Dubultā pieeja dubultpilsonībai 206

Pēc Otrā pasaules kara veidotā ideālā vīzija, ka katram cilvēkam ir jābūt vienas valsts pilsonim, nav kļuvusi par realitāti Eiropā. Latvijas Pilsonības likums ir pretrunīgs attiecībā uz dubultpilsonību un to vajadzētu precizēt.

Iesaki citiem:

Arvien pieaugošā Latvijas pilsoņu izceļošana uz Īriju, kurā dzimušie bērni viegli var iegūt Īrijas pilsonību, rosina domāt, vai Latvijai nebūtu jāpārskata dubultpilsonību noliedzošā politika. Arī Eiropā vērojama tendence, ka dubultpilsonība vairs netiek uzskatīta par nevēlamu. Šī raksta mērķis ir iepazīstināt ar Eiropas valstu pieredzi un sniegt priekšlikumus Latvijas pilsonības politikas veidotājiem.


Latvijā dubultpilsonība – izņēmums, nevis likums

Attiecībā uz dubultpilsonību Latvijas politika kopš neatkarības atjaunošanas bijusi divējāda. No vienas puses, Latvija aizliedz dubultpilsonību, tādējādi nodrošinoties, ka Krievijas pilsoņi nekļūst par Latvijas pilsoņiem. No otras puses, 1994.gada Pilsonības likums pieļauj dubultpilsonību, lai pilsonību reģistrācijas kārtībā atjaunotu tiem bijušajiem pilsoņiem, kas okupācijas laikā devās bēgļu gaitās vai tika deportēti.

Patlaban Pilsonības likums ir pretrunīgs attiecībā uz dubultpilsonību. Likuma 2.pants nosaka, ka bērni, kuru abi vecāki ir Latvijas pilsoņi, neatkarīgi no dzimšanas vietas ir Latvijas pilsoņi. Savukārt 3.pants nosaka, ka, ja tikai viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis un vecāki pastāvīgi dzīvo ārpus Latvijas, bērna pilsonību vecāki nosaka savstarpēji vienojoties. Tādējādi ārpus Latvijas dzimušie Latvijas pilsoņu bērni tiek reģistrēti kā Latvijas pilsoņi.

Problēmas rodas, ja valsts, kurā piedzimuši Latvijas pilsoņu bērni, piešķir pilsonību pēc tā sauktā jus soli (dzimšanas vai dzīves vietas) principa, jo tad viņi kļūst par dubultpilsoņiem. Taču likuma 9.pants paredz, ka personai, kura tiek uzņemta Latvijas pilsonībā, nedrīkst izveidoties dubultā pilsonība. Savukārt, šī paša panta 2.daļā noteikts, ka gadījumā, ja Latvijas pilsoni var uzskatīt arī par ārvalsts pilsoni, tad attiecībās ar Latviju viņš tiek uzskatīts par Latvijas pilsoni.

Varētu prezumēt, ka 9.panta 1.daļa attiecināma tikai uz tām personām, kas naturalizējas, bet attiecībā uz ārvalstīs dzimušiem bērniem piemērojama šī panta 2.daļa. Šādu interpretāciju pieļauj arī 24.pants, kas nosaka, ka pilsonību var atņemt ar tiesas lēmumu, ja persona ir ieguvusi citas valsts pilsonību, neiesniedzot iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības.

Papildus iepriekš minētajam, dubultpilsonība ir atrunāta arī likuma Pārejas noteikumos. Tie nosaka, ka Latvijas pilsoņi un viņu pēcnācēji periodā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1990.gada 4.maijam, kas atstāja Latviju kā bēgļi vai tika deportēti, varēja reģistrēties kā Latvijas pilsoņi līdz 1995.gada 1.jūlijam, neatsakoties no savas pilsonības citā valstī.

Tādējādi Pilsonības likums paredz, ka Latvijas pilsonību nevar iegūt, ja persona ir citas valsts pilsonis, izņemot Pārejas noteikumos minēto situāciju. Bet tas neizslēdz iespēju iegūt dubultpilsonību dzimšanas brīdī. Praksē tas nozīmē, ka Latvija nerada dubultpilsonību, bet atzīst, ja citas valstis to dara.


Pēckara Eiropas mērķis – samazināt dubultpilsonību

Pēc Otrā pasaules kara veidotā ideālā vīzija, ka katram cilvēkam ir jābūt vienas valsts pilsonim, nav kļuvusi par realitāti Eiropā. Valstis pakāpeniski ir apzinājušās, ka praksē veidojas situācijas, kad tās nevar strikti pieturēties pie šī principa, un tiek meklēti kompromisa varianti. Attieksmes maiņa vistiešāk ir attiecināma uz dubultpilsonību.
Pēc Otrā pasaules kara attieksme pret dubultpilsonību bija klaji negatīva, jo tā radīja grūtības valstīm īpaši diplomātiskās aizsardzības un militārā dienesta kontekstā[1].
Dubultā pilsonība visbiežāk rodas, ja vienlaicīgi tiek piemēroti jus soli un jus sanguinis (vecāku pilsonības) principi vai arī ja persona naturalizējas vēlākā dzīves laikā.
Dubulto pilsonību nevar izslēgt ne ļoti līdzīgu, ne arī fundamentāli atšķirīgu pilsonības likumu gadījumos. Piemēram, ja vecāki ir ar atšķirīgu pilsonību un abu valstu likumi paredz pilsonības iegūšanu pēc jus sanguinis principa. Līdzīgi, ja vecāki ir ar vienu pilsonību, bet bērns dzimst valstī, kas piemēro jus soli.

Tādējādi, vienīgais veids, kā izvairīties no dubultās pilsonības, bija starptautiskie līgumi vai arī “Kollisionsnormen” sistēmas akceptēšana un piemērošana, lai risinātu pilsonības konfliktus[2]. Tas vedināja valstis vienoties par pamatnoteikumiem. Viena no šādām vienošanām Eiropas mērogā bija 1963.gadā Eiropas Padomē pieņemtā Konvencija par Dubultpilsonības gadījumu samazināšanu un Militāriem pienākumiem dubultpilsonības gadījumos (ETS no.43, 1963), kuru vēlāk papildināja ar diviem protokoliem (1977.gadā un 1993.gadā). Saskaņā ar Konvenciju dubultpilsonības samazināšana tika atzīta par vienu no Eiropas Padomes mērķiem.


Mūsdienu Eiropa labvēlīgāka pret dubultpilsonību

Šī iepriekšējā politika ir pārskatīta, strādājot pie Eiropas Pilsonības konvencijas (EPK) (stājās spēkā 2000.gada 1.martā), ņemot vērā arvien pieaugošo darbaspēka migrāciju, kas rada skaitliski lielas imigrantu kopienas; jauktās laulības; cilvēktiesību attīstību, kā arī vispārējo valstu integrāciju Eiropā. Šobrīd attieksme pret dubultpilsonību kā kaut ko nevēlamu mainās. Valstis pilsonības piešķiršanu uzskata par vienu no galvenajiem integrāciju veicinošiem faktoriem.

