Ja es būtu Solvita Āboltiņa... 18

...es, iespējams, Dāvidu iesūdzētu tiesā!

Iesaki citiem:

Vakar, 2012.gada 11.oktobrī, iepazinos ar AS `Diena` multimediālā platformā HUGO.lv ievietoto video blogu ar nosaukumu: „Dāvids: Solvita Āboltiņa ir vulgāra” [1]. Videomateriāla sākumā, līdz tā 00:11 minūtei, vīrietis, kurš sevi dēvē par Dāvidu (turpmāk – Dāvids), izsaka viedokli par Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāju S.Āboltiņu: „Nu, bet Solvita Āboltiņa izskatās vienkārši pēc mauku mājas saimnieces. Piedodiet.” Video ieraksta 18 sekundē Dāvids nosauc S.Āboltiņu par „vulgāru”, bet video 01:01 minūtē Dāvids aicina S.Āboltiņu pieiet pie spoguļa un apskatīties uz savu „puncīti”, video 01:19 minūtē Dāvids atkārto savus secinājumus, norādot, ka S.Āboltiņas matu tonis un sakārtojums ir vulgārs.

Lai būtu iespējams noskaidrot, ko objektīvi nozīmē augstāk citētie izteicieni, analizēju tos atsevišķi, izmantojot Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas latviešu valodas skaidrojošo vārdnīcu Tezaurs.lv [2]. Tā rezultātā secināts, ka ar vārdu „vulgārs” tiek apzīmēts tāds (cilvēks), kura āriene ir bezgaumīgi, pārspīlēti spilgta, arī nesakopta, uzvedība skaļa, piedauzīga, pieņemtajām normām neatbilstoša. Tādējādi, izvēloties šādus izteiksmes līdzekļus, Dāvids ir publiski [3] apgalvojis, ka S.Āboltiņa ir ne tikai bezgaumīga, pārāk spilgta, bet arī skaļa, piedauzīga un uzvedas neatbilstoši sabiedrībā pieņemtajām normām. Faktu, ka Dāvids tiešām tā uzskata, apliecina tas, ka viņš vārdu „vulgārs” ir videomateriālā lietojis vārākas reizes, tai skaitā, attiecinot to uz S.Āboltiņas matu krāsu un sakārtojumu. Dāvids minētajā klipā arī ir apgalvojis, ka S.Āboltiņa izskatās pēc `mauku mājas` saimnieces, kur saskaņā ar latviešu valodas skaidrojošo vārdnīcu `mauka` ir netikla, izvirtusi sieviete; ielasmeita; slikta sieviete[5]. `Māja` [6] ir celtne dzīvošanai vai saimnieciskām vajadzībām, bet `saimniece` [7] - sieviete, kas pārzina vai pārvalda kādu objektu, arī organizē un vada. Ņemot vērā minēto, Dāvids, ir padarījis pieejamu plašam lasītāju lokam informāciju, ka S.Āboltiņa ir sieviete, kura pārvalda tādu celtni, kur dzīvo netiklas, sliktas un izvirtušas sievietes. Video skatītājam no šāda apgalvojuma nav pamata šaubīties, ka arī S.Āboltiņa ir viena no minētajām netiklajām, sliktajām sievietēm.

Pirmkārt, Dāvidam, kurš tiek dēvēts par modes mākslinieku, ir profesionālas tiesības paust savu profesionālo viedokli par to, kādu ģērbšanās stilu viņš uzskata par viņam pieņemamu un kādu nē. Tomēr profesionāļa viedoklim ir jāskar – apģērba piegriezums, forma, varbūt pat matu sakārtojums, taču šāda viedokļa paušana ir jāietver tādā valodas izteiksmes līdzekļu formā, kas nesatur žargonismus un vulgārismus [8], proti, izteiksmes līdzekļus, kas ir saprotami plašākai sabiedrībai, bet, nelietojot rupjai runai raksturīgus un nepieklājīgus vārdus vai izteicienus, kas ir runas uzvedības normu pārkāpums.

