Iekļauj vārdos, izslēdz darbos 7

Nav nozīmes sabiedrības integrācijas politikas dokumentos ierakstīt, ka dažādība ir mūsu valsts priekšrocība un bagātība, ja Integrācijas sekretariāts neslēpti veic darbības, kas vienu no mazākumgrupām izslēdz no līdzdalības integrācijas politikas veidošanā.

Iesaki citiem:
Benkis 255x203
Foto:Jennifer

Kopš neheteroseksuāli cilvēki publiskajā telpā pievērsa uzmanību savai esamībai, ir pagājuši gandrīz trīs gadi. Šis laiks ir izgaismojis neērto situāciju, kādā atrodas koalīcijas partiju politiķi, kas uzskata, ka seksuālajām minoritātēm nav vietas sabiedrībā un viņu viedoklis ir jāapslāpē. Šī politiķu vēlme uz neiecietības bāzes noturēties pie varas nonāk klajā pretrunā tām vērtībām, uz kurām balstīta Eiropas Padome (EP) un Eiropas Savienība (ES) un kuras starptautiskajā arēnā vārdos atbalsta arī Latvija.

Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība Mozaīka īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās Oskaram Kastēnam (LPP/LC) ir iesniegusi atklātu vēstuli par homoseksuālu un biseksuālu cilvēku izslēgšanu no sabiedrības integrācijas politikas Latvijā[1]. Lai arī šajā vēstulē uzsvars tiek likts uz O. Kastēna un viņa pārraudzībā esošā Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta (ĪUMSILS) īstenoto politiku attiecībā uz neheteroseksuāliem cilvēkiem, tajā aplūkotie jautājumi vedina paraudzīties uz kopējo valsts varas attieksmi pret šiem cilvēkiem.


Pa aplinkus ceļiem

Ļoti spilgts apliecinājums politiķu attieksmei pret neheteroseksuāliem cilvēkiem bija gan debates Saeimā par Darba likuma grozījumiem, kas paredzēja seksuālās orientācijas iekļaušanu aizliegto diskriminācijas pamatu uzskaitījumā, gan lesbiešu, geju un biseksuāļu (LGB) organizāciju gājienu aizliegšanas mēģinājumi, kurus tiesa atzinusi par prettiesiskiem.

2005. un 2006. gadā pret LGB cilvēkiem tika izvēlētas metodes, kuras bija vienkārši juridiski apstrīdamas, piemēram, Rīgas domes mēģinājumi aizliegt gājienu. Taču pēdējā laikā varas pārstāvji aizvien vairāk apzinās, ka dažāda veida centieni marginalizēt LGB cilvēkus ir pretrunā gan Latvijas Satversmei, gan ES tiesību normām, gan arī Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai un Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) iedibinātajai praksei, vai arī vienkārši neatbilst tādas iekļaujošas, cieņpilnas sabiedrības būtībai, kurā katrs cilvēks jūtas drošs un tiesiski aizsargāts. Diemžēl šis apstāklis ir nevis veicinājis atsevišķu varas pārstāvju rīcību, kas turpmāk būtu saskaņā ar Latvijā spēkā esošajām tiesību normām un atbilstu Latvijas vārdos sludinātajai iecietīgas sabiedrības idejai, bet gan licis viņiem meklēt dažādus aplinkus ceļus, lai LGB cilvēkus turpinātu izslēgt no sabiedriskās un politiskās dzīves. Tieši to šobrīd mēģina darīt arī O. Kastēns.

Gan notikumi saistībā ar Eiropas Vienādu iespēju gadu visiem (2007), gan pēdējo nedēļu notikumi saistībā ar Nacionālās iecietības programmas izstrādi[2] apliecina, ka O. Kastēns un ĪUMSILS, pretēji vārdos un politikas plānošanas dokumentos paustajam, visas diskriminācijai un neiecietībai pakļautās sabiedrības grupas un to pārstāvjus neuzskata par vienlīdzīgiem. Vienīgā funkcionējošā LGB organizācija Latvijā — Mozaīka — konsekventi tiek izslēgta no diskusijas par neiecietības un diskriminācijas jautājumiem, kas tieši skar tās pārstāvēto sabiedrības grupu. O. Kastēna negatīvā attieksme pret LGB cilvēkiem izpaužas arī viņa maldinošajos izteikumos sabiedrībai, tā turpinot aizspriedumu izplatību.

Piemēram, pagājušajā gadā īsi pirms Draudzības dienās rīkotā Gājiena par vienlīdzību, O. Kastēns minēja, ka 82% LGB cilvēku esot pret gājienu, gan nepārliecinoties, vai pētījums, kas apstiprina viņa publiskotos datus, tiešām eksistē. Ministrs nevarēja neapzināties, ka pret LGB cilvēkiem naidīgi noskaņotajai sabiedrības daļai šāda informācija ir kā eļļa ugunij un ka tai būs vienalga, ka šāda pētījuma nav. Līdzīgi O. Kastēns rīkojās pēc ECT sprieduma lietā E.B. pret Franciju[3], kurā tiesa noteica, ka Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. un 14. pants aizliedz, lemjot par tiesībām adoptēt bērnu, ņemt vērā personas seksuālo orientāciju. Telefonintervijā televīzijai O. Kastēns minēja kādu pētījumu Francijā, kurš it kā pierādot, ka homoseksuāli pāri neesot pietiekami labi vecāki. Pirmkārt, spriedums neattiecas uz homoseksuāliem pāriem, bet gan uz atsevišķām personām. Otrkārt, Francijas LGB ģimeņu pētnieki nav dzirdējuši par šādu pētījumu.

Savu attieksmi O. Kastēns visai spilgti parādījis arī, reaģējot uz jau minēto Mozaīkas vēstuli. Viņš turpina norādīt, ka ar Mozaīku nav jāsarunājas, tādējādi apstiprinot vēstulē paustās bažas, ka, ja neheteroseksuālu cilvēku intereses tiek ignorētas jau iecietības programmas izstrādes laikā, tās netiks ņemtas vērā arī, programmu īstenojot.


Politika un baznīcu dogmas

Šāda O. Kastēna izvēlētā taktika gan neizbrīna, ņemot vērā viņa partejisko piederību. Aizvien redzamāk izpaužas LPP/LC savstarpējā „integrācija” ar Latvijas kristīgo konfesiju pārstāvjiem, kas agresīvi iestājas pret neheteroseksuālu cilvēku tiesībām. Nav nekāda pamatojuma tam, kāpēc baznīcu pārstāvjiem būtu jādod iespēja ietekmēt tos valsts politikas jautājumus, kam ar baznīcu nav nekāda sakara. Ņemot vērā baznīcas pārstāvju vēlmi izslēgt LGB cilvēkus no dalības Latvijas sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, jāsecina, ka vienīgais iemesls ļaut baznīcu pārstāvjiem noteikt ar iecietības veicināšanu saistīto dokumentu saturu ir vēlme valsts politiku šajā jomā pakārtot Latvijas kristīgo konfesiju dogmām.

Šobrīd spēkā esošajā Sabiedrības integrācijas programmā LGB cilvēki tiek saukti par mazaizsargātu iedzīvotāju grupu, un vienīgā tajā minētā aktivitāte, kas vērsta arī uz LGB cilvēku tiesību ievērošanu, bija ieplānota 2001. gadā. Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu 2008.—2018. projektā, kas drīzumā aizstās novecojušo, šobrīd spēkā esošo valsts programmu, vismaz ir minēts, ka „jebkurā sabiedrībā ir homoseksuāli orientēti cilvēki” un ka „pētījumi rāda, ka sabiedrības attieksmē pret šiem cilvēkiem Latvijā vērojama neiecietība, atsevišķos gadījumos pat vardarbība”. Pamatnostādnēs arī atrodama iekļaujošas sabiedrības definīcija — tā ir „tāda sabiedrība, kurā visām sabiedrības grupām” neatkarīgi no dažādām tās raksturojošām pazīmēm, t.sk. seksuālās orientācijas, „ir nodrošināta vienlīdzīgu līdzdalības iespēju principa ievērošana sabiedriskajā, politiskajā un ekonomiskajā dzīvē”.

Tomēr baznīcu pārstāvjiem un Latvijas integrācijas politikas galvenajam veidotājam negribas pieņemt to, ka Latvija ir sekulāra valsts, kuras Satversmes 99. pantā noteikts, ka baznīca ir atdalīta no valsts, ka Satversmes 116. pantā minētais tikumības jēdziens neatbilst atsevišķu baznīcas pārstāvju sludinātajai tikumības izpratnei un ka jau pirms gandrīz 30 gadiem ECT pirmoreiz atzina, ka homoseksualitātes kriminalizācija ir pretrunā ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. pantu[4] un ka konvencijas 14. pants ietver diskriminācijas aizliegumu uz seksuālās orientācijas pamata[5].

Seksuālā orientācija ir viens no ES aizliegtajiem diskriminācijas pamatiem, kas ir minēts gan Eiropas Kopienas dibināšanas līguma konsolidētās versijas 13. pantā, gan Pamattiesību hartā, kura kļūs juridiski saistoša visām ES dalībvalstīm, arī Latvijai, līdz ar Lisabonas līguma ratifikāciju, gan ES padomes direktīvā 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju. Nosodot homofobiju, Eiropas Parlaments 2006. gada 18. janvārī un 2007. gada 26. aprīlī ir pieņēmis rezolūcijas pret homofobiju Eiropā un 2006. gada 15. jūnijā — rezolūciju pret rasistiskās un homofobiskās vardarbības pastiprināšanos Eiropā. EP savukārt ir pieņēmusi vairākas rezolūcijas un rekomendācijas par geju un lesbiešu stāvokli un viņu diskrimināciju EP dalībvalstīs[6].

Žēl, ka Latvija pati pēc savas iniciatīvas nevēlas ieviest tiesību normas pretdiskriminācijas jomā. Lielākā daļa šobrīd spēkā esošo normu Latvijas tiesību aktos ieviestas ES prasību dēļ. Tas apliecina patiesas politiskās gribas trūkumu veidot “demokrātisku, iekļaujošu un pilsonisku sabiedrību”[7].

Nav nozīmes sabiedrības integrācijas politikas dokumentos ierakstīt, ka „sabiedrības locekļu dažādība ir mūsu valsts salīdzinošā priekšrocība, mūsu valsts un tautas bagātība”[8], ja ĪUMSILS neslēpti veic darbības, kas vienu no „dažādajām” sabiedrības grupām izslēdz no līdzdalības integrācijas politikas veidošanā.

Kā zināms, cilvēki Latviju pamet ne tikai ekonomisku iemeslu dēļ. Kamēr ĪUMSILS runā par izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos mājās, Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta sagatavotajā izdevumā „Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2006./2007. Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta?”[9] minēts, ka daļa no Latvijas aizbraukušo vēlētos atgriezties Latvijā, „ja no baznīcas puses tiktu novērsta diskriminācija pret homoseksuāļiem”.

Varbūt ir pienācis laiks Latvijas politiķiem izšķirties par to, kādu viņi nākotnē vēlas redzēt sabiedrību — atvērtu, iekļaujošu un daudzveidīgu vai slēgtu, izslēdzošu un baznīcas kungu diktētu._______________________
[1] Atklāta vēstule par homoseksuālu un biseksuālu cilvēku izslēgšanu no sabiedrības integrācijas politikas Latvijā , http://www2.mozaika.lv/?lang=1&mid=&rid=145

[2] Detalizēts situācijas izklāsts atrodams 2008. gada 17. aprīļa atklātajā vēstulē par homoseksuālu un biseksuālu cilvēku izslēgšanu no sabiedrības integrācijas politikas Latvijā, pieejama
http://www2.mozaika.lv/?lang=1&mid=&rid=145

[3] Case of E.B. v. France, sprieduma teksts angļu valodā

[4] Dudgeon pret Apvienoto Karalisti (1981), Norris pret Īriju (1988), Modinos pret Kipru (1993).

[5] Salgueiro Da Silva Mouta pret Portugāli (1999), L. un V. pret Austriju (2003).

[6] Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas rekomendācija 1474 (2000) “Geju un lesbiešu stāvoklis Eiropas Padomes dalībvalstīs”, pieņemta 2000. gada 26. septembrī (27. sesijā), un 2001. gada 19. septembra Ministru komitejas atbilde uz to; Rezolūcija 230 (2007) par geju, lesbiešu, biseksuāļu un transpersonu pulcēšanās un vārda brīvību, apspriesta un pieņemta Eiropas Padomes Vietējo pašvaldību palātā 2007. gada 27. martā un pieņemta Kongresa pastāvīgajā komitejā 2007. gada 28.martā; Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Rezolūcija 756 (1981) par homoseksuāļu diskrimināciju, pieņemta 1981. gada 1. oktobrī (10. sesijā).

[7] Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu 2008. – 2018. projekts, pieejams http://www.integracija.gov.lv/doc_upl/Integracijas%20pamatnostadnes_dok.pdf

[8] Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu 2008. – 2018. projekta kopsavilkums, pieejams http://www.integracija.gov.lv/doc_upl/Integracijas%20pamatnostadnes_dok.pdf

[9] Pieejams http://szf.lu.lv/sites/szf/module_data/introduction/SPPI/
Petijumi/tap-makets-lat_8aprilis.pdf

Raksts ir sagatavots projekta “Dažādības Integrācija
publiskajā telpā un darba vietā” ietvaros. Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Tajā izteiktie viedokļi nevar tikt uzskatīti par Eiropas Savienības viedokli.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (7) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

jupis 28.04.2008 22:01
Žēl ka tas ļaunums, naidīgums, ko piedzīvoja praidisti
ir nocietinājis viņu sirdi.
Pedofīlija un zoofīlija arī ir mīlestība
Tad jau vajadzētu izņemt no bibliotēkām L.Kerola grāmatas!
L.Kerols fotogrāfēja savu mazo draudzeni kailu!

amēbietis 29.04.2008 23:27
Nu autors atkal piesauc to 99. pantu un ka baznīca škirta no valsts. Piemēram, kad idejiski līdzīga norma par valsti un baznīcu tika iestrādāta ASV konstitūcijā, tad tas notika laikā, kad visur Eiropā bija valsts baznīca - tas nozīmēja, ka karalis ieceļ baznīcas bīskapus un citus augstākos amatus. Tas būtu tā, ka Latvijas prezidents vai premjers ieceltu Vanagu vai Pujātu amatā, un pēc saviem ieskatiem arī atceltu. Baznīca bija saplūdusi ar varu un patiesībā - baznīca bija varas instruments. Un to izmantoja, lai klārētu tautai, ka jāklausa karalim utt. Asv konstitūcijas tēvi teica - nav labi, ka ir valsts baznīca, bet svarīgi ir baznīcām brīvība no valsts žņauga. Tā arī radās šī ideja, nevis ar to diskriminējošo pieskaņu, kā to grib pasniegt tagad - baznīcas cilvēkus izslēgt no sabiedriskajiem procesies. Nākamais solis būs atņemt vēlēšanas tiesības. Bet tas nozīmēja - valsts nejaucas baznīcas dzīvē. Par cik baznīcas cilvēki ir valsts pilsoņi kā visi citi - viņiem ir tieši tādas pat tiesības piedalīties visos sabiedriskajos un ja vajag- politiskajos procesos.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


IM 25.04.2008 22:48
Ja nu vēl manas neprofesionālās pārdomas par to ārstēšanu , tad principā tā lieta jau ir diezgan sarežģīta. Ir jau tas ieraduma spēks un ir arī tas motivējošais spēks , jeb psiholoģiskā motivācija uz vienu vai ortru vai vēl citu seksuālo orientāciju. Ja jau patiesi ir motivācija un vēlēšanās mainīt to orientāciju un tik vien ir kā ieraduma spēks , tad nu es tiešām domāju ka tāda intesīva pārorientēšana uz citu ieradumu vai pieradumu , vai cita ceļa parādīšana ar moderno tehnoloģiju palīdzību un tieksmes papildus stimulāciju (tiem kam tas medicīniski būtu pieļaujams) tiešām varētu dot kādus rezultātus , labākus kā teiksim ar pilnīgu atturību un tā.

Ja nu nav tās motivācijas , vai arī tieši psiholoģiska motīvācija ir par pamatu seksuālajai orientācijai , tad nu bez vajadzīgās motivācijas laikam nav ar nekādas jēgas mainīt ieradumus. Nu bet tak neviens neteiks ka ar motivāciju jau piedzimst , motivāciju taču arī iegūst saistībā ar dažādām apstākļu sakritībām , tai skaitā arī ar socilālpsiholoģiskajiem apstākļiem sabiedrībā attiecībā pret vienu vai otru seksualitāti. Un es teiktu ka tieši šie sociālpsiholoģiskie apstākļi , tas ir tas kāda ir sabiedrības attieksme pret homoseksuālo orientāciju , lielā mērā arī nosaka homoseksuālās orientācijas procentuālo iznākumu sabiedrībā. Homoseksuāļu skaitu lielā mērā noteiks tas kāda būs sabiedrības attieksme pret homoseksuālismu un kāda būs sabiedrības attieksme pret heteroseksuālām attiecībām un ģimenes stabilitātes problēmām sabiedrībā , jo tieši šī attieksme manuprāt lielā mērā ietekmē seksuālās orientācijas motivācijas veidošanos.

LindaF 26.04.2008 01:06
Es vienmēr brīnos par to, kā (laikam jau) heteroseksuāli cilvēki pārgudri apgalvo, ka "homoseksualitāte nav iedzimta", to kaut kādā mistiskā veida iemāna nevainīgajos jauniešos, kas pēc tam ir aptraipīti uz mūžu un to vien vēlas, ka padarīt vēl citus jauniešus sev līdzīgus... vai jums tomēr nešķiet, ka paši homoseksuāļi labāk var atbildēt uz šo jautājumu par iedzimtību? Es nepazīstu NEVIENU homoseksuālu cilvēku, kuram būtu šādi uzskati - tieši otrādi, katrs no manām paziņām var liecināt par to, kā apziņa par "nepareizo" seksuālo orientāciju radās pašas no sevis, tajos pašos gados, kad draudzenes sāka sapņot un runāt par puišiem un puiši - slepenībā vēroja meitenes kuras dušojās pēc sporta nodarbībām. Vai jums arī nešķiet mazliet absurda doma, ka kāds cilvēks brīvprātīgi "izvēlētos" citu nekā hetero orientāciju pat valstīs, kur par šādu rīcību draud nāves sods, kaut gan cilvēki par šo "grēku" tiek izmesti no tēva mājām, un kaunās par sevi? Turklāt, kāpēc gan viena orientācija būtu iedzimta (jo laikam jau jūs tā uzskatāt, ka heteroseksualitātes ir iedzimta), bet otra nebūtu? Vai rakstīšana ar labo roku ir iedzimta, bet ar kreiso - modes lieta un niķis?

Man šķiet, ka drīzāk varētu būt runa par to, ka lielam skaitam cilvēku ir vairāk vai mazāk biseksuālas tieksmes bet, ka cilvēki, kas ir auguši totalitārās un atšķirīgo nosodošās valstīs kā, piemēram, Latvija, šo savu biseksualitāti ir dziļi kaut kur norakuši un no tās baidās kā no vislielākajām šausmām. Un tad arī rodas šī ideja, ka es, lūk, "izvēlējos" kļūt "normāls", es apprecējos ar pretējā dzimuma pārstāvi un par savām fantāzijām, sapņiem un pieķeršanos kādam sava dzimuma cilvēkam cenšos visu aizmirst. Kāpēc gan cilvēki tik ļoti baidās? Tā man vēl šodien ir mistērija. Kāpēc cilvēki, kas ikdienā ir pavisam kārtīgi ierindas pilsoņi, pēkšņi krīt panikā, kliedz un ārdās, lamājās un pa varītēm cenšas pierādīt, ka viņiem ir taisnība bet citiem, kas sevi nebaidās nosaukt par homoseksuāļiem vai biseksuāļiem, labāk būtu šo faktu noklusēt un slēpties kādos kaktos?

