērot šo terapiju, vispārējam padziļinātam veselības novērtējuma. Tam jāsatur pilns atzinums par kopīgo veselības stāvokli, atzīstot, ka pacienta veselība ir tāda, kas pieļauj šādu intervenci.
Ja potenciālā pacienta vispārīgais veselības stāvoklis nepieļauj šādu terapeitisko iejaukšanos, persona par to ir jāinformē rakstveidā un jāpiedāvā līdzvērtīgas metodes. Ja nepieciešams, jāpiesaista vairāki speciālisti. Attiecīgā antiandrogēnā terapija ir obligāti papildināma ar citiem atbalsta pasākumiem, kam nav medicīnisks raksturs – psihoterapija grupās un individuālās - psihologa konsultācijas un tam līdzīgi, ievērojot, ka šīm aktivitātēm ir jābūt metodiski un regulāri organizētām, lai novērstu personām recidīva riskus.

Antiandrogēnā terapija ir obligāti papildināma ar citiem atbalsta pasākumiem, kam nav medicīnisks raksturs.Saistībā ar 11.Saeimas deputāta G.Rusiņa priekšlikumu par Krimināllikuma 61.panta papildināšanu ar jaunu 6.daļu, kurā politiķis piedāvā ieviest `ķīmisko kastrāciju` kā galveno pamata priekšnosacījumu pirmstermiņa nosacītai atbrīvošanai no brīvības atņemšanas soda izpildes, ir jānorāda uz CPT ziņojuma par Slovākiju 125.paragrāfa otro daļu. Tur CPT uzsver, ka dalība antiandrogēnā terapijā nedrīkst pastāvēt kā vispārējs nosacījums dzimumnoziedznieku pirmstermiņa nosacītai atbrīvošanai no soda izpildes. To var attiecināt tikai uz atsevišķiem indivīdiem, pirms tam veicot rūpīgu individuālo izvērtējumu.
Tai pat laikā CPT sniedz pasākumu ietvaru, kuri ir jāparedz un jāapmaksā valstij, lai antiandrogēnā terapija un tās īstenošana būtu saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem.
Turklāt ir pilnīgi skaidri jādefinē:

1) kritēriji, lai personai uzsāktu šādu terapiju vai to noraidītu;
2) medicīnisko pārbaužu kārtība un saturs personām pirms šīs terapijas uzsākšanas, tās laikā un pēc tās noslēgšanās;
3) jānodrošina pieeja speciālistu viedokļiem, kas strādā ārpus ieslodzījuma vietas (otrs viedoklis);
4) neatkarīga speciālista klātbūtne veicot antiandrogēnā terapijas kursa izvērtējumu.

Lai šādam terapijas kursam būtu jēga, tam jābūt pieejamam gan vispārīgās medicīniskās aprūpes iestādēs, gan ieslodzījuma vietu sistēmas veselības aprūpes sistēmā, un šim pakalpojumam ir jābūt vienādai kvalitātei `abpus žogam`.

Lai šādam terapijas kursam būtu jēga, šim pakalpojumam ir jābūt vienādai kvalitātei `abpus žogam`.Problēmas risinājums?
Virkne speciālistu [ 6 ] uzsver, ka agresīvas seksuālas uzvedības iemesls lielākajā skaitā gadījumu nav tik daudz saistīts ar pašu seksualitāti kā tādu, bet ar agresiju, vēlmi agresīvā formā izrādīt varu un dominēt [ 7 ] . Virkne medicīnas ekspertu pauž pārliecību, ka `ķīmiskā kastrācija` būs veiksmīga tikai šauram dzimumnoziedznieku skaitam un nevar risināt problēmu kopumā [ 8 ].
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvības aizsardzības konvencija [ 9 ] paredz Spīdzināšanas aizliegumu (3.pants), paredz Tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību (8.pants), kā arī Tiesības stāties laulībā (12.pants) – antiandrogēnā terapija balansē uz robežas ar visiem šiem konvencijas nosacījumiem [ 10 ] .

`Ķīmiskā kastrācija` būs veiksmīga tikai šauram dzimumnoziedznieku skaitam un nevar risināt problēmu kopumāTas nozīmē, ka šī terapija ļoti cieši piekļaujas klāt cilvēka pamata tiesību `sarkanajai robežai`, bet praksē tas nozīmē, ka:

(a) ir nepieciešams ļoti rūpīgi apsvērt vai vispār šāda terapija ir nepieciešama;
(b) ņemot vērā metodes sensitīvo dabu tās normatīvajam regulējumam ir jābūt ļoti rūpīgam un izsvērtam;
(c) valstij jārēķinās ar to, ka šo terapiju varēs piemērot nelielam cilvēku skaitam un reizē tās drošības mehānismi, kurus prasa jautājuma jutīgums, būs saistīti ar apjomīgām izmaksām [ 11 ] .

