Atslēgvārdi:

Meklējam tiesībsargu! 58

Labu tiesībsargu nevar atrast dienas vai divu laikā. Šīs amatpersonas izvēlē jābūt nopietnām diskusijām, ekspertu apspriešanai un pārliecībai, ka atrastais kandidāts spēs tikt galā ar smagajiem un nepopulārajiem uzdevumiem.

Iesaki citiem:
Metamie kaulini 255x203
Foto:Koen

Ikdienā ierasti kā Saeimas nozīmīgākā funkcija Latvijas valsts iekārtā tiek minēta likumu izstrādāšana un pieņemšana. Ne velti viens no ierastajiem parlamenta apzīmējumiem juridiskajos tekstos ir likumdevējs. Taču ne mazāk nozīmīga funkcija ir valsts augstāko amatpersonu apstiprināšana. Atbilstoši parlamentāras republikas konstrukcijai tieši Saeima lemj par to, kuras personas apstiprināt noteiktos amatos. Šiem Saeimas lēmumiem bieži vien ir daudz lielāka un pamanāmāka nozīme nekā atsevišķu likumu pieņemšanai vai grozīšanai. Ne velti jau vairākus Saeimas sasaukumus pēc kārtas ik pa brīdim aktualizējas jautājumi gan par kritērijiem, pēc kuriem noteiktas amatpersonas būtu izraugāmas, gan arī par procedūru, proti, vai par kandidātiem Saeimai nebūtu jābalso atklāti un vai kandidāta noraidīšanas gadījumā nebūtu jāsniedz šāda lēmuma pamatojums.

Arī jaunajai Saeimai priekšā stāv virkne augstu valsts amatpersonu, par kuru apstiprināšanu tai būs jālemj. Pavisam drīz būs Valsts prezidenta vēlēšanas, kuras plašsaziņas līdzekļos jau ir pamanītas un tiek gaidītas. Tāpat šīs Saeimas laikā vairākiem tiesnešiem beigsies Satversmes tiesas tiesnešu pilnvaras. Taču pirmais un tuvākais izaicinājums jaunajai Saeimai ir tiesībsarga vēlēšanas.


Otrās tiesībsarga vēlēšanas

2006. gada 6. aprīlī Saeima pieņēma Tiesībsarga likumu. Šī likuma pieņemšana vainagoja plašu politiķu un ekspertu diskusiju par nepieciešamajiem pasākumiem, kādā veidā paplašināt cilvēktiesību aizsardzības mehānismus Latvijā un neatgriezeniski nostiprināt demokrātiskas tiesiskas valsts standartus valsts pārvaldē.[1]

Tiesībsarga likums stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī, un ar to savulaik sekmīgi strādājušais un labu reputāciju guvušais Valsts cilvēktiesību birojs tika aizvietots ar jaunu ombuda institūciju — Tiesībsarga biroju. Likuma autori un sabiedrība cerēja, ka jaunas institūcijas izveidošana, personalizējot un īpaši akcentējot tās vadītāja — tiesībsarga — personību, nodrošinās vēl straujāku ombuda institūcijas progresu un lielākas ietekmes iegūšanu. Satversmes tiesas (ST) priekšsēdētājs Gunārs Kūtris publiski akcentēja tiesībsarga nozīmi personas pamattiesību aizsardzībā, lielā mērā pielīdzinot tiesībsarga preventīvo darbību un paustos viedokļus konstitucionālās tiesas lemtajam — ja ne formālā spēka, tad autoritātes un kompetences ziņā gan.[2] Tomēr, kā šodien varam konstatēt, optimistiskās prognozes dažādu iemeslu dēļ nav piepildījušās. Dažādu subjektīvu un objektīvu faktoru dēļ jaunā ombuda institūcija nav spējusi īstenot tai piešķirto uzticības un labas attieksmes mandātu nedz sabiedrības, nedz plašsaziņas līdzekļu un ekspertu acīs.

