Cietušā tiesības izlīgumā 143

Nākotnē, veicot grozījumus Kriminālprocesa likumā, ir būtiski padomāt arī par izlīguma nosacījumu izpildes uzraudzību, ko veic tā iestāde, kur noslēgts izlīgums.

Iesaki citiem:
Storm
Foto:bitsorf

Neapšaubāmi, ir nepieciešams pasargāt jebkuru personu no ciešanām un kaitējuma, kas radies no noziedzīgā nodarījuma. Taču, ja personai nākas ciest no noziedzīga nodarījuma, tad cietušajam ir svarīgi zināt savas tiesības.

Kriminālprocesa likumā ir nostiprinātas kriminālprocesa dalībnieku tiesības un pienākumi, tai skaitā arī cietušā tiesības. No visiem Kriminālprocesa likuma 97.pantā uzskaitītajiem tiesību vispārīgajiem principiem turpinājumā tiks izcelts tikai viens no šiem principiem, proti, cietušajam ir tiesības izlīgt ar personu, kura radījusi viņam kaitējumu, visās procesa stadijās un visos tā veidos. Izlīgumu kriminālprocesā var īstenot pats procesa virzītājs, samierināšanos var veicināt Valsts probācijas dienests, kā arī puses var iesniegt procesa virzītājam notariāli apliecinātu izlīgumu.

Cietušajam ir tiesības izlīgt ar personu, kura radījusi viņam kaitējumu, visās procesa stadijās un visos tā veidos.Kas ir cietušais?

Pirms pievērsties cietušā tiesību analīzei izlīgumā ar starpnieka palīdzību, ko īsteno Valsts probācijas dienests, noskaidrosim, kas īsti ir cietušais. Kriminālprocesa likuma 95.pantā ir noteikts, ka cietušais kriminālprocesā var būt fiziska vai juridiska persona, kurai ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums, proti, morāls aizskārums, fiziskas ciešanas vai mantisks zaudējums, vai, ja persona mirusi, cietušais var būt pārdzīvojušais laulātais, kāds no mirušā augšupejošiem vai lejupejošiem radiniekiem, adoptētājs, pirmās pakāpes sānu līnijas radinieks. Līdzīgu cietušā definīciju sniedz arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2012/29/ES (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus (turpmāk – direktīva), 2.panta pirmās daļas „a” apakšpunkts, kurā ir noteikts, ka cietušais ir fiziska persona, kurai nodarīts kaitējums, tostarp fizisks, garīgs vai emocionāls kaitējums, vai ekonomiski zaudējumi, ko tieši izraisījis noziedzīgs nodarījums, kā arī tās personas, kuras nāvi ir tieši izraisījis noziedzīgs nodarījums, ģimenes locekļi, kuriem minētās personas nāves rezultātā ir nodarīts kaitējums. Atšķirībā no Kriminālprocesa likuma, direktīva nerunā par cietušo, kas ir juridiska persona.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 96.panta pirmo daļu personu par cietušo atzīst izmeklētājs, prokurors vai izmeklēšanas grupas dalībnieks ar savu lēmumu, ko var uzrakstīt arī rezolūcijas veidā. Tātad ir nepieciešams lēmums no tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, kuri iepriekš uzskaitīti, lai persona kļūtu par cietušo.

Organizējot un vadot izlīgumu ar starpnieka palīdzību, Valsts probācijas dienests strādā ar informāciju, ko ir saņēmis no procesa virzītāja, tai skaitā arī ar informāciju par cietušo. Lai taisnīgums tiktu atjaunots, Valsts probācijas dienests strādā ar personām, kuras ir reāli cietušas no noziedzīgā nodarījuma. Taču dienesta praksē ir gadījumi, kad procesa virzītājs ir nepareizi atzinis personu par cietušo. No procesa virzītāja tika saņemts pieprasījums organizēt izlīgumu krimināllietā, kurā nepilngadīgam zēnam tika nozagts viņa maks, to izvelkot no mugursomas. Starpnieks, sākot strādāt ar procesa virzītāja atsūtīto informāciju, konstatēja, ka par cietušo šajā krimināllietā nav atzīts šis zēns, kuram reāli tika nodarīts kaitējums, bet gan viņa vecmāmiņa, kas pat nebija klāt, kad tika veikts šis noziedzīgais nodarījums. Šādos gadījumos starpnieks sazinās ar procesa virzītāju un lūdz precizēt šajā noziedzīgajā nodarījumā cietušās personas.