EPK atstāj rīcības brīvību dalībvalstīm noteikt, kādā apmērā dubultpilsonība ir atļauta (15.pants). Pie tam vairākos pantos tā aicina valstīm pieņemt dubultpilsonībai labvēlīgu regulējumu, piemēram, atļaut bērniem saglabāt dažādas pilsonības, ko iegūst piedzimstot (14.pants), atļaut pilsonību saglabāt laulātajiem, kuri saskaņā ar nacionālo likumdošanu automātiski iegūst laulātā pilsonību. Valstis arī nevar prasīt, lai persona atsakās no savas iepriekšējās pilsonības, lai iegūtu valsts pilsonību, kas ir īpaši aktuāli bēgļiem, kuri bieži nevar atteikties no iepriekšējās pilsonības (16.pants).

Izmaiņas vērojamas arī citās ar pilsonību saistītās jomās. Piemēram, privāttiesiskos jautājumos valstis pakāpeniski pāriet uz lex domicilii (dzīvesvietas princips) lietošanu, atsakoties no pilsonības kā piesaistes faktora[3].

Diplomātiskās aizsardzības jomā ir vērojamas divas paralēlas tendences. Pirmkārt, līdz ar pieaugošo cilvēktiesību mehānismu skaitu diplomātiskās aizsardzības institūta nozīme mazinās[4]. Otrkārt, attiecībā uz dubultpilsoņu diplomātisko aizsardzību veidojas princips, ka aizsardzību var realizēt pat attiecībā uz dubultpilsoņa pilsonības valsti, ja dominējošā saikne ir stiprāka ar prasītājvalsti[5]. Šīs attīstības nenozīmē, ka sagaidāmas tūlītējas izmaiņas valstu pilsonības politikā, ko apliecina arī dažkārt pretējā virzienā orientēti nacionālie tiesību akti (skatīt tabulu raksta beigās).


Rekomendācijas Latvijas pilsonības politikai

Ņemot vērā demogrāfiskās tendences Eiropā, var uzskatīt, ka starp valstīm sāksies cīņa par darbaspēku un tās centīsies kļūt pievilcīgas īpaši ES pilsoņiem. Viegla pilsonības iegūšana jau šobrīd dara vairākas valstis, piemēram, Beļģiju, Zviedriju, pievilcīgas ieceļotājiem.

Latvijas pilsoņu skaits pat Eiropas mērogos ir neliels, pie tam demogrāfiskās situācijas dēļ tas arvien samazinās. Padomju okupācijas rezultātā Latvijā ir vērojams izglītotu cilvēkresursu trūkums. Tas liek Latvijai pārskatīt savu pilsonības politiku dubultpilsonības jautājumos.

Pirmkārt, būtu nepieciešams ratificēt EPK. Otrkārt, būtu jāpārdomā grozījumi Pilsonības likumā, lai nerastos pārpratumi attiecībā uz ārpus Latvijas dzimušo Latvijas pilsoņu bērnu pilsonības noteikšanu. Treškārt, būtu jāapsver iespēja atteikties no dubultpilsonības ierobežojumiem attiecībā uz ES pilsoņiem, balstoties uz abpusējības principu. Visbeidzot, no politiskā procesa viedokļa būtu svarīgi diskutēt par šiem jautājumiem un meklēt valstiskus risinājumus, nevis „iesaldēt” tos līdz vēlēšanām.


Situācija ES valstīs attiecībā uz dubultpilsonību[6]
________________________________________

[1] Skatīt, piemēram, Harvardas pilsonības pantu projektu, AJIL Vol 23, Special Number, 40.lpp. 1930.gada Hāgas konvenciju par pilsonības likumu pretrunām (Hague Convention on Conflict of Nationality laws) preambulu.

[2] Kolīziju normu sistēma darbojas, piemēram, starptautiskajās privāttiesībās. Kolīziju normas nosaka, kuras valsts likumi jāpiemēro, ja rodas pretrunas.

[3] Explanatory report. Bet vēl joprojām ir daudzas valstis Eiropā, kas dod priekšroku lex patriae (pilsonības) principam, nevis lex domicilii. Lex patriae dod priekšroku Somija, Zviedrija, Francija, Vācija, Itālija un Spānija. Kaut gan Somijā un Zviedrijā lex domicilii pakāpeniski iegūst arvien lielāku nozīmi. Detalizētu analīzi, kas attiecas uz šo principu piemērošanu ES diskriminācijas aizlieguma principa kontekstā, ir veicis Bogdan M. savā rakstā "EG-Rattsliga synpunkter pa anvandning av medborgarskapet som aknytningsmoment I den internationella familjeratten". Latviešu valodā raksts pieejams žurnālā "Likums un Tiesības", 2005.gada janvāris (nr.65).

[4] Skatīt "Discussion on Preliminary Report of the Special Rapporteur", 2520th meeting, 28 April, 1998 A/CN.4 ?483, sect. E A/CN.4/484, A/CN.4/L553, kā arī atbildīgā ziņotāja Džona Dugarda (John Dugard) ziņojumus, kas pieejami Starptautisko tiesību komisijas mājas lapā

[5] Irānas-ASV Prasību tribunāla lietas (Iran – U.S.C.T.R.) Case No. 157, Esphahanian v. Bank Tejarat, International Law Reports 72, 478, un Case No. 211 Golpira v. Islamic Republic of Iran, International Law Reports 72, 493. Līdzīgām lietām skatīt Report of the ILC of its work during 56th session 41.-42.lpp. Viena no būtiskākajām lietām ir Merge claim, ko izskatīja Itālijas-ASV Samierināšanas komisija. 22 I.L.R.(1995) 443.lpp. un ANO Kompensācijas komisijas prakse, kuru izveidoja Drošības padome, lai sniegtu kompensācijas par zaudējumiem, ko radīja Irākas okupācija Kuveitā. United Nations document S/AC.26/1991/7/Rev.1, 11.paragrāfs.

[6] Izmantoti dati no EP PA ziņojuma Nationality rights and equal opportunities, 9.02.2004. Doc.10070, EPK ratifikāciju tabulas, Network on Free Movement of Workers within the European Union. Report on 2004. Report for the European Commission on the Implementation of EU free movement law in 25 Member States, Centre for Migration Law, Nijmegen November 2005, Volumes I-II un ES projekta NATAC (The acquisition of nationality in the EU Member States: rules, practices and quantitative developments) jauno dalībvalstu ekspertu ziņojumu materiāliem.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (206) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Hammad de Rock

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here. <a href="http://newcareer4you.com/">affiliate marketing</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Thanks for your post. I’ve been thinking about writing a very comparable post over the last couple of weeks, I’ll probably keep it short and sweet and link to this instead if thats cool. <a href="http://begonepimples.com/">treatment of acne</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I totally appreciated each and every little tad bit of it. I’ve bookmarked your web website to take a gander at out the new stuff you post. <a href="http://summitlaw.ie/">personal injuries</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Thank you, I’ve been seeking for info about this subject matter for ages and yours is the best I have discovered so far. <a href="http://www.apexcontestprep.com/">online personal training</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. <a href="http://nicxtay.com/">ui ux designer singapore</a>

