Atslēgvārdi:
Laikaskopos:

Aborts — sievietes tiesības izlemt 46

Atsevišķu deputātu nostāja, ka sievietes ķermenis izmantojams tikai kā līdzeklis, lai veicinātu dzimstības pieaugumu, nav ētisks un pamatots.

Iesaki citiem:

Ik gadu Latvijā tiek izdarīti vairāki tūkstoši abortu gan medicīnisku, gan sociālu iemeslu dēļ. Abortu skaits uz 1000 dzimušajiem bērniem ir ievērojams, un to skaits korelācijā ar salīdzinoši mazo dzimstību un sabiedrības novecošanos ir radījis satraukumu atsevišķos parlamenta locekļos, rosinot meklēt iespējas, kā palielināt dzimstību un nodrošināt vispārējās demogrāfiskās situācijas uzlabošanu.

Negatīvi sabiedrības atjaunošanās rādītāji nav raksturīgi tikai Latvijai. Ar to sastopas un risinājumus tai, ievērojot sievietes tiesības uz reproduktīvo brīvību, meklē virkne valstu. Tomēr atšķirībā no citām valstīm aborts Latvijā netiek vērtēts kā sievietes autonomijas realizācijas iespēja, bet tieši pretēji — tiesību uz abortu ierobežošana uzskatīta par teju vai vienīgo līdzekli dzimstības palielināšanai. Tā vietā, lai parlamenta locekļi diskutētu par iespējām radīt labvēlīgāku vidi bērnu radīšanai un audzināšanai, tiek apsvērta iespēja veikt grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā un padarīt abortu Latvijā praktiski neiespējamu, spiežot sievieti, kura saskārusies ar tādu nepieciešamību, doties pēc aborta pakalpojuma uz ārvalstīm vai gadījumā, ja sievietei līdzekļu tam nepietiek, meklēt nelegāla aborta izdarīšanas iespējas, vai arī dzemdēt negribētu bērnu.


Būtībā — aizliegums

Bērnu tiesību aizsardzība Latvijā tiek nodrošināta pamatā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu[1]. Likuma 7. pants nosaka, ka „katram bērnam ir neatņemamas tiesības uz dzīvības un attīstības aizsardzību”, savukārt likuma 3. panta pirmā daļa definē bērnu, nosakot, ka „bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot tās personas, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas”. Tādējādi pašreiz tiesības uz dzīvību un attīstības aizsardzību ir nodrošinātas ikvienam no dzimušajiem bērniem, uz ko attiecināma minētā definīcija. Šīs tiesības ir savienojamas ar sievietes tiesībām uz abortu, kas noteiktas Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, vienlaikus nodrošinot arī augļa aizsardzību. Proti, pašreiz sievietes tiesības uz abortu nav absolūtas, tās ir sabalansētas ar augļa aizsardzību, atļaujot abortu tikai līdz grūtniecības 12. nedēļai pēc sievietes pieprasījuma, savukārt gadījumā, ja pastāv medicīniska rakstura sarežģījumi, grūtniecība pārtraucama līdz tās 24. nedēļai.

Tādējādi vienīgais veids, kā nodrošināt katra bērna tiesības uz dzīvību un attīstību, ir aizliegt abortus jebkādu apsvērumu dēļ.Lai risinātu pastāvošās demogrāfiska rakstura problēmas, atsevišķi parlamenta locekļi rosinājuši noteikt vēl nedzimušu bērnu tiesību prioritāri pār sievietes tiesībām. Konkrēti — Bērnu tiesību aizsardzības likuma 7. pantā paredzēti grozījumi, nosakot, ka „katram bērnam no ieņemšanas brīža ir neatņemamas tiesības uz dzīvību un attīstības aizsardzību”. Lai gan šai normai pēc būtības ir deklaratīvs raksturs, tomēr ir būtiski, ka šī norma uzliek par pienākumu valstij rīkoties pēcāk tā, lai tiek nodrošinātas „katra bērna no ieņemšanas brīža tiesības uz dzīvību un attīstības aizsardzību”. Tādējādi, ja likumprojekts tiek pieņemts un grozījumi likumā stājas spēkā, nepieciešama turpmāka aktīva likumdevēja rīcība, radot efektīvu mehānismu, kā nedzimušā bērna noteiktās tiesības īstenot. Pirmkārt, tas uzliek par pienākumu likumdevējam veikt grozījumus abortu izdarīšanas kārtību reglamentējošajos tiesību aktos. Otrkārt, tas uzliek par pienākumu izvērtēt, vai nepieciešami grozījumi arī atbildību reglamentējošajos tiesību aktos bērnu no ieņemšanas brīža efektīvai aizsardzībai.

Pieņemot šādu likuma 7. panta redakciju un deklarējot, ka „katram bērnam no ieņemšanas brīža ir neatņemamas tiesības uz dzīvību un attīstības aizsardzību”, bet turpmāk pieļaujot grūtniecības pārtraukšanu tādos gadījumos kā augļa saslimšana, izvarošana un apdraudējums sievietes fiziskajai vai garīgajai veselībai, atsevišķu nedzimušu bērnu tiesības aizsargātas netiktu. Tādējādi arī netiktu nodrošināts likumprojekta 7. pantā noteiktais. Tāpat šādi grozījumi akcentētu stigmatizāciju un radītu labvēlīgu vidi tās attīstībai pret dzimušiem cilvēkiem ar līdzīgām saslimšanām. Tādējādi vienīgais veids, kā sasniegt likumprojekta mērķi un nodrošināt katra bērna no ieņemšanas brīža tiesību uz dzīvību un attīstību aizsardzību, ir aizliegt abortu jebkādu apsvērumu dēļ.[2]


Sievietes un augļa tiesības

Vērtējot augļa kā potenciālā cilvēka tiesības, ir jānošķir augļa filozofiskais koncepts un atšķirīgie reliģiskie uzskati par cilvēka dzīves sākumu. Neapstrīdams ir cilvēktiesību princips, ka visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās[3]. Tādējādi katram no dzimušajiem cilvēkiem neatkarīgi no dzimuma pienākas cilvēka pamattiesības, būtiski no kurām šajā kontekstā ir akcentēt tiesības uz dzīvību, vienlīdzību, privātās dzīves aizsardzību, ja vien nav leģitīma mērķa minētās tiesības ierobežot.

Vēl nedzimuša bērna tiesības uz dzīvību un attīstības aizsardzību nav absolūtas un tās nav skatāmas nošķirti no sievietes tiesībām un interesēm.Attiecībā uz augļa cilvēktiesībām vienota principa nav. Valstis, ņemot vērā to iedzīvotāju uzskatus, reliģisko pārliecību un citus apsvērumus, patstāvīgi lemj par vēl nedzimuša bērna juridisko statusu un cilvēka tiesībspējas sākuma brīdi. Tomēr jāatzīmē, ka augļa — vēl nedzimuša bērna — tiesības uz dzīvību un attīstības aizsardzību nav absolūtas un tās nav skatāmas nošķirti no sievietes tiesībām un interesēm. Augļa attīstībai sievietes ķermenis ir būtisks, bez tā auglim nav potenciāla pilnvērtīgi attīstīties un pēcāk bērnam piedzimt. Tāpat priekšlaicīgi dzimušajiem bērniem, ja to vecums nepārsniedz 22 nedēļas, nav ievērojama potenciāla dzīvot nedz patstāvīgi, nedz ar medicīnas tehnoloģiju atbalstu[4]. Līdz ar to grūtniecības turpināšana, kamēr auglim potenciāla dzīvot praktiski nav, pieļaujama tikai ar sievietes labprātīgu piekrišanu, un auglim patstāvīgas tiesības, kas nesamērīgi ierobežo sievietes tiesības, nav pieļaujamas.

Izvērtējot atsevišķu Eiropas Savienības un Eiropas Padomes dalībvalstu abortus reglamentējošos tiesību aktus un šīm valstīm saistošos cilvēktiesību dokumentus, jāsecina, ka sievietes tiesības uz pašnoteikšanos, kas ietver tiesības uz abortu, ir plaši atzītas. Tiesības uz abortu vērtējamas kā sievietes tiesības uz dzīvību, cieņas aizsardzību, brīvību, drošību, vienlīdzību un diskriminācijas aizliegumu veselības aprūpē, tāpat privātās un ģimenes dzīves aizsardzību, ietverot personas lēmuma kļūt par vecākiem vai nē, respektēšanu[5].