Cietušā tiesības
Lai Valsts probācijas dienesta starpnieks varētu veikt izlīgumu un mēģinātu atjaunot taisnīgumu starp noziedzīgajā nodarījumā iesaistītajām pusēm, izlīguma procesā ir jāpiedalās pašai personai, kurai reāli tika nodarīts kaitējums. Tomēr saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.825 „Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību” 37.punktu ir viens izņēmums, kad persona pati personīgi var nepiedalīties izlīguma sēdē – tas ir gadījumos, ja cietušās nepilngadīgās personas likumiskais pārstāvis, starpnieks vai bāriņtiesa uzskata, ka cietušā nepilngadīgās personas piedalīšanās izlīgumā noziedzīga nodarījuma veida vai nepilngadīgās personas vecuma dēļ var kaitēt nepilngadīgās personas psiholoģiskajai attīstībai, izlīgumā piedalās tikai nepilngadīgās personas likumiskais pārstāvis.

Izlīgumā iesaistīto pušu tiesības, tātad arī cietušā tiesības, ir uzskaitītas Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.825 „Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību” 4.nodaļā. Cietušajam izlīgumā ar starpnieka palīdzību ir tiesības:
- Atteikties no dalības izlīgumā – dalība Valsts probācijas dienesta izlīgumā ar starpnieka palīdzību ir brīvprātīga, un cietušais jebkurā brīdī var atteikties no dalības izlīgumā;
- Pieprasīt īslaicīgu pārtraukumu – reizēm izlīguma sēde ir ļoti emocionāla, tā var būt arī fiziski grūta, ja, piemēram, cietušajam ir veselības problēmas, tāpēc cietušais jebkurā brīdī var palūgt pārtraukumu izlīguma sēdē, vienojoties par šī pārtraukuma ilgumu;
- Lūgt atlikt izlīguma sēdi uz citu datumu – ja vienas sēdes laikā nav iespējams panākt vienošanos vai nav bijusi iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes no likumpārkāpēja, tad var lūgt atlikt izlīguma sēdi uz citu datumu; tāpat arī var lūgt atlikt izlīguma sēdi, ja nav iespējams ierasties uz jau nolikto izlīguma sēdi;
- Pieprasīt citu starpnieku – ja cietušais apzinās, ka nespēs sastrādāties ar Valsts probācijas dienesta norīkoto starpnieku vai starpnieks jau izlīguma organizēšanas sākumā parāda to, ka nav godīgs, taisnīgs, objektīvs, neitrāls un neizrāda vienādu attieksmi pret iesaistītajām pusēm un nav tolerants pret cietušā vajadzībām izlīgumā, cietušais var pieprasīt, lai Valsts probācijas dienests norīko citu starpnieku;
- Iesaistīt izlīgumā trešās personas – tā kā cietušajam bieži vien vienam ir grūti pārdzīvot satraukumu un izlīguma sēdes laikā ir nepieciešami atbalstītāji, tad cietušais ir tiesīgs pieaicināt trešās personas; protams, lai likumpārkāpēju neatstātu nevienlīdzīgās pozīcijās, arī viņam šādā gadījumā tiek piedāvāta iespēja uzaicināt savus atbalstītājus;
- Savstarpēji vienoties par izlīguma sēdes valodu, ja iesaistītās puses nepārzina valsts valodu – nepieciešamības gadījumā starpniekam ir tiesības tulkot izlīguma sēdes norisi;
- Pieaicināt tulku – starpniekam ir tiesības pieaicināt tulku, ja par to vienojušās iesaistītās puses;
- Iesniegt sūdzību Valsts probācijas dienestā par starpnieka neētisku rīcību vai pienākumu nepildīšanu – šo tiesību var realizēt izlīguma īstenošanas laikā, kā arī pēc izlīguma sēdes; cietušajam ir tiesības iesniegt sūdzību arī gadījumā, ja cietušais ir atteicies no starpnieka, viņa neētiskās vai neprofesionālās darbības dēļ.