Kāpēc ir tik grūti likt cilvēkiem saprast, ka vienīgais, kas atšķir homoseksuālu cilvēku no heteroseksuāla cilvēka ir viņa mīlestības, pieķeršanās un ilgu "objekts"? Visādā citādā ziņā esam tādi paši cilvēki - ar savām vēlmēm pēc ģimenes un stabilitātes, ilgstošām attiecībām, atbalsta un seksa. Protams, divi viena dzimuma pārstāvji nevar kļūt par viena bērna bioloģiskajiem vecākiem, kas arī ir daudzu šādu pāru sāpe - jo gribās taču redzēt kas iznāk no divu cilvēku mīlestības savienojuma. Bet tas taču nenozīmē, ka viņi nevarētu kļūt par vecākiem, vai, ka viņi būtu mazāk kompetenti audzināt ģimenē bērnus? Vai jūs vispār stādāties priekšā cik Latvijā ir bērnu, kas aug "netradicionālās" ģimenēs? Daudz! Vai jums ir tik grūti iedomāties kā tas notiek? Daudziem ir bērni no iepriekšējām, hetero attiecībām, bet lesbietes var izmantot mākslīgo apaugļošanu, savukārt geji var vienoties ar vienu vai divām sievietēm, ka viņi kopīgi radīs bērniņu, un to audzinās vai nu kopā, vai tikai divi tēvi vien. Vēl, protams, var adoptēt bērnu. Ar ko šāds ģimenes modelis atšķiras no tāda, kurā ir vientuļie vecāki, vai kur vecāki ir šķīrušies un no jauna precējušies - tā pat bērnam sanāk divas mammas un/vai divi tēti. Ar ko atšķiras no ģimenes, kur viens no vecākiem ir neauglīgs, vai vienkārši notikusi izšķiršanās par labu adopcijai? Labākājā gadījumā visi šie pieaugušie šo bērnu mīlēs un darīs visu lai viņš izaugtu par labu un laimīgu cilvēku. Daudzi pētījumi rāda, ka tieši homovecāki ir pat veiksmīgāki par citiem - varbūt tāpēc, ka viņiem nekad nav "nejaušu" bērnu, vai tāpēc, ka viņi apzinājas sabiedrības spiedienu un tāpēc cenšas vēl vairāk.

Un par tām tiesībām runājot. Mozaīka nekad nav darījusi un nekad nedarīs neko prettiesisku. Viss, ko mēs prasām ir atrodams mūsu Satversmē, Eiropas cilvēktiesību konvencijā un dažādos ES normatīvajos aktos. Nav tā, ka kādam ir tiesības citam noliegt viņa tiesības. Es varu prasīt parternattiecības sev un savai sievai, bet es nevaru prasīt, lai tās nebūtu Jānim ar Pēteri, vai Jānim ar Annu. Tāpat man ir tiesības iet ielās un prasīt sev piešķirt vienas vai otras tiesības, bet man nav tiesības pieprasīt, lai citiem nebūtu šādas tiesības, vai pieprasīt, ka negribu lai publiskā telpā uzturētos kāda konkrēta cilvēku grupa. Demagogi kā IM šo atšķirību vai nu nesaprot, vai nevēlas saprast.

Es neticu ne mirkli, ka Draudzības dienas un tas fakts, ka Latvijas homo-, biseksuāļi un viņu atbalstītāji vēlas vienu reizi gadā publiski ielās pieprasīt sev piešķirt tiesības (nb. tiesības, kādas ir hetero cilvēkiem, nevis kādas īpašas privilēģijas) vairo sabiedrībā neiecietību un naidu. Šis pasākums tik parāda, cik dziļi šī neiecietība un naids ir iesakņojies mūsu sabiedrībā, un cik maz cilvēki izprot to, ko mēs prasām. Cik maz ir tādu, kas ir centušies izprast cilvēku ar atšķirīgu orientāciju, iepazīties ar viņiem un pārvarēt savu nepatiku vai bailes. Bieži dzirdam "kamēr jūs nesākāt bļaustīties man pret jums nebija nekādu pretenziju". Protams, bet tas tikai nozīmē to, ka, kamēr valstī valda nevienlīdzība un daži ir lemti izstumtībai, pusmeliem un meliem, divkosībai un bailēm atklāt savu patieso identitāti, tikmēr citiem ir ļoti ērti dzīvot, jo viņiem, lūk, nav jāapgrūtina savas smadzenes un dvēseles dzīles ar jautājumiem par to, kas īsti ir patiesais un vērtīgais cilvēku attiecībās, kāda ir viņu pašu ģimenes dzīve un ideāls, kāda ir viņa seksuālā orientācija, kāda ir viņa attieksme pret citādo un nepazīstamo.

Bailes, bailes ir tās, kas izraisa šo histēriju un naidu, un bailes ir tās, ko tik veikli izmanto mūsu baznīckungi un politiķi. Bet nav ko baidīties. Tiešām nav ko baidīties no otra cilvēka jūtām.

Paldies Kārli par tavu pacietību un laika ieguldījumu šajā diskusijā. Saprotu tavu izmisumu, kad notiek saruna ar sienu. Es arī to brīžiem jūtu.

IM>LindaF 26.04.2008 08:36
Tas ļaunākais jau ir tas ka es Jums pilnībā varu noticēt ka likumu jūs (Mozaīka)nepārkāpsit. Jā , tā ir jūsu stratēģija , pašiem likumu nepārkāpt un visu iegrozīt tā lai likumu pārkāpj citi , Dome , tiesas utt. Es pilnīgi varu noticēt arī tam ka jūs nevienu netaisāties pārorientēt vai pieorentēt , jūs tikai cenšaties visu sakārtot un iegrozīt tā lai cilvēki pārorientējas un pieorientējas paši. Tas jau ir tas ļaunākais un arī tas bīstamākais , no kā tiešām ir bailes un no kā arī būtu jābaidās. Jūs ar viltu , manipulācijām un visādi citādi , bet protams tikai likumīgi , paši nekādā gadījumā nepārkāpjot likumu (citi , pie jums nepiederošie gan - bet protams tas jau jūs neinteresē ) cenšaties izmainīt to iepriekš jau minēto sociālpsiholoģisko vidi tā lai jūsējie tajā justos ērti.

Piekrītu ka tā sociālpsiholoģiskā vide jūsējiem ir ļoti neērta. Lieta tikai ir tāda ka tā jums neērtā sociālpsiholoģiskā vide pa lielai daļai ir tā kas bremzē homoseksuālās orientācijas izplatību sabiedrībā. Agresīvu homoseksuālismu var salīdzināt ar nezāli kas ir daudz augtspējīgāka par iekoptiem kultūraugiem , šajā gadījumā ar kultūraugiem domāju heteroseksuālas laulības. Ja kultūraugus neaprūpē , neaprušina , neapsmidzina tad kultūra iznīkst un visu pārņem nezāles.

Lai nu arī cik tas taisnīgi vai netaisnīgi tas nebūtu attiecībā uz nezālēm , bet situācija ir tāda ka nezālēm ir ļauts augt tikai lauka maliņā , bet nav ļauts pārņemt visu lauku. Un vēreiz saku , neuzskatu visus homoseksuālistus par nezālēm , tikai tos kas paši būdami likumpaklausīgi izmanto citus likumpārkāpēju lomā savu no zila gaisa tiesību aizsardzībai , jo ar ko tad citu tādus lai salīdzina.

Bet tā , tā sociālpsiholoģiskā vide protams ka manuprāt ir diskutēšanas objekts. Bet nu ne ar praidiem , provokācijām un pat ne tai virzienā ko piedāvā Mozaīka. Jo Mozaīkas piedāvātais virziens ar seksualitāšu maksimālu publiskošanu un propogandēšanu skolās un audzināšanas iestādēs un tā ir bezcerīgs variants kaut kādai integrācijai , kaut kāda kopsaucēja atrašanai vai tamlīdzīgi.

IM>LindaF 26.04.2008 09:19
Tāpat man ir tiesības iet ielās un prasīt sev piešķirt vienas vai otras tiesības, bet man nav tiesības pieprasīt, lai citiem nebūtu šādas tiesības, vai pieprasīt, ka negribu lai publiskā telpā uzturētos kāda konkrēta cilvēku grupa. Demagogi kā IM šo atšķirību vai nu nesaprot, vai nevēlas saprast.
----------------------------------

Te nu ar Jūs kļūdāties. Jums ir tiesības iziet ielās un prasīt sev kādas tiesības. Maldīgi Jūs domājat ka Jums nav tiesību prasīt lai kādam atņemtu kādas tiesības. Arī uz to Jums ir tiesības. Varbūt uz doto momentu Jums nav aktuālas šādas Jūsu tiesības , bet varbūt ka uz šo momentu Jums ir izdevīgi tās neatcerēties (tad kad visiem būtu labāk ja Jūs arī šīs savas tiesības arī atcerētos) , un atcerēties tad kad Jums tas ir izdevīgi? Jums ir tiesības iziet ielās un iebilst pret to kas notiek kā atklātā tā arī slēgtā publiskā telpā. Nesaprotu kāpēc Jūs šīs tiesības gribat atņemt sev un citiem. Nu iznāk tā ka Jūs gribat lai sabiedrībai nebūtu nekādas kontroles par to kas notiek publiskā telpā un par to kā un kādas tiesības katram ir iedotas vai katrs sev pievācis. Vārdos Jūs sakāt ka neesat tiesīga nevienam nekādas tiesības atņemt , bet pati pieprasāt sev tādas tiesības kas citiem kādas tiesības automātiski atņem. Jūsu loģika ir pievācēju loģika , sak ja jau es reiz esmu kādas tiesības sev likumīgā izskatā pievācis tad vairāk nevienam nav tiesību par to kaut ko spriest un kaut ko protestēt. Nu tas taču ir absurds. Tas ko Jūs arī nesaprotat ir tas ka ja Jums ir dotas kādas tiesības tad Jūs ar šim tiesībām vienalga nevarat iziet no morāles rāmjiem un sākt ar savām tiesībām manipulēt.

leon - LindaF 26.04.2008 09:31
Kad beidzot otra puse "aiz sienas" sapratīs, ka sabiedrība novirzes homo- pedo- sado- zoo- fiilijas uztver ļoti līdzīgi? Ja pat ārsti atzīst, ka atšķirības statusos starp zoofīliju un homoseksuālismu ir politiski motivētas un tām ar medicīnu nav sakara, tad kāpēc lai sabiedrība uztvertu savādāk? Jāsaprot arī, ka pedofīls ir pedofīls, zoofīls ir zoofīls pat ja nav ar bērniem/dzīvniekiem ņēmies. Un ja viņš nesāks neko pretlikumīgu darīt un lielīties ar to, pret viņu nevērsīsies. Tāpat kā pret homoseksuāļiem.

Vai te kāds tiešām uzskata, ka zoofīliem un pedofīliem ir vieglāk? Viņi to ir brīvi izvēlējušies? Pret viņiem nevēršās? Tāda pati vien "orientācija" vien ir. Sabiedrībai vienkārši jāpalīdz šādiem cilvēkiem ārstēties vai izolēt nepieciešamības gadījumā.

Homoseksuāļiem, pedofīliem un zoofīliem tāpat kā pārējiem ir tiesības veidot/neveidot ģimeni ar pretējo dzimumu utt... pārējais būs kaut kādas privileģijas. Daudzi gribētu arī oficiāli reģistrētu daudzsievību/daudzvīrību. Arī tādas neoficiālas ģimenes ir, un ne viena vien. Nevar pēc katras grupiņas iegribām mainīt likumus.

Un runas par legāls/nelegāls nav arguments - tas ir kultūras/tradīciju jautājums. Kādreiz pefoīlija un zoofīlija bija mazāk nosodītas, homoseksuālisms - vairāk. Tagad otrādi. Skaidrs arī, ka tautas ar vāju reliģiju un tradīcijām izmrist (Eiropa, ASV) tā vietā nāks tautas ar spēcīgākam reliģijām/tradīcijām, kas homoseksuālismu nosoda vairāk. Tajā brīdī, kad Eiropā islams sasniegs kādus 40%, homoseksuālismu iebalsos atpakaļ kā slimību un sodāmu rīcību.

Vita 26.04.2008 10:12
Ja es būtu ar nehetero orientāciju, tad islāma draudu dēļ vien es ātri vien izlemtu, pārorientēties vai vispār aizslēgt ciet visus caurumus un dzīvot laimīgi, tie ļautiņi nebūs tik iecietīgi kā O. Kastēns

Andris - LindaF 26.04.2008 10:20
LindaF >>> Es neticu ne mirkli, ka Draudzības dienas un tas fakts, ka Latvijas homo-, biseksuāļi un viņu atbalstītāji vēlas vienu reizi gadā publiski ielās pieprasīt sev piešķirt tiesības (nb. tiesības, kādas ir hetero cilvēkiem, nevis kādas īpašas privilēģijas) vairo sabiedrībā neiecietību un naidu.
=======
Atzīstiet patiesību un patiesība darīs jūs brīvus!

Homoseksuāli orientētajiem tiesības ir tieši tādas pašas kā visiem citiem - viņiem neviens neliedz stāties laulībā, adoptēt bērnus utml. Protams, Latvijas likumdošanā atzīst to faktu, ka laulātu pāri veido vīrietis un sieviete. Gluži tāpat tiek atzīts, ka bērnam ir tēvs un māte (nevis ievieš dokumentos "dzimumneitrālus" apzīmējumus "Vecāks A" un "Vecāks B"). Vai ar šiem likumiem kādu vēlas ļaunprātīgi pazemot? Vai tomēr atzīst vienkāršu dabas likumsakarību - to, ka ikvienam bērnam ir tēvs un māte, un bērns pelna vismaz sabiedrības morālu atbalstu, lai varētu augt kopā ar abiem vecākiem? Un daži citi argumenti par diskrimināciju (piemēram, nevarot paģērēt sev tiesības doties uz uzņēmuma ballīti kopā ar geju vai lezbiešu partneri) izklausās pavisam nenopietni: ja Jums patīk kā organizētas ballītes konkrētā uzņēmumā, tad ejiet uz tām, ja nepatīk - neejiet.

Jebkuru konkrēto niansi, protams, var apspriest un ierakstīt vienu vai otru frāzi likumā un pēc tam kačāt sev tādas vai citas tiesības. Bet lietas būtība no tā nemainās - nevienā sabiedrībā visi dzīvesveidi neskaitās vienlīdz cienījami. Un to nosaka ne jau valsts likumi, bet sabiedriskā doma. Laulāts pāris, kurš audzina vairākus bērnus daudziem liksies normālāks nekā neprecēts vīrietis, kurš apmeklē prostitūtas. Strādājošie un investori kotējas augstāk nekā sociālo pabalstu saņēmēji, lai gan arī pēdējiem ir savas tiesības, utml.

Ja pederastu praids ir domāts sabiedrības attieksmes uzlabošanai, tad tas ir pilnīgi veltīgs pasākums. Pirms 50 gadiem Latvijā bija homoseksuāli orientēti cilvēki, bet nebija ne geju naktsklubu, ne arī praidistu. Paies vēl 50 gadi - un Jūs atkal slēpsieties skapī no musulmaņu vigilantiem. Musulmaņu attieksmes dēļ daudzās Eiropas pilsētās geji vairs neuzdrīkstas publiski parādīties kopā - sk. grāmatu "While Europe slept" - http://www.amazon.com/While-Europe-Slept-Radical-Destroying/... .

Kāds ir risinājums? Latvijā vajadzīgas normālas ģimenes un bērni. Cilvēkiem jāveicina savstarpēja solidaritāte, nevis jāprovocē citi ar savām atšķirībām. Tad veidosies saskaņa sabiedrībā, tad nebūs vajadzīgi imigranti, t.sk. radikālie islāmisti. Ja Jums, LindaF, šķiet, ka Ļedjajevs, IM vai Kasis ir neiecietīgi - tad pieļauju, ka islāmistus neesat sastapusi.
Varbūt mēģiniet rīkot nākamo praidu "vecajā Eiropā" - kādā imigrantu apdzīvotā Amsterdamas, Roterdamas, Parīzes, Marseļas, Londonas vai Liverpūles priekšpilsētā.

vita 26.04.2008 11:01
muļķīgs jautājums, nudien, bet - Vai ļ. cien. E. Goša pati ir L - G - B vai T ?

ziņkāre

IM>vita 26.04.2008 11:42
Ja nemaldos , tad valdē vai.

Pēteris - vita 26.04.2008 17:37
Evita Goša ir lesbiete. Starp citu smuku zaķi viņa ir nocēlusi http://www2.mozaika.lv/?lang=1&mid=61
Lindai Freimanei ir vēl labāks zaķis http://kilden.forskningsradet.no/c16882/artikkel/vis.html?ti...
Žel ka nekur nevar atrast Streipa kunga zaķi...

AK 26.04.2008 23:00
"Homoseksuāli orientētajiem tiesības ir tieši tādas pašas kā visiem citiem - viņiem neviens neliedz stāties laulībā, adoptēt bērnus utml"

Interesanti, vai visi tie, kas to saka šeit, atbalsta arī nostāju "krievvalodīgiem, poļvalodīgiem... tiesības ir tieši tādas pašas tiesības kā citiem - viņiem neviens neliedz mācīties un studēt vairākuma valodā"? Un uzstājīgi prasa, lai visiem iedzīvotājiem tiktu nodrošināta, piemēram, iespēja apmeklēt ginekologus, bet, piemēram, urologus vīriešu mazākumam valsts nefinansētu?

Un vai visi tie, kas šeit seksuālo minoritāšu vārdā šādai "līdztiesībai" nepiekrīt, nepiekritīs arī šādas loģikas attiecināšanai uz mazākumtautībām? Vai piemēros dubultos standartus?

jurists - Kāklis Streips 27.04.2008 09:44
Es Jūs vienkārši apbrīnoju. Jūsu drosmi atklāti runāt par šīm problēmām. nekad nevarēju iedomāties, ka komunisma verdzības gadi daļu latviešu ir padarījuši par fanātiem un sektantiem, par naidīgu un bīstamu pūli.
Viņi lej ūdeni uz PP dzirnavām. pretējā gadījumā visurgājējs ar kompāniju nekad netiktu tur, kur viņš tagad ir.

Kārlis Streips 27.04.2008 10:22
Paldies arī Lindai, un it īpaši par apzīmējumu "siena". Cik burvīgi atzinumi no šajā diskusijā dalību ņēmušajām sienām. Fakti liecina, ka man nav taisnība ... bet davai, es turpinu bīdīt savus uzskatus. Nav iemesla salīdzināt gejus ar pedofīliem, jo ir konkrēti, uzskatāmi un pilnībā pierādīts, ka pedofīlijas gadījumi 90% ir pieaudzis vīrietis un mazgadīga meitene (tātad -- heteroseksuāls kontakts) -- bet davai, es turpinu to salīdzināt. Laikam tāpēc, jo daba mani nav apveltījusi ar īpaši lielu inteliģenci.

Un visbeidzot, IM -- visas šīs garās sarunas laikā Jūs absolūti un konsekventi esat ignorējis visu, ko esmu Jums jautājis, lai aitveidīgi turpinātu blēt par "manām tiesībām, manām tiesībām, manām tiesībām, manām tiesībāāāāāām". Tāpēc atbildiet, lūdzams, uz šo vienu atkārtoti uzdoto jautājumu:

IM tiek ieslodzīts telpā ar televizoru un DVD spēlētāju. Tiek demonstrēts geju porno. Vai IM ar laiku tāpēc kļūst par geju un, citējot Jūs, kaut kādi rezultāti ir? Ja nē, tad no kurienes Jums ir radusies pagalam muļķīgā pārliecība, ka šādas pārmaiņas ir iespējamas Jūsu samurgotajā variantā? Gaidīšu atbildi.

Jauku visiem dienu!

Ā, un PS -- "ziņkārīgā"? Jā. Tas bija pagalam muļķīgs jautājums. Jauku arī Jums dienu.

IM>Kārlis Streips 27.04.2008 10:35
Nu ja tanī geju porno būtu smuki zēni, tad iespējams man tas iepatiktos un ar laiku es skļūtu zilgans.

Andris - Kārlim Streipam 27.04.2008 20:05
Nav iemesla salīdzināt gejus ar pedofīliem, jo ir konkrēti, uzskatāmi un pilnībā pierādīts, ka pedofīlijas gadījumi 90% ir pieaudzis vīrietis un mazgadīga meitene (tātad -- heteroseksuāls kontakts) -- bet davai, es turpinu to salīdzināt.
====

Tur nav pat ko salīdzināt - homoseksuālisms un pedofīlija ir vienas monētas divas puses; tie ir divi pretdabisku dzimumattiecību paveidi, kuri pazemo cilvēku cieņu un var sakropļot cilvēka reproduktīvo potenciālu. Starp citu, ja ir taisnība K.Streipa statistikai un ir 100-90=10% homoerotisku sakaru starp pieaugušiem vīriešiem un mazgadīgajiem - jau tas vien norāda, ka homoseksuālismam ir pozitīva korelācija ar pedofīliju (jo iedzīvotāju populācijā kopumā homoseksuālistu ir mazāk nekā 10%; vairāki pētījumi ASV min 3-6% kā homoseksuālu cilvēku īpatsvaru; sal. http://answers.google.com/answers/threadview?id=478685 .). T.i. 10% homoseksuālās pedofīlijas gadījumu patiesībā ir ļoti daudz, ņemot vērā nelielo homoseksuālistu īpatsvaru.