Demogrāfiskie jautājumi jārisina pašā saknē, sākotnēji novēršot tos abortus, ko izdara sociālo problēmu dēļ.Lai ierobežotu kādas no ar cilvēktiesību reglamentējošajos dokumentos aizsargātās dzimuša cilvēka tiesības, jāatrod taisnīgs balanss starp iesaistīto pušu interesēm.[6] Šajā gadījumā no vienas puses ir sieviete, no otras — auglis, kura intereses plāno aizsargāt likumdevējs, un likumdevēja interesēs ir risināt demogrāfiska rakstura problēmas. Nosakot ikviena bērna no ieņemšanas brīža neatņemamas tiesības uz dzīvību un attīstības aizsardzību, tiek nesamērīgi ierobežotas sievietes tiesības. Liedzot vienai pusei (šajā gadījumā — sievietēm) īstenot savas cilvēktiesības, taisnīgs balanss netiek rasts. Plānotā Bērnu tiesību aizsardzības likuma 7. panta redakcija nesamērīgi ierobežos sievietes pamattiesības tikai un vienīgi fizioloģisku īpatnību dēļ, proti, spējas ieņemt un dzemdēt bērnu dēļ. Līdz ar to secināms, ka katra bērna no tā ieņemšanas brīža tiesību aizsardzība nav savienojama ar sievietes pamattiesībām. Augļa, kam labvēlīgos apstākļos ir potenciāls attīstīties un piedzimt, tiesības nevar tikt vērtētas augstāk kā jau dzimuša cilvēka tiesības.

Ir atzīstams, ka Latvijā pastāv nepieciešamība risināt demogrāfiskās problēmas, tomēr tas jādara citiem līdzekļiem. Problēma jārisina tās saknē, sākotnēji novēršot to daļu abortu, kas tiek izdarīti sociāla rakstura problēmu dēļ, tostarp tāpēc, ka trūkst valsts finansiālā un pakalpojumu atbalsta. Paternālisms šādā formā, atsevišķiem parlamenta locekļiem paužot nostāju, ka sievietes nav spējīgas pieņemt pārdomātus lēmumus, vai un kad kļūt par māti, un ka sievietes ķermenis izmantojams tikai kā līdzeklis, lai veicinātu dzimstības pieaugumu, nav ētisks un pamatots.

___________________________
[1] 19.06.1998. likums "Bērnu tiesību aizsardzības likums" ("LV", 199/200 (1260/1261), 08.07.1998.; Ziņotājs, 15, 04.08.1998.) [stājas spēkā 22.07.1998.]
[2] Ņemot vērā to, ka plānotā Bērnu tiesību aizsardzības likuma 7.panta redakcija tieši skar sievietes, esošās un potenciālās mātes, savukārt turpmākā rīcība, nodrošinot efektīvu katra bērna no ieņemšanas brīža, ir pakārtota šim likumprojektam, šī raksta ietvaros turpmāk likumprojekts tiek vērtēts kontekstā ar sievietes kā dzimuša cilvēka cilvēktiesībām. Tomēr atzīstams, ka papildus jāvērtē šādas normas integrēšanas iespējamība, šo un turpmāk nepieciešamo grozījumu konstitucionalitāte.
[3] Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, 1.pants
[4] Pignotti, M.S., Donzelli, G., ‘Perinatal Care at the Threshold of Viability: An International Comparison of Practical Guidelines for the Treatment of Extremely Preterm Births’, Pediatrics Vol. 121 No. 1 January 1, 2008, p. e193 -e198
[5] Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā Ternovszky v. Hungary (pieteikuma Nr.67545/09)
[6] Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā Odièvre v. France (pieteikuma Nr.42326/98)

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (46) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
anonīms

Kā var pieļaut domu par abortu aizliegšanu? Es nezinu kā citi, bet man ir apnikusi šī valdība un tāpēc es ceru pamest valsti. Noliegt izvēli vai izpostīt savu dzīvi ar bērnu nav pareizi.

Tmp author
Aigars Mahinovs

Starp citu - definējot bērnu no apaugļošanās vai ieņemšanas brīža tiek automātiski padarītas nelegālas praktiski visas pretapaugļošanās tabletes, jo lielākā to daļa nevis novērš apaugļošanos, bet gan novērš apaugļotas olšūnas piestiprināšanos dzemdes sienai. Jeb, pēc 'jaunās' definīcijas šīs tabletes nogalina bērnus.

Tmp author
Jānis Lulle

Pretēji ārsta apmeklējumiem, padoma meklētājs ( arī vīrietis) ar konsultantu par tikšanās laiku vienojas atkarībā no iespējām. Par tām skolām - reiz es redzēju divus zīmējumus : pirmajā cilvēks uz ceļiem stāvot kliedza: "Dievs, dod mums zinātnieku, kurš atrastu zāles pret AIDS, ekonomistu, kas mūs izvestu no krīzes utt. ..., " otrajā zīmējumā balss no debesīm teica : " Es jums tos devu. Jūs viņus nogalinājāt abortā!" ASV ekonomists Deniss M Hovards savulaik aprēķināja, ka kopš 1970.gada aborti ASV ekonomikai ir radījuši zaudējumus 35 triljonu dolāru apmērā. Nav cilvēku - nav darbavietu - nav naudas. Tas taču ir tik vienkārši!

Tmp author
Jānis Lulle

Protams, kā jau minēju, tas nenotiks uzreiz, bet abortu skaita samazinājumam nevar nesekot pozitīvas izmaiņas.

Tmp author
Jānis Lulle

Santa!

Preses komentāros, kurus esmu lasījis, tiešām ir daudzas vērtīgas idejas un es esmu pārliecināts, ka tās arī tiks apspriestas. Bet es domāju par gadījumiem, kad žurnālisti, iespējams negribot, lietas parāda sagrozīti. Piemēram, Lauras Dzērves 11.jūnija raksts www.diena.lv citādi ir korekts, autore atspoguļo visu iesaistīto pušu viedokļus, tomēr ar norādi : „Konsultēs pašu cilvēki,” tiek radīts iespaids iespaids, ka Krīzes Grūtniecības Centrs vēlas iegūt „monopolu” šajā jomā. Kā varat izlasīt Schkg 3.pantā, Vācijas federālajām zemēm ir pienākums nodrošināt, lai grūtniecei būtu pieejami dažādu pasaules uzskatu piekritēju pakalpojumi. Tas ir parasts sociālais pakalpojums. Ir bijuši gadījumi, kad tiek sagrozīti manu paziņu izteikumi, par ko esmu norādījis, komentējot attiecīgos rakstus.
Otrkārt, vēlos atkārtot, ka diskusija abortu jautājumā būtībā ir plašāka - tas ir jautājums, kā mūsu sabiedrībā tiek uztverts cilvēks. Vai mēs piekrītam Bībeles vārdiem : „ Kunga dāvana ir bērni?”

Tmp author
Anda Valdmane

To jau neviens nenoliedz, ka diskusija ir plašāka. Tieši tāpēc- kāpēc Jūs nepaplašiniet šo diskusiju? Tad ejiet un meklējiet iespējas kā uzlabot sociālo situāciju iedzīvotājiem. Meklējiet iespējas, lai atjaunotu arodskolas, meklējiet iespējas, lai neizpārdod Latviju- aramzemi un apaļkokus bez PVN, izstrādātu kokmateriālu vietā. Skaidrs, ka visi piekrīt, ka "Kunga dāvana ir bērni", kā Jūs citējiet...un?! Tāpat, kā visi akceptē Bībelē minēto 7.bausli... un?Jūs vēlaties cīnīties ar sekām, ne padomāt kā novērst cēloņus.Sieviņa no Latvijas mež biezokņiem, kurai gar māju iet autobuss reizi divās dienās, viņa gan brauks klausīties divas nedēļas iepriekš lekciju par aborta kaitīgumu? Un, ja nebūs noklausījusies, tad viņu pasludinās par kriminālnoziedznieci, jo Jūs tā būsiet gribējis...Jums tikai par labu varētu nākt pabraukāt pa Latvijas lauku ceļiem ar sabiedrisko transportu, lai rastos jēga- ir to iespējams īstenot- Jūsu ideju- vai nav.Jūsu ideja Latvijas apstākļiem šobrīd nav piemērota. Te nav Vācija, ne Amerika. Tā nav realitāte.Tas būs tikai birokrātisks manevrs- saruna ar krīzes centra darbinieku, paraksts galā...- jā, tu esi bijusi klausīties, nu tu drīsti tālāk rīkoties, nē- tu nebiji- tev neļausim...

Tmp author
haralds elceris

man virsraksts ne visai - tipa sieviete ne galvenā, bet 1-īgā lēmēja - tas ne ētiski, ne estētiski, ne higiēniski, pat ja ar viltu vai spaidiem tapsi grūta, lai dabūtu uhažōru uz mācītāju.
še arī mazliet bazāra par tām lietām un bildiņas, konference "es gribēju dzīvot", nu: http://www.fotoblog.lv/rep/27022/?cid=492206
"ļeru, ļeru ... palielināt dzimstību un nodrošināt vispārējās demogrāfiskās situācijas uzlabošanu."
ar šādām izteikām īpaši uzmanīties vaidzētu visPasaules pamperizācijas laikmetā, kura sauklis ir "ātrāk!, vairāk!, lētāk, sūdīgāk!".
palielināt dzimstību ≠ nodrošināt дерьмоgrāfiskās situācijas uzlabošanu. http://www.fotoblog.lv/rep/1928/?cid=490598

Tmp author
haralds elceris

ja ar viltu vai spaidiem tapUsi grūta

Tmp author
Jānis Lulle

Santa!
Pie Jūsu minētajām izmaiņām citos likumos arī tiek strādāts, par ko ir izskanējusi informācija tajos pašos „Delfos,” sakarā ar I. Parādnieka vadītās apakškomisijas darbību. Galamērķis ir tāda sistēma, kāda ir Vācijā un kādu es iepriekš īsumā aprakstīju. Jāsaka, ka žurnālisti, iespējams, neapzinoties, šo informāciju ir pasnieguši sagrozītā veidā.