Tmp author
Hammad de Rock

A simple bookmarking tool that makes it easy to save, organize and share your favorite web pages. Access your bookmarks from any computer, phone or tablet. Listango works on all modern web browsers… <a href="http://www.loginy.net/Accurint">Accurint Login</a>

Tmp author
Hammad de Rock

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it! <a href="http://dekkcentrum.no/">Dekk forhandler Stavanger</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Art will always be a beautiful thing, but confusing. There are quite a lot of people who don’t quite understand using this. <a href="http://www.stevecleaver.com/">music</a>

Tmp author
Hammad de Rock

It is great to have the opportunity to read a good quality article with useful information on topics that plenty are interested on.I concur with your conclusions and will eagerly look forward to your future updates. <a href="https://www.eincar.com/car-video.html">bluetooth car radio</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I was dependably looking for such a helpful data you have partaken in this website. This will help me in my working. <a href="http://nicxtay.com/">mobile app designer singapore</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I researed valuable information on this point as I am working on a class project. Thank you posting useful information and its now becoming easier to accomplish this task. <a href="http://recordit.pro/">game recorder</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog!!!! <a href="http://www.execu-move.co.za/">Moving overseas</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Outstanding blog, in my opinion site owners should acquire a great deal out of this blog its very user welcoming. <a href="http://queeslamenopausia.org/menopausia-prematura-o-precoz">menopausia prematura</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I really thank you for the valuable info you this great subject and look forward to more great posts. <a href="http://www.highperformancesystems.com/resinous-flooring/decorative-epoxy/">decorative epoxy flooring</a>

Tmp author
Hammad de Rock

What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much. <a href="http://theaquariumpetshop.com">Test Kits</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I love the humor your post has offered. I enjoyed this site a lot. Keep posting article like this. It is fun. Nice photography too! <a href="http://www.invitingmomentsbyamy.com">personalized family tree</a>

Tmp author
Hammad de Rock

want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog! <a href="http://www.loginy.net/T-Mobile">T Mobile Login</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Great! We will be connecting to this enormous post on our site. Continue the good writing. <a href="http://www.powertoolspricediscount.com/">power tools for sale</a>

Tmp author
Hammad de Rock

You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. <a href="http://www.smallkitchenappliancessale.com/">Small Kitchen Appliances</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! <a href="http://www.loginy.net/USBank">USBank Login</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Thank you, I’ve been seeking for info about this subject matter for ages and yours is the best I have discovered so far. <a href="http://www.entourageintl.com">media buying</a>

Tmp author
Hammad de Rock

You have really selected the suitable topic; this is one of my favorite blogs <a href="http://www.entourageintl.com">media buying</a>

Tmp author
Hammad de Rock

This is just the information I am finding everywhere. Thanks for your blog, I just subscribe your blog. This is a nice blog.. <a href="http://www.intercomrepairny.com/">intercom system upgrade</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Hi there, I found your blog via Google while searching for such kinda informative post and your post looks very interesting for me. <a href="http://www.eyeandhandproject.com/">Photographers in Nebraska</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don’t really provide anything that I’m interested in, but I’m most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know <a href="http://chasesouthwest.loginj.net/">Chase Southwest Login</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I read few posts on this website and I think that your web blog is real interesting and has got circles of fantastic information Keep up the fantastic work, I read few posts on this website and I think that your web blog is real interesting and has got circles of fantastic information. <a href="http://brochure.vn/dich-vu/thiet-ke-profile">thiet ke profile</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I wish to show thanks to you just for bailing me out of this particular trouble.As a result of checking through the the net and meeting techniques that were not productive, I was thinking my life was done. <a href="http://wix.loginj.net/">WIX Login</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I simply got to this phenomenal website until recently. When i was in fact captured with all the bit of means exhibiting here. Large thumbs way up in making this sort of fantastic web site webpage! <a href="http://theboogaloobali.com">wedding bar</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to start my own BlogEngine blog now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a fine example of it. <a href="http://skydrive.loginj.net/">SkyDrive Login</a>

Tmp author
Hammad de Rock

This best essay site is very wonderful more than other services, thank you for your good site, this is excellent quality writing site. I improve a lot with your site, I read your article <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4gd6sesiAhk&feature=youtu.be">best small gun safe</a>

Tmp author
Hammad de Rock

We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work. <a href="http://www.premierjuicers.co.uk/">Juicers</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here. <a href="http://www.loginy.net/Uplay">Uplay Login</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I also love the design, its amazing!. I don’t have the time at the moment to fully read your site but I have bookmarked it and also add your RSS feeds. I will be back in a day or two. thanks for a great site. <a href="http://www.loginy.net/Uplay">Uplay Login</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Hi there! I simply want to give you a big thumbs up for the great information you’ve got here on this post. I am returning to your site for more soon. <a href="http://terapeutaplock.pl">psychoterapia płock</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful. <a href="https://www.dogglo.com/">LED glowing dog collar and leash</a>

Tmp author
Hammad de Rock

A draw is a tolerable result if one side’s batting is valiantly obstinate to the other’s bowling, but it’s insulting when foul weather causes one. <a href="https://overfeat.com/">PHP Scripts</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Hi Dear, have you been certainly visiting this site daily, if that’s the case you then will certainly get good knowledge. <a href="http://www.shop4charity.co.uk/">charity</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Mmm.. good to be here in your article or post, whatever, I think I should also work hard for my own website like I see some good and updated working in your site. <a href="http://brochure.vn/dich-vu/thiet-ke-profile">thiet ke profile</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Hello! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing! <a href="https://www.beldecor.vn/vi/">Thiet ke Thi cong Noi that Bel Decor</a>

Tmp author
Hammad de Rock

It will be one kind of cuisine favored and sought after by many people. A chef must be looking for a new kind of food. <a href="https://www.schandpublishing.com/">cbse english textbook for class 8</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page! <a href="https://www.routerhosting.com/KVM-Instant-Windows-VPS-Cloud-Server/windows-7-VPS-hosting-cloud/">Windows 7 VPS</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post. <a href="https://fairyfinders.com.au/">DIY Fairy activities</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. <a href="https://www.buildevape.com/">Vape</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. <a href="http://shopyourwayrewards.loginj.net/">ShopYourWay Rewards Login</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. <a href="http://www.sensiblestockings.com/">online marketing</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Pleasant article. I like this article very much. You have gethered every piece of information required. Thanks a good deal. <a href="http://www.black-tongue.com">how to treat black tongue</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I have bookmarked your website because this site contains valuable information in it. I am really happy with articles quality and presentation. Thanks a lot for keeping great stuff. I am very much thankful for this site. <a href="https://www.twentypockets.com/">Leather</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page! <a href="https://twitter.com/BlueMailApp">BlueMail</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Outstanding blog, in my opinion site owners should acquire a great deal out of this blog its very user welcoming. <a href="http://www.bizzgain.com/">baby toys wholesale</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I really thank you for the valuable info you this great subject and look forward to more great posts. <a href="http://www.annettepower.co.uk/">Eyebrow tattooing London</a>