Starptautiskā pakta „Par pilsoņu un politiskajām tiesībām” 19.pantā noteikts, ka katram cilvēkam ir tiesības brīvi izpaust savus uzskatus, šīs tiesības ietver brīvību meklēt, saņemt un izplatīt dažāda veida informāciju un idejas neatkarīgi no valstu robežām mutvārdos, rakstveidā, izmantojot presi vai mākslinieciskās izpausmes formas, vai citādā veidā pēc savas izvēles. Taču šajā pašā tiesību aktā ir noteikts, ka paredzēto tiesību izmantošana uzliek īpašus pienākumus un īpašu atbildību. Tāpēc tā var būt saistīta ar zināmiem ierobežojumiem, un tie jānoteic likumā un tiem jābūt nepieciešamiem ne tikai sabiedriskās kārtības un tikumības, bet arī citu personu tiesību un reputācijas respektēšanai. Tomēr šis aspekts tikai skar to, kā Dāvids ir izvēlējies izteiksmes līdzekļus un acīmredzams ir fakts, ka tieši šādu izteiksmes līdzekļu izvēle bija neadekvāta, jo savu speciālista viedokli par modes un stila jautājumiem, pat tad, ja tas attiecināts uz konkrētu personu, viņš varēja izteikt arī citādāk. Proti, šis nebija vienīgais veids, kā Dāvidam veikt savu profesionālo darbību, bet viņa apzināta izvēle.

Otrkārt, no video materiālā paustā viedokļa skatītājam pilnīgi objektīvi var rasties viedoklis, ka šāds apgalvojums nebūtu iespējams, ja S.Āboltiņa nebūtu sieviete. Tostarp, skatītājiem objektīvi var rasties jautājums, vai Dāvids izteiktos tieši šādā formā, kritizējot kāda vīriešu dzimuma pārstāvi, viņa - matu krāsu, vai plikpaurību, vai resnvēderību vai pārmērīgo kalsnumu? Jābilst vien, ka diskriminācija pēc dzimuma, vienalga vai cilvēks ir vīrietis vai sieviete ir aizliegta ar starptautiskajām cilvēktiesību normām [10] un atbildība par to paredzēta arī Krimināllikuma 149.1 pantā [11]. Augstāk analizētos faktus pretstatot starptautiskajām un Latvijas tiesību aktu normām ir iespējams secināt, ka analizējamā video materiālā (Dāvida paustais) ir notikusi diskriminācija pēc dzimuma pazīmes, bet precīzi pēc dzimuma identitātes. Lai būtu iespējams konstatēt, vai pastāv diskriminācijas iemesls, ir jāuzdod vienkāršs jautājums – vai attieksme pret šo personu būtu citāda, ja tai konkrētā pazīme (diskriminācijas iemesls) nepiemistu [12]. Šajā gadījumā ir pilnīgi skaidrs, ka robeža starp kritiku par amatpersonas (S.Āboltiņas) ģērbšanās stilu ir iesniegusies dziļi iekšā kritikā par S.Āboltiņu kā sievieti, kurai ir „vēderiņš” (attiecināta uz personas fiziskām īpašībām – ārējo ķermeņa fizisko izskatu), matu krāsu, kuru katram izvēlēties tomēr ir personīgas tiesības un griezumu. Taču arī šeit, piemēram, ir ļoti trausla robežšķirtne starp mākslinieka/dizainera tiesībām paust viedokli par matu krāsu – ja mati ir sirmi, ja cilvēks jau ir gados, piezīmju izteikšana par matu krāsu var tikt uzskatīta par diskriminējošu pēc vecuma pazīmes, jo cilvēka spēkos nav apstādināt novecošanās procesu.

Faktiski piezīmes par cilvēka dabisko fizisko izskatu – jebkuru tā aspektu, vai rupju izturēšanos (kā apskatāmajā gadījumā) sakarā ar šo izskatu, ir pamats uzskatīt par diskrimināciju – nevienādu izturēšanos pret cilvēku, jo viņam piemīt kādas cilvēciskas fiziskās īpašības.„Dzimuma identitāte attiecas uz „katras personas dziļi izjusto un individuālo dzimuma pieredzi, kas atbilst vai neatbilst šīs personas dzimtajam dzimumam, tostarp personisko ķermeņa izjūtu un citām dzimuma izpausmēm, tostarp apģērbu, runu un izturēšanos,” pausts Eiropas Padomes 2010.gadā iznākušajā Eiropas diskriminācijas novēršanas tiesību rokasgrāmatā. Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir noteikusi, ka dzimuma identitāte un seksuālā orientācija ir personas privātās dzīves sfēras daļa, kurā nedrīkst iejaukties un robežšķirtnes ir trauslas.