Tmp author
Santa Slokenberga

Jāni,

Prese nav jāvaino nepārdomāta, daudzpusēji neapsvērta likumprojekta izstrādāšanā (konkrēti – grozījumi BTAL 7pantā), kur nav pietiekami analizētas potenciālās likumprojekta sekas, iesaistīto pušu tiesību un interešu aizsardzības balanss. Gribētos atzīmēt preses pozitīvo darbu, informējot sabiedrību par izstrādātā likumprojekta garu. Kad būs likumprojekts saistībā ar jautājumiem, uz kuriem Jūs norādāt, tad diskutēsim par to.
Tāpat jāsaka, pirms tiek pārkopēts VFR piemērs, jāizvērtē arī vēsturiskais konteksts, kādēļ konkrētais regulējums tur pastāv. Tas palīdzēs nonākt pie interesantiem secinājumiem.
Ar cieņu,
Santa

Tmp author
Jānis Lulle

Santa!

Nezinu,pēc kādas informācijas Jūs vadāties, tādēļ vēlos sniegt īsu izklāstu par priekšlikumu- pats esmubijis netieši iesaistīts tā veidošanā. Kā noprotu no Jūsu rakstītā, Jūs pārvaldāt arī vācu valodu, tātad Vācijas likumdošanas aktus Krimināllikumu ( vācu val - Strafgesetzbuch
saīsināti - Stgb) un Grūtniecības Krīzes Likumu (vācu val. Schwangerschaftskonfliktgesetz, saīsināti -Schkg)atradīsiet un izlasīsiet pati. Priekšlikuma mērķis ir veicināt cieņas atdzimšanu pret cilvēka dzīvību no ieņemšanas brīža. Nav un nevar būt runas par abortu tūlītēju aizliegšanu - tam nebūs efekta. Ir runa par to, lai sievietei, kura lūdz veikt abortu, būtu iespēja valsts atzītā padomdošanas vietā izstāstīt savu situāciju un, ja vajadzīgs, saņemt praktisku palīdzību piem., dzīvokļa mekľējumos, kārtojot pabalstus utt. Tas ir tieši tas, ko Jūs minējāt. Tas izskatītos apm.šādi : 1. Sieviete izsaka vēlmi pēc aborta. Ārsts, izklāstijis aborta būtību,iespējamās blakusparādības - fiziskās un psihiskās, nosūta viņu uz padomdošanu. 2. Sieviete iziet padomdošanas kursu padomdošanas vietā pec pašas izvēles, pēc vajadzības saņemot ne vien psiholoģisko, bet arī ārsta konsultāciju, kā arī juridisko un sociālo palīdzību. Par kursu tiek izsniegta rakstiska izziņa. 3. Trīs dienas pēc padomdošanas beigām, sieviete ar izziņu dodas pie ārsta un pasaka, ka vēlas veikt abortu. Ārsts vēlreiz izstāsta par aborta būtību un sekām. 4. Ja arī tad sieviete vēlas veikt abortu, grūtniecība tiek pārtraukta.

Tātad,runas par sava uzskata uzspiešanu ir nepatiesas. Sievietes izvēle netiek ierobežota nekādā veidā. Arī Vācija ir sekulāra valsts. Robežsituācijas, par kurām Jūs runājat, ir retas.

Tmp author
Santa Slokenberga

Jāni,
Vados tikai un vienīgi pēc likumprojekta un tā pamatojuma.
Problēma ir tā, ka likumprojekta teksts nesatur to tas, uz ko Jūs norādāt. Ja tiktu plānoti grozījumi konkrēti Seksuālās un reproduktīvas veselības likumā (nevis Bērnu tiesību aizsardzības likuma 7.pantā), būtu cita diskusija, proti, virzienā, ko Jūs norādījāt. Saskaņā ar pašreiz plānotajiem grozījumiem tiek deklarētas tiesības uz dzīvību ikvienam no ieņemšanas brīža. Ja šādi grozījumi tiek pieņemti, ir problemātiski attaisnot abortu. Šeit rodas nesamērīga ierobežojuma problēma.
Ar cieņu,
Santa

Tmp author
Jānis Lulle

Anda!
" Kas no tā konkrēti mainīsies tieši manā dzīvē, ja valsts viņai šādu izvēli liegs? " Bet runa jau ir par abortu ierobezosanu, nevis aizliegsanu! Cik reizes tas ir jaatgadina! Man rodas sajuta, ka, ka Jus ta izsakaties apzinati. Un Bibele ir ietvertas visparejas normas, kuras ir speka visos laikos , ari tagad. Par parejo Jusu rakstito , ASV Augstaka Tiesa jau 1992.g. noradija uz abortu ietekmi uz gan uz sievieti, gan uz virieti - berna tevu, gan uz arstu un visiem iesaistitajiem medikiem, gan uz sabiedribu kopuma. Skat. http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=505&invol=833 .

Tmp author
Anda Valdmane

Es Jums nepiekrītu. Kāda darīšana tiesnešiem ar abortu aizliegšanu vai ierobežošanu? Es pati esmu tiesas procesā redzējusi- kad puses pārstāvis stiepj tiesai priekšā nez no kurienes izkopētu materiālu- kā pareizi ārstēt, lūk- skatieties un mācieties tiesneši, un tiesa atbild- ko jūs mums te rādiet, mēs neesam ārsti! Katram vajadzētu nodarboties ar to, ko viņš vislabāk saprot, balstoties uz statistiku, nevis rekomendācijām. Mums te ANO, lūk- nupat "rekomedē"- likvidējiet glābējsilītes, jo tas liedz bērnam uzzināt viņa izcelsmi nākotnē. Apmēram- nav saprotams vai tas būs cilvēkbērns vai marsietis.Tagad mēs ierobežosim sievietes izvēli uz viņas pašas ķermeni ar leģitīmu instrumentu, līdz ar ko sagaidīsim negribētus bērnus, sieviešu mirstību pa kaktu abortiem un pavasaros, kad sniegs nokusīs, zīdaiņu līķīšus gar mežmalām...Ok, ierobežosim- liksim sievietei apdomas laiku no trīs ierastām dienām- kā likums nosaka tagad, uz piecām- kā dzird runājam paredzmajos likuma grozījumos. Tad nu atbildiet man, cienītais- ko tas mainīs? Statistika saka, ka šo operāciju sievietes veic vidēji no 6-9 grūtniecības nedēļai. To, ka viņa ir stāvoklī, sieviete uzzina jau ap 5.grūtniecības nedēļu. Vai tiešām Jūs domājiet, ka pa šo laiku viņai pietrūkst apdomas laika, viņa nespēj izdomāt kaut ko, viņai ir problēmas ar domāšanu? Tad tagad mēs ieliksim tiesību normā piecu dienu apdomas laiku- divas dienas ilgāk kā tagad, fiksēsim to medicīnas dokumentos, apliecināsim ar parakstu un tā mums visiem paliks labāk?Demogrāfija skries strauji uz augšu, milzu soļiem? Es domāju, ka drīzāk katram politiķim būtu jāierobežo savas politiskās ambīcijas- jānodarbojas ar lietām, kas nes valstij lielāku labumu. Tramdīt grūtnieces- tas jau ir vienkārši, savukārt- kā nodrošināt viņu vīriem pienācīgu, cilvēka cienīgu atalgojumu- lūk, tur jau drusku vairāk prāta jāpieliek, ar to reti kurš grib krāmēties. Arī pie tā- mums ap 2 tūkst bērnu gaida rindā uz tehniskajiem palīglīdzekļiem. Pusotra gada vecai meitenei vajag gūžas ortozi- gūžiņas nav veselas, vajag fiksāžu. Ja grib bezmaksas- jāgaida rindā 3 mēneši. Ja grib rīt- lūdzu! Samaksā 150Ls un valkā ortozi vesels! Kur tad mums ir tā bērnu bezmaksas medicīna? Tad kāda ir mūsu nostāja šajā jautājumā- noteikt sieveitei ar likumu, lai "taisa jaunus", vai tomēr palīdzēt izaugt tiem, kas jau dzimuši?