Cietušajam ir arī vairākas tiesības, kas saistītas ar izlīguma metodiku. Šīs tiesības ir:
- Pieprasīt no starpnieka, lai tas rūpētos par to, ka likumpārkāpējs izturas pieklājīgi pret cietušo, taču tā kā starpniekam ir jābūt neitrālam, arī cietušajam var aizrādīt par nepieklājīgu attieksmi pret likumpārkāpēju;
- Pieprasīt, lai nodrošina drošu vidi izlīguma sēdei – šī tiesība izriet no starpnieka pienākumiem, un tas ir būtiski, jo bieži vien cietušais nevēlas nedz sēdēt blakus likumpārkāpējam, nedz arī atrasties vienatnē ar likumpārkāpēju;
- Būt informētam par starpnieka tiesībām un pienākumiem, izlīguma mērķi, izlīguma sēdes noteikumiem un kriminālprocesuālajām sekām – cietušajam šo informāciju ir būtiski zināt pirms izlemt par iesaistīšanos izlīguma sēdē; šo informāciju starpniekam ir jāatgādina arī izlīguma sēdes laikā;
- Uz izlīguma sarunu satura aizsardzību un konfidencialitāti no starpnieka puses.
Saskaņā ar iepriekš analizēto, cietušajam ir plašs tiesību loks Valsts probācijas dienesta organizētajā un vadītajā izlīgumā ar starpnieka palīdzību.

Mūsu valstī justīcijas pakalpojums tiek realizēts kā izlīgums, taču normatīvajos aktos iztrūkst izlīguma nosacījumu uzraudzības procedūra, ko paredz direktīva.Salīdzinot Latvijas normatīvajos aktos nostiprinātās cietušā tiesības izlīguma laikā ar direktīvu, var secināt, ka Latvijas normatīvajos aktos ir viena būtiska nepilnība. Direktīvas 12.pants regulē cietušā tiesības uz aizsardzību atjaunojošās justīcijas pakalpojumu. Mūsu valstī justīcijas pakalpojums tiek realizēts kā izlīgums, taču normatīvajos aktos iztrūkst izlīguma nosacījumu uzraudzības procedūra, ko paredz direktīva. Šī procedūra aizsargātu cietušo un veicinātu likumpārkāpēju izpildīt izlīguma nosacījumus noteiktā termiņā, tādējādi atkārtoti viktimizējot cietušo. Līdz ar to nākotnē, veicot grozījumus Kriminālprocesa likumā, ir būtiski padomāt arī par izlīguma nosacījumu izpildes uzraudzību, ko veic tā iestāde, kur noslēgts izlīgums.


Raksts tapis projektā "Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem - Latvijā un citur". Projekts īstenots ar Eiropas Komisijas Tiesiskuma ģenerāldirektorāta programmas "Krimināltiesības" atbalstu.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (143) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Jannifer Lisa

kitchenette appliances
It is great to have the opportunity to approach a good environment article subsequent to useful information on topics that great quantity are impatient on.I concede afterward your conclusions and will eagerly look take up to your complex updates.

Tmp author
Diherbal Amazonplus

http://www.aloythai.com/
http://goo.gl/Qv8glj

<a href="http://goo.gl/Qv8glj">aloy</a>
<a href="http://goo.gl/Qv8glj">aloy</a>
<a href="http://goo.gl/Qv8glj">aloy</a>

Tmp author
johnb6174 bond

I have bookmarked your blog. the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog!
vacanze

Tmp author
Saad Butt Saad Butt

hi!! Extremely intriguing examination happy that I ran over such educational post. Keep doing awesome. Happy to be a piece of your net group. chat room for website

Tmp author
pioneer seo

I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work.Baltimore Maryland wedding photos

Tmp author
spotlight

This remedy is completely chemical free and is made to consultant you how one can strengthen the outside fungal microbes together with inner causative retailers. ottimizzazione sito

Tmp author
spotlight

Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information.. Latest Govt Jobs come vestirsi per un matrimonio

Tmp author
spotlight

I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post. Cerrajero Vigo

Tmp author
spotlight

Thanks for another wonderful post. Where else could anybody get that type of info in such an ideal way of writing? cerrajero Vigo

Tmp author
spotlight

Very good written article. It will be supportive to anyone who utilizes it, including me. Keep doing what you are doing – can’t wait to read more posts. Cerrajeria Vigo

Tmp author
spotlight

Very informative post! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign! Inagamo Abogados Murcia