______________________________________________________
[1] http://www.diena.lv/hugo/stila-paparazzi/davids-solvita-aboltina-ir-vulgara-13972087
[2] http://www.tezaurs.lv/
[3] Paudis informāciju izmantojot datu apstrādes automātisko sistēmu – padarot informāciju pieejamu neskaitāmam cilvēku lokam;
[4] http://www.tezaurs.lv/
[5] Mauka apv., 2. Netikla, izvirtusi sieviete; ielasmeita; 3. vulg. Slikta sieviete, http://www.tezaurs.lv/sv/?w=mauka
[6] http://www.tezaurs.lv/sv/?w=m%C4%81ja
[7] http://www.tezaurs.lv/sv/?w=saimniece
[8] http://www.tezaurs.lv/sv/?w=vulg%C4%81rismi
[9] http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/pptpakc.htm
[10] Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija: “14. pants. Diskriminācijas aizliegums. Šajā Konvencijā minēto tiesību un brīvību īstenošana tiek nodrošināta bez jebkādas diskriminācijas - neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģijas, politiskajiem vai citiem uzskatiem, nacionālās vai sociālās izcelsmes, piederības kādai mazākumtautībai, mantiskā stāvokļa, kārtas vai cita stāvokļa”.
[11] Diskriminācijas aizliegums, KL 149.1 pants, http://www.likumi.lv/doc.php?id=88966#9350 .
[12]„Lai izpildītu šo prasību, ir tikai jāuzdod vienkāršs jautājums: vai pret personu būtu īstenota mazāk labvēlīga attieksme, ja tai būtu cits dzimums, rase vai vecums, vai ja tā atšķirtos pēc jebkura cits aizsargājamā iemesla? Ja atbilde ir apstiprinoša, mazāk labvēlīgās attieksmes cēlonis nepārprotami ir ap¬skatāmais iemesls”, Eiropas diskriminācijas novēršanas tiesību rokasgrāmata, 26.lpp., http://ej.uz/rduq


Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (18) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Ieva Zagante

Vispār jau plikpaurība nav izvēle, toties matu sakārtojums ir. Liekie tauki ir izvēle (jo neviens neliek tik daudz rīt, lai tie uzkrātos), taču neviens netraucē izvēlēties, ka savu speķīti pasniegt (ja negribas sportot un apmeklēt plastikas ķirurgu) - viena lieta ir konsultēties ar profesionālu šuvēju, izvēlēties piemērota biezuma audumu un uzšūt pareiza izmēra kostīmu, bet otra - apspīlēt savu vidusdaļu tā, lai tikai aklais neredzētu, ka figūrai ir trūkumi. Arī ar bisti tas pats - lielas krūtis kombinācijā ar relatīvi šauru vidukli gadās arī bez plastikas ķirurga līdzdalības, taču darba laikā valkāt žaketi, kurai pogas īsti neiet ciet, tiešām var uzvedināt uz domām, ka dāmai tas apģērbs nepieciešams tikai līdz nonākšanai gultā ar klientu.

Tmp author
Dāvids

Ha-Ha, Dāvids malacis, pateica ko domā par rižo kuci. Redz, kā visas liberastes sacepušās. Ak tu mī un žē.
Atceros Repše ar par Dāvidu cepās.
Kas tik nav cepies par viņu.
Un vai cik smalki, kāds vīrietis, kas sevi dēvē par Dāvidu.
Kāda veca miesa, kas sevi dēvē par Ilonu Kronbergu, pētnieci.

Tmp author
Reggie

sandy, nevajag jau visu tik bukirsti uztvert :) Bet par tiem lielajiem medijiem taisniba, tomer vel ir jaruna par uzticamibu autoriem, un atsauksanos uz tiem. Lielie medija tomer pasi par sevi skaitas uzticamaki , lai ari citreiz to viedoklim nepiekritu.