Antiandrogēnā medicīniskā terapija ir potenciāla iespēja tikai augsti motivētiem dzimumnoziedzniekiem [ 12 ], kuriem ir patiesa vēlme kontrolēt savu devianto uzvedību. Medicīniskā terapija var būt valsts dota iespēja likumpārkāpējiem dzīvot normālu dzīvi, bet nevar būt vadošā metode valstij masveida dzimumnoziedzības mazināšanai. Ja vēlamies, lai likumpārkāpēji iemācītos cieņu pret citiem, mums viņiem ir jāļauj uzzināt, kā tā izskatās. Taču to nevar panākt atrodot brīnumlīdzekli visiem gadījumiem, bet ar rūpīgu un plānveidīgu ikdienas darbu.

Medicīniskā terapija nevar būt vadošā metode valstij masveida dzimumnoziedzības mazināšanai.Kā varētu rīkoties Latvija?
Piemēram, ieviešot Direktīvu (2011/93/ES) „Par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu”. Zināms, ka Tieslietu ministrija pārstrādā Krimināllikuma 16.nodaļu - gan dispozīcijas, gan sankcijas, bet sodu politika šīs nodaļas ietvaros tiek veidota, ņemot vērā cietušo, jo sevišķi bērnu, intereses. Papildu tam, tiek risināta virkne jautājumu, kas skar psiholoģiska atbalsta pasākumus upuriem, valsts pakalpojumu (psihiatrija, psihoterapija) potenciālajiem dzimumnoziedzniekiem, darba sistēmas ieviešana ar dzimumnoziedzniekiem soda izciešanas gaitā, aktīvi iesaistoties garīgās veselības speciālistiem. Papildus minētajam ir jādarbina tās metodes un programmas, kuras dzimumnoziedznieku uzraudzības jomā ir apguvuši Valsts Probācijas dienesta speciālisti.
Jāņem vērā, ka jebkuri grozījumi Krimināllikumā, tai skaitā 11.Saeimas deputāta G.Rusiņa iesniegtie likumprojektam Nr.9/Lp11, šobrīd ir jāskatās kontekstā ar 2009.gada 9.janvārī Ministru kabinetā apstiprināto Kriminālsodu politikas koncepciju un tajā paredzētajiem krimināltiesību principiem. Turklāt vēlos vērst uzmanību, ka 11.Saeimas deputāta G.Rusiņa iesniegtie papildinājumi likumprojektam Nr.9/Lp11, izveidojot KL 61.panta sesto daļu, politiķa piedāvātajā redakcijā, attiecināmi ne tikai uz personām, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus pret dzimumneaizskaramību, bet arī pret tām, kuras veikušas jebkuras ar vardarbību saistītas darbības, tāpēc ir ļoti sarežģīti saprast, kādu iemeslu dēļ tiem ir jāpiemēro `ķīmiskā kastrācija`.

___________________________________
Pilns atzinuma teksts http://www.providus.lv/public/27792.html
Iesaki citiem:
Creative commons c6ae3e51884b139b45a669ce829ac99646bf0ceb328fc95963f1703a58a032d0 CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (40) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I also wrote an article on a similar subject will find it at write what you think. Stock Trader Salary

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. Obsession Phrases Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

There is such a great amount in this article I would never have considered all alone. Your substance gives perusers things to consider in a fascinating way. Much obliged to you for your reasonable data. make a clubflyer

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Hmm… I interpret blogs on a analogous issue, however i never visited your blog. I added it to populars also i’ll be your faithful primer. Obsession Phrases Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is very useful, although it will be important to help simply click that web page link: Signs it is Time to end a Relationship

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. The Psystrology Method Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I wrote about a similar issue, I give you the link to my site. Save The Marriage System

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is very useful, although it will be important to help simply click that web page link: The Woman Men Adore Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Find the best essays on is my friend's profile page. Law of Devotion Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

It is fine, nonetheless evaluate the information and facts around this correct. The Respect Principle

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I recommend only good and reliable information, so see it: the language of lust

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

For many people this is the best solution here see how to do it. Wrap Him Around Your Finger Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

In this article understand the most important thing, the item will give you a keyword rich link a great useful website page: The Red Smoothie Detox Factor Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I encourage you to read this text it is fun described ... Ex Factor Guide Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I like to recommend exclusively fine plus efficient information and facts, hence notice it: The Woman Men Adore

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is very interesting, but it is necessary to click on this link: Talk To His Heart

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Profit primarily prime quality items -- you can understand them all within: The Instant Switch

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written. What Men Secretly Want

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I feel really happy to have seen your webpage and look forward to so many more entertaining times reading here. Thanks once more for all the details. Language of Desire

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Very nice blog and articles. I am realy very happy to visit your blog. Now I am found which I actually want. I check your blog everyday and try to learn something from your blog. Thank you and waiting for your new post. Language of Desire

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Rocket Spanish

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it! Pull Your Ex Back

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I'm impressed, I must say. Very rarely do I come across a blog thats both informative and entertaining, and let me tell you, you ve hit the nail on the head. Your blog is important..Diabetes Destroyer