Tmp author
spotlight

hi!! Extremely intriguing examination happy that I ran over such educational post. Keep doing awesome. Happy to be a piece of your net group. visit my blog

Tmp author
spotlight

it's really nice and meanful. it's really cool blog. Linking is very useful thing.you have really helped lots of people who visit blog and provide them usefull information. visit my blog

Tmp author
spotlight

You all do an incredible blog, and have some extraordinary substance. Keep up the great work. visit my blog

Tmp author
spotlight

A source for example, a commercial bank can provide both a short term or a long term loan good needs of client. However, visit my blog

Tmp author
spotlight

Thus, do think twice, go for the job where you can learn the most, sooner or later the salary will follow mcafee coupons

Tmp author
spotlight

Thanks for sharing this quality information with us. I really enjoyed reading. Will surely going to share this URL with my friends. smoke shop wholesale

Tmp author
spotlight

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. http://bit.do/b66RV

Tmp author
spotlight

A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. kbox

Tmp author
spotlight

I'll put a connection to this website on my web journal. This posting is heavenly and what an incredible research that you have done. subway surfers

Tmp author
johnz308 johnz308

I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post.
this website

Tmp author
johnz308 johnz308

Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share.
check my blog

Tmp author
spotlight

whose job is supposed to be spinning any result into a story that makes the viewers care. I’ve followed the sport for over a decade, and even I was starting to wonder if I should keep caring. Seattle Web Design Company Services Designer

Tmp author
spotlight

Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know. Miami Locksmith

Tmp author
johnz308 johnz308

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
college paper world

Tmp author
spotlight

it's really nice and meanful. it's really cool blog. Linking is very useful thing.you have really helped lots of people who visit blog and provide them usefull information. city gate 2

Tmp author
spotlight

I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site Fitness tracker deals

Tmp author
usman ali

"buy instagram followers and likes":http://icupertino.org/buy-real-instagram-followers/

Tmp author
usman ali

<a href="http://icupertino.org/buy-real-instagram-followers/">buy instagram followers and likes</a>

Tmp author
usman ali

Wow, cool post. I’d like to write like this too – taking time and real hard work to make a great article… but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though. http://icupertino.org/buy-real-instagram-followers/

Tmp author
spotlight

I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site. make clubflyers

Tmp author
johnz308 johnz308

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.
excellent resource

Tmp author
johnz308 johnz308

This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great.
Ways To Make a Man Go Crazy Over You

Tmp author
johnz308 johnz308

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well..
The 10-Day Smoothie Cleanse

Tmp author
johnz308 johnz308


Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share.
The Ex Factor Guide PDF

Tmp author
johnz308 johnz308

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have.
domain registration

Tmp author
johnz308 johnz308

This is my first time visit here. From the tons of comments on your articles,I guess I am not only one having all the enjoyment right here!
Best Gaming Monitor Under 200

Tmp author
johnz308 johnz308


This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. You’ve got what it takes to get attention.
Kitchen Cabinet Hardware

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post.
car shipping

Tmp author
johnz308 johnz308

Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work.
Unlock Her Legs Review

://www.languageofdesires.com/unlock-her-legs-review/]Unlock Her Legs Review[/url]

Tmp author
johnz308 johnz308

Im no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what youre speaking about, and I can truly get behind that.
The Venus Factor Review

Tmp author
johnz308 johnz308

I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites blog site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think.
The Guy Magnet

Tmp author
johnz308 johnz308

You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers.
The Psystrology Method Review

Tmp author
johnz308 johnz308

I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.
The Penguin method Review

Tmp author
johnz308 johnz308


I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.
The Bonding Code Review

Tmp author
Romeens Shaikh

hello!! Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community.
menstrual cup review

Tmp author
johnz308 johnz308

It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply couldn't come across. What a perfect web-site.

What Men Secretly Want

Tmp author
johnz308 johnz308


This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post.
Text The Romance Back Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks
Secret Words Which Make Him Fall In Love

Tmp author
johnz308 johnz308

Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.
The Instant Switch

Tmp author
johnz308 johnz308


This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
Numerologist.com Review

Tmp author
johnz308 johnz308


I really appreciate this post. I¡¦ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my day! Thanks again.
Language of Lust Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share.
Make Him Desire You

Tmp author
johnz308 johnz308


I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here.
Lovetraction Lines Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Excellently written article, doubts all bloggers offered the identical content since you, the internet has to be far better place. Please stay the best!
Emotional Hook Formula Review

Tmp author
johnz308 johnz308

I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.