Tmp author
Jānis Lulle

Kā jau minēju, abortu skaita mazināšana nav vienīgais demogrāfisko problēmu risināšanas līdzeklis. Varbūt varētu padomāt piem. par neprecēto nodokli, no kura maksātu pabalstus daudzbērnu gimenēm . Tie varētu būt arī pozitīvu ģimenes tēlu veicinoši pasākumi utt.

Tmp author
haralds elceris

sure! tie, kas strādā, bet bērnu 1-kārši nevar atļauties, apmaksātu to, ka cilvēki, kuri prot tikai uzņemt uzturvielas un pārstrādāt tās atkritumvielās, varētu laist Pasaulē sev līdzīgus.

Tmp author
Jānis Lulle

Santa!
1. Uz Vācijas likumdošanu priekšlikumu sakarā portālā „Delfi” norādīja I. Ķelle, abortu aizstāvju organizācijas „Papardes Zieds” vadītāja.

2. Tā kā jau kopš seniem laikiem cilvēks arī mātes miesās ir ticis uzskatīts par cilvēku un aborta izraisīšana ir bijusi sodāma, tad nedzimuša cilvēka dzīvības aizsardzībai patiesi kristīgā sabiedrībā būtu jābūt pašsaprotamai arī tad, ja likumos par to nav ne zilbes. Brīvprātīgās,kuras veic konsultēšanu grūtniecības krīzes situācijā, apkopojot pieredzi man ir minējušas, ka, Jūsu vārdiem runājot, sievietes nekad abortam nepiekrīt pilnīgi brīvprātīgi. To norāda arī ASV organizācijas Care Center Network 2009.g. statistika, pēc kuras vairāk kā 90% konsultēto sieviešu no aborta atsakās (skat www.care-net.org). Tādēļ „nesamērīgā ierobežojuma” (angl. - undue burden) arguments ir absurds.
3. Pārlasot rakstu, man jau pašā sākumā radās jautājums, kurš Jūsuprāt ir tas „ekspluatators,” kura dēļ 21.gadsimta fabrikas meitenei „saules nav tais istabās?”Šaja sakarā vēlos minēt nekristīgās organizācijas „ Live Action” norādes uz izvarošanas, sutenerisma gadījumu slēpšanu, kā arī citiem likumpārkāpumiem saistībā ar abortiem. Vēlos atsaukties arī uz amerikāņu organizācijas „Operation Rescue” „Abortu stukaču” (angl. Abortion Whistleblowers) programmas materiāliem. Tās ir krimināllietas, kurās abortu veicēji ir saņēmuš reālus sodus ( skat.www.operationrescue.com ).Šajos materiālos ir runa par licenzētiem ārstiem, tātad ļaudīm, kuriem viņu darbības sākumā nav bijis garīgās veselības un pieskaitāmības problēmu. Tātad runas par sieviešu ķermeņa izmantošanu abortu ierobežošanas dēļ ir murgs. Ekspluatatoru gods drīzāk jāattiecina uz pašiem abortu veicējiem. Necieņa pret nedzimuša cilvēka dzīvību noved pie cieņas mazināšanās pret dzimuša cilvēka dzīvību. Un otrādi - cieņas ve

Tmp author
Jānis Lulle

Un otrādi - vairojot cieņu pret nedzimušo, nevar nepieaugt (protams, ne jau rīt ap brokastlaiku) respekts pret dzimuˇa cilvēka, īpaši sievietes, dzīvību un tātad, arī dzimstība.

Tmp author
Jānis Lulle

Par nedzimušu bērnu kā cilvēku var lasīt Bībelē (139. Psalmā, Jeremijas 1;5, Lūkasa ev.1; 41 (nedzimuša bērna reakcija uz apkārtējā vidē notiekošo)). Aborta nosodījums- 2. un 5. Mozus grāmatā, baušļu izklāstā. Pieminēt var arī Hipokrāta zvērestu.

Tmp author
Anda Valdmane

Godātais, mans viedoklis ir tāds, ka mums nevajadzētu visur stumt Bībeli pa priekšu. Ir jau labi, ka mēs zinām kas tur rakstīts, tomēr šis nav jautājums, kur būtu jācitē psalmi. Ir jānomainās paaudzēm, lai mainītu domāšanu šajā jautājumā, par ko šeit tiek diskutēts. Kaut vai piemērs par Mozu, kas vadāja savu tautu pa tuksnesi. Ne jau tāpēc, ka viņš nezināja kur viņa zeme atrodas. Vikingi aizkuģoja pēc saules un zvaigznēm uz Ameriku, izmantojot tikai saules pulksteni, un Mozus nu nezinās kā pāriet tuksnesim pāri?:) Viņš arī gaidīja, lai paaudze nomainās un aizmirstās visas blēņas, kas Ēģiptē apgūtas. Tā kā- ir jāpaiet laikam, lai mainītu kaut ko Latvijas likumā, turklāt- uzskatu, ka šajā jautājumā savs vārds ir sakāms tikai un vienīgi ārstiem, kas strādā konkrētajā jomā. Cilvēkiem, kuri ikdienā nesaskaras ar šāda rakstura operācijām, viņiem vienkārši nevar būt vispusējs viedoklis par šo jautājumu. Tas pats ar eitanāziju- tikai to speciālistu viedoklis, kuri ir ieguvuši ilgstošu praksi un pieredzi nedziedināmi slimo nodaļās, ir vērā ņemams un uzklausāms. Savukārt, juristu darbs ir šo pieredzi apkopot un ietērpt tiesību normās. Atļaujošās vai aizliedzošās. Tāpēc- ik pa laikam atsākoties diskusijām sabiedrībā par abortu aizliegumu, man vienmēr interesējis jautājums, kas būtu jāuzdod katram sev pašam: kas man, tieši man konkrēti traucē, ja man nezināma, pilnīgi sveša sieviete izdara izvēli attiecībā uz savu ķermeni? Kā mani tas konkrēt ietekmē? Kas no tā konkrēti mainīsies tieši manā dzīvē, ja valsts viņai šādu izvēli liegs? Ko es būšu ieguvis? Vai man tiešām pašam paliks labāk?

Tmp author
Santa Slokenberga

Jāni,
1. Man ir grūti komentēt I.Ķelles viedokli, tomēr šajā diskusijā uz VFR tiesību aktiem kā pamatojumu atsaucāties Jūs.

2. Ja aplūkojam vēsturisko perspektīvu, tad jānorāda, ka nav vienota uzskata, kā auglis ir ticis vērtēts. Tāpat, ir atrodami vēsturiskie raksti, kur detalizēti ir aprakstīts augļa nodzīšanas process, kas attiecīgos vēstures periodos ir bijis atbalstīts.

3. Attiecībā uz ASV: aborts ir ikvienas sievietes neatņemama tiesība. Fakts, ka konsultācijas ir risinājums ASV, nenozīmē, ka tas ir risinājums Latvijā, ņemot vērā ārējos apstākļus, kādiem sievietes Latvijā ir pakļautas. Ja sieviete ir vientuļa un nespēj nodrošināt sevi un bērnu, konsultācija vien problēmu neatrisinās.

4. Šāda likuma redakcija pretstata augli mātei. Virkne reliģiju konflikta situācijā vērtē mātes dzīvību augstāk kā bērna, ja grūtniecības turpināšana ievērojami apdraud sievietes dzīvību vai veselību.

Jānorāda, ka Latvija ir visai sekulāra valsts, baznīca ir nošķirta, tāpat pastāv tiesības uz reliģisko brīvību un noteiktas pārliecības esamība vai pārliecība per se nav uzspiežama. Katrai sievietei, lemjot par abortu, ir jābūt iespējai izvērtēt viņai svarīgos apsvērumus, pieņemt lēmumu, kas balstīts uz viņas vērtībām, arī reliģisko pārliecību, ja viņai tāda ir. Līdzīgi kā reliģiskā pārliecība, tāpat augļa nozīme un reliģiskā izpratne par to nav uzspiežama.

Jāsaprot, ka aborts nav izprieca arī sievietei. Tā ir izvēle, kas tiek izdarīta bezizejas situācijā. Novēršot tādas situācijas, abortu skaits samazināsies. Nesamērīgi ierobežojot tiesības uz abortu, tiks atbalstīts abortu tūrisms.

5. Attiecībā uz abortu ietekmi uz ārstiem: ikvienam ārstam, ja vien tas nav medicīniskais aborts, ir tiesības atteikties izdarīt abortu. Šāds atteikums tiek atbalstīts virknē valstu. Papildus tam, pašreiz ir pieejami medikamentozi aborti, kas neparedz nekāda veida ķirurģisku iejaukšanos sievietes ķermenī.