Tmp author
Hammad de Rock

We believe that everyone deserves a chance at moving ahead with their lives. In our Mitigation services we strive to provide the Court with your history For our other court appointed services, our goal is to help provide the most up to date and relevant interventions. <a href="http://www.annettepower.co.uk/">Eyebrow tattooing London</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I am continually amazed by the amount of information available on this subject. What you presented was well researched and well worded in order to get your stand on this across to all your readers. <a href="http://firstconveniencebank.loginj.net/">First Convenience Bank Login</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I thought it was going to be some boring old post, but it really compensated for my time. I will post a link to this page on my blog. I am sure my visitors will locate that extremely useful… <a href="http://www.getcash123.com/">gold buyer</a>

Tmp author
Hammad de Rock

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it! <a href="http://www.ashleycreations.com/">Pet Toys</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I thought it was going to be some boring old post, but it really compensated for my time. I will post a link to this page on my blog. I am sure my visitors will locate that extremely useful. <a href="http://www.counzila.com/">online business opportunity</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Thanks for your post. I’ve been thinking about writing a very comparable post over the last couple of weeks, I’ll probably keep it short and sweet and link to this instead if thats cool. Thanks. <a href="https://paxful.com/">Bitcoin</a>

Tmp author
Hammad de Rock

This post is really valuable that designed for the new visitors. Pleasing work, keep on writing. <a href="http://www.cosime-ie.com/">Cosime Infrastructure and energy</a>

Tmp author
Hammad de Rock

So luck to come across your excellent blog. Your blog brings me a great deal of fun.. Good luck with the site. <a href="http://www.unicornlularoe.com/">lularoe consultant</a>

Tmp author
Hammad de Rock

This really is truly fantastic report. express appreciation you for dispersing it with us! I have a great fat removal product. If you want it so please visit our site… <a href="http://www.chelseadibblestudio.com/">littleton guitar lessons</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Nice blog, I will keep visiting this blog very often. <a href="https://divinenaturalessentials.com">Paraben and Sulfate free soaps</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. <a href="http://www.jwhitneygroup.com/about">Cannabis industry consultants</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Awesome material! Thanks a lot, dude, for giving this so good material to us. I’ve just recently completed one of my projects due to the information from this post. Thanks man, once again. <a href="http://www.palmettogutters.com">Gutter Repair Columbia</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I wanted to personally say thanks for this article! I have followed your tips and advice everything is going great so far and this post has helped me <a href="http://www.ocalayamaha.com/">Yamaha Golf Cart Dealer The Villages FL</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I am looking for and I love to post a comment that “The content of your post is awesome” Great work! <a href="http://www.denvervirtualstaging.com/">partners with Houzz.com</a>

Tmp author
Hammad de Rock

What’s more, to impart to you my considerations. Awesome, This is genuinely a great article here, I was searching for something like this. <a href="https://www.cyresinternetmall.com/">online shopping mall</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I needed to leave a little remark to help you and wish you a decent continuation. <a href="http://www.loginy.net/Southwest-Rapid-Rewards">Southwest Rapid Rewards Login</a>

Tmp author
Hammad de Rock

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. <a href="http://www.whatsappstatus88.com/">Best Whatsapp Status</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Really impressed! Everything is very open and very clear clarification of issues. It contains truly facts. Your website is very valuable. Thanks for sharing. <a href="http://ar.elqnas.com/internet-download-manager/">تحميل برنامج داونلود مانجر</a>

Tmp author
Hammad de Rock

It was wondering if I could use this write-up on my other website, I will link it back to your website though.Great Thanks. <a href="https://positionly.asia">Inbound Marketing Software</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates. <a href="http://publixoasis.loginj.net/">Publix oasis Login</a>

Tmp author
Hammad de Rock

This is very educational content and written well for a change. It’s nice to see that some people still understand how to write a quality post! <a href="http://modartdelhi.com/">fashion designing colleges in delhi</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can’t wait to read lots of your posts. <a href="http://www.eatin-ct.com/">foodie</a>

Tmp author
Hammad de Rock

The post is composed in exceptionally a decent way and it contains numerous helpful data for me. <a href="http://www.holyland-olivewood.com/">olive wood spoons</a>

Tmp author
Hammad de Rock

What a good blog you have here. Please update it more often. This topics is my interest. Thank you. . . <a href="http://www.holyland-olivewood.com/">olive wood pen blanks</a>

Tmp author
Hammad de Rock

If you are looking for more information about flat rate locksmith Las Vegas check that right away. <a href="http://www.jalocal.com/">What to do in jamaica</a>

Tmp author
Hammad de Rock

The caliber of information that you’re offering is merely wonderful. <a href="http://www.jalocal.com/">What to do in jamaica</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. <a href="http://www.capetownapartmentrentals.co.za/">self catering century city</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Hey – great blog, just looking around some blogs, seems a really nice platform you are using. I’m currently using WordPress for a few of my blogs but looking to change one of them over to a platform similar to yours as a trial run. Anything in particular you would recommend about it? <a href="http://www.easternhillschildcare.com/home/programs.html">Kindergarten Programs</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Yes, great US Military force. Also, in his post you have given a chance to listen about US Military. I really appreciate your work. Thanks for sharing it. <a href="http://www.theleagueelite.com/">luxurious</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Great post full of useful tips! My site is fairly new and I am also having a hard time getting my readers to leave comments. Analytics shows they are coming to the site but I have a feeling “nobody wants to be first”. <a href="http://www.affordablediscjockeys.com/">Northwest Indiana djs</a>

Tmp author
Hammad de Rock

We believe that everyone deserves a chance at moving ahead with their lives. In our Mitigation services we strive to provide the Court with your history For our other court appointed services, our goal is to help provide the most up to date and relevant interventions. <a href="http://www.keepitcleanmobile.com/">Apartment Clean</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Keep up the great perform andplease tell me when can you post more material or where can I study more on the subject? <a href="http://externefestplatte24.com/">interne Festplatte</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I was very encouraged to find this site. I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! I’m sure you had fun writing this article.. <a href="http://gift-specialist.com/">gift-specialist</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Been reading this site for awhile now, always has really good posts and topics please keep it up! loads of blogs are going under lately from lack of new posts etc <a href="http://attunlockcode.com/categories/Cricket-Unlock-Code/">Cricket IMEI Unlock Code</a>

Tmp author
Hammad de Rock

This post is very simple to read and appreciate without leaving any details out. Great work! You completed certain reliable points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will agree with your blog. <a href="http://www.holyland-olivewood.com/">olive wood nativity set</a>

Tmp author
Hammad de Rock

It was wondering if I could use this write-up on my other website, I will link it back to your website though.Great Thanks. <a href="http://womenin40s.com/index-z-cmcnary.html">alternative medicines for cancer</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. <a href="http://www.eatin-ct.com/">Restaurants</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Great post full of useful tips! My site is fairly new and I am also having a hard time getting my readers to leave comments. Analytics shows they are coming to the site but I have a feeling “nobody wants to be first”. <a href="http://www.eatin-ct.com/">Restaurants</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done! <a href="http://evan-metropoulos.sites.boomboxhq.com/index">Evan Metropoulos</a>