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more. plastikes kartes

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article. 7.00-12 5.0

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right. International Prostar Grille

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I finally found great post here.I will get back here. I just added your blog to my bookmark sites. thanks.Quality posts is the crucial to invite the visitors to visit the web page, that's what this web page is providing. Things I wish i knew before I got Married pdf

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is very significant, and yet necessary towards just click this unique backlink: Secret Brain System

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I most likely appreciating each and every bit of it. It is an incredible site and decent impart. I need to much obliged. Great employment! You all do an incredible blog, and have some extraordinary substance. Keep doing awesome.Wrap Him Around Your Finger Download

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Two full thumbs up for this magneficent article of yours. I've really enjoyed reading this article today and I think this might be one of the best article that I've read yet. Please, keep this work going on in the same quality.skin care health

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

It should be noted that whilst ordering papers for sale at paper writing service, you can get unkind attitude. In case you feel that the bureau is trying to cheat you, don't buy term paper from it. Talk to His Heart Samantha Sanderson

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Thank you for your post, I look for such article along time, today i find it finally. this post give me lots of advise it is very useful for me. save the marriage system review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I most likely appreciating each and every bit of it. It is an incredible site and decent impart. I need to much obliged. Great employment! You all do an incredible blog, and have some extraordinary substance. Keep doing awesome.roofing contractors

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.Great site and a great topic as well i really get amazed to read this. Its really good.real estate company

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Glad to chat your blog, I seem to be forward to more reliable articles and I think we all wish to thank so many good articles, blog to share with us. I will really appreciate the writer's choice for choosing this excellent article appropriate to my matter.Here is deep description about the article matter which helped me more.does incredible dream machines work

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

With so many books and articles coming up to give gateway to make-money-online field and confusing reader even more on the actual way of earning money, Hubwit is a refreshing change. I stumbled upon this site while searching for work-form-home options. locksmith renton

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
ugis gruntmanis

Sada tipa veida terapiju esmu veicis pacientiem kas to "brivpratigi" grib. Tacu vismaz Teksasa, si "brivpratiba", ir tada ka apcietinatajam ir izvele, vai nu palikt vel paris gadus cietuma, vai sanemt so endokrinologa nozimeto terapiju, kopa ar psihoterapiju un atskaitem probacijas specialistam kopa ar analizem kas norada ka testosterone limenis ir tuvu nullei. Tiesi si pati terapija ir lietota viriesiem ar prieksdziedzera vezi, ta neizraisa citus laundabigos audzejus, bet izraisa energijas trukumu, neesosu seksualu tieksmi, svara pienemsanos, diabeta risks pieaug un mirstiba no sirds asinsvadu saslimsanam pieaug ja medikaments ir lietots ilgstosi. Piezimesu vel to, ka terapija ir atgriezeniska, patraucot sis katra 3-6 menesa injekcijas testosterona limenis lenam atgriesas normas robezas. ASV pacients pats apmaksa so terapiju. Etiskais aspekts sini jautajuma ir loti sarezgits, tacu ir uzlabojums kirurgiskai kastracijai kas tika lietots gan ASV, gan Eiropa 20 gadsimta sakuma. Paldies par rakstu.

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ieva> Mājas kaķis

Tā "ķīmiskā kastrācija" ir visnotaļ atgriezeniska. Dažu ļaundabīgo audzēju risks kaut kādā mērā palielinās, taču tā notiek arī, piemēram, ar sievietēm, kas lieto pretapaugļošanas tabletes....Galvenais, ka pietiek tikai tādam pārdomāt, un, ja vien viņš zinās, kas ir internets, tad spēs mazākais sintētisko testosteronu nopirkt!

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ieva

Nezinu, varbūt deputāts konkurentus cerēja novākt, ja jau ir tik pārliecināts, ka tiklīdz dzimumnoziedzniekam iedos tabletīti, tā cauri: šim ne tikai aprīkojums atmirs, bet arī vēlme mocīt un pazemot pazudīs....

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Mājas kaķis

Man šī ideja neglābjami asociējas ar ko viduslaiku pieeju problēmai. Tas cilvēks zog - nocirtīsim viņam roku - reizē kā atriebību par zagšanu, reizē viņam nākotnē būs grūtāk zagt. Un, līdzīgi kā ar nāvessodu, ir salīdzinoši viegli pieņemt lēmumu tad, ja ir zināms, ka persona ir vainīga, bet kā jau mūsdienu tiesu praksē tas mēdz būt tiek pieļautas kļūdas... Es nedomāju, ka Eiropai vajadzētu praksē izmantot miesas sodus, vēl jo mazāk tādus, kas ir neatgriezeniski.

Saistītie raksti
Grafiti 255x203(1)

Sods, kas rada noziegumu 2 Autors:Māris Luste

Citi autora darbi
Zirgs

Kas ir laime? 1 Autors:Ilona Kronberga