Skaidru robežšķirtni starp gejiem un pedofīliem neļauj novilkt arī pastāvošā Latvijas likumdošana. Ja ir kāds homoseksuālists, kuram ir seksuāli kontakti gan ar nepilngadīgām personām 16-17.g.v., gan arī ar pilngadību sasniegušām personām, tad viņš ir vienlaikus gejs, gan arī pedofils; turklāt viņu pašreizējais Krimināllikums neļauj saukt pie atbildības. Kamēr šāds Krimināllikums būs un kamēr praidus rīkojošās geju organizācijas nepasludinās homoerotiskas attiecības ar nepilngadīgajiem par amorālām un nesavienojamām ar civilizētu uzvedību, tikmēr būs jākritizē šo organizāciju divkosība - no vienas puses šīs organizācijas sludina, ka viņi nav pedofīli, no otras puses viņi nedara neko, lai pārtrauktu (legālu) pedofīliju savās rindās. "Mozaīkas" vadību vajag ar negodu padzīt no pieklājīgās sabiedrības - tāpat kā Bostonas katoļu baznīcas bijušo arhibīskapu (Bernard Francis Law), kurš ilgstoši pieļāva priesteru vidū pedofīliju un slēpa šos gadījumus.

Onslovs - Andris 27.04.2008 21:07
No kurienes tu rāvi, ka 10% pedofīlijas gadījumu ir homoseksuāli? No savas pieredzes veici aprēķinus? Streips teica ka 90% pedofīlijas gadījumi ir starp pieaugušu vīrieti un mazgadīgu meiteni. Atlikušie 10% vai varbūt mazliet mazāk ir starp pieaugušu sievieti un mazgadīgu zēnu.

Gribi teikt ka ir arī legālā pedofīlija? :) Tas gan ir interesanti :)

Andris - Onslovs 28.04.2008 09:45
Lielumlielais vairums seksuālo izmantotāju gan zēnu gan meiteņu upuriem ir vīrieši (gadījumi starp pieaugušām sievietēm un mazgadīgiem zēniem ir niecīgs mazākums) - sk. http://findarticles.com/p/articles/mi_m2294/is_9-10_39/ai_53... . Ja aplūkojam tos datus, kuri nonāk ASV tiesībsargājošo iestāžu rīcībā, tad ir apmēram 1.7 upuri no katrām 1000 mazgadīgām meitenēm un 0.4 upuri no katriem 1000 zēniem. T.i. var runāt par to, ka 80% no seksuāli izmantotajām ir meitenes, bet nekādā ziņā ne 90%. Sal. http://www.prevent-abuse-now.com/stats.htm . Protams, liela daļa gadījumu netiek paziņoti.

T.i. Kārļa Streipa "statistika" par 90% ir vienkārši pagrābta no griestiem. Interesants veids kā veicināt "iecietību" - sagrozīt faktus un necitēt avotus. Ja nepareizi fakti parādās kādiem neofašistiem, tad tas mani nenošokē tiktāl, kā tas, ja nepareizus faktus citē it kā inteliģenti cilvēki.

>>> Gribi teikt ka ir arī legālā pedofīlija? :) Tas gan ir interesanti :)

Apskati, lūdzu Krimināllikuma 161.pantu - http://www.likumi.lv/doc.php?id=88966 (Dzimumsakari, pederastija un lesbiānisms ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu). T.i. ar 16-17.g.v. pusaudžiem pederastija un lesbiānisms ir likumīgi atļauti. Ir, protams, iemesli, kuru dēļ arī heteroseksuālas attiecības ar un starp nepilngadīgajiem ir nevēlamas - bet hetero-gadījumā problēmas ir pavisam citas - tas ir pavisam citas diskusijas temats.

Manuprāt, šī Krimināllikuma norma ir jāmaina - pederastija ir jāaizliedz; 16.g.v. pusaudzis nav gatavs piekrist homoseksuālam kontaktam ar pieaugušu pederastu. Tas ir vienīgais jautājums, ko es būtu ar mieru apspriest ar "Mozaīku". Pirms runāt par vēl papildus tiesībām priekš šiem pederastiem, varbūt vispirms vajag vismaz bērnus no viņiem pasargāt?

Rita Ruduša - komentētājiem 28.04.2008 11:47
Portāla politika.lv aicina lasītājus, komentējot portālā publicētos materiālus, būt pieklājīgiem citam pret citu, izvairīties no personiskiem uzbrukumiem un vulgaritātes. Cieniet sevi un citus virtuālās diskusiju telpas apmeklētājus. Paldies!

leon - Kārlis Streips 28.04.2008 12:48
Nevaru saprast kāpēc vispār Kārslis sāk kaut kādu statistiku piesaukt utt. Es taču rakstīju par sabiedrības attieksmi pret "netradicionālām orientācijām" un to, ka starp tām nav būtiskas atšķirības. Mēģināšu citēt angļu val.:

Some psychologists, such as Dr. Fred S. Berlin, assert sexual attraction to pre-pubescent youths to be a sexual orientation in itself. In one article, Berlin writes "it is likely that no one would choose voluntarily to develop a pedophilic sexual orientation. Those with such an orientation have no more decided to have it than have any of us decided as children to be either heterosexual or homosexual."

Statistika par 90% laikam tika iegūta aptaujājot paziņas, jo citas atsauces neredzu. Diez vai Eisaks un Tūns arī tika ieskaitīti? ASV gan skaitīšanai pieiet nedaudz nopietnāk, šādi dati ir nopublicēti:

In the USA as of 1994, approximately 20% of women and 5% to 15% of men had experienced some form of sexual abuse as children, according to professor of sociology David Finkelhor, director of the Crimes against Children Research Center.

Vēl acīs iekrita dati, kas liecina par "sekmīgo seksuālo audzināšanu" ASV. Laikam arī tur ir savs "papardes zieda" analogs:

Bureau of Justice Statistics (BJS):
40% of offenders who victimized children under age 6 were juveniles (under age 18).

IM>Kārlis Streips 28.04.2008 14:32
Komentārs 27...10.35 nav mans.

Kas attiecas uz Jūsu jautājumiem , tad Jums taisnība , droši vien ka esmu kādus Jūsu jautājumus ignorējis , jo man tie ir likušies dotajai diskusijai mazsvarīgi un nebūtīgi. Tāpat gribu Jums atgādināt ka es vairāk tā kā pārstāvu tradicionālo viedokli , jaunas idejas un viedokļus ar tradīciju laušanu un tā piedāvājat Jūs , tāpēc ne man būtu jātbild uz Jūsu jautājumiem un jāmēģina Jūs pārliecināt par vecajām labajām tradicionālajām vērtībām, bet gan Jums būtu jāmēģina mani pārliecināt ar atbildēm uz tādiem jautājumiem kas man liekas svarīgi un tādā plāksnē kas manai pārliecībai ir svarīgi. Jūs kaut ko jaunu sabiedrībai vēlaties piedāvāt , Jums tad arī sabiedrība , tai skaitā arī es , būtu jāpārlieciena ka tas ko jūs piedāvājat man un sabiedrībai nāks par labu.

Ar tām modernajām tehnoloģijām , DVD un tā arī kļūdījos. Nekas tur ar mani tādā veidā nesanāks. Es neesmu tik lepns lai iestātos pret nospiedošu vairākumu.

Homoseksuālisms ir sods cilvēkam par viņa pārāk lielo lepnību. Proti , cilvēkām ir dots pietiekams laiks (laiks kamēr iestrādājas seksuālā orientācija kā ieradums ) lai izdarītu savas seksualitātes orientāciju. Ja cilvēka lepnums ir normas robežās , tad lai arī kādi psiholoģiski vai kādi citi momenti nebūtu , cilvēks neies pret visu pasauli , cilvēks , pat arī pret savu gribu , pieņems to ko viņam piedāvā pieņemt pasaule. Visai pārējai pasaulei uzspļaut var tikai pārāk lepns indivīds , un ikviens homoseksuālists savā laikā ir uzsspļāvis tam ko viņam teikusi tā teikt gandrīz visa pasaule , visa sabiedrība un aiz savas lepnības pieņēmis to kas pašam ir licies tas pieņemamākais. Vēlreiz saku - homoseksualitāte ir sods cilvēkam par viņa pārāk lielo lepnību.

Un arī ārstēt homoseksualitāti nav nekādas jēgas , kamēr cilvēks savā lepnībā ir gatavs iet pret visu pasauli. Vispirms ir jāizārstē tā pārāk lielā lepnība. Ja homoseksuālis izārstēs savu lepnumu , tad viņš pieņems to ko pieņem visi , proti ka homoseksuāli sakari ir riebīgi un no tiem nāk vēmiens , un viņam pret homoseksuāliem sakariem sāks parādīties riebums , jo riebums nav nekas cits kā saprašanas lieta , saprašanas lieta tā teikt kas ir sūds un kas nav sūds. Un ja tu saproti ka tas ko tu redzi un pa ko tu jaucies ir sūds , tad vēmiens piemetas tikai no tās saprašanas vien.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Andris - Lailai 25.04.2008 12:09
kāda ir mūsu sabiedrība. vai tie ir cilvēki, kas nāk no 'normālām' ģimenēm un gatavi tādas veidot? Vai šie ir 'ideālās' sabiedrības veidotāji?=======
Latvijā kopš seniem laikiem ir pieņemts, ka cilvēki ejot sabiedrībā apvelk goda drānas, cenšas parādīt labāko, kas viņiem ir, nevis piedauzīgo un zemisko. Ja "Mozaīka" (par ES sagādāto naudu turklāt) arī turpmāk dižosies ar neķītrībām un perversijām un lielā skaitā saaicinās no ārzemēm savus netikuma brāļus, tad diemžēl arī komentētāji vairs nejutīsies saistīti ar sociālajām normām.

Vienīgais ceļš ir atkal sākt cilvēkiem cienīt pašiem sevi un pēc tam arī vienam otru. Ne jau rupjības un izvirtības mūs padarīs labākus. Seksuālām un intīmām lietām ir vieta guļamistabā nevis portālos, žurnālos un uz ielas. Protams, ka tas attiecas arī uz heteroseksuālām perversijām - lai gan šo perversiju praktizētāji vismaz neprasa sev privilēģijas: prostitūtu klienti un svingeri netiek pieminēti Darba likumā, priekš viņiem par valsts naudu netiek rīkotas konferences un filmu festivāli.

Kasis 25.04.2008 12:12
Man jau šķiet, ka mans augšminētais jautājums ir ļoti pašsaprotams un aktuāls lielākajai sabiedrības daļai, kas uzskata, ka visas augšminētās "fīlijas" nav norma. Homoeseksuāļi apgalvo, ka tā nav un ka tieši homesksualitāte ir norma un šo viedokli diezgan vardarbīgā veidā uzspiež. Kur ir pamatojums? Es kaut kā neesmu dzirdējis argumentus. Ja Jums ir argumenti, lūdzu sniedziet tos un tad sabiedrība Jūs varētu pieņemt daudz vieglāk.

pt - Andris 25.04.2008 12:33
Latvijā kopš seniem laikiem ir pieņemts, ka cilvēki ejot sabiedrībā apvelk goda drānas, cenšas parādīt labāko, kas viņiem ir, nevis piedauzīgo un zemisko.

********

Jā - piedauzīgo un zemisko viņi parāda mājās un internetdiskusijās...

IM 25.04.2008 13:11
Problēma jau ir tā ka homoseksuālisti grib to ko viņi pilnībā nekad nevar dabūt un ko neviens pilnā mērā viņiem nevar iedot. Problēma ir tā ka viņi ir gatavi ņemt arī pa kripatiņai , izkaukt pa kripatiņai jebkādā ceļā , ar faktu manipulāciju , mītu radīšanu , provokācijām , lobešānu , uzpirkšanu - vienu vārdu sakot ar visiem iespējamiem godīgiem un negodīgiem paņēmieniem un līdzekļiem. Vienalga kā , ka tikai , kaut tikai kripatiņa no tā ko viņiem vajag , pēc kā viņi ilgojas , kam varbūt viņi paši tic utt..

Bet nu ar seksuālo orientāciju nepiedzimst , seksuālā orientācija tiek ieaudzināta ar audzināšanu attiecīgā tā teikt sociālpsiholoģiskā vidē , vai. Būtiska nozīme ir tam kāda ir tā sociālpsiholoģiskā vide tieši to vidū kam tā seksuālā orientācija kā reiz veidojas , tas ir bērnu , pusaudžu vidē. Jebkurš vecāks , kas protams grib savam bērnam to labāko , vai pedagogs nu mēģinās radīt to sociālpsihloģisko vidi bērnu vidū tādu lai iznākumā maksimāli būtu nu tā vēlamā seksuālā orientācija. Un ja tā vēlamā ir heteroseksuālā orientācija , tad nu tā manuprāt nebūs pati tā pirmā iedaļa tai audziņāšanas skalā. Vispirms ir dezorientācija kam droši vien tūlīt sekos homoseksuālā orientācija. Tām pirmajām , nevēlamajām iedaļām ir jātiek pāri , un laikam jau man nemaz nebūtu jāsaka kāda nozīme šajā gadījumā būs negatīvai attieksmei tieši pašu bērnu vidū pret to pašu homoseksuālo orientāciju.

Ko grib homoseksuālisma piekritēji , nu protams to lai jau no bērna kājas , arī bērnu pašu vidē , valdītu visai pozitīva attieksme pret homoseksuālām attiecībām kā tādām. Ko no tā iegūs sabiedrība. Protams ka sabiedrība iegūs vairāk homoseksuāli orientētus cilvēkus. Un nelīdzēs pat pareiza audzināšana , jo sociālpsiholoģiskā vide būs ievērojami labvēlīga homoseksuālismam - tā teikt homoseksuālisms ir labs , tradicionālais sekss - nu tā , ja kādam vajag tās problēmas ar nenoturīgām attiecībām ,bērniem , ģimenēm , ģimenes izjukšanām , vientulību utt. , tad lai ar pats sitas pa to tradicionālo kā māk.

Nu es nezinu kura sabiedrība to tā var atļauties , uzlikt kā teikt uz bļodiņas ar zelta maliņu , un to iedomāto cilvēktiesību , iecietības , tolerances , vai kas to zin vēl vārdā , pasniegt tiem , kas to tā prasa.

Shadow 25.04.2008 13:38
Es biju, esmu un busu homoseksuala. Neskatoties uz to, vai Jums tas patik vai ne, neskatoties uz to, vai tas ir atlauts vai ne. Ir pietiekosi daudz cilveku, kas to saprot un pienem. Tadi cilveki ir gan draugu, gan radu, gan kolegu un darba deveju vidu. Lidz ar to, tadi moralisti ka IM, Aleksis, Andris u.tml. var seit raudat, cik vien tik par tradicijam un morali. Turklat, piedodiet, zeni, bet Jusu vilciens ir aizgajis. Par laimi Latvija ir ES un EP dalibvalsts, un Eiropas Cilvektiesibu konvencija un ES ligums ir 'musu' puse. Naksies Jums to agrak vai velak akceptet, vai ari parvakties uz ,piem., Kinu.

IM>Shadow 25.04.2008 13:48
Es jau par pieņemšanu kā tādu , par tādiem kādi esat nemaz ar nerunāju. Es runāju par to ka nu es neticu ka jums izdosies kaut kad panākt to ka mēs sāksim tiesāt un sodīt savus bērnus par to ka tie šad un tad pārāk negatīvi būs izteikušies par homoseksualitāti vai homoseksuāļiem. Es vismaz ceru ka tādi panākumi jums nespīd un nekad arī nespīdēs , jo to mēs nevaram atļauties.

kasis - Shadow 25.04.2008 14:24
Tavs komentārs ir ļoti laba ilustrācija korojošai homoseksuāļu kustībai. Pofig par argumentiem, mēs esam tādi un jūs mūs pieņemsiet, ja nē, nāks ES un Jūs visus iesēdinās. Ceru, ka pēc iespējas vairāk cilvēki sapratīs, kādi ir sodomīti bez maskām.

Jānis - kasis 25.04.2008 14:34
Zaķīt navajag tā stresot, būs jau labi :)

Andris - Shadow 25.04.2008 15:10
Turklat, piedodiet, zeni, bet Jusu vilciens ir aizgajis. Par laimi Latvija ir ES un EP dalibvalsts, un Eiropas Cilvektiesibu konvencija un ES ligums ir 'musu' puse.
========
Es esmu pret cilvēku diskriminēšanu, piemēram, darbavietās vai mācību iestādēs - varat to uzskatīt par ES panākumu, ja vēlaties. Manuprāt, tas vienkārši ir veselais saprāts - Latvijā ir cilvēku trūkums - cilvēku resursi jāizmanto efektīvi un saprātīgi. Arī citādi orientētie, arī invalīdi, u.c.

Man vienkārši ir sajūta, ka homīšu kustība šeit nekad nesasniegs tādus ekscesus kā Beļģijā, Kanādā un šur tur citur. Satversmes normu par laulību neviens neatcels. Par homoseksuāla dzīvesveida kritiku cilvēkus neieslodzīs cietumā kā Ake Green Zviedrijā (sk. http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%85ke_Green ). Jo sabiedrības spēj mācīties no savām kļūdām - pie mums demogrāfiskais kolapss, anti-imigrācijas noskaņojums un konservatīvā reakcija iestājās pirms homo-emancipācijas. Rietumeiropā bija otrādi. Latvijā ir izpalikuši 1968.gada studentu nemieri, un nav nekādu nopietnu "sexual liberation" tradīciju. Viegli var redzēt, ka Rīgas praids ir tāda mērkaķošanās pakaļ rietumvalstu vakardienai. Arī homoaktīvisti pa lielākai daļai ir iebraucēji - nedaudz apvītuši un paguruši hipiju paaudzes cilvēki.

Kārlis Streips - Kāsim un IM 25.04.2008 15:13
Kāsi, kur Jūs esat redzējis Mozaīku darām jebko, kas būtu aprakstāms ar vārdiem "diezgan vardarbīgi"? Neesat neko tādu redzējis. Vardarbību esat redzējis sektantu un viņu atbalstītāju pusē, un tie vismaz pēc idejas visi ir naturāļi (lai gan droši vien ir arī dažs labs gejs, kurš sevi tādējādi cenšas paslēpt). Kas attiecas uz Jūsu "pofig ar argumentiem" -- kādi tad Jums ir argumenti, lai salīdzinātu cilvēka seksuālo orientāciju ar vuārismu? Labāk "sodomīts" bez maskas nekā mankurtisks naturālis, kurš bļauj tukšu, lai gan neko nezina. Varbūt vajag mazāk tos kāšus pīpēt.

Un IM, ja Jūs esat tik ļoti pārliecināts, ka seksuālo orientāciju veido "sociālpsiholoģiskā vide", tad kā gan skaidrojat to, ka geji un lesbietes ir bijuši visās sabiedrībās un visos laikos? Arī tajos laikos, kad par to dedzināja sārtā? Tajos, kad Hitlers gejus un lesbietes bāza koncentrācijas nometnēs? Arī tajos, kad PSRS viņus vardarbīgi bāza psihenēs. Jūsu pārliecība, ka geji ir izvēlējušies būt par gejiem ir vienkārši stulba, jo kurš gan gribētu dzīvot dīvi, kuru tādi nezinīši kā Jūs visu laiku apmētā ar dubļiem? Vai tad Jūs izvēlējāties būt par naturāli? Vai Jūs varētu izvēlēties būt par geju, ja tā labi pacenstos? Jūs te tēlojat baigo psihologu un sociologu. Kas Jūs vispār pēc profesijas esat? Viens no minētajiem acīmredzot ne, jo abās profesijās masīvais vairākums zina, ka Jūs runājat vienkāršas muļķības. Jā, varat ar pirkstu pabikstīt to dažu psihoterapeitu virzienā, kuri joprojām domā, ka gejus var "ārstēt". Vai arī Jūs varētu aplūkot Amerikas Mediķu asociāciju, Amerikas Psihologu asociāciju, Amerikas psihoterapeitu asociāciju, Pasaules Veselības organizāciju un visas pārējās nopietnās instances, kuras ir pateikušas, ka tā dēvētā "konversijas terapija" nav nedz efektīga, nedz no medicīnas viedokļa pieņemama. Bet tas protams no Jūsu puses prasītu pārāk lielu piepūli. Vieglāk ir atkārtot nezināšanā pamatotus aizspriedumus un ignorēt visu, kas tiem neatbilst. Inteliģenta cilvēka pazīme tā nav, bet Jums laikam jādzīvo ar sevi tādu, kāds esat.