Vērtējot tiesībsarga institūcijas perspektīvas īsi pēc Tiesībsarga likuma spēkā stāšanās, tiesnese Anita Kovaļevska akcentēja pirmā tiesībsarga personības lomu. Viņa rakstīja: „Tiesībsarga institūcijas efektivitāte lielā mērā būs atkarīga no tiesībsarga personības. Tāpēc Saeimai ir pilnā mērā jāapzinās atbildība, ko tā uzņemsies, ievēlot pirmo tiesībsargu. Jācer, ka tas būs rūpīgi pārdomāts lēmums un par pirmo tiesībsargu tiks ievēlēts cilvēks, kas būs piemērots ne tikai savas profesionālās kvalifikācijas dēļ, bet kas būtu patiesa autoritāte sabiedrībā un ar savu morālo stāju un reputāciju varētu rādīt paraugu citiem.”[3]

Diemžēl situācija kļuvusi vēl sarežģītāka — pirmās tiesībsarga vēlēšanas un turpmākā Tiesībsarga biroja darbība ir radījusi pietiekami negatīvu šīs institūcijas reputāciju. Otrā tiesībsarga vēlēšanas šobrīd ir pietiekami kritisks brīdis — jautājums vairs nav par efektīvu ombuda institūciju, bet gan par ombuda institūciju kā tādu. Ekonomiskā lejupslīde ir pierādījusi, ka mūsu valsts nav pietiekami bagāta, lai uzturētu institūcijas, kas nespēj veikt tās funkcijas, kuras sabiedrība sagaida no tām. Ja jaunais tiesībsargs nespēs garantēt „jauno kursu” cilvēktiesību aizsardzībā, tad jautājums par tiesībsarga institūcijas reformu var aktualizēties atkal.[4] Tādēļ apsveicamas ir politiķu un plašsaziņas līdzekļu rosinātās debates par iespējamajiem tiesībsarga amata kandidātiem un šīs institūcijas nākotnes perspektīvām.


Likuma prasības

Dažādos informācijas avotos var atrast dažādu kandidātu vārdus, kā arī pietiekami izvērstas šo kandidātu labās un sliktās īpašības. Mazāk ir izskanējušas debates par to, kādam tad vajadzētu būt tiesībsargam, proti, kādas personiskās īpašības, dzīves un profesionālo pieredzi, zināšanas un prasmes mēs sagaidītu no ideāla tiesībsarga. Taču, iespējams, šāda abstrakta analīze var ļaut mums nonākt līdz slēdzienam par to, kurš tad no kandidātiem būtu pats piemērotākais.

Visupirms nepieciešams ņemt vērā, ka formālās prasības tiesībsarga amata kandidātiem noteic Tiesībsarga likums. Šīs prasības noteiktas Tiesībsarga likuma 5. panta otrajā daļā, proti, „par tiesībsargu var apstiprināt Latvijas pilsoni ar nevainojamu reputāciju, kurš ir sasniedzis 30 gadu vecumu, kuram ir augstākā izglītība, kuram ir zināšanas un praktiskā darba pieredze tiesību aizsardzības jomā un kurš atbilstoši likuma prasībām ir tiesīgs saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Par tiesībsargu nevar apstiprināt pilsoni ar dubultpilsonību.”

Attiecīgās prasības formulētas pietiekami vispārīgā veidā, nodrošinot pietiekami plaša kandidātu loka pieļaujamību. Šeit nepieciešams īpaši uzsvērt, ka tiesībsarga amats nav konstruēts kā tāds, kuru var pildīt tikai jurists vai kura sekmīgai pildīšanai nepieciešama jurista kvalifikācija. Iespējams, juridiskās zināšanas var atvieglot tiesībsarga darbu, taču jāņem vērā, ka cilvēktiesības nav tikai juridiska disciplīna. Cilvēktiesībās ir cieši integrētas dažādu sociālo zinātņu idejas un priekšstati, kuru sekmīgā īstenošanā bieži vien nepieciešams plašāks skatījums uz aplūkojamo jautājumu. Var gadīties, ka jurista kvalifikācija var būt tas šķērslis, kas traucē tiesībsarga nozīmīgākās kompetences īstenošanu — raudzīties uz nākotnes cilvēktiesību standartiem un aicināt valsts varas institūcijas īstenot cilvēktiesības daudz plašāk, nekā to paredz juridiski saistošās tiesību normas.