The Respect Principle

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!.
where to find smart pills

Tmp author
johnz308 johnz308


Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks
Vergleich

Tmp author
johnz308 johnz308

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!
voyance en ligne

Tmp author
johnz308 johnz308


very interesting post.this is my first time visit here.i found so mmany interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post!
Red Smoothie Detox Factor Review


Tmp author
johnz308 johnz308

Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people..
manager

Tmp author
johnz308 johnz308


Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.

digital Media

Tmp author
johnz308 johnz308

Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful information specially the last part I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and good luck.
the woman men adore and never want to leave

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best.
pisos conductivos

Tmp author
johnz308 johnz308

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!

Soul Mate Switch System

Tmp author
johnz308 johnz308

It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!
The Guy Magnet

Tmp author
johnz308 johnz308

The Secret Brain System Review
This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself..

Tmp author
sandyjay308 sandyjay308

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.

charter boat sydney

Tmp author
johnz308 johnz308

I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?
Language of Lust Review

Tmp author
johnz308 johnz308

I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much.
How To Read A Man


Tmp author
johnz308 johnz308

Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!
E-factor Diet Review

Tmp author
johnz308 johnz308


This content is written very well. Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand. Thank you.
Make Women Want You Review

Tmp author
johnz308 johnz308

The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing...
Diabetes Destroyer

Tmp author
Jazib Raza

i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..
plastic brochure holders

Tmp author
Jazib Raza

I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot!
sealtite conduit

Tmp author
Jazib Raza

This is a great article thanks for sharing this informative information. I will visit your blog regularly for some latest post.

NYC Chiropratic Care

Tmp author
johnz308 johnz308

I really want to say thank you for the information you have shared. Keep writing these kind of posts and I will be your loyal reader. Thanks again.

Never Lose Him

Tmp author
Jazib Raza

Hi, I find reading this article a joy. It is extremely helpful and interesting and very much looking forward to reading more of your work..
NYC Chiropratic Care

Tmp author
Jazib Raza

I am happy to find this post Very useful for me, as it contains lot of information. I Always prefer to read The Quality and glad I found this thing in you post. Thanks
roller racks

Tmp author
Jazib Raza

I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.
slimquick reviews

Tmp author
Jazib Raza

This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses.
http://drforskolin.net/

Tmp author
johnz308 johnz308

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
Children Learning Reading Download

Tmp author
Jazib Raza

This is my first time visit here. From the tons of comments on your articles,I guess I am not only one having all the enjoyment right here!
http://www.hookah-pen.org/

Tmp author
johnz308 johnz308

Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up.
Mend the Marriage

Tmp author
Jazib Raza

I wish more authors of this type of content would take the time you did to research and write so well. I am very impressed with your vision and insight.
hcg-diet

Tmp author
johnz308 johnz308

I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy.
Language of Desire

Tmp author
Jazib Raza

useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!..
minerali

Tmp author
Jazib Raza

This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself..
<a href='http://artemisinin.rs/vitamini-i-mineral'>minerali</a>

Tmp author
Jazib Raza

I was reading your article and wondered if you had considered creating an ebook on this subject. Your writing would sell it fast. You have a lot of writing talent.
http://www.garciniacambogiadr.net/

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Keep up the good work . I read few posts on this web site and I conceive that your blog is very interesting and has sets of fantastic information.
Bonding Code

Tmp author
Jazib Raza

I admire what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that this is working for you as well.
Best online

Tmp author
Jazib Raza

I think this is a really good article. You make this information interesting and engaging. You give readers a lot to think about and I appreciate that kind of writing.
http://www.geniux-reviews.com/

Tmp author
Jazib Raza

I am unable to read articles online very often, but I’m glad I did today. This is very well written and your points are well-expressed. Please, don’t ever stop writing.
http://hcg-drops.com/

Tmp author
Jazib Raza

Awesome article! I want people to know just how good this information is in your article. It’s interesting, compelling content. Your views are much like my own concerning this subject.
irctc login

Tmp author
Jazib Raza

I have not any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
view lipozene reviews

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,
http://electronictopcigarette.com/