Jauku Jums abiem dienu.

leon - Kārlis Streips 25.04.2008 16:35
..kā gan skaidrojat to, ka zagļi/slepkavas/izvarotāji/pedofīli ir bijuši visās sabiedrībās un visos laikos? Arī tajos laikos, kad par to dedzināja sārtā? Viņus vēl ar vien liek cietumā/psihenē, soda. Domājiet ka tādiem ir vieglāk? Un viņus ne tikai ar dubļiem apmētā. Bet tāpat tādi uzrodas.

Vai kāds varētu izvēlēties kļūt par slepkavu? Neticu. Bet dažkārt vide piespiež. Daži piedzimst ar noslieci, bet pret to var cīnīties.

Tās Amerikas psiho-psihi-atru asociācijas no malas izskatās smieklīgas. Lēmumus pieņem ar balsojumu. Kā būtu ja matemātiķi par teorēmas nevis pierādītu bet nobalsotu? Viens labums gan ir - mainoties vēja virzienam, var nobalsot vēlreiz :)

Cik es zinu, dažas šādas asociācijas arī zoofīliju viņi ir iebalsojuši kā "normālu". Tāpat arī gatavojas iebalsot pedofīliju (tur gan būšot daži izņēmumi). Kāpēc gan "geji un lezbietes" tik negatīvi pret pārējiem "apspiestajiem" izturas?

Kasis - Streipam 25.04.2008 16:37
Pirmrkārt, Kasis un nevis Kāsis. Zāli nepīpēju un nepīpēšu. Varbūt man arī pameklēt asociācijas ar vārdu Kārlis - karlo, Streips - strīps utt?

Otrkārt, Mozaīkas praidi ir vardarbīgi, jo

Praidi ir:

1. Pret lielākās sabiedrības vairākuma gribu;

2. Pret Latvijas homoseksuāļu kopienas gribu(Ilgas aptauja un aptauja tajā pašā gay.lv par to nepārprotami liecina);

3. veicinājuši neiecietību pret homoseksuāļiem(ko apgalvo arī paši homoseksāļi un citi clv);

4. absolūti neapspriests sabiedrības līmenī. Trūkst argumentu, kaut vai atbldes uz to vienkāršo jautājumu, ar ko tad homoseksuālisms atšķiras no citām perversijām. Tā vietā tikko kāds kaut ko iebilst pret praidu seko apvainojumi par latentajiem homoseksuāliem, homofobiem, sektantiem, tumsoņām, padomijas atliekām utt.

5. ieviests no spēka pozīcijām - ES jūs sodīs, mēs Jūs notiesāsim utt. Laba ilustrācija bija tepat šajā portālā, kad Kārlis Streips draudēja nosūdzēt vienu komentētāju viņa darba vietā par sava viedokļa paušanu pret homoseksuālisma propogandu, lai gan cik atceros viņš neko pretlikumīgu nebija uzrakstījis. Arī pagājušā praida laikā kad cilvēki vienkārši LŪDZA, lai netaisa praidu, Mozaīkas atbilde bija augstprātīga, "tās ir mūsu tiesības, mēs to vienalga darīsim".

Kāsim 25.04.2008 17:27
Tev gan ir baigi savdabīgā interpretācija par to, ko nozīmē vārds "vardarbīgs", vecīt. Varbūt nezini, ka "ILGA Latvija" ir divi puišeļi, kuri ir apvainojušies par to, ka viņus neviens neņem pilnā. Un, ja praids ir "veicinājis neiecietību", tad tas tikai pierāda, ka tas ir vajadzīgs šogad, nākamgad, aiznākamgad un vienmēr, kamēr šī neiecietība, kuras pamatā nav ne mazākā racionālisma, vienkārši izzūd, kā tas jau ir noticis daudzviet Eiropā. Šajā nozīmē latvieši joprojām tik tiešām ir maza, kašķīga tautiņa, kura dzīvo kokos.

Kārlis Streips - Leonam 25.04.2008 17:36
Cilvēk, cilvēk mīļais! Nu, beidziet! Slepkavība, zagšana, izvarošana un sekss ar bērniem ir rīcība. Homoseksuālisms ir dzīves orientācija, NE rīcība. Rīcību cilvēks var izvēlēties. Savas dzīves orientāciju nevar izvēlēties. Cilvēki, kas slepkavo, rīkojas. Cilvēki, kas ir homoseksuāli, ir. Mani nekad nebeidz pārsteigt Jūsu un Jums līdzīgo argumenti par to, ka geju gadījumā tam vajag būt citādāk. Jo saku atkal -- ja Jūs uzskatāt, ka es izvēlējos būt homoseksuāls un varu no tā atteikties, tad tikpat noteikti ir taisnība, ka Jūs izvēlējāties būt heteroseksuāls un varat atteikties no tā. Varbūt intereses pēc pamēģiniet. Un ja pasaules vadošās medicīnas un psihiatrijas organizācijas, tajā skaitā Pasaules veselības organizācija, Jums ir "smieklīgas", tad tas vien norāda par to, kāda veida un kādas kvalitātes "informāciju" Jūs izmantojat, lai nonāktu pie saviem "secinājumiem". Jauku Jums dienu.

IM>Kārlis Streips 25.04.2008 17:57
Te jau par to sociālo vidi labi atbildēja. Protams ja par zādzībām pēkšņi vairāk nevarētu sodīt , mazāk tak zagļu nepaliktu? Neizslēdzu ka kaut kad nākotnē , pie attiecīga attīstības līmeņa , varētu arī tā būt , bet zagšana kā netikums tak paliek uz mūžiem. Jeb varbūt ka kāds domā ka kādreiz varētu būt arī vienalga. Bez tam protams ka liela loma droši vien ka ir indivīda personiskai psiholoģijai , bet tā jau ar veidojas pie apstākļiem noteiktā vidē. Kaut kas netieš jau varbūt ka ir arī iedzimts , bet tas noteikti ir netieš un tādā mērā ka tas kas veidojas atkarībā no apstākļiem to noteikti var pārklāt. Un kā jau teicu apstākļiem ir jāpārklāj sākotnējā seksuālā dezorietācija , tad orientācija uz to vieglāko , miesiskās dimensijas noteikto pusi , jābūt ir labvēlīgai videi lai cilvēkā dominētu garīgā dimensija , un tikai tad var būt drošs ka cilvēks tiks seksuāli pareizi noorientēts. Ne psihologs ne sociologs gan neesmu , uz profesionālu viedokli ar nepretendēju , bet nu ja lietas man tā izskatās kāpēc tad man savu viedokli nepaust.

Kas attiecas uz ārstēšanu , tad manuprāt arī te ir perspektīvas. Es ieteiktu mēģināt ar modernām tehnoloģijām , tā teikt ar virtuālā seksa palīdzību. Dezorientēto ieslēgt pareizi orientētā virtuālā seksuālā pasaulē , piebarot ar to pašu viagru un kādu laiku nelaist ārā , kamēr nemaina orientāciju. Manuprāt kaut kādiem panākumiem būtu jābūt. Manuprāt pēc tāda kārtīga seansa nu jebkurš citādi orientēts kādu laiku vismaz apstulbis savā orientācijā būs , bet kamēr atžirgst var gadīties ka cilvēks var ieiet arī pareizajās sliedēs.

laila - IM 25.04.2008 18:13
Jūsu idejas ir izcilas, pareizas un tikumīgas! Pareizi orientētajiem ir tiesību nepareizi orientētos pārorientēt. Jā jā jā .

IM>laila 25.04.2008 18:29
Tas jau tikai tāds minējums. Par tiesībām un pienākumiem manuprāt vēl tā kā pāragri pat runāt. Bet ja nu jums tā ideja patīk un sākat jau uztraukties par ar to saistītām tiesību lietām , vai tad arī sajūtat perspektīvu , gribētos zināt , vai?

Kārlis Streips - IM 25.04.2008 19:09
Nu, kā jau esam konstatējuši, Jums ir visas tiesības uz viedokli, ka sunim ir piecas kājas, saule riņko ap zemi, zilonis mazāks par skudru, utml. Bet šajā gadījumā Jūs runājat par lietām, par kurām Jūs nesajēdzat absolūti neko, un paldies par atziņu, ka Jūs neesat profesijā, kura ļautu Jums kaut ko uzzināt. Sakiet, lūdzu -- ieslēgsim varbūt Jūs telpā ar viagru, uzliksim geju porno, nelaidīsim Jūs laukā un arī tad "kaut kādiem panākumiem būtu jābūt"? Varat ticēt, ka šo Jūsu variantu profesionāli cilvēki pasaulē ir izmēģinājuši. Un varu tikai teikt atkal -- pasaules nopietnās psihoterapijas un psiholoģijas organizācijas ir visas kā viena pateikušas, ka cilvēka seksuālo orientāciju nevar mainīt tādā, vai arī citos šajā portālā diskutētajos veidos. Kāpēc Jums, leonam un citiem liekas, ka nopietnu zinātnieku nopietni pētījumi ir ignorējami? Tas, ka tikpat nezinoša ir puse Latvijas sabiedrības vai pat 75 procenti Latvijas sabiedrības, tas Jūsu ignorances līmeni nesamazina ne pa kripatiņu. Un vēl vairāk -- Jūs zināt, kas es esmu. Ja es zinātu, kas Jūs esat, vai Jūs priecātos, ja es pēkšņi portālos sāktu rakstīt, ka Jūs esat apprecējies ne ar to sievieti, Jūsu dzīves stils vispār man ir nepieņemams, un man ir visas tiesības tā domāt pilnīgi neko nezinot par Jūsu dzīves specifiku? Varbūt tāpēc Jūs gļēvi slēpjaties aiz nika, tad nav jābūt atbildīgam par to, ko Jūs te gvelžat. Absolūti vienalga, kāds ir Jūsu viedoklis, Jums nav taisnība. Un viss. Jauku Jums vakaru.

IM>Kārlis Streips 25.04.2008 19:37
Jūs esat , nepateikšu īsti kurš , vai nu Pavļiks Morozovs , vai Aleksandrs Matrosovs , katrā ziņā nu tas kurš metas ( šajā gadījumā ar savu īsto vārdu ) uz ambrazūras. Kas tad Jums liedz pieņemt kādu niku un tad diskutēt? Par to neārstēšanu Jūs stāstat pārliecinoši , bet fakti saka ko citu. Par to pārorientēšanu un tehnoloģijām , ar jau neesmu speciālists. Manuprāt viss atkarīgs no tehniskām iespējām virtuālās īstenības radīšanā un programmu kvalitātes , sabalansētības utt.. Ja sākumā kaut ko tādu neitrālu riebuma pārvarēšanai , pēc tam preparātus apetītes uzsišanai , tad virtuālos jaunekļus , nu nezinu vai spētu pretī stāvēt. Nu tikai nevajag par latento homoseksuālismu manī , jo mans latentais homoseksuālisms ( ja tāds man ir , tad es par to neko nezinu un arī negribu zināt ) jo tēma sākas un beidzas pie riebuma pret homoseksuālām attiecībām manī.

Andris - Kārlim Streipam 25.04.2008 22:11
Conversion/reparative Therapy (t.s. reparatīvā terapija) attiecībā uz homoseksuālām personām pagaidām tiešām dod pieticīgus rezultātus - bet tas nav attaisnojums atmest cerību. Cilvēce joprojām neprot droši ārstēt, teiksim, Laima slimību, bet tas nenozīmē, ka būtu bezjēdzīgi censties to iemācīties. Turklāt literatūrā ir atsauces uz gadījumiem, kad reparatīvā terapija (runa ir par t.s. "aversion therapy") ir palīdzējusi biseksuāli orientētiem cilvēkiem. T.i. viņiem saglabāta dzimumtieksme pret pretējo dzimumu, bet radīta pretīguma sajūta darīt to pašu ar savu dzimumu. Sk. piemēram, šādu publikāciju - http://www.springerlink.com/content/k7l701q9228808g4/ .

Pats būtiskākais visā šinī diskusijā ir tas, ka 1973.g. Amerikas Psihiatrijas Asociācijas kongresā tik tiešām ar balsu vairākumu izlēma svītrot homoseksualitāti no psihisko slimību saraksta... Bet fakts pats par sevi ir diezgan absurds - vai tad to, kas ir slimība, vajadzētu noskaidrot ar balsošanu? Manuprāt, kamēr vien būs cilvēki, kuri vēlas izārstēties, tikmēr būs ētiski un pareizi šo lietu ārstēt. Sal. http://www.powells.com/review/2008_02_14.html . Jebkurā gadījumā orientācijas mainīšana ar psihiatrijas līdzekļiem šķiet daudz ētiskāka nodarbošanās nekā t.s. "dzimuma maiņas" operācijas, kas nozīmē vienkārši cilvēku sakropļošanu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Kārlis Streips - IM 24.04.2008 11:51
Uz jauno gļēvi anonīmo ierakstu, cienītais, varu atbildēt šādi. Jums arī ir tiesības uzskatīt, ka zāle ir sarkana un debesis lillā, ja vien Jums tā labpatīkas darīt. Šajā gadījumā ir runa par pilsoniskās sabiedrības vērtībām, kuras stāv augstāk par Jūsu patiku, nepatiku vai jelkādu citu iku. Nesaprotu, no kurienes Jūs esat rāvis domu, ka Mozaikas pasākumi ir "sabiedrības tikumību un drošību apdraudoši", johaidī! Ja kāds par savu "tikumību" tik ļoti raizējas, tad pasākumā var arī nepiedalīties un var arī neskatīties televīzijā. Bet drošību savukārt apdraud dimitermadāma un viņai līdzīgie. Drošību pērn apdraudēja nevis Mozaika, bet tēvs ar dēlu (!), kuri svaidījās ar petardēm. Jūs pat aizrunājaties līdz "anarhijai". Vai Jūs pat sajēdzat, ko šis vārds nozīmē? Pie gļēvuma un nezinīša statusa varam pieskaitīt arī tukšu histēriju. Neviens neprasa pulcēties "dajebkur un dajebkad", to esat kārtējo reizi pats izzīdis no pirksta.

Un ņemiet, lūdzu, vērā vēl ko. Jūsu atbalstīto pret Mozaiku vērsto ālēšanos un vardarbību pasaule taču redz. Varbūt Jūs vēlaties, lai Eiropa Latviju uzskatītu par tumsonības pārņemtu banānu republiku, bet diez ko labi tas nav. Šogad praida pasākumā piedalīsies ļoti liels kontingents no starptautiskās cilvēktiesību organizācijas Amnesty International. Vai arī tā Jūsu "tradicionālo" uzskatu dēļ būtu noraidāma un nolādējama? Jēziņ, anonīmais gļēvuli -- nomierinieties taču! Gandrīz vai sāk likties, ka kādreiz kāds gejs Jums kaut ko ir nodarījis pāri, ka esat tik milzīgi iekritis panikā. Neviens Jums nekādas "tiesības" negrib atņemt, nu negrib. Jūs vēlaties citiem noliegt vispāresošas tiesības, bet Jūsu tiesības ticēt dajebkam dajebkur un dajebkādos apstākļos, vai pamatotos vai gluži nepamatotos -- nu ir tās Jūsu tiesības, cienītais. Ir, ir, ir! Jauku Jums dienu! Un ceru, ka esat pensionārs, jo citādi sanāk, ka šo sarunu Jūs veidojat darba laikā. Ja kas.

IM 24.04.2008 12:08
Nu es jau tikai centos kādiem atvērt acis un parādīt ka Mozaīka ar visām savām Amnestijām jau sen nedarbojas sāvā tiesību lauciņā , bet pilnā sparā pievāc sev nepienākošās citu tiesības. Nu un ja Mozaīka uztaisa anarhiju pasaules acu priekšā , tad ko tad tur padarīsi , tas jau ir viņu gribētais mērķis un līdzeklis.

Kārlis Streips - IM 24.04.2008 12:14
Varbūt atveriet vispirms pats savas ačteles, cilvēciņ. Tad varēsit paskatīties tālāk par savu degungalu un konstatēt, ka atrodamies Eiropā. Varbūt aiz degungala arī ieraudzīsiet tādu priekšmetu, kā vārdnīca. Tajā vārdu "anahrija" atradīsit zem burta "a". Varbūt izlasīsit tā definīciju. Un konstatēsit, ka Mozaika nekad nekādu "anarhiju" nav radījusi. Pat tās trokšņainajiem un ļoti, ļoti slikti audzinātajiem pretiniekiem tas nav izdevies. Un nudien, ja Amnesty International, kura pasaulē ir darījusi tik ļoti, ļoti, ļoti, ļoti daudz laba, tajā skaitā arī latviešu politiskajiem cietumniekiem PSRS laikos, Jums ir slikta, tad Jūs esat nevien gļēvs, nevien nezinītis, nevien histēriķis, bet arī pilnīgi bezcerīgs radījums. Jauku Jums dienu.

IM 24.04.2008 12:21
Jā , nu ir jau laiks pavērt savas ačteles , arī man tai skaitā , un hetero vispār. Savādāk stāvoklis nu nav diezcik spožs . Stāvoklis ir tāds ka ir sagrozīts tā ka hetero kalpo demokrātijai bet demokrātija kalpo homo. Kaut kā tā herarhija nav īsta. Demokrātija tak nav izcīnīta lai tai kalpotu , bet gan lai tā kalpotu. Vai ne?

Kārlis Streips - IM 24.04.2008 12:37
Nu, ko. Pietiks laikam ar Jums ņemties. Ne uz vienu no jautājumiem, kādus pēdējās diennakts laikā esmu Jums uzdevis, neesat atradis par nepieciešamu atbildēt, esat vien malis savu maļamo par briesmīgo "tiesību" zaudēšanu, kādu esat piedzīvojis. Domātājs acīmredzot neesat. Rezumējam. Gļēvs, histērisks un bezcerīgs nezinītis. Jauku Jums dienu.

IM>Kārlis Streips 24.04.2008 12:39
Nu paldies par komplmentiem , tā teikt.

Rita 24.04.2008 16:22
Manuprāt Kastēna uzvedības cēlonis nav viņa homofobija, bet gan nekomepetence, kas izpaudusies daudz un dažādi, sākot no viņa "Potjomkina sādžu" projekta par īrijas cilveku atgriešanos Latvijā. Es atceros, ka viņš pērn ziņoja, ka atgriešanas jau ir sākusies. Arī tad nekādi sakarīgi dati neparadījās un šobrīd šis Potjomkina vārdā nosauktais mega projekts , vispār ir nedzirdams.

Tad, kad viņš atsaucās uz nenotikušajiem pētījumiem par homoseksuāliem pāriem vai statistiskajiem datiem par attieksmi pret Praidu, iespējams, vienkārši tika virspusīgi citētas iekšējas neoficiālas sarunas. Vai sapnis, vai saruna pie blakusgaldiņa, vai vispār nekas.

Runa visdrīzāk tomēr ir par spēju būt amatā, atbildību par runāto un vispār izpratni par tēmu. Bet, manuprāt, kompetences deficīts valdībā nav tikai Kastēna problēma.

Un vēl - valdība ir bijusi tik izteikti nepopulāra, ka Kastēna uzvedību var izskaidrot vienkārši ar nedroša politiķa - iesācēja bailēm, izpildīt ieelpu un izelpu mazliet skaļāk, ka pienāktos - ka tik kaut kas nenotiek. Tur nav ne homofobijas, ne heterofobijas, tikai klaustofobija, ka viņu, cilvēku bez politiskā viedokļa, nesaspiež starp lietussargiem.

Andris - Rotai 24.04.2008 16:45
1. Kapēc uzskatāt, ka citi cilvēki pārstāv kaut kādu mistisku subkultūru, afišē intīmās dzīves detaļas un tamlīdzīgi. Kapēc jūsu prāts spēj kaut ko tādu izdomāt, bet nespējj saprast un redzēt, ka cilvēki iestājas vienīgi un tikai par savām tiesībām?--------
Mēs jau noskaidrojām, ka šāds dzimumtieksmes apmierināšanas veids ir pilnīgi likumīgs. Ar seksu nodarboties drīkst - tad kādas vēl tiesības būtu vajadzīgas? Ja homoseksuālistu kopošanās rezultātā piepeši sāks dzimt arī bērni, tad papildināsim Civillikumu, ieviešot atbilstošu aizsardzību šo bērnu tiesībām.