Tmp author
Hammad de Rock

What a really awesome post this is. Truly, one of the best posts I’ve ever witnessed to see in my whole life. Wow, just keep it up. <a href="http://www.etsy.com/shop/leesvintagejewels">vintage designer jewelry</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Simply epic post. Thanks much! I am really inspired and happy to find your informative and decent <a href="http://wikakom.com/blood-bowl-chaos-edition">blood bowl chaos edition</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Your blog is simple, yet you can read most valuable and amazing information here. Thank you so much for your effort writing this brilliant blog! I am happy that I have <a href="http://ataaps.loginj.net/">ATAAPS Login</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Hey buddies, such a marvelous blog you have made I’m surprised to read such informative stuff. <a href="http://dignitasdigital.com/">social media delhi</a>

Tmp author
Hammad de Rock

wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated. <a href="http://www.digitalmarketinganddesign.com">web design</a>

Tmp author
johnb6174 bond

I really like your writing style. great information. thankyou for posting.
<a title="dogfriendly" href="http://www.tripfordog.com">dogfriendly</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. <a href="http://www.expressgo.net/">Phone Case</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more. <a href="http://evite.loginj.net/">Evite Login</a>

Tmp author
Hammad de Rock

It’s a great pleasure reading your post.It’s full of information I am looking for and I love to post a comment that “The content of your post is awesome” Great work! <a href="http://www.mybelonging.com">Menswear</a>

Tmp author
Hammad de Rock

This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like this. <a href="https://chamonixallyear.com/">Chamonix Apartments</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page! <a href="http://www.lucysbeautybox.com/">Acrylic makeup storage</a>

Tmp author
Hammad de Rock

It’s not my very first time to visit this blog; I’m visiting this daily and acquire superb info from here day by day. <a href="https://www.mangotreeknobs.com/">Unique Door knobs</a>

Tmp author
Hammad de Rock

We believe that everyone deserves a chance at moving ahead with their lives. In our Mitigation services we strive to provide the Court with your history For our other court appointed services, our goal is to help provide the most up to date and relevant interventions. <a href="http://www.javatutorialpoint.com/this-keyword-in-java/">this keyword in java</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more. <a href="http://www.pakisuits.in">Pakistani suits</a>

Tmp author
Hammad de Rock

You have a really ennobling manner of exploring and sharing your thoughts. it’s terribly uncommon these days, legion sites and blogs having copy affixed or rewritten information. <a href="http://www.crunchytricks.com/2016/10/bluemail-review-email-management-app.html">BlueMail</a>

Tmp author
Hammad de Rock

One of the many blogs on the internet, I quite like looking at your own house essentially the most; anyone present people much information a single smaller part. We are seeking along with considering that you do have a cardiovascular pertaining to instructional producing, My spouse and i realized you may place us inside appropriate route. Could you support? <a href="http://www.vigrxplus.co.in">vigrx plus</a>

Tmp author
Hammad de Rock

check out articles in such a website will be able to make me reasonable but I really do not find articles based on tourism. To meet your needs who want to move forward Indonesia study the information at my website and that is specifically built information about trip on the inside <a href="http://thehealthyjuicer.com">juicer</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post. <a href="http://www.bigbinhire.com.au/">cheap skip bin hire</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Its my great pleasure to visit your blog and to enjoy your great posts here. I like it a lot. <a href="http://www.villasofasia.com/">Pool Villas Phuket</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I found your this post while searching for some related information on blog search…Its a good post..keep posting and update the information. <a href="http://www.pegsweb.com/">www.pegsweb.com</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page! <a href="http://www.4ubeautyinjection.com/">skin whitening injection</a>

Tmp author
Hammad de Rock

In this article understand the most important thing, the item will give you a keyword rich link a great useful website page: <a href="http://www.loginy.net/Fulton-Bank">Fulton Bank Login</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. <a href="http://alamiaser.com">شركة نقل عفش بالدمام</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. <a href="http://mypartyshoponline.com/adult-theme-party?page=5">adult party themes decorations</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Your knowledge of this subject comes through clearly in this article. I love to read this kind of articles, I hope you will update it. Thank you for sharing it with me. <a href="http://andrewfriedmanlaw.us/">los angeles attorney</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and new initiatives in the same niche. Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job! <a href="http://www.bringitonsocial.com/">Influencer marketing</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Everyone can easily find the most population in the world. State that has a population that many will have a dense population <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartjahiz.superjungle">super mario</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! <a href="https://faceboutique.com.au/">best eyebrow feathered in Melbourne</a>

Tmp author
Hammad de Rock

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine <a href="http://www.loginy.net/Zimbra-Email">Zimbra Email Login</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Great service! I needed a spare key made for my Prius and I believe the techs name is Ori did a great job making a spare set. Met him in Oaklands Chinatown in a safe neighborhood. Ori was having issues with his equipment but still made the spare keys. You can trust Auto Locksmith for your locksmith needs. <a href="http://fincacanguillo.de/index.php/de/mallorca-urlaub-mit-kindern-und-tieren">Ferien Bauernhof Mallorca Kinder</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!. <a href="http://fincacanguillo.de/index.php/de/sport-auf-mallorca">Sport Mallorca Urlaub</a>

Tmp author
Hammad de Rock

I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page! <a href="http://www.apksmod.com/">gta v android apk data</a>

Tmp author
Hammad de Rock

This post is very simple to read and appreciate without leaving any details out. Great work! You completed certain reliable points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will agree with your blog. <a href="http://labronquitis.com/">sintomas de la bronquitis</a>

Tmp author
Hammad de Rock

This post is really magnificent. I really like this post. It is one of the best posts that I ve read in a long time. Thanks a lot for this really good post. I really appreciate it <a href="http://www.euphemist.com/">Tee Shirt</a>

Tmp author
Hammad de Rock

Actually I am not habituate to reply a comment on blogs but this blog caught my attention and I am compelled to write a coere to express my ld like to appreciate for this awesome work. <a href="http://www.smiledental.co.nz/">Auckland dentist</a>

Tmp author
spotlight

Hello I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work. cubis

Tmp author
spotlight

I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. Bookmarked this page, will come back for more. subway surf

Tmp author
johnz308 johnz308

This is a great article thanks for sharing this informative information. I will visit your blog regularly for some latest post. I will visit your blog regularly for Some latest post.
this page

Tmp author
johnz308 johnz308

I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article.
Source

Tmp author
spotlight

I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post. Seattle Web Design Company Services Designer

Tmp author
spotlight

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! 24 hour Miami locksmith

Tmp author
johnz308 johnz308


Wonderful illustrated information. I thank you about that. No doubt it will be very useful for my future projects. Would like to see some other posts on the same subject!

affodable papers

Tmp author
spotlight

I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. chung cư citygate

Tmp author
spotlight

Your knowledge of this subject comes through clearly in this article. I love to read this kind of articles, I hope you will update it. Thank you for sharing it with me. Pisos

