Atzinums

Atzinums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam īstenošanas 2015.–2018.gadā starpposma novērtējumu 

Autors:Līga Stafecka, Iveta Kažoka

Domnīca PROVIDUS 2020.gada 21.februārī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ir nosūtījusi atzinumu par Informatīvo ziņojumu "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam īstenošanas 2015.–2018.gadā starpposma novērtējumu" (VSS-99) Lasi

Article research

Valsts atbildība un tās veidi. Zaudējumu atlīdzība administratīvajā procesā 

Autors:Ilze Gredzena

ANOTĀCIJA

Valsts un pašvaldību iestādes nereti pieļauj prettiesiskus lēmumus vai rīcību, kā rezultātā indivīdam var tikt nodarīts kā materiāls zaudējums, tā arī personisks un morāls kaitējums. Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādos gadījumos indivīdam ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, kāds ir atlīdzināšanas tiesiskais regulējums un pamats, kāda ir tās praktiskā realizācija un kādam jābūt zaudējumu atlīdzības apmēram?
Lasi

Article research

Administratīvā apstrīdēšana Latvijā: administratīvās apstrīdēšanas mehānismu novērtējums ministrijās un to padotības iestādēs 

Autors:Sanda Putniņa, Malkolms Rasels-Einhorns

ANOTĀCIJA

Pētījuma ietvaros tiek analizēti administratīvās apstrīdēšanas mehānismi ministrijās un to padotības iestādēs, kā arī šo mehānismu atbilstība no 2004.gada 1.februāra spēkā esošā Administratīvā procesa likuma (APL) noteiktajiem standartiem. Pētījuma atklājumi un rekomendācijas galvenokārt balstās uz 15 ministriju un 83 padotībā esošo iestāžu aptauju, kā arī Eiropā un Ziemeļamerikā pastāvošo administratīvās apstrīdēšanas sistēmu analīzi.
Lasi

Article research

Pētījums "Par tiesāšanās izdevumu apmēra, valsts nodevas veidošanās mehānisma un valsts nodevas apmēra pamatojuma noteikšanu civillietās Latvijas republikā" 

Autors:Edgars Peičs

ANOTĀCIJA

Pētījumā aplūkots valsts nodevas veidošanās mehānisms Latvijā un salīdzināts ar Vācijas civillietu nodevas veidošanās mehānismu. Uz analīzes pamata izstrādāti secinājumi un priekšlikumi Latvijas apstākļiem optimāla valsts nodevas mehānisma ieviešanai un valsts nodevas apmēra noteikšanai civillietās.
Lasi

Article research

Pētījums "Par tiesu prakses vispārinājumu veikšanas metodoloģiju" 

Autors:Māris Vainovskis

ANOTĀCIJA

Pētījuma mērķis ir veicināt un pilnveidot informācijas par Latvijas tiesu judikatūru pieejamību tiesnešiem, kā arī sabiedrībai. Pētījumā analizēta tiesu prakses kā tiesību avota nozīme, tiesu prakses apkopošanas metodoloģija ārvalstīs un Latvijā u.c. jautājumi.
Lasi

Img 9713 800

Korupcija būvatļauju izsniegšanas procesā  

Autors:Klāvs Sedlenieks

Formālās normas, likumi un noteikumi, kas regulē būvatļauju saņemšanu Latvijā, ir neskaidri, pretrunīgi un reizēm pat neizpildāmi. Tai pat laikā tiesas ceļā risinātu strīdu starp būvatļauju saņēmējiem un izsniedzējiem tikpat kā nav. Oficiāli strīdi un domstarpības vispār ir reta parādība šajā sfērā. Kā tas var būt? Lasi

Article research

Korupcija būvatļauju izsniegšanas procesā 

Autors:Klāvs Sedlenieks

ANOTĀCIJA

Formālās normas, likumi un noteikumi, kas regulē būvatļauju saņemšanu Latvijā, ir neskaidri, pretrunīgi un reizēm pat neizpildāmi. Tai pat laikā tiesas ceļā risinātu strīdu starp būvatļauju saņēmējiem un izsniedzējiem tikpat kā nav. Oficiāli strīdi un domstarpības vispār ir reta parādība šajā sfērā. Kā tas var būt?
Lasi

Article research

Nosacīta notiesāšana kā cietumsoda alternatīva 

Autors:Andrejs Judins

Pētījuma mērķis ir sniegt atbildi uz jautājumu, kas Latvijā notiek ar likumpārkāpējiem, kuri izcieš sodus ārpus cietuma, kādas problēmas ir saistītas ar nosacīto notiesāšanu un kādi ir to iespējamie risinājumi. Šis jautājums ir svarīgs, jo Latvijā pieaug reģistrēto noziegumu skaits (no 1995.gada līdz 2002.gadam tas pieaudzis par 26%), kā arī atklāto noziegumu skaits (pieaugums attiecīgi par 61 %), taču ieslodzīto skaits būtiski nav mainījies, jo sodu izpildes institūciju kapacitāte nav palielinājusies. Lasi

Article research

Salīdzinošs ziņojums: tiesnešu atlases, amatā iecelšanas un paaugstināšanas kritēriji Latvijā 

Autors:Dr.iur.Patrīcija Nūnana (Patricia Noonan)

Ziņojumi "Salīdzinošs ziņojums: tiesnešu atlases, amatā iecelšanas un paaugstināšanas kritēriji Latvijā"; "Kvalifikācijas klasifikācijas piemaksas un karjeras attīstība"; "Komentāri par vietējā eksperta ziņojumu" ir tapuši Tieslietu ministrijas un ANO Attīstības programmas projekta "Atbalsts tiesu sistēmai" cilvēkresursu plānošanas un vadības komponentes ietvaros. Lasi

Article research

Kvalifikācijas klasifikācijas piemaksas un karjeras attīstība 1

Autors:Dr.iur.Patrīcija Nūnana (Patricia Noonan)

Ziņojumi "Salīdzinošs ziņojums: tiesnešu atlases, amatā iecelšanas un paaugstināšanas kritēriji Latvijā"; "Kvalifikācijas klasifikācijas piemaksas un karjeras attīstība"; "Komentāri par vietējā eksperta ziņojumu" ir tapuši Tieslietu ministrijas un ANO Attīstības programmas projekta "Atbalsts tiesu sistēmai" cilvēkresursu plānošanas un vadības komponentes ietvaros. Lasi

Article research

Komentāri par vietējā eksperta ziņojumu 13

Autors:Dr.iur.Patrīcija Nūnana (Patricia Noonan)

Ziņojumi "Salīdzinošs ziņojums: tiesnešu atlases, amatā iecelšanas un paaugstināšanas kritēriji Latvijā"; "Kvalifikācijas klasifikācijas piemaksas un karjeras attīstība"; "Komentāri par vietējā eksperta ziņojumu" ir tapuši Tieslietu ministrijas un ANO Attīstības programmas projekta "Atbalsts tiesu sistēmai" cilvēkresursu plānošanas un vadības komponentes ietvaros. Lasi

Lasītākais