Tāpat nepieciešams vērst uzmanību uz tiesībsarga amata kandidātam noteikto vecuma cenzu — viņam jābūt vismaz 30 gadus vecam. Šāds vecuma cenzs Tiesībsarga likuma pieņemšanas laikā bija noteikts visiem tiesnešiem, arī ST un Augstākās tiesas (AT) tiesnešiem. Vecuma cenzs kā tāds ir saistīts ar zināmas dzīves un profesionālās pieredzes nepieciešamību amata kandidātam, lai viņš būtu guvis noteiktu briedumu un amata īstenošanai nepieciešamās sociālās prasmes. Atzīstot, ka šādu amatu pildīšanai ir nepieciešamas noteiktas profesionālās zināšanas un prasme, tiesību un sabiedrisko procesu izpratne, kultūra, redzesloks, pilsoniskā stāja un citi faktori, likumdevējs tradicionāli šo nepieciešamo kompetenču iegūšanu saista ar zināma vecuma sasniegšanu.[5] Tomēr tiesībsarga kontekstā būtu risināms jautājums arī par to, vai 30 gadus jauns tiesībsargs spēs efektīvi un pilnvērtīgi īstenot savas funkcijas un būt gana autoritatīvs, lai viņu uztvertu nopietni.

9. Saeima savulaik veikusi vecuma cenzu pārskatīšanu, nosakot, ka ST tiesneša un AT tiesneša amata kandidātiem jābūt vismaz 40 gadus veciem. Vērtējot šo priekšlikumu attiecībā uz ST tiesnešiem, Venēcijas komisija atzinusi, ka 40 gadu vecuma cenzs nodrošinot pietiekamu dzīves pieredzi un briedumu konstitucionālās tiesas tiesnesim.[6] Salīdzinot tiesībsarga un ST tiesneša funkcijas, jāteic, ka šāda vecuma cenza pārskatīšana būtu nepieciešama arī attiecībā uz tiesībsargu.


Kādam jābūt tiesībsargam

Likuma formulējumi vienmēr ir pietiekami plaši un vispārīgi, definējot tiesībsarga amata pildīšanai nepieciešamās prasības. Šāda pieeja varētu būt attaisnojama, jo likuma mērķis ir nodrošināt pēc iespējas plašāku personu loku, no kura varētu izraudzīt cienījamāko un atbilstošāko kandidātu. Taču tas neliedz mums mēģināt izvirzīt papildus kritērijus, kuri vēl būtu nepieciešami, lai otrais tiesībsargs spētu sekmīgi turpināt tiesībsarga institūcijas nostiprināšanu.

Varētu būt, ka šodienas diskusijās par tiesībsarga amata kandidātiem mums būtu jāpievērš uzmanība dažām kandidātu prasmēm un īpašībām. Dažas no tām varētu būt saistītas ar otrā tiesībsarga pirmo veicamo darbu specifiku, savukārt citas pilnīgi loģiski izriet no ombuda institūcijas jēgas demokrātiskā tiesiskā valstī.

Pirmkārt, tiesībsargam ir nepieciešama autoritāte sabiedrības un valsts amatpersonu acīs. Tiesībsarga lēmumi un rekomendācijas nekad nebūs juridiski saistoši, jo ombuda institūcija nav vēl viena konstitucionālā tiesa vai administratīvā tiesa. Tiesībsargs nedarbojas paralēli tiesu varai, bet sekmīgi papildina tiesu darbību, nosedzot vēl plašāku lauku cilvēktiesību un labas pārvaldības principu ieviešanā.[7] Tādēļ tiesībsarga lēmumu un rekomendāciju izpildi un iedzīvināšanu nodrošina nevis formālais lēmuma spēks, bet gan tiesībsarga personiskā autoritāte un sabiedrības ticība viņam.

Atšķirību starp konstitucionālās tiesas nolēmumiem un tiesībsarga rekomendācijām varētu iezīmēt, izmantojot vēsturisku paralēli. Konstitucionālās tiesas nolēmumu spēks un autoritāte slēpjas šīs institūcijas varā un tradīcijās, kā arī lēmumu saistošajā spēkā. Šādā ziņā konstitucionālo tiesu varētu salīdzināt ar reformācijas laiku Romas katoļu baznīcu. Savukārt tiesībsargs vairāk pielīdzināms protestantu sludinātājam, kas klātesošos pārliecina ar savu ticības degsmi, harizmu un aizrautību. Tādēļ, izraugoties tiesībsarga amata kandidātu, jābūt pārliecībai, ka viņš spēs uzrunāt gan politiķus un plašsaziņas līdzekļus, gan arī sabiedrību cilvēktiesību jautājumos un spēs pārliecināt oponentus par nepieciešamību īstenot pārmaiņas un paaugstināt cilvēktiesību nodrošināšanas standartus.