Tmp author
letsplaymedia

<a href="http://administrativeprofessionalsday2016.com/">administrative assistant day</a>
<a href="http://teacherappreciationday2016.com/">teachers Appreciation Day</a>
<a href="http://happynursesday.com/">Happy Nurses Day</a>
<a href="http://happynursesweekday.com/">Happy Nurses Week</a>
<a href="http://happynursesday.com/happy-nurses-week-ecard-sms.html">Happy Nurses Week ecard SMS</a>
<a href="http://happynursesweekday.com/happy-nurses-week-cards-photos.html">Happy nurses week cards photos</a>
<a href="http://administrativeprofessionalsday2016.com/administrative-professionals-day-poems-thank.html">Administrative professionals day poems and thank you</a>
<a href="http://administrativeprofessionalsday2016.com/happy-administrative-day-quotes-hd-images-free.html">Happy administrative day quotes and Hd images </a>
<a href="http://administrativeprofessionalsday2016.com/free-administrative-appreciation-week-day-quotes.html">Free administrative appreciation week quotes</a>
<a href="http://administrativeprofessionalsday2016.com/happy-admin-appreciation-day-quotes-cards.html">Happy admin appreciation day quotes and cards</a>
<a href="http://administrativeprofessionalsday2016.com/happy-secretary-day-pictures-australia-celebration-2016.html">Happy secretary day pictures Australia Celebration </a>
<a href="http://administrativeprofessionalsday2016.com/administrative-assistant-appreciation-day-quotes-images.html">Administrative assistant appreciation day quotes Images</a>
<a href="http://administrativeprofessionalsday2016.com/special-administrative-professional-day-poems-cards.html">Special administrative professional day poems</a>
<a href="http://administrativeprofessionalsday2016.com/top-10-administrative-assistant-day-card-messages-sayings.html">Top 10 administrative assistant day card messages</a>
<a href="http://administrativeprofessionalsday2016.com/great-messages-administrative-professionals-day-2016.html">Great messages for administrative professionals day</a>
<a href="http://administrativeprofessionalsday2016.com/happy-international-administrative-professionals-day-cards.html">international administrative professionals Day Cards</a>
<a href="http://teacherappreciationday2016.com/thank-cards-quotes-teacher-appreciation-events.html">Thank you cards and quotes teacher appreciation </a>
<a href="http://teacherappreciationday2016.com/thank-notes-teacher-nurse-appreciation-week.html">Thank you notes for teacher and nurse appreciation week</a>
<a href="http://teacherappreciationday2016.com/teacher-appreciation-week-thank-poems-sentences.html">Teacher appreciation week thank you poems</a>
<a href="http://teacherappreciationday2016.com/happy-teacher-appreciation-cards-activities-kids.html">Happy teacher appreciation cards and activities</a>

Tmp author
spotlight

Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. make clubflyers

Tmp author
johnz308 johnz308

Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are talking about! Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We could have a hyperlink change contract between us!

He is Serious About You

Tmp author
johnz308 johnz308

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.
Signs He is Serious About You

Tmp author
johnz308 johnz308

I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.
Wrap Him Around Your Finger

Tmp author
johnz308 johnz308

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.
Furniture Hardware

Tmp author
johnz308 johnz308

Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.
The Guy Magnet System

Tmp author
johnz308 johnz308

I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work andplease tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject?
The Psystrology Method

Tmp author
johnz308 johnz308

I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot!
What Men Secretly Want Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Hi, I find reading this article a joy. It is extremely helpful and interesting and very much looking forward to reading more of your work..
Text The Romance Back

Tmp author
johnz308 johnz308


Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists.


Words To Make Him Fall in Love

Tmp author
johnz308 johnz308

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.
Children Learning Reading

Tmp author
johnz308 johnz308

This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it
geniux customer reviews

Tmp author
johnz308 johnz308

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.
<a href='http://www.geniux-reviews.com/'>geniux customer reviews</a>

Tmp author
sandyjay308 sandyjay308

I found that site very usefull and this survey is very cirious, I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions, very curious...
Lovetraction Lines

Tmp author
johnz308 johnz308

I was reading your article and wondered if you had considered creating an ebook on this subject. Your writing would sell it fast. You have a lot of writing talent.
The Respect Principle

Tmp author
johnz308 johnz308

Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!..
what is addium

Tmp author
johnz308 johnz308

I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.
he is not that complicated

Tmp author
johnz308 johnz308

Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.
voyance amour

Tmp author
johnz308 johnz308

I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future. All the best
Red Smoothie Detox Factor Review

Tmp author
johnz308 johnz308


No doubt this is an excellent post I got a lot of knowledge after reading good luck. Theme of blog is excellent there is almost everything to read, Brilliant post.
social media

Tmp author
johnz308 johnz308

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.
Snapchat

Tmp author
sandyjay308 sandyjay308

Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with extra information? It is extremely helpful for me.
michael fiore text your ex back

Tmp author
johnz308 johnz308


Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,
the language of desire

Tmp author
johnz308 johnz308

you are in reality a excellent webmaster. The website loading pace is incredible. It seems that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterpiece. you have performed a wonderful task on this subject!
Soul Mate Switch

Tmp author
sandyjay308 sandyjay308


This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...


Text the Romance Back

Tmp author
sandyjay308 sandyjay308

The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing..
<a href='http://www.languageofdesires.com/text-the-romance-back-by-michael-fiore-a-review/'>Text the Romance Back</a>

Tmp author
sandyjay308 sandyjay308

Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family.
boat hire sydney

Tmp author
johnz308 johnz308

I’m impressed by the details that you¡¦ve on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a perfect web-site.
Language of Lust

Tmp author
johnz308 johnz308


It was a very good post indeed. I thoroughly enjoyed reading it in my lunch time. Will surely come and visit this blog more often. Thanks for sharing.

The Respect Principle

Tmp author
johnz308 johnz308

Hi there, I found your blog via Google while searching for first aid for a heart attack and your post looks very interesting for me.
Make Women Want You

Tmp author
johnz308 johnz308


Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!
Text Your Ex Back Review

Tmp author
letsplaymedia

Fastlane (2016) is an upcoming professional wrestling pay-per-view (PPV) event produced by WWE. It will take place on February 21, 2016 at the Quicken Loans Arena in Cleveland, Ohio. It will be the second event under the Fastlane chronolog
<a href="http://australianopenresults.com/">Australian Open 2016 Results</a>
<a href="http://australianopen2016results.com">australian open 2016 results</a>
<a href="http://www.royalrumble2016resultsi.com">royal rumble 2016 results</a>
<a href="http://www.superbowl2016livestreami.com">Super bowl 2016 live stream</a>

Tmp author
letsplaymedia

<a href="http://australianopenresults.com/">Australian Open 2016 Results</a>

Tmp author
johnz308 johnz308


Thank you for such a well written article. It’s full of insightful information and entertaining descriptions. Your point of view is the best among many.
Children Learning Reading

Tmp author
johnz308 johnz308

I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post.
Make Him A Monogamy Junkie