6. Kā jau iepriekš minēju, problēma pastāv un tā ir jārisina. Tomēr risinājums jāsasniedz, izvēloties piemērotus līdzekļus.
Cieņā,
Santa

Tmp author
Vilnis Gricaičuks-Puriņš

Pievienojos raksta autorei! Piebildīšu, ka esmu pārliecināts nacionālists, "brastiņietis". Respekt. skatu nacionālismu kā beznosacījuma savas tautas mīlestības un citu tautu beznosacījuma cieņas nemainīgu kopumu.
Tauta pāri visam, taču tautu veido tautieši ;) Globāli skatot Zeme pēc cik tur gadiem kļūs par Sarkanā giganta vienu no pilieniem, tāpēc katrs apziņas un tās veidotas personības vērtība ir bezgalīga. Arī ūdens lāses un akmens drumslas ;) Protams cilvēka presonība man ir tuvāka :))
Bet... tas, ka cilvēkam izdarot lēmumu, arī aborta gadījumā ir jābūt maksimāli informētam, gan ir tiesa. Galu galā esam "saražojuši" armiju psihilogu. Lai strādā :0)

Tmp author
Vilnis Gricaičuks-Puriņš

v.g.pooh@gmail.com tas mans e pasts ;)

Tmp author
Jānis Lulle

Santa!
Es apbrinoju Jusu speju sagrozit faktus! Ja Jus esat lietas kursa, tad zinat, ka runa nekada gadijuma nav par abortu aizliegsanu, bet apr prevenciju, t.i. ierobezosanu. Un Vacijas likums ( " Schwangerscaftskonfliktgesetz"), kas ir iesnieguma pamata, regule padomdosanu ari gadijumos, kad sagaidams, ka mazulis bus slims. Tadel Jusu arguments par saslimsanu, izvarosanu utt, ir nevieta. Noraidams ir ari arguments par " vienigo lidzekli dzimstibas palielinasanai" - politikas merkis ir sniegt sievietei ( un ne tikai) objektivu informaciju par aborta butibu un laut pienemt apzinatu lemumu. Un tas pilnigi atbilst vinas cilvektiesibam.

Tmp author
Santa Slokenberga

Jāni,
1. Likumprojekta tekstā noteiktas „katra bērna tiesības uz dzīvību un attīstības aizsardzību”; likumprojekta pamatojums ir balstīts tikai un vienīgi uz augļa tiesībām uz dzīvību, kā arī norādīts lielais abortu skaits, kas nelabvēlīgi ietekmē demogrāfiskos rādītājus valstī. Līdz ar to atsevišķu parlamenta locekļu priekšlikums – tiesības ikvienam auglim. Cik man zināms, tas tiek diskutēts, un tie ir dokumenti, kurus esmu redzējusi. Domājams, ka arī Jūs ar tiem esat iepazinies. Starp tiem NAV grozījumu Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, kur reglamentēts gaidīšanas laiks, kas pašreiz ir 72 stundas. Tāpat tajos nav norādīts par papildus konsultācijām vai tamlīdzīgi, kā arī nav atainota Vācijas Federatīvās Republikas pieredze un Schwangerscaftskonfliktgesetz noteiktais. Līdz ar to duālā informācija un sabiedrības klaja maldināšana ar informāciju, kas faktiski nav ietverta nedz likumprojektā, nedz norādīta tā pamatojumā, nav izprotama.

Likumprojekta teksts deklarē ikvienam tiesības uz dzīvību. Kā to ir plānots nodrošināt, vienlaikus tomēr negarantējot tās ikvienam?
Ja tiktu plānots reglamentēt darbības, kas jāveic gaidīšanas laikā un konsultācijas, kas jānodrošina, lai sieviete varētu pieņemt rūpīgi izsvērtu lēmumu, šādas diskusijas nebūtu.

2. Attiecībā uz Vācijas Federatīvās Republikas tiesisko regulējumu: aborts ir noziedzīgs nodarījums, izņemot Strafgesetzbuch § 218 noteiktos gadījumus. Aborts pēc sievietes pieprasījuma – līdz 12 nedēļām, 3 dienas pirms - konsultācija: stipri līdzīgi ir Latvijā. Vēl jo vairāk jājautā, kādēļ šāds normas teksts, garantēt tiesības ikvienam, ja atsaucaties uz VFR tiesību aktiem?

Ar cieņu,
Santa

Tmp author
Aleksandrs Saulevics

LABDIEN,CIEN. SANTA SLOKENBERGA KNE.
VESELA VĪRIETA PRIVĀTS VIEDOKLIS: JA SIEVIETE DRAUDZĪJAS AR PROBIRKAI UN VIŅAS PARSTAVIJEM, TAD TIEŠI, VIŅAI IZLEMT MAZULIŅA UN VIŅAS PAŠAI LIKTENI.
BET, JA BLAKUS BIJ DRAUGS /virs, klaidonis,......... /, TAD NAV VIŅAI
TIESĪBAS DISKRIMINĒT SAVA DRAUGA TIESĪBU BŪT PAR BĒRNA TĒVU- VAR BŪTU VIŅŠ TIKAI GAIDA BĒRNU, LAI AIZIET NO KLAIDOŅA DZĪVES UN TA TALĀK.
SIEVIETE IGNORE VĪRIETA, VĪRIETIS IGNORE SIEVIETI - VIENTULĪGA CEĻŠ UN MŪSDIENAS LATVIJAS BŪTĪBA.

Tmp author
Santa Slokenberga

Aleksandr,

Lai arī izprotu Jūsu bažas un rūpes par potenciālajiem tēviem, jānorāda, ka tā ir sieviete, kas bērnu iznēsā, kuras ķermenis pakļauts izmaiņām, veselība, nereti arī dzīvība – paaugstinātam riskam. Tādējādi tās ir sievietes tiesības lemt pār savu ķermeni.

Ar cieņu,
Santa

Tmp author
Anda Valdmane

Ļoti labs raksts!Problēma tāda, ka nekur LV nav konkrēti definēts- kas ir auglis un kas jaundzimušais. Palasiet kaut vai V.Liholajas "Atbildība par nedzimuša un jaundzimuša bērna dzīvības apdraudējumu"TNA", 2003.Viens skaidro tā, cits savādāk.Sen jau profesore to ir izpētījusi un uzrakstījusi grāmatā. Kā ir mums šobrīd? Nekā! Tad lūdzu- kāds abortam sakars ar Bērnu tiesību aizsardzības likumuvispār!? Bērns ir- vairumā skaidrojumu- tāds, kurš uzsāk pastāvīgi elpot un atdalīts no mātes miesām.Kamēr nav definīciju par šiem abiem jēdzieniem, arī diskusijai nav jēgas, līdz ar to- taisnība ir autorei- nevar likt augļa tiesības augstāk, kā sievietes tiesības. Sieviete nēsā augli, nevis patstāvīgi eksistējošu otru personu- bērnu-šādas ir sievietes ķermeņa īpatnības, un sievietei pašai būs izlemt- ko darīt ar savu grūtniecību.

Tmp author
Inga Bite

Nezinu nevienu deputātu, kam būtu šāda nostāja. Diemžēl jāsaka, ka rakstā fakti ir ļoti tendenciozi un nepamatoti interpretēti. Mans viedoklis lasāms šeit: http://gudrasgalvas.lv/kandidats/inga_bite/par-abortiem-un-cilveku-tiesib#emuars

Tmp author
Guntis Pauls

Nezinu Jūsu nostāju, bet redzu likumprojekta tekstu. Mūsu valstī ir neskaitāmi likumi, kurus "gudras galvas"(kā dažs labs mīl sevi saukt) ir pieņemušas, bet, kuri tiek interpretēti un izmantoti pretēji daudzu likumu pieņēmēju nostājām. Ja nostāja neatbilst likumprojekta tekstam, tad izstrādājiet vienreiz precīzus likuma pantus!!!
Par izvēli bērnu jautājumā - tas tomēr būs mūsu personīgais lēmums, nevis "gudro galvu". Motivējiet mūs! Nelieciet pieņemt lēmumus par abortiem! Nodrošiniet valstī tādu situāciju, lai neviena potenciālā māte neiedomātos par abortu ekonomisku apsvērumu dēļ. Nevarat? Tad beidziet meklēt muļķus, kuri atsauksies uz ar 2 sievietēm dzīvojoša vīrišķa saucienam:"Vairosimies Latvijai!!!"
Un beidziet apgalvot, ka tas ir SIEVIETES pienākums- uzlabot demogrāfisko situāciju valstī. Tas ir JŪSU - "gudro galvu" pienākums!

Tmp author
Andris Doveiks

Jocīgi raksta Guntis Pauls. Inga Bite sava viedokļa reklamēšanai linku ir pielikusi :) Vai Guntis Pauls ir no tiem - "Neesmu lasījis, bet nosodu"?

Skaidrs, ka bērna ieņemšana(!) ir "personīgais lēmums", kā Guntis raksta. Piekrītu. Bet bērna nogalināšana gan vairs nav personīgs jautājums! Vai atceramies mediju histēriju, kad kādas dziedātājas māte pavisam ikdienišķā veidā atbrīvojās no nevēlamiem kucēniem! Bet mēs te par bērniem, par maziem cilvēkiem runājam!