Otrkārt, tiesībsarga amats kā tāds prasa izpratni par cilvēktiesībām un arī par labas pārvaldības standartiem. Nav iespējams sekmīgi pildīt šādu amatu bez attiecīgām zināšanām un pieredzes šajās jomās. Cilvēktiesību un labas pārvaldības standarti tiesībsarga rīcībā ir kaut kas vairāk par cilvēktiesību normām un labas pārvaldības principiem tiesu rīcībā. Tiesībsargs ir aicināts rīkoties arī jomās, kurās tiesas neiejaucas, — no tiesībsarga mēs sagaidītu rekomendācijas normatīvo aktu projektu sagatavošanā, komentārus par iespējamiem Satversmes un cilvēktiesību pārkāpumiem valsts institūciju darbībā, tiesībpolitiskus aicinājumus cilvēktiesību un labas pārvaldības jomu pilnveidošanā. Tāpat Latvijas situācijā tiesībsargam vajadzētu iesaistīties arī nacionālas valsts konceptuālā veidošanā un mazākumtautību tiesību aizsardzībā.

Šajā apjomīgajā darbības laukā juristam pastāv zināms risks apmulst no pietiekami plašajiem politiskajiem izaicinājumiem — nākotnes demokrātiskas tiesiskas valsts vīzijas veidošanas un īstenošanas. Jurista profesiju vairāk raksturo korekta un apolitiska likumu un principu piemērošana — esošo standartu ietvaros uz normu pamata taisnīgi atrisināt lietas. Tādēļ var izprast likumdevēja izvēli tiesībsarga amatu nenodot ex lege juristu pārziņā. Cilvēktiesību un labas pārvaldības standartu izpratne un vīzija par iespējamiem pilnveidojumiem var būt arī autoritatīviem cilvēkiem bez formālas juridiskās izglītības. Tieši tāpat tiesībsargam var būt noderīga politiskā pieredze un zināšanas par parlamenta, tiesu un citu valsts institūciju ikdienas darbu.

Treškārt, no tiesībsarga mums ir tiesības sagaidīt skaidru nākotnes perspektīvu. Tiesībsargam ir jāspēj iezīmēt gan sava pilnvaru termiņa stratēģiskos mērķus cilvēktiesību un labas pārvaldības principu īstenošanā, gan arī tuvākās prioritātes. Tiesībsarga pašmērķis nav sūdzību izskatīšana, ieslodzījuma vietu monitorings un iedzīvotāju informēšana par cilvēktiesībām. Ja sabiedrība un politiķi no tiesībsarga sagaida tikai šo funkciju īstenošanu, tad atsevišķai ombuda institūcijai nav jēgas. Attiecīgās kompetences var sekmīgi īstenot arī citas valsts institūcijas. Savukārt tiesībsarga misija ir vizionisms — nākotnes perspektīvu iezīmēšana, kā arī cilvēktiesību un labas pārvaldības attīstības nodrošināšana.

Tiesībsarga rīcībā Saeimas Kārtības rullis piešķir nozīmīgu instrumentu — tiesības sniegt ziņojumu Saeimas sēdē par situāciju cilvēktiesību jomā un biroja darbību. Šim ziņojumam būtu jākļūst par gada notikumu cilvēktiesību aizsardzības jomā, kurā tiesībsargs sniegtu savu redzējumu par situāciju cilvēktiesību jomā, konceptuāli iezīmētu nozīmīgākās cilvēktiesību problēmas, kā arī aicinātu Saeimu un sabiedrību uz konkrētiem darbiem cilvēktiesību jomā.

Ceturtkārt, sekmīgai tiesībsarga darbībai nepieciešama pilsoniskā drosme un aktivitāte. Cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumi nav vienkārši un garlaicīgi. Sabiedriskās dzīves attīstība, jaunas tehnoloģijas, vērtību maiņas un globalizācija raisa jaunus izaicinājumus. Visbiežāk asākās sabiedrības debates raisās tieši par cilvēktiesību attīstības tendencēm — homoseksuālistu tiesības, mazākumtautību tiesības, vārda un pulcēšanās brīvība, kā arī virkne citu jautājumu raisa iznīcinošus pārmetumus pretējo viedokļu aizstāvjiem gan sabiedrībā, gan arī politikā. Tiesībsargam ir jābūt šo aso un agresīvo diskusiju centrā, formulējot iespējamos risinājumus un meklējot kompromisus.