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles. I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work
The Bonding Code Bob Grant

Tmp author
letsplaymedia

thanks for makar sankrnati <a href="http://www.makarsankrantiimages.in">happy makar sankranti images</a>

Tmp author
letsplaymedia

<a href="http://www.makarsankrantiimages.in/">happy makar sankranti images</a>
<a href="http://www.pongalgreetings.in">Happy pongal greetings</a>
<a href="http://australianopenresults.com/">Australian Open 2016 Results</a>
<a href="http://australianopen2016results.com">australian open 2016</a>

Tmp author
letsplaymedia

<a href="http://www.makarsankrantiimages.in/">makar sankranti images</a>
<a href="http://www.pongalgreetings.in">Happy pongal greetings</a>
<a href="http://australianopenresults.com/">Australian Open 2016 Results</a>
<a href="http://australianopen2016results.com">australian open 2016</a>

Tmp author
johnz308 johnz308

very interesting post.this is my first time visit here.i found so mmany interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post!
Pull Your Ex Back Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site..
Paleo Grubs Book Review

Tmp author
johnz308 johnz308


I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot!
Things to do on Australia Day

Tmp author
johnz308 johnz308

ove to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks.
The Millionaire Brain System

Tmp author
johnz308 johnz308

Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty, and it has same topic together with your article. Thanks, nice share.
The Woman Men Adore Review

Tmp author
johnz308 johnz308


Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
Rocket Spanish Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Great post. you have pointed out some excellent points. I as well believe this is a very superb website.
Obsession Phrases

Tmp author
johnz308 johnz308

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.
Obsession Phrases Free Download

Tmp author
johnz308 johnz308


Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.
Fat Diminisher System Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy.

Wrap Him Around Your Finger 8 Steps

Tmp author
Jazib Raza

i was just browsing along and came upon your blog. just wanted to say good blog and this article really helped me.
the best recreational marijuana stores Tacoma

Tmp author
Jazib Raza

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free.
SEO company Seattle

Tmp author
NïTìsh LãkhéRà

<a href="http://happynewyear2016wishes.in/">Advance New Year wishes 2016</a>
<a href="http://happynewyear2016wishes.in/">Happy New images wishes 2016</a>
<a href="http://happynewyear2016wishes.in/">Happy New year sms wishes</a>
<a href="http://happynewyear2016wishes.in/">Happy new year wishes 2016</a>
<a href="http://happynewyear2016wishes.in/">Quotes And Greeting Messages wishes</a>

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.
The Respect Principle

Tmp author
Jazib Raza

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
spotify mp3 downloader

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I am continually amazed by the amount of information available on this subject. What you presented was well researched and well worded in order to get your stand on this across to all your readers.
Numerology Review

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.
custom Sidewalk Partition

Tmp author
johnb6174 bond

An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter, it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers.
How to Turn a Guy On Without Touching Him

Tmp author
johnb6174 bond

Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up.
James Idayi

Tmp author
johnb6174 bond

Thank you for taking the time to publish this information very useful!
Pregnancy Miracle Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!
Make Women Want You Download

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy.
Capture His Heart Review

Tmp author
john patinson

Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
<a title="fitness and health tips" href="http://www.perfectfatlossreviews.com">fitness and health tips</a>