Tmp author
Lietussargs

Tā kā esmu vīrietis - vismaz to nosaka manas esošās pazīmes, un, kā vīrietim man ir par sievietēm lielāka interese, kā citiem vīriešiem, atzīmēšu dažas lietas.
1-kārt, viņa tiešām ikdienā pārsvarā ir tērpusies un uzvedas vulgāri.
2-kārt, ja reiz ikdienā uzspēlē vulgaritāti, tad par izplūdušo vēderiņu varēja jau nu piedomāt.
3-kārt, mauku mājā ir atbilstošas morāles un uzvedības normas, tāpēc zinot šīs kolorītās kundzes vadītās organizācijas/iestādes kontingentu un darba stilu, jāsecina, ka Davida apzīmējums par šīs organizācijas/iestādes darbā specifiku, ir pilnībā adekvāts.
4-kārt, ieteikums pašam Providusam, drīzāk jau "providusietēm" - mazāk sekojiet līdzi katram padullam muldētājam un nemeklējiet utis tur, kur to nav.

Tmp author
Ese

Par dziļi rakts. Nesaka jau, ka ir saimniece, bet, ka izskatās pēc. Liela atšķirība. Dāvidam izskatās. Kāpēc - par to var diskutēt, bet katrs pats izlemj, piekrist vai nē. Tas, ka to pašu pasaka vulgāri vai pieklājīgi - eh, tāda nu ir mūsu sabiedrība, dažiem patīk vulgāri. Ušakovu arī viņš kritizēja, mazāk skarbi, bet tomēr. Vai tāpēc, ka viņš nav sieviete mazāk skarbi. Nedomāju. Dāvids, manuprāt, pats sevi īpaši nemīl, kur nu vēl citus. Turklāt viņa drēbēm arī šad tad ir vulgāra piegarša - bet tā jau cita tēma.

Tmp author
wtf

Man patīk džeka loģika! Nosaukt sievieti par mauku mājas saimnieci - tas ir ok, tikai jāatvainojas klausītājam par šāda izteikuma pasacīšanu. Norādīt uz sievietes svaru - par to nu gan ir jāatvainojas sievietei, citējot: "piedodiet, tik nekorekti sievietei nesaka". LOL

Tmp author
stalins

Man taa skhiet cilveeka pazemoshana,nevis modes maakslinieka veerteejums.Konkreetaa situaacijaa sievietes pazemoshana,ka ,piemeeram, vinja ir pilniigaaka nekaa modes industrijai labpatiik.Ja kads Vaacijaa atljautos veerteet taas kancleres Angelas Merkelas auguma centimetrus un tml. ...tad atljaushos teikt :lai to dara vinjas viirietis un privaati.Ieprieksheejaa Saeimas priekshseedeetaajA arii sanjeema kritiku par izskatu.Algoja arii stilisti,lai vareetu kvalitatiivi reprezenteet valsti.Un kads rezultaats???( Taa un taa...Neesmu apmekleejis"mauku maajas" atshkiriibaa no Daavida,taapeec nezinu kaa tur izskataas.
Nez kaapeec man liekas ,ka buutu lietderiigaak runaat par to cik labi vai slikti S.A. izdodas pildiit savus pienaakumus.
P.S. Interesanti ,ko Sanra Kalniete domaa par visu shito...
...

Tmp author
stalins

atvainojos.Nevis "Sanra" ,bet Sandra.

Tmp author
Hmm

Ja es būtu mauku mājas saimniece, aizrādītu Dāvidam par nekorektu salīdzinājumu.

Tmp author
LV

"Sviestains raksts". Tagad arī būs jāmeklē definīcija vārdam "sviestains"?

Tmp author
Ezis

Es paņemot to pašu definīciju, ko autore, saku, ka Āboltiņa tiešām vulgāra. Ko vērti vien bija violetie krūšturu gali operā (saskaņoti ar vīra kaklasaiti). Un kurš var saskaitīt reizes, kad kundze savam amatam neatbilstoši prasti izteikusies par politiku?