2. Kapēc uzskatāt ka gājiens par vienlīdzību ir saistīts ar kaut kādām "seksa izdarībām". Un ja sakāt ka tas nevienam nerūp, kā izskaidrojat, ka katru gadu tur sanāk skatītāji, kas uzvedas ļoti rupji un ir huļigāniski tendēti.(pagājušajā gadā viens tēvs bija iesaistījis nepilngadīgu dēlu mest spridzekli uz gājiena dalībniekiem). Vai Jums neliekas 'ka šāda Latvijas cilvēku daļa ir bīstama pārējai sabiedrībai.
--------
Homoseksuāliem cilvēkiem ir pilnīgi tās pašas tiesības, kas citiem sabiedrības locekļiem. Un, protams, ka spridzekļu mešana ir bīstama. Cilvēki taču var protestēt pret pederastu maršiem arī miermīlīgi. Pederasti ievelk savos netikumos jauniešus - ikviens pašreizējais homoseksuālists kādreiz ir ticis pirmoreiz iesaistīts šajās perversijās. Iespējams, mēs visiem viņiem palīdzēt vairs nespējam. Bet tad vismaz varam brīdināt tos, kuri vēl nav uzsākuši šo destruktīvo dzīvesveidu. Vismaz es nevienam nenovēlētu būt homoseksuālistam Latvijā. Ikvienam cilvēkam, kuram ir noslieces uz citu orientāciju ir iespējams nevis nostāties uz izvirtību ceļa, bet saņemt profesionālu palīdzību - priekš tam ir seksopatologi. Ir arī starptautiska profesionālu psihoterapeitu apvienība, kura ārstē homoseksuālas noslieces - sk. http://www.narth.com/ . Ja cilvēks vēlas laist pasaulē bērnus, viņam vismaz ir par ko padomāt. Vienmēr var iet pa vieglākās pretestības ceļu, bet var arī atrast sevī spēku pretoties kārdinājumam.

3. Ja Latvijas satversmē ir noteikts, ka baznīca ir atdalīta no valsts, kādas tiesības kādam ir uzspiest savu ticību citiem. Ticības izvēles brīvība Latvijā ir atļauta jau pirms vairākiem simtiem gadu?
-------
Nesapratu šo domu - apskatiet, lūdzu, 19.gadsimta metriku grāmatas - http://www.lvva-raduraksti.lv/lv/about.html - tagad arī Internetā. Bērna dzimšanu, laulību, miršanu vēl pirms apmēram 100 gadiem neviens nevarēja noformēt bez mācītāja ziņas.
Bet kurš Jums, Rota, šobrīd uzspiež kādu ticību? Vai Jums kāds ir pavēlējis doties uz katoļu grēksūdzi vai pie luterāņu dievgalda? Es šo jautājumu uzskatu par absurdu retorisku repliku.

Kārlis Streips - Andrim 24.04.2008 17:09
Grūti spriest, kur ar Jūsu muļķībām sākt. Sāksim ar to, ka vārds "pederasts", vienalga ko par to saka kaut kādas vārdnīcas un ko par to domājat Jūs pats, ir aizvainojošs. Nepriecāsities, ja es Jūs nosaukšu par idiotu vai pērtiķi, lai gan arī tie ir pavisam viegli vārdnīcā atrodami vārdi. Nākamais, arī Jūs izliekaties par baigo nezinīti, ja prasāt "kādas vēl tiesības būtu vajadzīgas". Palasiet, cilvēciņ, kaut vai to, kas ir rakstīts šajos komentāros, izglītojieties, un tad varbūt nenāksies uzdot muļķīgus jautājumus. Tālāk. Katrs heteroseksuāls cilvēks kādreiz ir ticis pirmoreiz iesaistīts šajā procesā, tātad -- heteroseksuāļi ievelk savās darīšanās jauniešus. Kauns! Perversa ir Jūsu domāšana, nevis kaut kas tāds, ko dara divi cilvēki. Un pēdīgi, viens pēc otra pēc treša pēc ceturtā nopietnu (atšķirībā no Jūsu piesaukto kakta) psihiatru pētījumi liecina, ka cilvēka seksualitāte NAV maināma. NAV ārstējama, jo tā NAV slimība. Homofobija, ar kuru sirgstat Jūs, IR garīga novirze un tātad klasificējama kā slimība. Jūs acīmredzot pats neesat spējīgs pretoties kārdinājumam -- kārdinājumam kļūt par bezprincipiāli aizspriedumainu būtni, nevis personu, kura pat minimāli saprot cilvēces dažādību. Jauku Jums dienu.

Jānis - Kārlim Streipam 24.04.2008 17:20
Nestreso tik ļoti zaķīt, gan jau ar laiku viss būs kārtībā. Pašreiz latviešu tautai ir krietni svarīgākas problēmas nekā zilās lietas. Kad Latvija sasniegs tādu pašu labklājības līmeni kā Rietumeiropa, tad arī zilās lietas pašas par sevi sakārtosies.

Andris - Kārlim Streipam 24.04.2008 17:36
Nepriecāsities, ja es Jūs nosaukšu par idiotu vai pērtiķi, lai gan arī tie ir pavisam viegli vārdnīcā atrodami vārdi.
======
Tā būtu vienkāršruna - t.i. parastas rupjības. "Pederastija" savukārt ir neitrāls apzīmējums pieauguša vīrieša attiecībām ar jaunieti - kaut vai tādu, kas sasniedzis minimālo 16 gadu vecumu (es vārdu "pederasts" lietoju mūsdienu angļu valodas nozīmē - sk. http://en.wikipedia.org/wiki/Pederasty , nevis kā senāku sinonīmu vārdam "homoseksuālis"). Protams, daudziem šāda rīcība nav pieņemama - tādēļ šis vārds ieguvis negatīvu nokrāsu. Kādēļ gan pusaudzis, kurš nevar balsot vēlēšanās vai iegādāties īpašumus, pēkšņi izrādītos gana nobriedis, lai stātos attiecībās ar pederastu, uzņemties visus riskus, ko rada šāds dzīvesveids? Ieskaitot gan HIV infekcijas, gan apkārtējo cilvēku nicinājumu.

cilvēka seksualitāte NAV maināma. NAV ārstējama, jo tā NAV slimība. Homofobija, ar kuru sirgstat Jūs, IR garīga novirze un tātad klasificējama kā slimība.
=====
Man mana homofobija nekad nav īpaši traucējusi adaptēties sabiedrībā. Atliek cerēt, ka homoseksuālistiem viņu īpatnības gluži tāpat netraucē - es par to būtu tikai priecīgs. Ikviens ārsts pateiks, ka priekšstats par to, kas ir norma un kas slimība, ir ļoti relatīvs; atkarīgs no tā, ko cilvēks vēlas no dzīves. Manuprāt, cilvēkam ir dota brīva griba. Arī tad, ja kāds jūtas citādi orientēts, viņam NAV obligāti turpmāko dzīvi pavadīt kopā ar tipiem, kas sastapti naktsklubā "Purvs"; var arī dzīvot normālu dzīvi. Var apprecēties un audzināt bērnus. Daudzi homoseksuāli cilvēki to ir apliecinājuši - kaut vai eks-mācītājs Māris Sants, par ko viņu var tikai cienīt.

Jaņdžs (antons@latnet.lv) 24.04.2008 17:56
Nevaru izlasīt visus 71 komentārus (tagad 72), bet man uzkrīt te (un kur vien jautājums par seksualitāti parādās), mūsu sabiedrība obligāti fantazē par pederastiju. Vai varbūt kāds var dot norādi, ko par šo māniju saka psihoanalitiķi?

Jaņdžam 24.04.2008 20:01
Freids jau ļoti sen pateica, ka tie vīrieši, kuri visbriesmīgāk kauc par "pederastiem", "zilajiem" u.tml. mēdz būt ar represētu homoseksuālismu sevī, kuru viņi ienīst un tāpēc cenšas apspiest uzbrūkot citiem. Cik lielā mērā tas attiecas uz tādiem, kā Andris un IM, grūti spriest, bet simptomi ir visnotaļ acīmredzami.

IM>Jandžam 24.04.2008 20:29
Nu uz IM tas gan nekādā mērā neattiecas , un IM šos mazo zombētāju paņēmienus par lielo zilās gaismas nešanu , represēto homoseksuālismu sevī utt. protams ignorē.

Andris - "Jaņdžam" 24.04.2008 21:17
Freids jau ļoti sen pateica, ka tie vīrieši, kuri visbriesmīgāk kauc par "pederastiem", "zilajiem" u.tml. mēdz būt ar represētu homoseksuālismu sevī, kuru viņi ienīst un tāpēc cenšas apspiest uzbrūkot citiem. =====Atsauci uz konkrētu Freida darbu varētu? ;) Būtu interesanti zināt, vai Jums Freids ir pazīstams kā konkrēts autors, vai vienkārši kalpo kā "mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis", t.i. konkrēta mīta pamatošanai pirmā pagadījusies autoritāte.

Gunārs 25.04.2008 06:32
Es gan absolūti neuzskatu sevi par autoritāti Freida teorijās, bet, pēc manas necilās atmiņas, Freida laikā tāds jēdziens kā homofobija nemaz neeksistēja.

no malas 25.04.2008 10:28
Praidistu propaganda pan'ak tie'si pret'ejo. daudzi man zin'ami cilv'eki, ar'i es, pret homoseksu'a'liem iztur'ej'amies piln'igi vienaldz'igi, bet p'ec agres'ivo praidistu aktivit'at'em nov'eroju tie'si pret'ejo - nepatika aug augum'a. Ja vi'ni tie's'am v'el'etos saska'nu un sapratni, tad atteiktos no savu provoc'ejo'so praidu r'iko'sanas.

kasis - homo apoloģētiem 25.04.2008 10:42
Ok, nesalīdzinisām homoseksuālismu ar krimināli sodāmām darbībām kā pedofīlija, zoofīlija un nekrofīlija.

Tomēr, vai kāds var paskaidrot, ar ko homoseksuālisms atšķiras no citām novirzēm/parafīlijām, kas nav krimināli sodāmas?

PIemēram:

incests;

vuārisms

ekshibicionsims

onānisms

fetišisms

bdsm/sadomazohisms.

Es piemēram neredzu nekādu atšķirību, kā vien to, ka homoseksuāļi ļoti aktīvi un stratēģiski izmaina sabiedrības apziņu, lai savu izvirtību atzītu par normu. Ja mēs par normu atzīsim homoseksuālismu, kas notiks, ja pārējo izvirtību paverdzinātie cilvēki arī sāks izmainīt sabiedrību? Kas tad notiks ar mūsu sabiedrību?

Jānis - kasim 25.04.2008 11:28
Tu nu gan daudz zini par "novizēm" :) Laikam aktīvi intresējies par tām :) Varbūt pat esi kautko pamēģinājies. Nu protams tikai profilakses nolūkos :)

laila - kasim 25.04.2008 11:46
kasi, ludzu palasi komentārus tvnetā un pasaki, kāda ir mūsu sabiedrība. vai tie ir cilvēki, kas nāk no 'normālām' ģimenēm un gatavi tādas veidot? Vai šie ir 'ideālās' sabiedrības veidotāji? Es nesaprotu, kam jānotiek cilvēku galvās, lai runātu tādas jēlības, kur ir auguši šie paraugpilsoņi un kādi būs viņu bērni.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Shadow - Un tomēr 23.04.2008 18:53
Kurš tad Jums stāsta, kas ar ko guļ. Neesmu manījusi ne tādas intervijas, ne publikācijas. Izpētīju pat Mozaīkas mājas lapu, bet tur arī nekā. Kur tad Jūs to dzirdējāt vai lasījāt? Padalieties!

domāju gan 23.04.2008 18:56
ka neviens normāls cilvēks neskrien pa ielu ,visiem pretīmnācējiem ziņodams-es,redziet,guļu ar Jāni vai Pēteri.Tādēļ apgalvojumi,ka tie ,kas negrib to klausīties ,ir tumsoņi un šo cilvēku tiesību ierobežotāji ,ir mazākais nekorekti.Par savu laimi un savām seksa fantāzijām var izrunāties tuvu draugu un domubiedru pulkā.Plašai sabiedrībai par to nav interesanti klausīties.

un tomēr-Shadow 23.04.2008 18:58
un kas tādā gadījumā ir praids?

Shadow - un tomēr 23.04.2008 20:41
Praids Latvijā ir aicinājums piešķirt tiesības, izturēties vienlīdzīgi pret visiem neatkarīgi no tā, kas ar ko guļ. Gājienā neviens nestāsta, kas un ar ko guļ. Būsiet bijis/bijusi kādā citā pasākumā.

Romāns 23.04.2008 21:07
Man tiešām neinteresē, kurš ar ko guļ, tāpēc arī nelasu privātās dzīves lapeles, kur tieši heteroseksuāli vīrieši un sievietes plaši izstāsta, ar ko ir gulējuši, guļ un ļoti labprāt pārgulētu. Jā, tieši heteroseksuāļi publiski "atklāti" runā par "savām attiecībām". Vispirms ielien tajās krāsaini dzelenajās lapelēs un izrādās, cik šiem stipras ģimenes esot, bet, kad tās stiprās ģimenes ir izjukušas, tad lien atkal un publiski raud. Un viss aiziet pa otram lāgam - šķirteņi, kas satikuši jaunas "otrās puses", atkal publiski dižojas ar saviem seksa sasniegumiem. Lielā seksa mazie giganti, ziniet!

Un šitiem svētulīgajiem ņerkstētājiem-liekuļiem gribas, vai kā gribas zināt, kurš ar ko guļ! Un gribas zināt, ne tikai, ar ko guļ hetero, bet vēl vairāk - ar ko guļ homo.

Bet es neesmu vēl redzējis, ka homoseksuāli pāri ar saviem seksa sasniegumiem izrādītos dzeltenajā presē. Tāpēc lieki te pārmest neheteroseksuāliem cilvēkiem, ka viņi publiski uzbāžas citiem ar info, ar ko kurš guļ.

Taisni kauns atbildēt uz šitik primitīviem spriedelējumiem, bet nu diemžēl nākas runāt tādā valodā, kādu saprot "tikumīgi pareizie".

P.S. Ja kādam tumsonīgajam uzbrucējam trakoti gribas zināt - esmu heteroseksuāls.

un tomēr-Shadow 23.04.2008 21:24
neesmu bijis nevienā pasākumā,taču,ja piemēram Linda tik ļoti nereklamētos,man pat prātā nenāktu,ka viņa ir "atšķirīga"un viņu nedrīkst diskriminēt.Tāpat arī Kārlītis-vai tad viņu kāds diskriminē?Pats visu laiku velk uz to pašu tēmu.

LindaF 23.04.2008 21:52
Nezinu cik reizes varam atkārtot vienu un to pašu - ne mēs dižojamies ar "pārgulēšanu", ne mēs runājam par seksu, jo sekss tik tiešām šajā valstī it atļauts visiem, kas ir sasnieguši attiecīgo vecumu. Kad IM un pārējie komentētāji reiz sapratīs, ka runa ir par pavisam kaut ko citu? Par cilvēcīgām attiecībām, par ģimenes veidošanu, par uzticību un paļāvību otram. Par mīlestību? IM - lūdzu paskaidro tiešos vārdos kas ir NETIKUMISKS tajā, ka divi cilvēki viens otrā iemīlās, mīl viens otru, grib ar šo otro būt kopā, sapņo un domā par viņa vai viņas acīm un smaidu, kopā iegādājas dzīvokli vai māju, piedalās viens otra ikdienas raizēs un rūpēs, apciemo radus, rīko jubilejas, dodas atvaļinājuma ceļojumos? Kāpēc citi, kas bauda tieši šīs pašas privilēģijas uzskata, ka viņiem vajag par visu varu AIZLIEGT citiem izbaudīt šo pašu, it kā pašsaprotamo, vislielāko prieku dzīvē? Sanāk, ka IM un co. vēlas uzlikt lāstu citiem cilvēkiem "tev būs vienmēr palikt vientuļam", "tev būs visu mūžu slēpties un melot". Kam no tā ir kāds labums? Ar kādam tiesībām jebkurš, kuram pašam ir ģimene, ir kāds ko mīlēt, ir drošība, atļaujas citiem pateikt, ka "a man ir, bet tev tas nepienākas, jo man tas nepatīk"? Un ko gan tas apdraud, ka viens puisis mīl otru puisi, nevis meiteni?

Un par to izvēli...vai jūs tiešām, tiešām domājat, ka valstīs kā Latvija jebkurš cilvēks izvēlētos brīvprātīgi sevi pakļaut sabiedrības, preses un politiķu nicinājumam, izolētībai un bailēm tāpēc ka būt par homoseksuālu cilvēku ir "cool"? Kādas muļķības! Aprunājaties kaut vienu reizi ar homoseksuālu cilvēku un jūs uzzināsiet ar kādām mokām šis cilvēks ir ticis līdz tam, ka vismaz sevi pieņem... turklāt, var taču pajautāt sev, kad es pats "izvēlējos kļūt par heteroseksuāli"? Cik reizes var atkārtot - TĀ NAV IZVĒLE. Mēs tādi piedzimām, pārsvarā pilnīgi normālās hetero ģimenēs, mūsu brāļi un māsas ir heteroseksuāli, bet mēs paši tādi esam... nu, ko darīsim? Šausim nost? Izdzīsim no valsts? Ietrieksim pagrīdē lai "vārās"? Kādu labumu tas dotu JEBKURAM CILVĒKAM?

IM>Shadow 23.04.2008 21:55
Praids Latvijā ir aicinājums piešķirt tiesības, izturēties vienlīdzīgi pret visiem neatkarīgi no tā, kas ar ko guļ.

-------------------------------------

Ja jau tā būtu. Bet nav jau nemaz tādā oficiālā veidā noformulēts kas tad vispār tiek prasīts. Tas kas ir dzirdēts ir vairāk vai mazāk diskriminējošs pret pārējo sabiedrību un pilnīgi nepieņemami no vienlīdzības principa viedokļa , vai nu arī praktiski nerealizējams. Nu un aicināt ar var dažādi. Praids jau nu noteikti nav labākais aicinājuma izdarīšanas veids. Pie tam nepārtraukta atkārtota aicināšana uz pamatoti noraidītu prasību izpildi ar nav nekas cits kā emocionāla vardarbība ar mērķi izkaukt sev nepienākošās tiesības un nepienākošos izturēšanos , tā teikt dodiet mums to ko mēs prasām nemaz neskatoties uz to vai tas mums pienākas vai nepienākas. Dodiet mums visu ko mēs gribam , un tad ja labi dosiet , tad varbūt , varbūt , mēs kādreiz izbeisim to savu morāli emocionālo vardarbību , bet vispār jau kā saka , varat gaidīt uz to ar maisu. Nu kaut kas līdzīgs mazu bērnu niķiem , ar mēdīšanos un pliku dibenu rādīšanu. Tā teikt , totāla orientācija uz morālo vardarbību pret pārējo sabiedrību.

IM>LindaF 23.04.2008 22:16
Vispār tajā ka cilvēks iemīlas sava dzimuma cilvēkā jau nekā tāda netikumiska nav. Netikumisks ir tas seksuālais ieradums uz seksuālu tieksmi uz sava dzimuma partneri , kas parasti ir šādas iemīlēšanās pamatā. Un tas seksuālais ieradums ir netikumisks , jo tam ir sliktas sekas , tieši tādas kā Jūs minējāt. Proti tāda iemīlēšanās pēc definīcijas ir neauglīga , līdz ar to tai nepienākas arī tādas privilēģijas un cieņa sabiedrībā kāda ir pēc definīcijas tā teikt auglīgai mīlestībai. It sevišķi pie patreizējās demogrāfiskās situācijas. Pie patreizējās situācijas homoseksuālās attiecības ir ļoti slikts piemērs jaunatnei un to propogandēšana un kaut kāda atbalstīšana nav ne valsts ne sabiedrības interesēs. Nu vismaz es to tā saprotu , tikai pamattiesības un nekādu bonusu homoseksuālām attiecībām.

LindaF - IM 23.04.2008 22:35
Vai tu gribi teikt, ka jebkuru attiecību pamatā ir tikai auglīgums? Tas nozīmē, ka tikpat skarbi tev būtu jāvēršas pret hetero pāriem, kuri nevēlas bērnus, vai kuri jau iepriekšējās laulībās saražojuši tik daudzus, ka viņiem pietiek - vai tiem, kas viens otru satiek tikai vecumdienās un vēlas būt kopā? Vai cilvēku savstarpējai mīlestībai un tās izrādīšanai, tavuprāt, nav nekādas nozīmes ārpus bērnu radīšanas? Tad, pēc šīs loģikas, visiem heteropāriem būtu jāaizliedz nodarboties ar seksu tajās apmēram 27 dienas mēnesī kad sieviete nav auglīga? Un ko darīt ar tiem, kas grib, bet nevar dabūt bērnus? Es gan domāju, ka mīlestība ir daudz kas vairāk par reprodukciju... tāpat, kā reprodukcija ne vienmēr ir saistīta ar mīlestību, jo, kā zināms, sieviete var nokļūt stāvoklī arī tad, ja nodarbojas ar vienas nakts sakariem, prostitūciju vai pat tiek izvarota...

