Cover 01

Publicēts Izvērtējuma ziņojums par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā no 2017.-2019.gadam 

Autors:Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Domnīca PROVIDUS informē par jaunākajiem secinājumiem par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Article research

Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā 2006 

Autors:Providus

Pētījums „Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā 2006” veikts, lai nodrošinātu mūžizglītības stratēģijas izstrādei nepieciešamo zinātnisko pamatojumu, balstoties uz informāciju par izglītības pieejamību visām Latvijas iedzīvotāju grupām un iespējām izglītoties visos reģionos. Lasi

Article research

Iecietība pret seksuālajām minoritātēm: dimensijas un “temperatūra” 6

Autors:Viktors Makarovs

Pētījums «Iecietība pret seksuālajām minoritātēm: dimensijas un “temperatūra”» ir biedrības Dialogi.lv projekts. Tas noritēja 2006. gada pavasarī un vasarā. Pētījums tika veikts kā reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju aptauja, kurā piedalījās 1060 respondenti. Datu vākšanu veica tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS. Lasi

Article research

Daudzveidība ienāk latviešu skolās. Mazākumtautību bērnu integrācija latviešu skolu vidusskolas klasēs 

Autors:Ivars Austers, Marija Golubeva, Maksims Kovaļenko, Ieva Strode

Pētījuma gaitā tika izvērtēta latviešu skolu spēja nodrošināt saviem audzēkņiem neatkarīgi no viņu etniskās izcelsmes un dzimtās valodas vienādas iespējas individuālai attīstībai un izglītībai. Tika izvērtēta skolotāju gatavība strādāt ar etniski un lingvistiski jauktajām klasēm, kā arī skolotāju un skolēnu attieksme pret mazākumtautību skolēnu ienākšanu latviešu skolas vidē. Lasi

Article research

Pedagogu izglītības kvalitātes vērtēšana Eiropā 

Autors:Providus

Ziņojumā sniegts pārskats par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāju pedagoģisko pamatstudiju un tālākizglītības iestāžu un programmu kvalitātes vērtēšanas un akreditācijas procesiem. Lasi

Article research

Latvijas imigrācijas politika: problēmas un perspektīvas 1

Autors:Ivars Indāns, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks; ES darba tiesību regulējuma analīzi ir veikusi Rīgas Juridiskās augstskolas lektore, Lundas Universitātes doktorante Kristīne Krūma

Pētījumā ir analizēti trīs iespējamie imigrācijas politikas attīstības scenāriji, to priekšrocības un trūkumi, vadoties no ekonomiskās situācijas Latvijas darba tirgū, demogrāfijas aspektiem un sociāli politiskajiem faktoriem. Pētījumā ir analizēta Latvijai saistošā Eiropas Savienības migrācijas politika. Lasi

Article research

Personu, kas atbrīvojas no ieslodzījuma vietām, iespējas saņemt palīdzību Latvijas teritorijās esošajās sociālās rehabilitācijas iestādēs 

Autors:Providus

Personas, kuras atbrīvojas no ieslodzījuma vietām ir īpaša sociālā riska grupa, kuru reintegrācijai sabiedrībā ir jāpievērš īpaša uzmanība gan no sociālā gan noziedzības novēršanas viedokļa. Pētījumā apskatītas dažādas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu iespējas un galvenie secinājumi ir — Latvijā personām, kuras atbrīvojas no ieslodzījuma vietām tiek nodrošināta fragmentāra palīdzība gan palīdzību sniedzošo iestāžu ziņā, gan paša palīdzības satura ziņā. Ir jāizveido institūciju tīkls, kas sniegs palīdzību bijušajām ieslodzītajām personām. Lasi

Article research

Pētījums par faktoriem, kas nosaka sieviešu iespējas iesaistīties darba tirgū 

Autors:Providus

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādi faktori nosaka sieviešu iespējas iesaistīties darba tirgū: kas kavē un kas veicina sieviešu veiksmīgu iesaistīšanos darba tirgū. Lasi

Article research

Valsts cilvēktiesību biroja 2005.gada ziņojums 1

Autors:Providus

Valsts cilvēktiesību birojs gada pārskatā, balstoties uz savu praksi, ir analizējis aktuālākās problēmas un to iespējamos risinājumus konkrētās cilvēktiesību jomās Latvijā 2005.gadā. Gada laikā VCB ir saņēmis 1878 rakstiskas iedzīvotāju sūdzības par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem un ir sniedzis 3711 mutiskas konsultācijas. Ziņojumā ietverta vispusīga statistika par saņemto sūdzību saturu un izskatīšanas rezultātiem, kā arī salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem. Lasi

Article research

Sieviešu un bērnu tiesību īstenošana laulības šķiršanas gadījumos Latvijas tiesu praksē 4

Autors:Andra Tallija un Elīna Ālere

Šī pētījuma mērķis ir analizēt nacionālo tiesu praksi lietās, kas skar tādus ģimenes tiesību jautājumus kā uzturlīdzekļi laulātajam un bērnam un laulības šķiršana neizturamas cietsirdības dēļ pret laulāto. Autores vērtē, kā tiek īstenotas sieviešu un bērnu tiesības un cik lielā mērā advokāti un arī tiesas savā darbā piemēro šajā tiesību jomā Latvijai saistošos starptautisko tiesību instrumentus, proti, Konvenciju par visa veida diskriminācijas izkaušanu pret sievieti un Konvenciju par Bērna tiesībām. Lasi

Article research

Invalīdu riteņkrēslu lietotāju integrācija darba tirgū 

Autors:Brigita Zepa, Inese Šūpule, Inguna Tomsone, Līga Krastiņa

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādi ir būtiskākie šķēršļi, kas traucē invalīdiem riteņkrēslu lietotājiem iegūt pilnvērtīgu izglītību un atrast darbu. Lasi

Lasītākais