Piektkārt, tiesībsargam nepieciešama kolektīva vadības un sabiedrisko attiecību prasmes. Spēcīgs tiesībsargs nav iedomājams bez lojāla biroja atbalsta, kas īsteno tiesībsarga formulētos mērķus un nodrošina tiesībsarga atbalsta funkciju, kā arī bez plašsaziņas līdzekļu atbalsta. Tiesībsargam jāspēj būt sabiedrības uzmanības centrā, nekavējoties komentēt aktuālos cilvēktiesību jautājumus, kā arī kļūt par ietekmīgu spēlētāju tiesībpolitiskajās diskusijās.Kurš tad būs?

Minētie kritēriji politiķiem manāmi sarežģī tiesībsarga atrašanu. Acīmredzami, ka labu tiesībsargu nevar atrast dienas vai divu laikā. Šīs amatpersonas izvēlē jābūt nopietnām diskusijām, ekspertu apspriešanai un pārliecībai, ka atrastais kandidāts spēs tikt galā ar smagajiem un nepopulārajiem uzdevumiem.

Vai šādu kandidātu varētu atrast? Domājams, ka Latvijas tiesnešu, cilvēktiesību un valsts pārvaldes praktiķu, kā arī akadēmiskajās aprindās iespējams sameklēt daudzas spožas, erudītas un harizmātiskas personības. Cits jautājums ir par to, vai šīs personas būtu gatavas kandidēt un vai politiķi būtu gatavi tās atbalstīt tiesībsarga amatā. Jebkurā gadījumā līdz otrā tiesībsarga kandidātu vārdu uzzināšanai atlicis pavisam neilgs laiks.
_______________________________________________

[1] Plašāk sk.: Kukule S. Vai Latvijai nepieciešams tautas tiesībsargs. Jurista Vārds, 2004.gada 16.novembris, Nr.44(349); Kovaļevska A. Tiesībsargs. Vai Latvijā būs efektīva ombuda institūcija. Jurista Vārds, 2007.gada 2.janvāris, Nr.1(454).

[2] Кутрис Г. Защита прав человека – существенная функция Конституционнго суда и Правозащитника Латвии. Grām.: Constitutional Justice in the New Millenium. Almanac. Erevan: Njhar, 2007, p. 74 – 77.

[3] Kovaļevska A. Tiesībsargs. Vai Latvijā būs efektīva ombuda institūcija. Jurista Vārds, 2007.gada 2.janvāris, Nr.1(454).

[4] Plašāk sk.: Pastars E., Pleps J. Tiesības uz tiesībsargu. http://www.politika.lv/temas/cilvektiesibas/tiesibas_uz_tiesibsargu/

[5] Sal.: Satversmes tiesas 2003.gada 4.februāra sprieduma lietā Nr.2002-06-01 secinājumu daļas 2.4.punkts.

[6] Opinion on Draft Amendments to the Law on the Constitutional Court of Latvia adopted by the Venice Commission at its 80th Plenary Session (Venice, 9-10 October 2009). http://www.venice.coe.int/docs/2009/CDL-AD(2009)042-e.pdf

[7] Plašāk sk.: Kovaļevska A. Tiesībsargs – alternatīva vai papildu mehānisms tiesām. http://www.tiesibsargs.lv/lat/publikacijas/runas/?doc=142

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (58) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
johnz308 johnz308

I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You.
Door Hardware

Tmp author
johnz308 johnz308


Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future.
check this out

Tmp author
johnz308 johnz308

I found that site very usefull and this survey is very cirious, I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions, very curious...
Unlock Her Legs Review

Tmp author
johnz308 johnz308


I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
Unlock Her Legs

Tmp author
johnz308 johnz308

Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking.
Make Him Desire You Review

Tmp author
johnz308 johnz308


Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up.
The Psystrology Method Review

Tmp author
johnz308 johnz308

I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts.
The Penguin method Review

Tmp author
johnz308 johnz308


I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post.
The Penguin method

Tmp author
johnz308 johnz308


There is so much in this article that I would never have thought of on my own. Your content gives readers things to think about in an interesting way. Thank you for your clear information.
Obsession Phrases Review

Tmp author
johnz308 johnz308

This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

Text The Romance Back Review

Tmp author
johnz308 johnz308


A thoughtful insight and ideas I will use on my blog. You have obviously spent a lot of time on this. Well done!
Words To Make Him Fall in Love

Tmp author
johnz308 johnz308

Wow! This could be one of the most useful blogs we have ever come across on thesubject. Actually excellent info! I’m also an expert in this topic so I can understand your effort.
The Instant Switch

Tmp author
johnz308 johnz308

hello!! Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community.
Numerologist

Tmp author
johnz308 johnz308

Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.Hope you continue to share more of your ideas.I will definitely love to read.
Language of Lust

Tmp author
sandyjay308 sandyjay308

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.