IM>LindaF 23.04.2008 23:18
Nu manuprāt pa lielai daļai attiecību pamatā būs tā sauktā erotiskā mīlestība , jeb tieksme pēc savas pilnības tādā tīri fiziskā ziņā , pirmām kārtām. Vēlme lai šī erotiskā pilnība būtu arī auglīga , tas jau ir tāds garīguma piesitiens , jo vēlme būt auglīgam ir garīga vēlme , nevis fiziska tieksme. Ja nu kaut kādu apstākļu dēļ šī auglība nav vēlama vai iespējama , var jau to nepieciešamo garīguma piesitienu attiecībās dabūt arī savādākā ceļā. Bet nu tas būs sarežģītāk , bet nu tā fiziskā pilnība ar gadiem izzūd un pamatā paliek tas kas iznāk no tā garīgā piesitiena. Katrā ziņā aktīva cīņa par bonusiem un privilēģijām to garīgo piesitienu diez vai var kompensēt , manuprāt tas vairāk tāds pašapmāns vien ir. Par tiem heteropāriem , lai nu ar kādi tie būtu , bet nu piemērs jaunatnei ir it kā pareizais , un neies jau iekšas katrā gadījumā izķidāt visos sīkumos , ja jau kaut vai arī tikai tīri no ārienes , tikai veidola pēc vien, bet tomēr kaut kaut kādā veidā der par piemēru.

Kārlis Streips - IM 24.04.2008 09:14
Labrītiņ! IM, te nu aiziet Jūsu liekulība. Ja Jūs tik tiešām tik ļoti vēlaties uzstāt par "tikumību", tad lūdzu, līdz galam un beigām. Tajās "tradīcijās", kuras Jūs citējat vienu pēc otras, tomēr heteroseksuāli pāri, kuri dzīvo kopā bez laulības apliecības un tāpēc, ka viņiem vienkārši vienam ar otru ir forši, ne par kādu "tikumības" etalonu netiek uzskatīti. Ne visi piekritīs Jūsu vaļīgajam atzinumam, ka viņu radītais piemērs "jaunatnei it kā ir pareizais". Ļaudis te ņemas ap "kristīgajām" vērtībām, kuras esot "tikumības" pamatā. Ļoti, ļoti šaubos, vai komentā minētais arhibīskapa vietnieks Brūvers vārds vārdā ievēro to, kas Bībelē ir teikts tieši par heteroseksuālām attiecībām, it īpaši par tiem ļoti daudzajiem brīžiem dzīvē, kad sieviete skaitās nešķīsta. Ļoti šaubos. Tāpat visi Bībeles pa gaisu vicinātāji varētu konstatēt, ka evaņģēlijā Kristus par seksuālo orientāciju nav teicis neko, bet par laulības šķiršanu gan ir izteicies gana bargi. Par šo "tikumības" elementu arī šķiet tā pavisam piemirsts. Par tiem, kuriem jau ir trešā un ceturtā p ar sevi daudz jaunākā, toties ar dabas vai ķirurga sniegtajiem dotumiem raženā sieva, nekādu īpašu nosodījumu no "tikumības" aizstāvjiem Saeimā un ārpus tās nekad neesmu dzirdējis. Pareizi savulaik pateica amerikāņu komiķe Lina Lavnera: "Bībelē par homoseksuāļiem ir seši norādījumi, bet par heteroseksuāļiem -- 362. Tas nenozīmē, ka Dievs nemīl heteroseksuāļus. Tas vienkārši nozīmē, ka viņiem ir vajadzīga lielāka pieskatīšana."

Un pēdīgi. Ja Jūs izlasījāt to, ko te rakstīja Linda Freimane, un joprojām uzskatāt, ka nav "noformulēts" tas, kas tiek "prasīts", tad Jūs acīmredzot vienkārši to esat izvēlējies nezināt. Būt nezinītim, protams, arī ir Jūsu ļoti noteiktās tiesības, tāpat, kā tās ir Jūsu tiesības slēpties aiz nika un teikt lietas, kuras Jūs diez vai rakstītu, ja mēs visi zinātu kā Jūs sauc un kur Jūs strādājat. Gļēvs nezinītis. Hm. Diez kas nav. Bet jauku Jums dienu.

Andris - LindaF 24.04.2008 09:26
LindaF: Kāpēc citi, kas bauda tieši šīs pašas privilēģijas uzskata, ka viņiem vajag par visu varu AIZLIEGT citiem izbaudīt šo pašu, it kā pašsaprotamo, vislielāko prieku dzīvē?

Nevajag melot. Dzimumtieksmes apmierināšanu starp lezbietēm neviens nav aizliedzis; pat PSRS laikos tā neskaitījās krimināli sodāma. Visa diskusija ir par ko citu - vai tiešām vajag no kaut kādām seksa izdarībām, kuras citiem galīgi nerūp, izpūst milzīgu problēmu, katru gadu saceļot ap šo kopošanās veidu un geju/lezbiešu subkultūru milzīgu ažiotāžu.

Jums Linda F. ir izvēle. Varat arī turpmāk demonstratīvi izaicināt citus, organizēt alternatīvā seksa maršus, bet tad rēķinieties ar asu kritiku, jo publiskajā telpā katram ir tiesības izteikties - kas nevar izturēt karstumu, lai nelien šajā virtuvē. Otra iespēja ir savas intīmās dzīves detaļas publiski neafišēt - un tad Jums būs gan morālas tiesības, gan arī reālas izredzes sagaidīt citu cilvēku izpratni vai vismaz vienaldzību.

IM>Kārlis Streips 24.04.2008 09:45
Varu jau pilnībā piekrist ka hetero ir vajadzīga lielāka pieskatīšana. Bet runa jau nemaz neiet par pieskatīšanu. Runa iet par netikumu atzīšanu par tādiem , runa ir par to lai lietas tiktu sauktas īstajos vārdos.

Kas attiecas uz to noformulēšanu , tad protams ka ir noformulēts , un droši vien vairākos variantos. Bet kad un kur ir oficiāli kaut kas iesniegts likumdevējam izskatīšanai un tā?Ko nezinu to nezinu , bet tieši to es gribētu zināt. Ja jau ir kaut kur iesniegts , tad jo vairāk nav ko praidot , drīzāk jāgaida atbilde.

Raivo 24.04.2008 09:45
K.Streips: Ļaudis te ņemas ap "kristīgajām" vērtībām, kuras esot "tikumības" pamatā. Ļoti, ļoti šaubos, vai komentā minētais arhibīskapa vietnieks Brūvers vārds vārdā ievēro to, kas Bībelē ir teikts tieši par heteroseksuālām attiecībām, it īpaši par tiem ļoti daudzajiem brīžiem dzīvē, kad sieviete skaitās nešķīsta.

Atkarīgs no tā, kādus tikumības skolotājus klausāmies. Jautājumos par dzimumattiecību morāli man tomēr šķiet svarīgi ieklausīties tanī, ko saka luterāņu un baptistu mācītāji - arī P.Brūvers. Baznīca pastāv jau sen, viņi uzklausa draudžu locekļu nedienas, vairumam mācītāju pašiem ir pavisam parastas gjimenes un bērni. Varu arī atgādāties, ko par tēmu teica mani vecāki un vecmāmiņa. Ja par dzimumu morāli māca Mozaīka, Papardes zieda jaunieši - tad toties nesaprotu, kādēļ lai viņi man būtu autoritātes? Kāda iemesla dēļ viņi tiek uzskatīti par tikumības etalonu un pat uz skolām aicināti runāt?

Kārlis Streips - Visiem 24.04.2008 10:46
Varbūt tomēr saruna varētu aizvirzīties prom no ļoti gaisīgā un subjektīvā jēdziena "tikumība". Nekur nav konkrēta saraksta, kurā būtu pateikts "šodien tāpat kā visos laiku laikos tikumīgi ir jēdzieni A, B un C, bet netikumīgi -- jēdzieni D, E un F." Pirms 50 gadiem skaitījās "netikumīgi", sievietei smēķēt uz ielas. Vēl tagad daudzviet pasaulē skaitās "netikumīgi", laulāties divi dažādu rasu pārstāvjiem. Raivo, varu tikai aicināt vēlreiz -- izlasiet Mozus 3. grāmatu un visu, kas tajā ir teikts par "dzimumattiecību morāli". Nākamajā reizē, kad runāsiet ar attiecīgajiem "tikumības skolotājiem", palūdziet pateikt vai, piemēram, viņi savā dzīvē konsekventi ievēro to, kas pateikts 12. nodaļā: "Ja sieviete kļūst grūta un ir dzemdējusi dēlu, tad viņa ir nešķīsta septiņas dienas [..] nav viņai atļauts pieskarties". Pavaicājiet, vai tad, kad dzima dēls, šie "tikumības skolotāji" tik tiešām visas nākamās nedēļas laikā sievai nepiedūra ne pirksta (ja piedzimst meita, starp citu, tad pieskarties nedrīkst veselu divu nedēļu garumā). Ja nē, tad kāpēc nē? Ja tāpēc, ka šis Bībeles teksts ir ignorējams, tad kuri citi Bībeles teksti ir ignorējami? Pieļauju, ka "tikumības skolotāji" tāpat lielākoties ignorē Bībelē absolūti konkrēti noteikto, ka cūkgaļa un garneles ir nešķīstas un tāpēc ēst tās nedrīkst. Nemaz nerunājot par detalizētajiem noteikumiem par to, kuros gadījumos un kādos apstākļos ir upurējami baloži, avis un citi dzīvnieciņi. Raivo, varu saderēt, ka Jūsu minētajās luterāņu un baptistu baznīcās pie altāra ļoti sen nav upurēts pilnīgi nekas. Atkal -- ja šie noteikumi mūsdienās vairs nav vērā ņemami, tad kāpēc selektīvi nolemt, ka citi tādi tomēr ir joprojām? Tā ir divkosība un liekulība.

Tas, par ko runā Mozaīka, ir pilnīgi vienkārši jautājums par pilsoniskajām tiesībām. Nudien nesaprotu, no kā tik ļoti baidās tie anonīmie ļautiņi, kuri te baras un šņakstina zobus. Gabals nokritīs, ja Lindai un viņas sievai būs nodrošināti tie paši noteikumi nodokļu, mantojuma, aprūpes u.tml. jomās, kādi ir precētiem hetero pāriem? Un kuri, starp citu, pietiekami bieži nav nodrošināti arī tiem IM piesauktajiem "piemēra rādītājiem", kuri nav apprecējušies atbilstoši "pareizajiem" kanoniem.

Rota Kalēja - Andrim 24.04.2008 11:01
Bet kurš tad saceļ katru gadu ažiotāžu. Jūs sakāt katram ir tiesības brīvi izteikties, bet pats nonākat pretrunā ar sevi katrā vārdā.

1. Kapēc uzskatāt, ka citi cilvēki pārstāv kaut kādu mistisku subkultūru, afišē intīmās dzīves detaļas un tamlīdzīgi. Kapēc jūsu prāts spēj kaut ko tādu izdomāt, bet nespējj saprast un redzēt, ka cilvēki iestājas vienīgi un tikai par savām tiesībām. Vai nevarat izanalizēt , ka Jūsu personīgā dzīves uztvere, iespējams ir subjektīva tapēc ka veidojusies nedemokrātiskā vidē daudzu gadu rezultātā. Tāpat kā ar varu tika uzspiesta komunistiskā ideoloģija, Jūs tālāk ar varu gribat uzspiest citiem savu tādā veidā apgūtu ideoloģiju.

2. Kapēc uzskatāt ka gājiens par vienlīdzību ir saistīts ar kaut kādām "seksa izdarībām" . Un ja sakāt ka tas nevienam nerūp, kā izskaidrojat, ka katru gadu tur sanāk skatītāji, kas uzvedas ļoti rupji un ir huļigāniski tendēti.(pagājušajā gadā viens tēvs bija iesaistījis nepilngadīgu dēlu mest spridzekli uz gājiena dalībniekiem). Vai Jums neliekas 'ka šāda Latvijas cilvēku daļa ir bīstama pārējai sabiedrībai.

3. Ja Latvijas satversmē ir noteikts, ka baznīca ir atdalīta no valsts, kādas tiesības kādam ir uzspiest savu ticību citiem. Ticības izvēles brīvība Latvijā ir atļauta jau pirms vairākiem simtiem gadu. Tad Tad ar kādām tiesībām var kādam citam uzspiest kaut ko no savas reliģijas.

Rota Kalēja - IM 24.04.2008 11:12
Rodas iespaids, ka Jūs, tāpat kā daudzus citus, kuri tā saasināti reaģē uz cilvēku vēlmi uz vienādām tiesībām ar citiem, ir pārņēmusi miesiskā dimensija, jo kā savādāk varētu tāda veida secinājumus izdomāt. Cilvēki, kuriem pārsvarā ir garīgā dimensija, nekad nesliecas par citiem domāt miesiskās kategorijās.

Kārlis Streips - Rotai 24.04.2008 11:25
To jau redz arī histērisko "no pride" ļaužu simbolikā. Viņi tik tiešām uzskata, ka geji to vien dara, kā caurām dienām kopojas. Infantīli, jā. Diemžēl mūsu sabiedrībā pārāk iesakņoti.

IM 24.04.2008 11:36
Ja par tiesībām , tad par tiesībām , par to kādas es iedomājos savas pilsoniskās tiesības , un par to kā un kādā veidā Mozaīka grib man tās liegt.

Pirmkārt es uzskatu ka man ir tiesības spriest kādi pasākumi , kādas pulcēšanās galvaspilsētā būtu vēlamas , kādas nebūtu vēlamas. Otrkārt es uzskatu ka man ir tiesības normālā veidā savu viedokli publiskot. Treškārt es uzskatu ja man un vēl vērā ņemamai sabiedrības daļai ir nopietni iebildumi pret kādu publisku pasākumu galvaspilsētas centrā , vai kādā citā tā teikt tādā nozīmīgā , tādā kā goda vietā , tad tāds pasākums tādā vietā nav pieļaujams.

Mozaīka man šīs manuprāt tik saprotamās pilsoniskās tiesības grib liegt. Protams aizbildinoties ar demokrātiju un pulcēšanās brīvību. Tikai nu nesmuki sanāk. Demokrātija ir tautas vara , tauta ir izcīnījusi demokrātiju , līdz ar to pats par sevi saprotams arī pulcēšanās brīvību. Tikai nu parasti netiek pieminētā šīs demokrātiskas pulcēšanās būtība un jēga. Un būtība un jēga ir pulcēšanās brīvība attiecībā pret iebildumiem no tautas kalpu , tā teikt valdības institūciju puses. Mozaīka to lietu pasniedz tā ka tā demokrātiskā pulcēšanās brīvība ir vispār pulcēšanās brīvība , neskatoties ne uz kā iebildumiem, arī uz pašas tautas iebildumiem. Visi var visur pulcēties , un valdībai un policijai visur un visi ir jāapkalpo , arī tad ja viena tautas daļa pulcējas pret otru tautas daļu. Viena sīka pašpiesaukta minoritāte var uzstāt uz tiesībām pulcēties dajebkur un dajebkad un ar pilnu valsts servisu. Absurds.

Nu demokrātiskā pulcēšanās brīvība pēc savas jēgas un būtības taču absolūti nav tas , tāda demokrātiskā pulcēšanās brīvība taču pagriežas pati pret savu kungu - tautu un tiek izmantota visādām sabiedrības tikumību un drošibu apdraudošām utt. padarīšanām. Tādā veidā demokrātiskā pulcēšanās brīvība , izkropļojot tās jēgu un būtību , tiek pataisīta par līdzekli anarhijas izraisīšanai. Nu nav neviens devis tiesības izmantot demokrātiskās pulcēšanās brīvības anarhijas izraisīšanai , nav neviens devis nevienam nekādas pilsoniskas tiesības lai tās tiktu izmantotas sabiedrības sagraušanā.

Man kā pilsonim ir tiesības pret visu šito kategoriski iebilst , un man kā pilsonim ir tiesības sagaidīt lai valsts šādus iebildumus ņemtu vērā un nepieļautu tādu atklātu publisku pasākumu rīkošanu kas nav pieņema kādai vērā ņemamai sabiedrības daļai. Nu jā , un man negribētos šīs tiesības pazaudēt , bet Mozaīka grib man to ar viltu atņemt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Gunārs - Kārlim Streipam 23.04.2008 14:27
Nu, es nevaru nepiekrist tam, ka Šmita iecelšana par Cilvēktiesību komisijas vadītāju ir klaja ņirgāšanās. Nu bet tajā pašā laikā - nu Latvijas politiskā elite ir vairāk vai mazāk ir pašas sabiedrības spogulis. Ja ņemam vērā to, kāda ir Latvijas sabiedrība, tad, manuprāt, no politiķa puses pat neitrāla attieksme pret seksuālajām minoritātēm zināmā mērā jau ir uzdrošināšanās.

Shadow - IM 23.04.2008 14:33
Tās ir Jūsu tiesības , šeit komentāros , bet tās nav Jūsu ne likumīgas ne morālas tiesības to pašu darīt ar publiskām pretlikumīgām provokatīvām demonstrācijām.

______________________________________

IM, ko Jūs domājāt ar "publiskām pretlikumīgām provokatīvām demonstrācijām"? Kādā veidā jel kāda no Mozaīkas aktivitātēm ir bijusi pretlikumīga? Vai tik nebija otrādi. Vai tik Rīgas domes nebija tā, kas bija rīkojusies gaužām pretlikumīgi???

Kārlis Streips - IM 23.04.2008 14:34
Nu, ar to tad arī laikam pietiks, jo argumentu Jums acīmredzot vispār nekādu nav, izņemot ņemšanos ap absolūti subjektīvajiem jēdzieniem "labs/slikts" un "tradicionāls/netradicionāls". Tas, ka cilvēka seksualitāte nav izvēles jautājums, tas ir fakts un nav nekāda manipiulācija vai sagrozīšana. Un runājot par "publiskām pretlikumīgām provokatīvām demonstrācijām" un "morālu vardarbību" Jūs pat kļūstat histērisks. Draudzības dienu pasākumi pretlikumīgi nav un provokatīvi ir tikai tiem ļautiņiem, kuri atļaujas sevi provocēt. Un morāla vardarbība? Vai dieniņ, cik Jums acīmredzot ir vārga pašsajūta! Jauku Jums dienu un atlikušo mūžu, cilvēciņ. Un padomājiet vēl par kaut ko -- vai tikpat lielus aizspriedumus un histēriju Jūs demonstrētu, ja nebūtu iespēja paslēpties aiz nika? Ir arī tāda (atzīšos -- subjektīva) kategorija, kā gļēvums.

Gunārs 23.04.2008 14:37
Runājot par Čehiju. Tas gan ir mans subjektīvais viedoklis, tomēr jāņem vērā fakts, ka vēsturiski Čehija allaž ir bijusi daudz vairāk piederīga Rietumeiropas kultūrai, nekā Latvija. Domāju, ka šis kultūras un vēstures mantojums arī daudz ko nosaka. Padomju vara Latvijā attiecībā pret seksuālajām minoritātēm jau neko radikālu jaunu neatnesa - vairums Latvijas iedzīvotāju tās ienīda arī pirms PSRS perioda.

Rota - Kalēja 23.04.2008 15:40
Gribu papildināt Gunāru un arī pārējos. Tas ir tas apstāklis, ka cilvēku prātos ir saglabājušies vecas dogmas no dažādiem laikiem un tapēc tiek saskatīts apdraudējums no seksuālām minoritātēm, kas tiek modulēts vien pašu prātos. Veikli zēni šo apstākli izmanto cilvēku smadzeņu apstrādei un nekārtību organizēšanai. Jau fakts vien ka salasās aurojošs pūlis, negatīvi tendēts uz cilvēkiem, kuri vienkārši ir, dzīvo Latvijā un strādā Latvijas labā, neļaujot šiem cilvēkiem iziet uz ielas un runāt par savām tiesībām, parāda visā pilnībā, ka valstī integrācijas lietas galīgi nav kārtībā. Kam citam ar to būtu jānodarbojas, ja ne integrācijas lietu ministrijai. Mūms būtu jācīnās par gudrību cilvēkos. Par viņu garīgo izaugsmi. Tad valdības un baznīcas liekulība nebūtu iespējama.

Vārds 23.04.2008 16:16
Streips: "Tas, ka cilvēka seksualitāte nav izvēles jautājums, tas ir fakts un nav nekāda manipiulācija vai sagrozīšana."

Ir gan sagrozīšana, un nav kaut kas, ko var nosaukt par faktu. Atkārtošana - zināšanu māte:

1) seksualitāte (saprasta kā kas domās, fantāzijās, vēlmēs, uzskatos, attieksmēs, vērtībās, uzvedībā, ieražās, lomās un attiecībās izteikts un uztverams - 2002. gada VHO definīcijas uzmetums) pilnīgi noteikti mainās, un ir maināma dzīves laikā--redzamākais piemērs Latvijā būtu homoseksuālisma mācītājs Santa kungs.