Tmp author
apolons

labak nekad nesaki to ko doma, neizsaki savu viedokli! Jo providus iesaka uzreiz sudzet tiesa.... Jauki

Tmp author
tiešām

jāatzīst, ka viss tas pasākums izskatās riebīgi politisks. Bet nu AS Diena, ir As Diena

Tmp author
puansons

Politikā pastāv tikai pareizie vai nepareizie spēles gājieni.Pareizie varu palielina,nepareizie samazina.No šī viedokļa Āboltiņai pareizāk ir nelikties ne zinis par viņas izskata kritiku.Sievietes savu izskatu pašas var pietiekami objektīvi novērtēt.

Tmp author
stalins

30-40 tiesaii buutu vajadziigas apm 5 minutes,lai tiesa noveerteetu situaaciju un pienjemtu adekvaatu leemumu.Shaadaa gad. autores ierosinaajums ir konstruktiivs un atbalstaams.
Bet diemzheel ir taada situaacija kaada ir.Ja Davids tiks iesuudzzets tiesaa,tad cik ilgu laiku vilksies tiesu lietas,tai skaitaa apelaacijas.Un visu laiku fonaa skanees minetie izteicieni...Cik sievieteem patiks shaads fons?Cik lietderiigi no politiskaas karjeras viedoklja veeletam politikim ir tiesaties ar masu medijiem,un taadaam publiskaam personaam?Un galu galaa vinja ir Saeimas priekshseedeetaaja,kaa taadaa gadiijumaa interpreteet izteicienu "mauku maajas saimniece"?Un izteiciena pirmo vaardu-uz ko tas attiecas?Sievieteem?Vai arii viirieshiem.Saeimas vai arii visas Latvijas?Vai sheit nebuutu pamats savstarpeejaam diskreetaaam konsultaacijaam par teemu:"kas tas ir un kaa uz to nereageet"?
Varbuut dereetu publiski parunaaties par modes industrijas un atsevishkju mediju biznesa t.s. eenas puseem?Nav nosleepums,ka atseviskhji meediji,piemeeram,dalja "sievieshu"zhurnaalu ir ljoti atkariigi no dazhaam industrijaam-modes,farmaacijas,tekstilbiznesa finanseejuma un,attieciigi veelmeem.Un atseviskjiem Latvijas modes biznesa paarstaavjiem arii savi sleeptie sapniishi.Un kopumaa tas rezulteejas-peerc jaunu,peerc modernu,apgerbies(iepeercies) pie manis,utt. Un kaa iespaida pastiprinaajums tiek izmantota metodiite-saliidzinaajums"luuk ta/s izskatas labi,tai tas un shitaa tas.Bet luk ta/s otrs-Lielais -fuuuuui ."Tas ,ka shie ,atvainojiet,nozheelojamie, cilveecinji nesaprot ,ka cilveekiem jacenshas izpildiit darba pienaakumi,nevis tikai tukshi jaaizraadaas...nu ko lai saka biedri -manus ierosinaajumus sauks par nedemokraatiskiem,lai neteiktu vairaak.

Tmp author
haha

Vulgārs nav rupja runa! Un pievēršaties Lindermaņa izgājieniem, kas ir valstiij postoši, lieciet mierā cielvēkus cilvēkus!

Tmp author
Simona

Tā bija profesionāla, pamatota, argumentēta kritika.
Tas jau nenozīmē, ja esi tādā augstā amata, ka ir pilnīga visatļautība izskata un, ka nevienam nav ētiski uz to norādīt.
Dāvidam tad jau nu vismazāk vajadzēja prasīt viedokli, tik tiešam un patiesam cilvēkam nepiestāv melot.

Tmp author
Simonai

Tas jau nenozīmē, ja esi tādā augstā amata, ka ir pilnīga visatļautība izskatā.....
---------------------------
vai "cienījamā modes māksliniece" Simona varētu iztulkot, ko domājusi ar "pilnīga visatļautība izskatā"?

Saistītie raksti
Citi autora darbi
Zirgs

Kas ir laime? 1 Autors:Ilona Kronberga