Tmp author
johnz308 johnz308

I am usually to blogging and i genuinely appreciate your content regularly. This content has truly peaks my interest. I will bookmark your web site and maintain checking achievable details.
The Bonding Code Bob Grant

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create such a great informative website.
www.theforskolins.org/

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

Great articles and great layout. Your blog post deserves all of the positive feedback it’s been getting.
dr. oz forskolin for weight loss

Tmp author
Jazib Raza

Thanks so much for this information. I have to let you know I concur on several of the points you make here and others may require some further review, but I can see your viewpoint.
vodafone signal boosters

Tmp author
johnz308 johnz308

Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up.
Guilt Free Desserts Review


Tmp author
Jazib Raza

Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.Hope you continue to share more of your ideas.I will definitely love to read.
Superior Singing Method Review

Tmp author
johnz308 johnz308


Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!..
cheap building materials for sale

Tmp author
Jazib Raza

I am no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what you are speaking about, and I can truly get behind that.
youtube

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. Thank you for sharing.
Language of Desire Free Download

Tmp author
johnz308 johnz308

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.
Australia Day Cruises

Tmp author
johnz308 johnz308

Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.
Capture His Heart Free Download

Tmp author
Jazib Raza

I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.
dr oz garcinia cambogia

Tmp author
Jazib Raza

An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter, it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers.
limitless pill

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

Very good written article. It will be supportive to anyone who utilizes it, including me. Keep doing what you are doing – can’t wait to read more posts.
Full Article

Tmp author
johnz308 johnz308

This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you.

The Woman Men Adore Review

Tmp author
johnz308 johnz308

hello!! Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community.
Magnetic Messaging Bobby Rio

Tmp author
johnz308 johnz308

Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us.
Calling Men

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

Best work you have done, this online website is really cool with great facts.
uptu 2016 result

Tmp author
johnz308 johnz308


An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter, it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers.
Obsession Phrases Free

Tmp author
johnz308 johnz308

I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.

Fat Diminisher System Free Download

Tmp author
johnz308 johnz308

I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work andplease tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject?

Tmp author
johnz308 johnz308

Thank you for such a well written article. It’s full of insightful information and entertaining descriptions. Your point of view is the best among many.
Diabetes Destroyer Free Download

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

Thanks for your post. I’ve been thinking about writing a very comparable post over the last couple of weeks, I’ll probably keep it short and sweet and link to this instead if thats cool. Thanks.
Watch The Good Dinosaur YoutubeonFire

Tmp author
Jazib Raza

Some truly wonderful work on behalf of the owner of this internet site , perfectly great articles .
debit

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface.
What Men Want in a Woman

Tmp author
Romeens Shaikh

Wonderful illustrated information. I thank you about that. No doubt it will be very useful for my future projects. Would like to see some other posts on the same subject!
best marijuana store Tacoma

Tmp author
Jazib Raza

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
Seattle SEO companies

Tmp author
Jazib Raza

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.
alternative to idvd

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you.
Cosmic Ordering Secrets pdf

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

This content is written very well. Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand. Thank you.
identity theft protection services

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post.
washer and dryer repair

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I wish more authors of this type of content would take the time you did to research and write so well. I am very impressed with your vision and insight.
Manifestation Miracle Free Download

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

I really impressed after read this because of some quality work and informative thoughts . I just wanna say thanks for the writer and wish you all the best for coming!.
custom Canopy

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.
Création website e-commerce Macon

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. You’ve got what it takes to get attention.
Ways to Know He Is Into You

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful info specially the last part I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and good luck.
The Bonding Code Free Download

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Wow. cool post. I’d like to write like this too – taking time and real hard work to make a great article… but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though.
Text the Romance Back

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..
Text The Romance Back Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.
מיחזור משכנתא טיפים

Tmp author
Laraib Malik


hi was just seeing if you minded a coment. i like your website the thme you picked is super. I will be back." <b><a href=""http://gextonsecurity.com/"">Heat Detectors In Hyderabad
</a></b>"

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are talking about! Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We could have a hyperlink change contract between us!
הרמת סינוס

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

You’ve got some interesting points in this article. I would have never considered any of these if I didn’t come across this. Thanks!.
The Language of Desire

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much.
Mobile Thermal Printer

Saistītie raksti
Article research

Izlīgums Latvijas krimināltiesībās 221 Autors:Andrejs Judins