2) vai mainās tas, kas tiek saukts par "seksuālo orientāciju", vai šī orientācija ir maināma, vai tā ir maināma visiem cilvēkiem, kā tā veidojas - uz šiem jautājumiem zinātne kategoriskas atbildes patlaban sniegt nespēj.

Abiem šiem punktiem kā pamatojumu var nocitēt vismaz vienas ciesi ar homopolitaktīvismu saistītas organizācijas - American Psychiatric Association - fact sheet:

"Some people believe that sexual orientation is innate and fixed; however, sexual orientation develops across a person’s lifetime."

"No one knows what causes heterosexuality, homosexuality, or bisexuality."

Shadow - Vārds 23.04.2008 16:19
Un ko Jūs ar to gribējāt pateikt? Vai vēlaties visus homoseksuāli orientētos cilvēkus sadzīt kopā uz pāraudzināšanu? Esat mazliet nokavējis. Tas bija modē pagājušajā gadsimtā.

IM>Shadow 23.04.2008 16:31
Nu jā , laikam jau jāsaka ka pēc būtības Mozaīkas aktivitātes ir nelikumīgas , bet tā protams ka Rīgas Dome rīkojas nelikumīgi izsniedzot atļaujas šādiem ar Satversmi aizliegtiem pasākumiem.

Rota - Kalēja 23.04.2008 16:41
Viduslaikos baznīca uz sārtiem dedzināja cilvēkus,,kurus iedomājās par raganām. Tagad visi zin cik tas bija primitīvi un nepareizi un ka tādu raganu nemaz nav.

Francijas brīvības cīnītāju Žannu de"Arku baznīca apžēloja, bet laicīgā tiesa notiesāja ar nāves sodu uz sārta par vīriešu drēbju valkāšanu. Tagad visu sieviešu garderobēs svarīga lieta ir dažāda garuma bikses un tas visiem ir saprotami un normāli.

Kapēc Latvijā joprojām tik daudziem nav saprotams, ka homoseksuāls cilvēks nav saistāms ar izlaidību vai ko citu sliktu. Citās valstīs to sen jau cilvēki sapratuši.

Par seksuālās orientācijas mainīgumu domāju, ka daudzi cilvēki jaunībā neuzdrošinās atklāt pat sev, ka ir homoseksuāls. Tas ir cilvēku attieksmes dēļ. Tā ilgi var būt nelaimīgs gan pats, gan tuvākie cilvēki.

Nesaprotamu iemeslu dēļ cilvēku vairums joprojām nesaprot, ka homoseksuālu cilvēku attiecību pamatā ir mīlestība, kas nesapratnes rezultātā tiek izsmieta no apkārtējiem. Pie tam pilnīgi nepamatoti.

Tas arī būtu integrācijas ministrijas uzdevums - rūpēties, lai visi cilvēki šajā valstī justos pieņemti un atzīti. Tā ir viena no cilvēku pamatvajadzībām. Bez tā ir grūti dzīvot.

Gribētos lai cilvēcīga sapratne Latvijā attīstītos ātrāk.

IM>Kārlis Streips 23.04.2008 16:50
Homoseksualitāte ir tīras cilvēka apzinātas vai neapzinātas izvēles sekas , tas ir fakts , un tiem kas tais lietās orientējas tas sen jau ir skaidrs. Un es ticu tiem kas tais lietās orientējas , vai vismaz kam vajadzētu tajās orientēties , un arī pašam tāda pārliecība kā par faktu ir loģiskā ceļā radusies. Par to histēriju , nezinu gan kur es esmu histērisks , bet nu jā , atbalstu visus tos kas cīnās pret morālās vardarbības izplatīšanos sabiedrībā. Atbalstu arī tā saucamo kaku mešanu uz morālajiem vardarbjiem - netiklības publiskajiem izrādītājiem , kaut arī tīri tiesiskā ziņā varbūt ne pati labākā metode , bet no morāli ētiskā skatījuma man nav ko iebilst , tikumība ir jāaizstāv un likumība ir jāaizstāv , arī no pašas sabiedrības puses , ja reiz valsts institūcijas ar to netiek galā vai kādu citu apstākļu dēļ savus pienākumus ignorē. Par to niku padarīšanu negribu i domāt , man tā niku padarīšana patīk , un ja reiz ir tāda iespēja tad kas man to prieku var liegt , vai grib liegt?

Kārlis Streips - IM 23.04.2008 16:59
Jūs nudien esat viens pilnībā jocīgs tipāžs. Kas ir nelikumīgs Mozaīkas darbībā? Jūs vaimanājat par morālu vardarbību, bet atbalstāt fizisku vardarbību pret citiem. Un kas Jūs vispār esat par tikumības etalonu? Jūs apgalvojat, ka "orientējaties tais lietās", bet par "tajām lietām" izrādāt elpu aizraujošu ignoranci. Atradies cilvēka seksualitātes speciālists! Par tikumību - pats esat pavisam, gluži un vienīgi tikumīgs? Un kas Jums vispār ir devis tiesības vērtēt, kas ir tikums un netikums? Tālāk. Neviens Jums nevar liegt būt gļēvulim, tā ir Jūsu paša izšķiršanās. Un pastāstiet, varbūt, kādas "apzinātas vai neapzinātas izvēles" Jūs izmantojāt, lai nonāktu pie savas orientācijas. Lai gan Jūsu smadzenes ir nevien aizvērtas, bet pilnībā aiznaglotas ciet, tāpēc īpaši interesanta Jūsu tālākā vervelēšana man droši vien arī nebūs.

Kārlis Streips - Rotai 23.04.2008 17:00
Paldies, ka šajā sarunā piedalās arī kāds, kurš nav, angļu valodu lietojot -- bigot. IM un tamlīdzīgie, ja nezināt, kas ir "bigot" -- paskatieties vārdnīcā.

Aleksis - LindaF 23.04.2008 17:01
LindaF 1. Darba devējs kā bonusu piedāvā veselības apdrošināšanu darbinieku sievām/vīriem kā arī pretējā dzimuma partneriem pat ja darbinieks nav precējies, bet ilgstoši dzīvo kopā ar otru cilvēku. Vai šis bonuss pienākas arī gejam vai lesbietei, kas dzīvo ilgstošās attiecībās? Un, lai tās saņemtu, gejam vai lesbietei tomēr būs jāatklāj sava orientācija.
----
Jāskatās konkrēti - abstraktā situācijā mēs nevaram zināt, kam kas pienākas. Domāju, ka darba devējam vai nu skaidri jādefinē, ka otra apdrošināšana pienākas vienīgi otram laulātajam, vai arī vienkārši jānosaka neitrāli bonusa saņemšanas noteikumi - piemēram, otrs apdrošināšanas saņēmējs var būt jebkurš cits pieaugušais (vai, manispēc, cilvēks, kurš deklarēts tanī pašā dzīvesvietas adresē). Orientācija nevienam nav jāatklāj - cilvēki dzīvo dažādās konfigurācijās; tikpat labi bonusa saņēmējs var būt vedekla, znots, vīramāte, pusbrālis, utml. Turklāt otra apdrošinātā vārds ir zināms vienīgi personāldaļai un/vai grāmatvedībai, kam ir amata pienākums neizpaust darbinieku personas datus.

Ja uzņēmumā valda tenkas, personiska informācija tiek nopludināta, tiek izteikti nepiedienīgi pieņēmumi par citu cilvēku privāto dzīvi vai orientāciju - tas ir jānovērš. Darbs un seksuālas attiecības - tās ir divas dažādas lietas, kurām labāk nekrustoties.

LindaF 2. Darba devējs rīko darbiniekiem svētku vai jubilejas balli, uz kuru visi tiek aicināti ierasties ar savām otrajām pusēm. Ar ko ieradīsies gejs vai lesbiete? Tomēr nāksies atklāt savu orientāciju, vai ne? ----
Līdzīgi kā iepriekš - darba devējam vienkārši ir jāpasaka, ko var ielūgt (ja uzņēmums to nav izdarījis un runā kaut kā aptuveni par "otrajām pusēm", tad darbinieks var uzdot precizējošu jautājumu). Konkrēti manas darbavietas vasaras ballē mana kolēģe painteresējās vai tā drīkst un paņēma uz pasākumu līdzi savu labāko draudzeni, jo viņas vīriešu kārtas draugs nevarēja tikt. Neviens par viņas izvēli nebrīnījās.

LindaF 3. Kolēģu starpā sākas saruna par homoseksuāļiem, vairāki izsaka nievājošas piezīmes par "pediņiem". Kā justies tam kolēģim, kurš ir gejs?
----
Ja cilvēkam nepatīk kolēģu attieksme pret kaut ko, viņš pret to var iebilst - neatkarīgi no savas orientācijas. Galu galā, ja uzņēmumā valda naidīgs noskaņojums, mobings utml. - tad tas atstāj iespaidu uz visiem. Nekādi likumi un noteikumi nevar aizstāt smalkjūtību. T.i. cilvēki, neatkarīgi no orientācijas vairās teikt kaut ko tādu, kas citus varētu sarūgtināt vai samulsināt.

Shadow 23.04.2008 17:12
Un šitādā stilā līdz pat 31. maijam:)) Mazliet tomēr garlaicīgi, jo morāles aizstāvji ir vieni un tie paši - IM, Aleksis. Tik šoreiz vel Pankūku Pētersons nav iesaistījies.

Turklāt runāts tiek garām racionāliem argumentiem. Piem., Alekša atbildes/komentāri Lindas piemēriem.

Aleksi, ja darba devējs saka, ka uz balli var nākt darbinieka laulātais (ļoti precīzi pateikts), tas nozīmē, ka lesbiete savu partneri, ar ko kopā ir jau 7 gadus līdzi nevar ņemt vai viņai ir jāizprasa īpaša atļauja no bosa? Jebkurā gadījumā ož pēc nevienlīdzības.

Aleksis - Kārlim Streipam 23.04.2008 17:14
K.Streips: Un kas Jums vispār ir devis tiesības vērtēt, kas ir tikums un netikums?
=====
Tas, kas ir tikums vai netikums - tas ir Dieva kārtības noteikts. Objektīvā pasaules kārtība pastāv neatkarīgi no IM, Kārļa Streipa vai Alekša personiskā viedokļa. Cilvēkam ir labi zināt dabā pastāvošos likumus un cilvēces uzkrāto pieredzi, bet ar varu jau neko uzspiest nevar :))

Man vecāki un skolotāji mācīja par to, ka perversijas ir sliktas; to pašu māca arī reliģiskās organizācijas daudzās pasaules valstīs. Ir jāķeras pie nenormālas sofistikas, lai iztēlotu, ka kristīgās ētikas tradīcija it kā pieļauj homoseksualitāti. Sk. diskusiju luterāņu forumā - http://lelb.lv/forums/index.php?fu=l&id=128&rid=5&start=1 . Tur par šo jautājumu izsakās jaunie teoloģijas studenti un, šķiet, arī arhibīskapa vietnieks Pēteris Brūvers.

Aleksis - Shadow 23.04.2008 17:23
Shadow: Aleksi, ja darba devējs saka, ka uz balli var nākt darbinieka laulātais (ļoti precīzi pateikts), tas nozīmē, ka lesbiete savu partneri, ar ko kopā ir jau 7 gadus līdzi nevar ņemt vai viņai ir jāizprasa īpaša atļauja no bosa?
======
Izlasi, lūdzu, Civillikumu. Latvijā nekāds kopdzīves ilgums cilvēkus nepadara par laulātiem, turklāt laulība nevar pastāvēt starp sievieti un sievieti. Ja jau kāds vēlas sev īpašu privilēģiju, to var izprasīt no bosa. Sliktāk ir tad, ja kāda ļaužu grupa nemitīgi vēlas sev īpašas privilēģijas.

Vai Jums nešķiet, ka visas šīs runas par bonusiem, ballēm - tā ir sofistika. Latvijā pastāv arī nopietnākas problēmas. Vai nu cilvēks vēlas dzīvot saticīgi ar saviem līdzpilsoņiem, vai arī viņš arvien meklēs iemeslus justies aizvainots un diskriminēts.

Un tomēr 23.04.2008 18:02
man arī ir tiesības nezināt ar ko guļ katrs no Mozaīkas .Pat Kārlis Streips vai Linda Freimane neiestāstīs ,ka visiem Latvijas iedzīvotājiem obligāti jāzin ko viņi dara mājās vai savā gultā.Un uz šīm tiesībām-to nezināt -es pastāvu.Domāju,ka galvenokārt visi tā sauktie homofobi un tumsoņi ir līdzīgas domās.Ne jau tikai homoseksuāļiem ir tiesības.

Kristaps - Un tomēr 23.04.2008 18:10
Ja par savām "tiesībām nezināt" uzskati tiesības aizliegt citiem par to runāt, tad tev šādu tiesību nav. Nevienā tiesiskā valstī nevar cilvēkam aizliegt runāt par savu seksuālo orientāciju - tas būtu acīmredzams vārda brīvības ierobežojums.

IM>Kārlis Streips 23.04.2008 18:43
Par tikumību - pats esat pavisam, gluži un vienīgi tikumīgs? Un kas Jums vispār ir devis tiesības vērtēt, kas ir tikums un netikums?

------------------------------------

Kas tas vispār par jautājumu sakarā ar tiesībām vērtēt? Protams ka man ir daudz un dažādu netikumu , bet tas jau nekādi neliedz man izvērtēt lietas uz tikumību vai netikumību. Es jau nevērtēju cilvēkus , es vērtēju cilvēka ieradumus kā tādus un cilvēka seksuālos ieradumus tajā skaitā , tādā vispārējā veidā. Nu un tā kā cilvēkiem mēdz būt ieradumi , kā labi , tā arī slikti , tad manuprāt bezmaz vai pat pienākums ir dot savu izvērtējumu ieradumiem , un uzteikt labos ieradumus un brīdināt no sliktajiem ieradumiem. Jo tie sliktie ieradumi ir tie lipīgākie.

Nu un to kaku mešanu es atbalstu kā samērīgu rīcību pie apstākļiem kad vai nu pašu praidotāju neziņas dēļ vai arī kāda cita neziņas dēļ tiek publiski klaji pārkāpta Satversme.

Nu par to izvēli , nu mācīti ļaudis jau runā par to garīgo vai miesisko dominanti cilvēka apziņā. Tā teikt ja attiecīgā momentā kaut kādu apstākļu dēļ cilvēkā sāk dominēt miesiskā dimensija , tad ir liela varbūtība ka cilvēks kļūst homoseksuāls.

Shadow - Aleksis 23.04.2008 18:51
Vienīgi redzi tas Civillikums mums tāds ļoti aizvēsturisks pagadījies. Labi vēl, ka deputātiem izņemt ārā pantus par ārlaulības bērniem. Varbūt arī to vajadzēja atstāt?? Un tikai un vienīgi tiesības sievietei saņemt kompensāciju sejas izķēmojuma gadījumā? Arī tas bija Civillikuma.

Manuprāt ir pienācis laiks mainīt vēl daudzas citas aizvēsturiskas lietas Civillikumā. Un ne tikai Civillikumā. Un agrāk vai vēlāk tas būs jadara. Gluži tāpat kā gadījumā ar Darba likumu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Gunārs 22.04.2008 17:49
"Mozaīkas" cilvēki gan ir klaji naivi, ja cer, ka Kastēna vai jebkura cita ministra atstādināšana vai vismaz nokaunināšana varētu kaut kādā veidā palīdzēt viņiem sāpīgo jautājumu risināšanā. Būsim reālisti, uz sabiedrības kopējās attieksmes fona Latvijas valdība un parlaments, atskaitot atsevišķus indivīdus, ir pat ļoti liberāli. Realizējot vēl liberālāku politiku pret seksuālajām minoritātēm, valdošie politiķi, kuri jau tāpat nevar lepoties ar lielu sabiedrības atbalstu, kļūtu par politiskiem līķiem.

Andrejs Visockis 22.04.2008 18:20
Gunār, nesaprotu, ko tu īsti domā ar "uz sabiedrības kopējās attieksmes fona Latvijas valdība un parlaments, atskaitot atsevišķus indivīdus, ir pat ļoti liberāli". Kādā veidā precīzi Latvijas valdība ir "ļoti liberāla" vai vispār "liberāla"? Ja mēs attiecībā uz valdību vēl kaut kādā veidā varētu pielietot birku "liberālisms" ekonomiskajos jautājumos (bet tas jau vairāk saistīts ar politiķu personīgajām interesēm), visos citos jautājumos šeit kopš neatkarības atgūšanas nav bijis ne smakas no liberālisma. Konkrētiem indivīdiem konkrētos ministru amatos tomēr ir samērā liela nozīme. Kā piemēru varu minēt 2006. gada Draudzības Dienas, kad iekšlietu ministra krēslā sēdēja Jaundžeikars un 2007. gada pasākumu, kad viņu bija aizvietojis Godmanis. Kā diena pret nakts.

Ainars 22.04.2008 18:45
Malachi "Mozaika". Prieks, par gudriem un pozitiiviem cilveekiem, kas raksta shaada veida rakstus. Visu cienju.

IM 23.04.2008 00:13
Varbūt ir pienācis laiks Latvijas politiķiem izšķirties par to, kādu viņi nākotnē vēlas redzēt sabiedrību — atvērtu, iekļaujošu un daudzveidīgu vai slēgtu, izslēdzošu un baznīcas kungu diktētu.

----------------------------------------

Nu kas tur daudz ko izšķirties , nav jau ar nemaz tik grūt : attiecībā uz tikumiem - atvērtu, iekļaujošu un daudzveidīgu ; attiecībā uz netikumiem - slēgtu, izslēdzošu un baznīcas kungu diktētu.

Aleksis 23.04.2008 00:31
Kanādas pretdiskriminācijas likumdošanā ir tāda cilvēku kategorija - "redzamās minoritātes" jeb "visible minorities" (sk. http://en.wikipedia.org/wiki/Employment_equity_%28Canada%29), t.i. cilvēki, kuri bieži tiek diskriminēti pēc acīmredzamām pazīmēm (konkrēti: sievietes, invalīdi, Kanādas aborigēni un rasu minoritātes). Seksuālā orientācija pie šādām redzamām pazīmēm nepieder. Tipiskam darba devējam nav ne vajadzības ne intereses zināt par savu darbinieku seksuālo uzvedību. Ja pretdiskriminācijas likumos būtu atklātā tekstā jāpiemin seksuālas minoritātes, tad kādēļ tur nepiemin pastmarku kolekcionārus? Arī filatēlistus pēc ārējā izskata grūti atšķirt no citiem iedzīvotājiem, un arī viņus taču nedrīkst diskriminēt.

Kārlis Streips - Evitai un citiem 23.04.2008 07:51
Nelaime ir tā, ka Latvijas politiķi jau sen ir izšķīrušies par to, kādu viņi nākotnē vēlas redzēt sabiedrību. Nepārprotami viņi vēlas slēgtu un izslēdzošu sabiedrību, vien ne Evitas piesauktajā nozīmē. Latvijas politikāņiem būtiska ir vide, kurā viņi var paslepus šeptēties, bīdīt lietas un atbalstīt "savējos", no šīs kategorijas izslēdzot visus pārējos. Ja tas nozīmē ļaut sociālo politiku diktēt 80+ gadus vecam un pēc idejas celibātam vīrietim, kā arī ekstrēmistam sektantam, kurš pat tā īsti latviešu valodu nepieprot, tad tā ir maza cena, ko maksāt, jo galu galā, cik tad to "zilīšu", kā mūs labpatīkas saukt Ventspils naftas propogandistam Viktoram Avotiņam Atkarīgajā Rīta Avīzē, galu galā ir? Ietekmēt ta viņi neko nevar. Eiropas vērtības? Kādas Eiropas vērtības? Patiesi, patiesi tas ir viens iemesls, kāpēc pasaulei atvērti Latvijas ļaudis bieži vien dzīvo visur kur, bet tikai ne mūsu pretīgi liekulīgajā, šmucīgajā un korumpētajā banānu republikā. Būtībā politiskā "elite" pateica visu, kas tai bija sakāms, kad Saeimas Cilvēka tiesību komisijas vadītāja amatā iebīdija ķērcošu homofobu un "integrācjias" lietas atdeva integrācijas patiesam ienaidniekam.

Un vēl "Aleksim". Negribas īsti ticēt, ka Jūs nesprotat atšķirību starp seksuālām minoritātēm un pastmarku kolekcionāriem, tāpēc Jūsu rakstītais tomēr būs uztverams kā vienkārša demagoģija, vēl jo vairāk tāpēc, ka Jūs acīmredzot savu Wikipedia rakstiņu neizlasījāt līdz galam. Kanāda, kā Jūs noteikti ļoti labi zināt, aizsargā arī "neredzamās" minoritātes.