Tmp author
Guntis Pauls

Izlasīju gan, bet vēršu uzmanību, ka man ir vienaldzīgas deputātu nostājas, ja likumprojektos tiek ierakstītas lietas, kuras neatbilst šīm nostājām. Var jau deputāte blogos rakstīt vienu, bet, ja likumprojekts tiek izstrādāts neprecīzs, tad deputāte var rakstīt kaut simts blogus par šo tēmu un reklamēt savu viedokli - tam nav likuma spēka!
Andri, nejauc bērnu ar augli, kurš labēlīgu apstākļu sakritības rezultātā var kļūt par bērnu. Citādi, attīstot Tavu domu, katru prezervatīva lietotāju var tiesāt kā masu slepkavu.

Tmp author
Santa Slokenberga

Inga,
Ja Jūs ar ‘Nezinu nevienu deputātu, kam būtu šāda nostāja’ vēlējāties sacīt, ka nezināt deputātus, kuri tiesību uz abortu ierobežošanu uzskata par demogrāfijas problēmu risinājumu, lūdzu, iepazīstieties rūpīgi ar likumprojekta pamatojuma tekstu, kur tas skaidri noteikts, kā arī identificējiet personas, kas šo likumprojektu virza.
Cieņā,
Santa

Tmp author
Anda Valdmane

Doveikam- Jums jāsaprot viena vienkārša lieta: vai sieviete grib būt grūtniece vai negrib būt grūtniece. Ja grib- ok, pieslēdzas bērnu tiesību aizsardzības princips- sabiedrībai jārespektē sievietes izvēle un grūtniece jāsaudzē. Ja negrib- tā ir viņas izvēle un punkts. Tieši tāpēc jau šobrīd grūtnieču aprūpe un dzemdībpalīdzība ir par velti, savukārt aborta operācija par maksu.Ar likuma palīdzību nav iespējams ierobežot sievietes izvēli. Tā jūs, gudrās galvas:)))), izprovocēsiet nevajadzīgus tiesas procesus un, iespējams, pat sieviešu nāves gadījumus.Sievietes izvēles tiesības ir cilvēktiesības, ar valsts noteiktu imperatīvu tās nav iespējams šajā gadījumā ierobežot. Sekas ir neparedzamas. Emocijas, rakstot likumprojektu, ir jānoliek malā- tās var izpaust citos rakstos- dzejā, piemēram. Kad iet runa par likuma izstrādi, emocijām nav vietas-, ir jāatstāj pragmatiski apsvērumi, kas skar visas iesaistītās puses. Līdztekus tam- Jums ir vairāk jāpalasa kas ir jaundzimušais un kas auglis.Latvijā medicīnā izmanto uz pētījumiem un zinātnes atziņām balstītu ārstniecību, nevis balstītu uz kanoniskām tiesībām.

Tmp author
Andris Doveiks

Andai Valdmanei

"vai sieviete grib būt grūtniece vai negrib būt grūtniece" ir jāizlemj pirms seksa. Tā būtu īsā atbilde.

Ja nu tomēr ir gadījies, tad manuprāt pārdomām ir jāvelta laiks un uzmanība. Es neatbalstu kāda konkrētu priekšlikumu, es pievienojos tiem, kas vēlas mainīt retoriku. Aborta kā gandrīz vai kontracepcijas metodes aizstāvēšanas rezultāts ir tas, ka valstij cilvēka bērns ir vienaldzīgs līdz vēlētāja vecuma sasniegšanai un arī tad interesants tikai vēlēšanu dienās. Tā ir skaidra cēloņu-seku ķēde. Tādu valsti cilvēki ienīst un brauc prom vai pat paliek un paši iznīcina.

"Tā jūs, gudrās galvas:)))), izprovocēsiet nevajadzīgus tiesas procesus" - šo varētu adresēt arī, piemēram, Praida organizatoriem vai fotoradaru ieviesējiem.

"Kad iet runa par likuma izstrādi, emocijām nav vietas" - emocionāls apgalvojums :) Kas tad ir jebkura likuma pamatā? "Tev nebūs nokaut!" vai "Tev nebūs zagt" sākums ir kaut kas noteiktā veidā emocionāls, jo šo pašu visas sabiedrības ignorē kara laikā, kad ir citas emocijas. Vai ne? Sabiedrība izlemj, kuras emocijas kuram laikam ir piemērotas. Tās locekļi izsaka emocijas. Tas ir tikai normāli, ka dažādiem cilvēkiem ir dažādas emocijas saistībā ar abortiem. Nožēlojamākie ir tie, kuriem nav emocijas un tās tiek aizliegtas arī citiem.

"Latvijā medicīnā izmanto uz pētījumiem un zinātnes atziņām balstītu ārstniecību, nevis balstītu uz kanoniskām tiesībām." Arvien vairāk lielo zinātnieku izsakās, ka "tur kaut kas, ir jābūt". Dažs tāds zinātnieks ir 11. Saeimā pat ļoti pragmatiskā sarakstā :)

Tmp author
Anda Valdmane

Ziniet, tā ir tāda pļāpāšana. Kā jau ierasts- problēma tiešā un pārnestā nozīmē tiek risināta no otrā gala.Ieteiktu Jums vairāk pievērsties tam, lai vīrieši spēj nodrošināt savas ģimenes, risināt situāciju, lai nenotiek jaunu Latvijas vīriešu masveida ekonomiskā deportācija. To arī autore savā rakstā norāda. Šodien kādā no portāliem lasāms: liels skaits medicīnas koledžas absolventu šogad. Tajā skaitā, nenoliedzami- jauni vīrieši ar ārsta palīga izglītību. Es Jūs painformēšu, ka šī jaunā cilvēka alga sākumā būs 220Ls uz papīra. Jautājums tāds: ko darīs šis jaunais, izglītotais vīrietis šādā situācijā? Vai tūlīt sekos politiķu aicinājumam un metīsies garšļaukus taisīt bērnus? Nē, viņa pirmais ceļš vedīs uz lidostu, kur viņš nopirks biļeti uz Skandināviju vai Rietumeiropu, jo tur viņam maksās nevis 220Ls mēnesī, bet 2220Ls mēnesī. Tūlīt seko likums, kas ar varu liks jaunām sievietēm dzemdēt- aizliegs abortus. Vīriešiem uzkar nabaga kuli kaklā, bet sievietēm liks ar varu dzemdēt! Par ko tas viss liecina? Tad jau mēs neatpaliekam daudz no Hitlera rīkojumiem, kurš noteica, ka virsniekiem ir jāvaro skandināvietes, lai rase daiļāka no vaiga, un abortus nedrīkstēja taisīt. Kas pēc tam ar tiem bērniem notika, kāds izveidojās viņu liktenis- palasiet rakstos. Tādus bieži atgrūda pat pašu ģimenes. Vēsturi vajag paskatīties, nevajag fantazēt ne pa to, ka "kaut kas tur ir, ne to, ka vajag domāt pirms seksa..."Ar šādu nostāju Jūs tikai piepildīsiet bērnunamus klāt pie visa. Paskatieties statistiku- cik ir bērnu bērnunamos- vairāk kā 2t, kurus nevienam nevajag. Mans priekšlikums- šos likums nav jāmaina, lieciet sievietes mierā un izdomājiet kā jūs variet atvest atpakaļ no svešuma Latvijas vīriešus, i nebūs Jums galva jālauza kā embrijs no dzīva bērna atšķirās, vai par to- dievs ir vai nav!:(

Tmp author
Haris

Atsevišķu deputātu nostāja, ka sievietes ķermenis izmantojams tikai kā līdzeklis, lai veicinātu dzimstības pieaugumu, nav ētisks un pamatots.
================================
Atsevišķu "PhD kand. medicīnas tiesībās, LLM Medicīnas tiesībās un ētikā" nostāja, ka sievietes ķermenis ir izmantojams tikai kā līdzeklis, lai patērētu luksuspreces un nodotos hedonismam.

Varbūt tas būtu tuvāk patiesībai?

Tmp author
Andris Doveiks

"Pieņemot šādu likuma 7. panta redakciju un deklarējot, ka „katram bērnam no ieņemšanas brīža ir neatņemamas tiesības uz dzīvību un attīstības aizsardzību”, bet turpmāk pieļaujot grūtniecības pārtraukšanu tādos gadījumos kā augļa saslimšana, izvarošana un apdraudējums sievietes fiziskajai vai garīgajai veselībai, atsevišķu nedzimušu bērnu tiesības aizsargātas netiktu. Tādējādi arī netiktu nodrošināts likumprojekta 7. pantā noteiktais."

Šo laikam pareizi saukt par demagoģiju, jo tādā veidā var jebkuru regulējumu aizrunāt līdz pilnīgai nejēdzībai. Jebkuram regulējumam ir gan paredzami izņēmumi, gan izņēmumi ar zināmu vai nezināmu varbūtību. Tad jau nevienu likumu nav vērts pieņem!