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Inta - ēma: Dubultā pieeja dubultpilsonībai 06.12.2008 16:09
Traki ir, kad striidi ap dubulto pilsoniibu jaaizjuut uz savas aadas. Man un manaam meitaam ir dubultaa pilsoniiba, pie tam dziivojam mees Krievijaa. Kaa mums naakas shkeersot robezhu, tas ir iipashs staasts. Saakshu no taa, ka abas meitas runaa latviski, lai gan izaugushas Krievijaa. Vai visi Latvijas pilsoni,kas miit Latvijaa, runaa latviski? Pie tam varu teikt, ka no muusu puses attieksme pret Latviju ir driizaak patriotiska, nevis lojaala. Kas mani aizskar visvairaak muusu situaacijaa, tad taa ir atsevishku Vestnieciibas(Maskavaa) iereednju attieksme pret mums. Pirmkaart, ieraugot Latvijas pasi manaas rokaas, jau mainiijaas sejas izteiksme, kad pase tika apluukota tuvaak un uzdoti jautaajumi par nelegaalaa celjaa ieguutu dokumentu, sekoja zvans uz Riigu un pieprasiits tuuliit atteikties no pilsoniibas. Tikai Riiga atbildeeja, ka viss ir likumiigi, bet dusmas mazaakas gan nekljuva. Neviljus naaca praataa vaardi par valsts ienaidniekiem un gar aciim pazibeeja uusas un viltiigs smiins. Taadas nu man bija taas asociaacijas... Tas bija pirms 3 gadiem. Tagad es uz Maskavu vairs nebraucu. Vecaakaa meita izveeleejaas par studiju vietu Riigu. Shiis lietas kaartot uz Maskavu devaas viirs, tur maciibu viiza tika atteikta. tika pateikts, ka tas ir dumji suutiit latvieshu beernu maaciities Latvijaa. Bet vinja tomeer maacaas Latvija, nu jau 3.kursaa! Skolu vinja beidza tikai ar teicamaam sekmeem, arii tagad maacaas tikpat labi.Cik tas prasiija nervu, tas lai paliek. Tagad gluzhi kaa lietus maakonis mums saaks milzt draudi par Latvijas pilsoniibas liegshanu, jo shogad jaamaina pases. Pats par sevi saprotams, ka taadaa gadiijumaa mees mieraa nestaaveesim, jo tad tiks apdraudeeta studiju turpinaashna. Mums toreiz ljoti paliidzeeja Pilsoniibas departamenta darbinieces Ljuumane un Vaira Mickevicha. Paldies vinjaam par sapratni un atsauciibu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Janis D. 06.10.2008 20:17
Piešķirt vai nepiešķirt dubultpilsonību pats par sevi ir interesants jautājums un, protams, daudzi no šādas iespējas tikai iegūtu. Es tikai pārāk nesaprotu to cilvēku argumentāciju, kas dikti iestājas pret dubultipilsonības piešķiršanu jau esošajiem latviešiem un Latvijas pilsoņiem. Kā, piemēram, tas, ka Anglijā, ASV, Kanādā, vai Mozambikā dzīvojošs Latvijas pilsonis iegūtu arī šīs valsts pilsonību, padarītu dzīvi sliktāku tiem pilsoņiem, kas mīt Latvijā? Vai tā ir skaudība, par to, ka kāds redz pamanījies savu dzīvi veidot kaut kur citur labākos ekonomiskos apstākļos un tāpēc tā piederība Latvijai automātiksi jāzaudē, jo šis cilvēks tāpēc arī kulturāli un tautiski vairs nav latvieties? Kāds agrāk minēja par to, ka pilsoņi dodas svešumā, bet viņu bērni, piemēram, Latvijā izbauda izglītības sistēmu par velti un aizņem vietas bērnu dārziņos. Bet vai tad, ja šie cilvēki būtu palikuši Latvijā, viņu bērni neietu šajos bērnu dārzos un skolās tik un tā? Ja jautājums ir par to, ka nodokļi neejot no šiem cilvēkiem valsts kasē un tāpēc nemaksā par šiem servisiem, tad varbūt jautājums nav vis par pilsonību, bet gan par nodokļu politiku un samaksu par mācībām?Es saprotu, ka neviens nevēlas to, lai Latvija būtu pilna cilvēku, kas nav lojāli Latvijai. Tas varētu notikt, ja pēkšņi dubultipilsonība tiktu piešķirta cittautiešiem, kam ir citas valsts pilsonība. Un to var kaut kā pamatot, jo, kam dot Latvijas pilsonību noteikti ir pilsoņu un iedzīvotāju kompetencē. Bez tam, šis process jau tagad tiek skatīts katram cilvēkam atseviski. Bet man tomēr liekas, ka atņemt kādam pilsonību, kas savu dzīvi pavadījis Latvija, bet tagad vienalga kāda iemesla dēļ atrodas citur, ir nedaudz dīvaini it sevišķi, ja dubultpilsonība šiem cilkvekiem tikai palīdzētu; respektīvi, ja šī dubultpilsonība palīdzētu Latvijas pilsoņiem. Un, it sevišķi, ja nevienam Latvijā no tā dzīve sliktāka nepaliktu. Šie aizbraukušie jau tā ir aizbraukuši un dubultpilsonība vienkārši padarītu iespēju, ka viņi ar Latviju uzturēs stiprākas saites, tikai lielāku.Īsti nesaprotu, kāpēc daži ir tik ļoti pret tam, ka visiem latviešiem visā pasaulē būtu jādod pēc iespējas vairāk tiesības un iespējas un visu iespējamo. Ja jautājums patiešām ir par to, ka dubultpilsoņi var "baudīt divu valstu labumus" tad, kas tur ir tik slikts? Kas ir tie cilvēki, kas padara Latviju nabagāku? Vai tie ir tie, kas tagad strādā Īrijā? Vai varbūt tie ir tie, kas Saeimā sēž? Vai tie ir tie, kas laukos nodzeras neskatoties uz to, ka labas darba rokas atrast ar uguni nevar? Vai varbūt tie ir krievu biznesmeņi, kas pērk labākos īpašumus gar jūru un visās lielākajās pilsētās?Vai patiešām visi tie, kas vēlas iegūt dubultpilsonību (un te es runāju tikai par Latvijas pilsoņiem, kas dzīvo ārvalstīs) ir nodevēji, kas aizbrauca tikai un vienīgi labākas dzīves meklējumos, jo viņiem Latvijā nepatika? Kā ir ar tiem, kas aizbrauca mācīties, kas regulāri atbrauc atpakaļ, kas ir aktīvi iesaistījušies latviešu pasākumos un organizācijās? Kā ir ar tiem, kas strādā ES institūcijās? Kā ir ar tiem, kas dzīvo visās pasaules malās, bet sevi uzskata par latviešiem un ar lepnumu katram stāsta par savu valsti, gatavo pīrāgus Ziemassvētkos un vāra olas sīpolu mizās Lieldienās, kas māca saviem bērniem latviešu valodu un sūta viņus latviešu skolās? Vai patiešām visi, kas ir aizbraukuši, to ir izdarījuši tāpēc, ka viņiem ir nospļauties par Latviju? Un, ja jā, vai tad šie ir tie cilvēki, kas cer un nepārtraukti gaida iespēju iegūt dubultpilsonību? Man tomēr šķiet, ka valsts pienākums ir rūpēties par visiem pilsoņīem – arī tiem, kas ir ārzemēs. Un tāpēc, ja var darīt, ko tādu, kas padarītu pilsoņu dzīvi vieglāku – kā piemēram dubultpilsonība – tad no tā Latvijas valsts un tās pilsoņi kopumā būtu tikai ieguvēji.Mana galvenā doma ir tā, ka ar varu nevienam nevar piespiest būt piederīgam kādai valstij. Tie, kas nejūtas Latvijai piederīgi, to jau parāda ar savu rīcību. Zinu daudzus, kas ir aizbraukuši prom un nekad nevēlas asociēties ar Latviju. Tajā pašā laikā ir daudz to (un es domāju, ka tādu tomēr ir nospiedošais vairākums), kas Latviju nes sirdi lai kur arī tie nebūtu un kam tēvzeme vienmēr bija, ir, un būs viņu dzimtene un mājas. Tāpēc man šķiet nedaudz dīvaini, ka daudzi šo cilvēku dzīves noniecina sakot, ka to vienīgais dzinulis ir nauda un tādejādi liek tos vienā maisā ar tiem ekonomiskajiem klaidoņiem, kam Latvija ir vienaldzīga. Varbūt, ka daudzi tikai šad tad atbrauc uz Latviju, bet tajā pašā laikā, varbūt viņi katru dienu savās darba vietās, ģimenēs un draugu lokā rāda to, kādi latvieši ir. Varbūt viņi ar savu atrašanos citur dara labāku darbu Latvijas tēla nešanā pasaulē nekā to dara Latvijas Insitūts un Zatlers? Varbūt tieši pateicoties šiem cilvēkiem, daudzi visās pasaules malās tagad zin, kas ir Latvija, kāda ir tās vēsture, un cik lieliska tauta mēs esam.Vai latvietis patiešām „īsto Latvijas pilsoņu – to, kas dzīvo Latvijā” acīs pārstāj būt latvietis ja izdomā dzīvot ārpus Latvijas?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Jack Ripper 17.03.2006 13:57
Visnotaļ interesants raksts, arī tabula raksta beigās noderīga.

Mazliet pieskaršos diplomātiskās aizsardzības jomā novērojamām tendencēm. Vai patiešām diplomātiskās aizsardzības institūts atdod savu vietu cilvēktiesību mehānismiem? Pieļauju, ka tas ir iespējams tikai tajās valstīs, kur šie mehānismi reāli darbojas un, ja pilsonības valsts vēlas/piekrīt, lai attiecībā uz tās pilsoņu tiesību un interešu aizsardzību tiktu realizēti cilvēktiesību mehānismi. Ķīnas Tautas Republika, piemēram, pēdējos gados lielāku uzsvaru liek uz diplomātisko/konsulāro aizsardzību. Tam gan ir arī savi subjektīvie iemesli.

Runājot par principa veidošanos izvērst diplomātisko aizsardzību arī pret dubultpilsoņa pilsonības valsti, vēlētos norādīt, ka atsauce uz Iran-USCTR praksi nav īsti korekta. Tur bija pilnīgi cits vēsturiskais konteksts. Un tomēr, ja ir vēlēšanās uz šīm lietām atsaukties, tad arī vajadzētu izskaidrot dominant and effective nationality rule (ko tas sevī ietver) un kā un kur šī doktrīna radās. Lasītājiem ir jāsaprot, ka šeit uzskaitītajās Tribunāla lietās sākotnēji bija runa par procesuālas dabas jautājumu personas prasībā pret Irānas valsti.