IM 23.04.2008 09:21
Nav nozīmes sabiedrības integrācijas politikas dokumentos ierakstīt, ka dažādība ir mūsu valsts priekšrocība un bagātība, ja Integrācijas sekretariāts neslēpti veic darbības, kas vienu no mazākumgrupām izslēdz no līdzdalības integrācijas politikas veidošanā.

-----------------------------------

Nu manuprāt ir jau manāms tāds drausmīgs primitīvisms . Absolūti tiek ignorēts ka tā dažādība var būt gan kā laba dažādība , tā arī slikta dažādība. Asolūti tiek ignorēts ka integrējoties tai sliktajā dažādībā, sekas no tās integrācijas arī būs sliktas. Un nebūs jau arī nekāds noslēpums ka homoseksuālisms ir viena no tām sliktajām dažādībām , un protams ka mazākumgrupas kas pamatojas uz sliktajām dažadībām loģiski ka ir jāizslēdz no integrācijas politikas veidošanas , nu tāpat kā nav nekādas jēgas integrēt darvas pilienu medus mucā , ja negrib sabojāt visu medu mucā. Tā ka nu to labo dažādību iekļaujam integrācijas politikā i vārdos , i darbos. To slikto dažādību slēdzam ārā no integrācijas politikas , i vārdos , i darbos. Nu laikam būtu tā kā jāsaka ka raksta autore laikam tā īsti nemaz neizprot to integrācijas politiku un principā smagi kļūdās uzskatot ka integrēšanai der jebkāda dažādība , kā labā , tā sliktā.

> IM 23.04.2008 09:46
Vai Jūs, lūdzu, varētu paskaidrot, kāpēc Jūs homoseksuālismu uzskatāt par "sliktu dažādību"? Bet precīzi, lūdzu. Apgalvot, ka tā ir rakstīts bībelē, ar to nepietiks, jo bībelē ir rakstītas visādas lietas, kuras pat viskvēlākie "kristieši" mūsdienās atļaujas vienkārši ignorēt. Apgalvot, ka tā ir slimība, tā būs vienkārša melošana. Apgalvot, ka kāds vēlas "konvertēt" Jūs vai Jūsu bērnus būs vienkārša muļķība. Varbūt Jums ir kāds cits variants par to, kāpēc cilvēka seksualitāte ir "slikta dažādība". Būs interesanti to dzirdēt.

IM> 23.04.2008 10:29
Nu es jau savukārt gribētu uzdot pretjautājumu - kāpēc Jūs (kā es noprotu) homoseksuālismu uzskatāt par "labu dažādību"? , ja homoseksuālisms tradicionāli ir pie sliktajām dažādībām , pie netikumiem. Jā , tradicionālo var mainīt , tradicionālo var pat atmest kā nevajadzīgu un nederīgu , bet nu tikai tad ja , kā Jūs sakāt precīzi , var paskaidrot un nopamatot ka tradīcija sevi ir izdzīvojusi. Pagaidām man vienkārši ir tāda pārliecība , kas pamatojas kā tradicionālajā , tā mūsdienīgajā , tā manā saprašanā , ka homoseksuālisms viennozīmīgi ir tā sliktā dažādība. Manu pārliecību vairo tas ka tāda droši vien ir ne tikai man vienīgajam. Tāpat manu pārliecību vairo arī tas veids kā mani mēģina pārliecināt par pretējo - burtiski mēģina mani , it kā uz manas tumsonības pamata iemīdīt zemē zemāk par zāli un tad pāri pārlaist progresīvisma buldozeru. Tāda pārliecināšana mani neapmierina un galvenais nepārliecina, tā nu nekādā gadījumā nav tā precizitāte pēc kuras Jūs it kā prasāt . Tā ka domāju ka ne jau man kaut kas precīzi būtu jāpaskaidro , jo mans viedoklis un uzskati lielā mērā sakrīt ar tradicionālo viedokli un uzskatiem. Precīzi ir jāpaskaidro tiem kas tradicionālos uzskatus gribētu lauzt. Ne jau man kas būtu jāpaskaidro vai kāds būtu jāpārliecina , bet gan man vajadzētu paskaidrot un mani vajadzētu pārliecināt , par to ka homoseksuālisms nebūtu tā "sliktā dažādība". Tikai nu pieklājības robežās , bez meliem , reklāmas un propogandas , bez uzspiešanas ar praidiem un tā.

Gunārs - Andrejs Visockis 23.04.2008 11:23
Es domāju vārdu "liberāls" šī vārda sarunvalodas nozīmē. Pēc manām domām, vismaz valdība attiecībā pret seksuālajām minoritātēm pēdējos ir izrādījiusi tik lielu toleranci, cik vien konkrētajos apstākļos ir iespējams. Izrādot lielāku toleranci, politiķi vienkārši sev parakstītu "nāves" spriedumu nākamajās vēlēšanās.

Es, protams, cilvēcīgi saprotu Streipa kunga un citu vienlīdzības aktīvistu vēlmi esošajā situācijā vainot politisko eliti, tomēr es šim viedoklim absolūti nepiekrītu. Latvijas sabiedrība ir tā, kura ir klaji homofobiska, un politiskā elite praktiski nemaz nevar atļauties būt atvērta un pretīmnākoša pret seksuālajām minoritātēm. Nebūsim naivi, jebkura politiskā partija, kura atklāti un skaidri paziņotu, ka iestājas par seksuālo minoritāšu tiesībām adoptēt bērnus un slēgt laulību, vienkārši momentāli kļūtu par politisku līķi. :)

Jādomā, ka visiem ir zināms viens paradokss - Latvijā viena no ietekmīgākajām elektorāta grupām ir pensionāri. Vienlaikus tā ir arī viena no visneiecietīgākajām un konservatīvākajām sabiedrības grupām.

LindaF - Aleksis 23.04.2008 12:51
Kārlis gan jums jau atbildēja, bet tomēr došu dažus piemērus.

1. Darba devējs kā bonusu piedāvā veselības apdrošināšanu darbinieku sievām/vīriem kā arī pretējā dzimuma partneriem pat ja darbinieks nav precējies, bet ilgstoši dzīvo kopā ar otru cilvēku. Vai šis bonuss pienākas arī gejam vai lesbietei, kas dzīvo ilgstošās attiecībās? Un, lai tās saņemtu, gejam vai lesbietei tomēr būs jāatklāj sava orientācija.

2. Darba devējs rīko darbiniekiem svētku vai jubilejas balli, uz kuru visi tiek aicināti ierasties ar savām otrajām pusēm. Ar ko ieradīsies gejs vai lesbiete? Tomēr nāksies atklāt savu orientāciju, vai ne?

3. Kolēģu starpā sākas saruna par homoseksuāļiem, vairāki izsaka nievājošas piezīmes par "pediņiem". Kā justies tam kolēģim, kurš ir gejs?

LindaF - IM 23.04.2008 12:59
Interesanti, kāda gan mums būs sabiedrība, ja tajā vadīsimies pēc tā kāda katram "vienkārši ir pārliecība" vai ko katrs uzskata par tradicionālu - nevis pēc likuma normām? Citam "vienkārši ir pārliecība", ka tradicionāli sieviete ir pakļauta savam vīram un, ka viņai nevajadzētu dot nedz balstiesības, nedz iespēju izvēlēties profesiju. Savukārt Jaunās paaduzes vadītājiem ir pārliecība, ka Jāņu svinēšana ir okultisms un bezdievība, par kuru izbeigšanu jālūdz dievs.

Fakts ir tāds, ka seksuālā orientācija jau sen vairs netiek uzskatīta nedz par slimību, nedz perversiju visās pasaules patiesi demokrātiskās valstīs. Sen ir zināms, ka seksuālo orientāciju cilvēks neizvēlas, ar to viņš piedzimst. Latvija gan savā likumdošanā, gan parakstot starptautiski saistošas konvencijas un iestājoties ES ir parādījusi, ka uzskata, ka visi cilvēki ir vienlīdz vērti un, ka diskriminācija nav pieļaujama. ĪUMSILS strādā pēc stingri noteikta tiesiska regulējuma, kurā ministra "man patīk/man nepatīk" nav nekādas vietas.

Protams, neviens neliek otram cilvēkam mīlēt citus, katram ir brīva izvēle draudzēties vai nedraudzēties ar homoseksuāliem (kristiešiem, ebrejiem, latviešiem utt.) - bet nevienam nav tiesības pateikt "man tu nepatīc, un tāpēc tev nav tiesību šeit dzīvot ar tādiem pašiem nosacījumiem kā es šeit dzīvoju". Tas it kā būtu tiesiskas valsts stūrakmens.

LindaF - Gunārs 23.04.2008 13:03
Mums acīm redzot ir dažādi viedokļi par to, kādas ir politiķu loma. Manā uztverē politiķa darbs nav skriet pakaļ saviem vēlētājiem lai tikai sev nodrošinātu siltu vietiņu arī pēc nākamajām vēlēšanām, bet gan aktīvi veidot tādu sabiedrību, kādu viņš/viņa ideoloģiski uzskata par pareizu. Tā, piemēram, valdība veica masīvu informācijas kampaņu pirms referenduma par iestāšanos ES - bez tās šaubos vai iznākums būtu bijis pozitīvs. Valsts veic izglītojošas kampaņas par jautājumiem, kuras cilvēki neievēro bet, kas uzlabotu dzīvi visiem, piemēram, satiksmes drošību (nedzer pie stūres!), par dzimumu līdztiesību, par vides aizsardzību utt. Esmu pārliecināta, ka, ja mūsu politiķi būtu ieņēmuši aktīvi atbalstošu pozīciju arī jautājumā par seksuālo orientāciju un nodrošinājuši, ka sabiedrība tiek izglītota par šo jautājumu, tad arī naids un aizspriedumi būtu krietni mazāk. Bet, diemžēl, kā jau Kārlis atzīmēja - mūsu valstī politiķu uzdevums pārsvarā ir smagi pārprasts.

Kārlis Streips - IM 23.04.2008 13:26
Redziet, te ir tā lieta, kuru Jūs acīmredzot atsakāties saprast. Ja Jūs jautājat nevien >IM, bet arī man, tad es to neuzskatu ne par sliktu, ne par labu dažādību. Tikpat labi es varētu teikt, ka zilas acis ir laba dažādība, bet zaļas -- slikta. Garš cilvēks ir laba dažādība, īss -- slikta. Jūs varat vārīties savos aizspriedumos, cik vien pats vēlaties, bet, ja Jums ir kripatiņa inteliģences, tad varbūt palasiet, kas par šo tēmu ir pētīts un konstatēts. Jūs redzēsit, ka cilvēka seksualitāte veidojas ja ne pirms dzimšanas, tad ļoti neilgi pēc tās. Doma, ka homoseksuāli cilvēki "iemācas" būt par homoseksuāliem cilvēkiem, ir infantīla, jo no tās izriet, ja Jūs labi pacenstos, Jūs varētu iemācīties kļūt par geju. Un te nav nekāda sakara ar "tradīcijām". Vēl nesen bija "tradicionāli" uzskatīt, ka sievietes ir zemāka līmeņa radījumi par vīriešiem. Atsevišķi vīrieši tā domā joprojām, bet vai no tā izriet, ka būtu no likuma jāizņem aizliegums dzimumu aizspriedumu jomā? Latvijā joprojām pietiekami "tradicionāli" ir vērsties pret tumšādainiem cilvēkiem. A, ko viņiem iesākt - nēsāt baltu sejas pūderi vai sekot Džeksona pēdās un balināties? Jūs esat tāds, kāds piedzimāt, un man ne mirkli nenāktu prātā Jūs diskriminēt acu krāsas vai, ja kas, Jūsu heteroseksualitātes dēļ. Nav Jums tiesību tādā pašā kontekstā diskriminēt mani, un, protams, ne tikai mani. Jūs, IM, pazīstat gejus un lezbietes. Ja viņi ar Jums par to nav runājuši, tad tas vairāk saka par Jums, nekā par viņiem. Iepazīstieties ar homoseksuāliem cilvēkiem, IM, un tad nāksies konstatēt, ka pirmkārt viņi nemaz tik "dažādi" nav un otrkārt, cik tur tās "dažādības" ir, par sliktu to nosaukt nevar.

IM>LindaF 23.04.2008 13:31
Nu es jau nekur manuprāt neesmu teicis ka sabiedrībai būtu jāvadās pēc tā kāda katram "vienkārši ir pārliecība". Es tikai paužu savu "vienkāršu pārliecību" , un cik saprotu tas pagaidām ir atļauts , un pat laikam tiek it kā veicināts , vai. Par to ka jāvadās pēc likuma normām jau nav nekādu šaubu. Jautājums tikai ir ko izsaka šīs likuma normas un ko tām būtu jāizsaka , un uz ko tām būtu jābalstās. Es tā saprotu ka likuma normām tomēr būtu jābalstās uz sabiedrības morālajiem principiem , jāizsaka konkrētās sabiedrības vairākuma pārliecība , un lietās kas saistās ar tradicionālām vērtībām , pretrunas starp likumiem un tradicionāliem uzskatiem varētu būt tikai pie nospiedošas sabiedrības vairākuma pārliecības pret tradicionāliem uzskatiem. Tas ka homoseksuālisms ir netikums ir tradicionāls morāles uzskats un manuprāt ir samērā daudz cilvēku Latvijā kas ir pārliecināti par šāda tradicionāla uzskata pareizību. Vai tiešām tas nav pamanīts? Un pie šādiem apstākļiem homoseksuālisms kā ir bijis tā arī paliek netikums ar visām no tā jau esošajā likumdošanā ietvertajām sekām. Un visas publiskas darbības kas vērstas uz netikuma pārtaisīšanu par tikumu ar emocionāli vardarbīgām metodēm ir nelikumīgas , jo tā ir tikumības apdraudēšana , un tikumības apdraudēšanu Satversme nepieļauj.

Kārlis Streips - Gunāram 23.04.2008 13:33
Jā, nu jā, godātais. Dikti pretimnākoša gan ir bijusi mūsu valsts politiskā iekārta. Satversmi pat laboja, lai vēlreiz atkārtotu to, kas ir rakstīts Civillikumā. Par Saeimas Cilvēktiesību (!!!!!!!) komisijas vadītāju ielika cilvēku, kurš noliedz jebkura cilvēka cilvēktiesības, kuras neatbilst viņa šauri dogmātiskajam reliģiskajam skatpunktam. Un pats galvenākais, izņemot vienu vai divus brašus deputātus (vārdā patlaban nāk Linda Mūrniece un neviens cits ne), mūsu 100 "gudrās galvas" ir tomēr spītīgi atsacījušās konstatēt, ka mēs dzīvojam Eiropā, kura diskriminācijas jomā virzās pozitīvā, nevis kā pie mums negatīvā virzienā. Runa nav tikai par aktīvu rīcību, runa ir arī par gļēvu klusēšanu tad, kad sabiedriskajā telpā parādās kliedzoša homofobija, un diemžēl ar tādu nodarbojas arī atsevišķi Saeimas deputāti. Tas pats Šmits. Visai Saeimai un visai Latvijai tas bija par kaunu, kad starptautiskās cilvēka tiesību organizācijas pārstāvis ar viņu vispār attiecās tikties. Un neko neteica neviens no atlikušajiem 99 deputātiem. Ne vārda. Čehu republika izrāpās no tās pašas "socnometnes" bedres, no kuras izrāpāmies mēs, čehi ir tikuši līdz patnerattiecību likumam. Tas, protams, nav tikai pateicoties Čehijas politiskajai elitei, taču tas nekad nebūtu noticis, ja čehu politiķi nebūtu sākuši saprast, ka viņi tomēr pārstāv visu Čehijas tautu, un ne tikai savus sponsorus un apmaksātājus. Par to, ka Latvijas sabiedrība patlaban ir pretīgi aizspriedumaina, par to Jums 100 punkti ir taisnība. Bet vēlētām amatpersonām tomēr derētu pacelties virs vidējā un aritmētiskā.

IM>Kārlis Streips 23.04.2008 13:55
Jā , nu man patīk skaidrība , man patīk skaidrība par to kas ir labs un slikts. Man patīk izvēle starp labo un slikto , man patīk ka vispār pastāv tā izvēle kā tāda. Man patīk izvēlēties savu pārliecību , pēc argumentiem un faktiem un protams pēc iespējas uz tā labā pusi. Jūs cenšaties man (un ne tikai man) laupīt šo savas pārliecības izvēles iespēju nonivelējot labo ar slikto un manipulējot ar acu krāsu , ādas krāsu vai auguma lielumu. Jūs gribat man un arī citiem uzspiest savu pārliecību , ar faktu manipulēšanu un sagrozīšanu. Tās ir Jūsu tiesības , šeit komentāros , bet tās nav Jūsu ne likumīgas ne morālas tiesības to pašu darīt ar publiskām pretlikumīgām provokatīvām demonstrācijām. Nu un beigu beigās , neredzu kā es Jūs diskriminēju , vai paužot savu pārliecību? , vai aicinot ievērot esošo likumdošanu? , vai aicinot izbeigt atbalstīt morālu vardarbību?

Gunārs - LindaF 23.04.2008 13:58
Jā, politiķim nav jāskrien vēlētāju iegribu pavadā, bet tomēr neiebildīsiet taču, ka politiķim demokrātiskā valstī ir pienākums respektēt sabiedrības vairākuma viedokli - tieši tas, ka Latvijas politiķiem nereti tiek visvairāk pārmests? Tie četri gadi, uz kuriem viens Saeimas deputāts saņem savu mandātu ir ļoti īss laiks, ja ir runa par sabiedrības attieksmes maiņu. Un politiķis, kas spēj piedalīties politikas veidošanā tikai četrus gadus, spēj paveikt ļoti maz.

Būsim reālisti - pārlieku aktīvi centieni mainīt sabiedrības attieksmi pret tik pretrunīgu jautājumu (Latvijas sabiedrības skatījumā) kā seksuālās minoritātes var izraisīt pat pretrunīgu jautājumu. Es esmu gatavs saderēt, ka gadījumā, ja tiktu uzsākta kampaņa tolerances veicināšanai pret seksuālajām minoritātēm, atrastos ne mazums bļāvēju, kas šādu rīcību pasludinātu par noziedzīgu, jo to naudu, kas tiek izmantota kampaņai, būtu vajadzējis "izsniegt pensionāriem un invalīdiem".

Atļaušos būt skarbs, bet, manuprāt, geju un lezbiešu centieni savās problēmās vainot un apsūdzēt valdību un ietekmīgākos politiķus ir netālredzīgi un muļķīgi. Man kā cilvēkam no malas liekas, ka šā brīža situācijā valdība drīzāk tomēr ir geju un lezbiešu sabiedrotais, nevis ienaidnieks. Protams, tā ir stipri neuzticams, galīgi ne drosmīgs sabiedrotais... tomēr labāk tāds, nekā nekāds.

Man brīžiem šķiet, ka Latvijas seksuālo minoritāšu pārstāvji, par spīti negatīvajai praidu pieredzei, vēl joprojām nav tā īsti apjautuši, cik patiesībā zemiski, agresīvi un aprobežoti ir vidusmēra Latvijas iedzīvotāja uzskati par seksuālajām minoritātēm. Latvijā ļoti liela daļa cilvēki ir gatavi ar neslēptu baudu viens otru fiziski vai garīgi iznīcināt par daudz mazākiem "pārkāpumiem", nekā "nepareiza" seksuālā orientācija.

Gunārs 23.04.2008 14:03
Un jā, cik nu atminos, visās valstīs, kurās pret gejiem un lezbietēm mūsdienās dominē labvēlīga attieksme, šo uzlabojumi tika panākti vairākos desmitos gadu. Pie mums Latvijā nezin kāpēc jūs visu gribat sasniegt jau vienā - divos gados. Gribēt nav aizliegt, bet, piedodiet, tas ir naivi.

IM 23.04.2008 14:20
Tā kā te tika pieminēta Čehu republika ar to partnerattiecību likumu vai , tad gribu teikt ka tas nav nekas. Cik atceros tad likums tika pieņemts ar knapu vienkāršu balsu vairākumu. Lietas ir tradicionālas , tradicionālas lietas var atmainīt ar knapu vienkāršu balsu vairākumu , bet tas nav stabili. Tas nav nekas , tikai tāda māžošanās ar tradicionālām vērtībām. Nāks laiks un atbalsos atpakaļ tāpat kā iebalsoja iekšā. Jo nav jau pārliecības , stabilas nospiedošas sabiedrības pārliecības lai lauztu kādu tradicionālo uzskatu uz visiem laikiem.

Saistītie raksti

Mozaīka mozaika.lv

Citi autora darbi
Pareizas kastites

Kulieties, kā protat! 5 Autors:Evita Goša