"Paternālisms šādā formā .... nav ētisks un pamatots."

Kādēļ mēs atcēlām nāvessodu slepkavām, bet par ētisku uzskatām nedzimušu bērnu ... hm, izmešanu?

"Problēma jārisina tās saknē, sākotnēji novēršot to daļu abortu, kas tiek izdarīti sociāla rakstura problēmu dēļ, tostarp tāpēc, ka trūkst valsts finansiālā un pakalpojumu atbalsta."

Piekrītu par 100%, bet tas nemaina viedokli par augstāk minēto. Turklāt šeit autore manuprāt nonāk pretrunā ar sava raksta garu. Tiek sludināts, ka bērna radīšana ir sievietes privāta darīšana, bet valstij - visai sabiedrībai - to kaut kā tomēr vajag uzturēt. Domāju, ka laikā (un tā nav viena diena, bet desmitgades), kad tautai vajag bērnus, tai ir jādod resursi un ir tiesības arī zināmā mērā regulēt šo "privāto darīšanu". Ja vēlaties, zināmā mērā mobilizācija, bet ar noteikumu, ka šajā "radošajā cīņā" ejošos apgādā un nodrošina minimālā, bet reālā apmērā (ne jau Ls 8 mēn) visā cīņas laikā - aptuveni 20 gadus!

Ja, nedod Dievs, gadīsies karš vai kāda cita nelaime, bet visi karavīri paziņos, ka viņu ķermeņi ir viņu privāta darīšana un viņi ar saviem ķermeņiem neriskēs... Diemžēl pat ļoti paklausīgi karavīri nevar ieņemt bērnus un veikt šo valstij un nācijai nepieciešamo miera laika misiju.

Tie, kas sludina absolūtu privātumu, acīmredzami nav nekādi saistīti ar šo valsti un tautu, viņiem nevajadzētu būt grūtībām atrast sev vietu citur...

Tmp author
Santa Slokenberga

Andri,
1. Tiesības deklarēt katram, bet nenodrošināt katram –vai šī būtu pārdomāta likumdevēja rīcība bez tālejošām sekām? Pašreizējā grozījumu tekstā ir norādītas katra bērna tiesības – bez izņēmuma. Līdz ar to nosaukt par demagoģiju to, kas skaidri izriet no likumprojekta teksta, ir nepamatoti.
2. Nošķirams ir auglis un cilvēks. Vienā gadījumā ir tikai potenciāls attīsities un kļūt par cilvēku (nav nedz cilvēks, nedz persona), otrā gadījumā – dzimis cilvēks un persona. Līdz ar to, pirmkārt, abortu nevar saukt par nogalināšanu, otrkārt, nāvessoda analoģija nav izprotama.
3. Valstij un sabiedrībai netiek lūgts dzimušos bērnus uzturēt, bet gan likumdevējam nodrošināt tādu vidi, kas ir labvēlīga bērnu radīšanai, salīdzināšanai var paskatīties Igaunijas un Zviedrijas aktivitātes šai jomā un rezultātus. Tādējādi tiks samazināts abortu skaits, kas izdarīti tādēļ, ka sieviete (vai ģimene, ja viņai tāda ir) atļauties bērnu izaudzināt nevar.
Cieņā,
Santa

Tmp author
Andris Doveiks

Santa,
1. Rakstā neatradu konkrētā panta citātu vai linku uz to, tādēļ es runāju par principu, ideju. Jūs, kā Latvijā juridiskajā vidē pieņemts, cērtat ar burtu. Turklāt, kā Latvijas mediju vidē pieņemts, vienā virzienā :)
2. Kurā mirklī auglis pārvēršas par cilvēku? Varbūt Breivīkam kaut kas nebija izskaidrots un viņš iedomājās sevi veicam abortus?
3. Santa, es arī nedomāju, ka Jūs lūdzat bērnus uzturēt. To es pats kā viens sabiedrības loceklis vēlos un pieprasu daļu no savas nodokļos maksātās naudas tam novirzīt pavisam konkrēti. Nevis pēc atlikuma, kad būs samaksāt ierēdņiem, zelta tiltiem, airbaltikiem utt, bet kā budžeta pirmo sadaļu. Es nebūt neuzstāju, ka tā nauda jāizmaksā pabalstos :) Visā - no veselības un sabiedrības audzināšanas topošajiem vecākiem, medicīna, pirmskola, skola, ārpusskola, sports, kā arī mājoklis, pārtika, apģērbs un uzraudzība, ja kādai daļai nepieciešams. Kaut ko arī naudā.
Ar sveicienu,
Andris

Tmp author
Santa Slokenberga

Andri,
1. Zemāk iekopēju rakstā atrodamo likumprojekta tekstu:
"Konkrēti — Bērnu tiesību aizsardzības likuma 7. pantā paredzēti grozījumi, nosakot, ka „katram bērnam no ieņemšanas brīža ir neatņemamas tiesības uz dzīvību un attīstības aizsardzību”."
2. Es personīgi pievienojos Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņai, ka ir jāatrod taisnīgs balanss starp pušu iesaistītajām interesēm. Pašreiz aborts pēc sievietes pieprasījuma ir pieļaujams līdz grūtniecības 12.nedēļai (kopējais grūtniecības nedēļu skaits ~ 40), kas ir ieņemami, bet ir maz salīdzinājumā ar citām valstīm ES, proti, Anglijā un Velsā (The Abortion Act 1967) grūtniecības pārtraukšana pēc sievietes pieprasījuma izdarāma līdz 24 nedēļām, Zviedrijā – 18.nedēļām (Abortlag). Ja tiek plānoti augstāk norādītie grozījumi, ir praktiski neiespējami šo pozīciju atbalstīt, apzinoties potenciālās sekas, ko šāda Bērnu tiesību aizsardzības likuma 7.panta redakcija var izraisīt. Protams, kāds var izvēlēties pro-life pozīciju, bet arī šādā gadījumā parasti tiek atbalstītas sievietes tiesības uz abortu, ja ir apdraudējums viņas veselībai. Bet, vai šādā gadījumā „katra bērna no ieņemšanas brīža neatņemamās tiesības uz dzīvību un attīstības aizsardzību” ir nodrošinātas? Papildus tam, acīmredzami, likumdevējam nav skaidra plāna kā šī deklaratīvā norma tiks īstenota, kā arī, kādus pienākumus tā uzliek pašam likumdevējam.
3. Par augļa un cilvēka atšķirību Anda Valdmane ir augstāk minējusi, starp šiem diviem robeža ir skaidra un identificējama.
4. Jūs nedaudz augstāk šajā diskusijā ļoti pareizi norādāt uz abortu kā 'kontracepciju', līdz ar to identificējat virzienu, kur veselības aprūpes sistēma jāpilnveido: potenciāli, jāpilnveido sabiedrības (ar šo domājot ne tikai sievietes, kuras saskaras ar sekām, bet abus dzimumus) izglītošanas kampaņas par kontracepcijas metodēm, kā arī jāpadara tās pieejamākas, jo īpaši reproduktīvā vecuma sensitīvajām grupām - pusaudžiem un tikko pilngadību sasniegušajiem. Veiksmīgs piemērs ir Zviedrija, kur atkarībā no reģiona jauniešiem līdz 18 vai 21 gadu vecumam kontracepcija ir pieejama bez maksas, kā arī atsevišķos reģionos tiek nodrošinātas bez maksas avārijas kontracepcijas tabletes. Tas viss ar mērķi: samazināt abortu skaitu.
Cieņā,
Santa

Tmp author
Andris Doveiks

Santa,
1. Es par šo, kur nav citēti izņēmumu panti: "Pieņemot šādu likuma 7. panta redakciju un deklarējot, ka „katram bērnam no ieņemšanas brīža ir neatņemamas tiesības uz dzīvību un attīstības aizsardzību”, bet turpmāk pieļaujot grūtniecības pārtraukšanu tādos gadījumos kā augļa saslimšana, izvarošana un apdraudējums sievietes fiziskajai vai garīgajai veselībai, atsevišķu nedzimušu bērnu tiesības aizsargātas netiktu. Tādējādi arī netiktu nodrošināts likumprojekta 7. pantā noteiktais."

Starp citu, kāds ir Jūsu viedoklis par eitanāziju - paša izvēlētu vai rīcībnespējīgam - tuvinieku vai pat valsts apstiprinātu. Kontekstā ar abortu :)

Man šķiet, ka jūsu juridiskie skaidrojumi ir vērsti nevis uz optimālu risinājumu abortu skaita samazināšanai (es neredzu iespēju un vajadzību tos aizliegt vispār), arī piedāvājot iespējams nepilnīgo priekšlikumu uzlabošanu, bet tikai juridisku spēli, kuras mērķis ir iesaldēt situāciju. Lai gan neizskatās, ka Jums tā situācija ļoti patiktu...