Lovetraction Lines Review

Tmp author
johnz308 johnz308

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
Emotional Hook Formula

Tmp author
johnz308 johnz308


I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.
Language of Desire

Tmp author
johnz308 johnz308

Nice blog! Only problem is i’m running Firefox on Debian, and the site is looking a little.. weird! Perhaps you may want to test it to see for yourself.

he is not that complicated review

Tmp author
johnz308 johnz308


I’d have to check with you here. Which is not something I usually do! I enjoy reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment!
Red Smoothie Detox Factor

Tmp author
johnz308 johnz308


Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best.
publish

Tmp author
johnz308 johnz308


Just admiring your work and wondering how you managed this blog so well. It’s so remarkable that I can't afford to not go through this valuable information whenever I surf the internet!

Graphic Design

Tmp author
johnz308 johnz308


I felt very happy while reading this site. This was really very informative site for me. I really liked it. This was really a cordial post. Thanks a lot!.

language of desire examples

Tmp author
johnz308 johnz308


This is highly informatics, crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things.
the woman men adore

Tmp author
johnz308 johnz308

This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post.
Soul Mate Switch

Tmp author
johnz308 johnz308

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
he's not that complicated review

Tmp author
johnz308 johnz308

I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.
The Secret Brain System

Tmp author
johnz308 johnz308


This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
Language of Lust

Tmp author
johnz308 johnz308

Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.

Capture His Heart Review

Tmp author
johnz308 johnz308


Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.Hope you continue to share more of your ideas.I will definitely love to read.

E-factor Diet Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists.
Make Women Want You

Tmp author
johnz308 johnz308


Interesting topic for a blog. I have been searching the Internet for fun and came upon your website. Fabulous post. Thanks a ton for sharing your knowledge! It is great to see that some people still put in an effort into managing their websites. I'll be sure to check back again real soon.
The Ex Factor Guide Brad Browning

Tmp author
johnz308 johnz308

I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.
Unlock His Heart

Tmp author
zsfa asdfaf

I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here.
Children Learning Reading Review

Tmp author
zsfa asdfaf

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.
Children Learning Reading

Tmp author
johnz308 johnz308

I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.
Wrap Him Around Your Finger 8 Steps

Tmp author
johnz308 johnz308

This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you.
http://www.languageofdesires.com

Tmp author
johnz308 johnz308

Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work.
The Bonding Code Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.
Guilt Free Desserts

Tmp author
johnz308 johnz308


I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
Capture His Heart Review

Tmp author
johnz308 johnz308

I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information?
Magnetic Messaging Review

Tmp author
johnz308 johnz308

I simply couldn’t go away your website before suggesting that I actually enjoyed the standard information an individual provide on your visitors? Is gonna be back frequently in order to inspect new posts.
How To Make Him Desire You

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I went over this website and I believe you have a lot of wonderful information. saved to my bookmarks
Diabetes Destroyer Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing
Obsession Phrases Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts. Thanks a lot for enjoying this beauty article with me. I am appreciating it very much! Looking forward to another great article. Good luck to the author! All the best!
What Men Want in a Relationship

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I'm glad I found this web site. I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know. im always look for people to check out my web site.
Cosmic Ordering Secrets review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Im no expert. but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what youre speaking about. and I can truly get behind that.
Manifestation Miracle Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

You have a good point here!I totally agree with what you have said!!Thanks for sharing your views...hope more people will read this article!!!
Création website Macon

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in. but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know.
How to know a guy is serious about you

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people..
The Bonding Code Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging..
Text the Romance Back Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers.
Text The Romance Back

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

You have done a great job on this article. It’s very readable and highly intelligent. You have even managed to make it understandable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you.
מיחזור משכנתא קבועה לא צמודה

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Nice to be visiting your blog again. it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college. and it has same topic with your article. Thanks. great share.
גמילה מסמים

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing...
Language of desire review

Saistītie raksti
Vajs un vel vajaks

Vājš un vēl vājāks 8 Autors:Dita Arāja

Citi autora darbi
Rokas

Vienā valodā 12 Autors:Jānis Pleps

Dzirnavas

Uz jauno krastu? Autors:Jānis Pleps