2. "Protams, kāds var izvēlēties pro-life pozīciju, bet arī šādā gadījumā parasti tiek atbalstītas sievietes tiesības uz abortu, ja ir apdraudējums viņas veselībai. Bet, vai šādā gadījumā „katra bērna no ieņemšanas brīža neatņemamās tiesības uz dzīvību un attīstības aizsardzību” ir nodrošinātas?".

Ja mēs nevaram nodrošināt, piemēram, satiksmes noteikumu 100% izpildi, vai mēs atceļam satiksmes noteikumus?

3. Pēc Andas skaidrojuma sanāk, ka mātes miesā vai no mātes miesas neatdalīta bērna, t.i. augļa (?!), kas vēl neelpo gaisu (?) nobeigšana, vispār nav apskatāma kā noziegums. Nav vajadzīga liela fantāzija, lai ieraudzītu orgānu ražošanas industriju pasaulē, kurā nostiprinātos tāds uzskats. Preci saņemtu dzemdību namā - pirms nabassaites pārgriešanas.

4. Es nedomāju, ka ir jāattīstās seksa kā mūsdienu kultūras centrālā notikuma virzienā. Ja jaunieši fiziski nobriest ātrāk, tad ir jāmaina izglītības sistēma tā, lai viņi arī garīgi nobriestu ātrāk. Un ir gatavi uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, nevis tikai iemācās gūt baudu ar gandrīz drošām metodēm.

Tmp author
Anda Valdmane

Tā nav- Jūs nesapratāt manu pozīciju.Mums jāvērtē ne grūtniecības laiks kopumā, bet tā iedalījums. Līdz 12.nedēļai tiek paredzēts, ka sieviete izvēlas pati pārtraukt. Līdz 22.nedēļas- tas tas medicīniskais. Šeit nekādas izvēles vairs nav- šeit pārtrauksanu nosaka/ nenosaka ārsts. Tālāk iet interesants iedalījums- augļa dzīvotspēja-no 22.nedēļas- tas nozīmē, ka "kuvēzī"/ inkubatorā- neonatoloģijā- viņš spēj eksistēt neatkarīgi no mātes, ja piedzimts dzīvs.Tiesībās, īpaši mantojuma tiesībās ir nisacījums- jāpiedzimsts dzīvam, līdz ar to ir centieni noteikt dzīvotspēju, kas šobrīd norādīta kā 22.nedēļa. Kas atiecināms uz noziegumu- jebkas, kas pēc sievietes gribu tiek darīts ar viņas ķermeni, ir noziegums. Tāpēc šeit ir izdalīts periods- laika posms līdz 12.nedēļai, kas atļauj sievietei pašai pieņemt lēmumu. Pēc 12. nedēļas viņai liegts pašai pieņemt lēmumu par grūniecības pārtraukšanu. Iedalījums nu un līdz 22. nedēļai tagd arī būtu attiecināms auglis vai dzīvotspējīga ārpus māte sautonoma būtne- bērns. Konkrētas definīcijas mums nav. Diskusija ir par šo te posmiņu-sievietes izvēle līdz 12. nedēļai+ cilvēktiesības no ieņemšanas brīža, . Šī diskuija nebūs produktīva, jo aizfilozofēties te var atkal- turpmāko 10 gadu garumā.Tāpēc atkārtoju- likumam jāpaliek tādam, kāds tas ir. Turklāt mans priekšlikums šāds: turpinot jau iepriekš manis pausto domu par to, ka vīrietim- apgādniekam ir jārada droša vide savai ģimenei, ļaujot nopelnīt cilvēka cienīgu samaksu par darbu, kamēr viņa sieviete ir grūtniece, kā arī pēc bērna piedzimšanas pati negūst ienākumus,ierosinu sekojošo:Ir zināms, ka deputāts Parādnieks pēc izglītības ir feldšeris, turklāt šobrīd ļoti aktīvi pauž nostāju par abortu aizlieguma panākšanu. Nav saprotams, kādu iemeslu dēļ deputāts Parādnieks ienākumus gūst visur citur, izņemot darbā, kas saistīts ar viņa izglītību- piemēram, strādājot ātrajā palīdzībā, kā ārsta palīgam ārsta praksē, Rtg kabinetā, operāciju zālē, uzņemšanas nodaļā. Līdz ar to- ierosinājums: ja deputāts Parādnieks ar feldšera algu spēs uzturēt ģimeni, un nav svarīgi cik tajā ir ģimenes locekļu, iespējams, ka šādus likuma grozījumus varētu izskatīt kaut kad... perspektīvā. Ja deputāts Parādnieks ar feldšera algu ģimeni uzturēt nespēj, likums ir jāver ciet negrozīts.

Tmp author
Andris Doveiks

Anda,
tagad Jūsu pozīcija izskatās labāk izskaidrota :)

Abortu jautājumā man šķiet svarīgāk runāt gan par apdomas laika pagarināšanu un piepildīšanu ar saturu, gan par vīrieša iesaistīšanu. Tas jauniem vīriešiem varētu radīt problēmas piekļūt meitenēm, tomēr domāju, ka ieguvumu / zaudējumu kopums sabiedrībai būtu labvēlīgs.

Nedēļu skaitīšanā neesmu speciālists, tomēr ne augļa fizioloģija, bet tieši mūsu uztvere ir mans mērķis. Ja skolā, skolas vecumā sapratīs, ka katra mazā dzīvība ir dzīvība, tad noteikti būs mazāk jāuztraucas par jauniešu attieksmi pret seksu kā dzīves sastāvdaļu. Ja ieaudzinām vērtības, tad atliek par tām atgādināt, lai lielākā daļa rīkotos pareizi. Un vēlreiz - esmu reālists, visu nevar, bet ko var, nevar uzreiz. Vai tādēļ savā attīstībā palikt vietā, kur izmirstam?

"Līdz ar to - ierosinājums: ja deputāts Parādnieks ar feldšera algu spēs uzturēt ģimeni....." Anda, tās man šķiet ir muļķības divreiz. Kāds sakars cilvēkam ar uzvārdu Parādnieks ar aborta būtību, ar manu vai Jūsu attieksmi pret abortiem? Ja Jums ir viedoklis par Parādnieku, tad atkal kāds tam sakars ar augļa-bērna izmešanu?

Otrais. Kādēļ cilvēkam, kas pratis pats savus bērnus nodrošināt, pārsēsties valsts darbā? Atgādināšu, ka deputāta darbs un alga ir viņa vēlētāju griba, tādēļ Jūsu piedāvātajā piemērā nav uzskatāms par konkrētā cilvēka "kruķīšanos", lai savilktu galus.

Tmp author
Santa Slokenberga

Andri,

Attiecībā uz nr.1 – tas ir secinājums, kas izriet no likumprojekta teksta. Vai garantējot karam, bet tomēr nenodrošinot katram, tiek izpildīts plānotajā normā noteiktais? Līdz ar to – kādēļ šāda norma nepieciešama, ja tā neizpilda tās funkciju? Pieņemu, ka vārda ‘katrs’ nozīme ir saprotama.

Attiecībā uz manu viedokli par eitanāziju: šis ir komplicēts jautājums. Jāpievienojas ECT atziņai, ka tiesības uz dzīvību, kas viennozīmīgi piemīt dzimušajiem cilvēkiem, nenozīmē tiesības uz nāvi. Atbalstu aktīvajai eitanāzijai paust pašreiz nevaru; tomēr pilngadīgam, rīcībspējīgam cilvēkam ir tiesības atteikties no ārstniecības, arī tādas, kas pagarina miršanas procesu. Ja tomēr sabiedrība nonāk līdz līmenim, kad iespēja nomirt ar cieņu tiek prasīta, visai veiksmīgs piemērs ir Oregona, ASV, Death with dignity act 2009.

Mana nostāja, ja tā nav izprotama no raksta, ir: šāda likumprojekta redakcija nav atbalstāma. Problēma ir jārisina (situācija nav „jāiesaldē”), bet risinājums jāsasniedz nepamatoti neierobežojot sievietes tiesības.

Salīdzinājums ar ceļus satiksmes noteikumiem nav izprotams. Šobrīd diskusija ir par sievietes tiesībām, jo īpaši par viņas cilvēktiesībām, kuru nepamatotam aizskārumam ir sekas. Līdz ar to analoģiju ir problemātiski piemērot.

Punktā Nr.3 Jūs atkal norādāt uz pastāvošo problēmu – augļa nepietiekamo aizsardzību, ja nodarīts kaitējums, kura rezultātā grūtniecība pārtraukta (cita darbība, kas nav nedz legālais, nedz medicīniskais aborts).

Ar cieņu,
Santa

Saistītie raksti
Dzirnavinas 255x203

Miris. Jo nenosargājām 49 Autors:Dita Arāja

Citi autora darbi
Kakt

Baļķis acī 2 Autors:Santa Slokenberga