Atzinums

Atzinums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam īstenošanas 2015.–2018.gadā starpposma novērtējumu 

Autors:Līga Stafecka, Iveta Kažoka

Domnīca PROVIDUS 2020.gada 21.februārī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ir nosūtījusi atzinumu par Informatīvo ziņojumu "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam īstenošanas 2015.–2018.gadā starpposma novērtējumu" (VSS-99) Lasi

Article research

Education and Corruption 

Autors:Stephen P. Heyneman

ZIŅOJUMA ANOTĀCIJA

Šis referāts ir balstīts uz korupcijas starptautiskajām definīcijām, kas ir pielietotas izglītības jomā. Autors definē korupciju izglītības jomā, skaidro, kāpēc tā ir nozīmīga, kā arī apraksta dažādus korupcijas veidus un tās cēloņus. Uzsvars referātā ir uz augstākās izglītības iestāžu lomu, taču analīze neaprobežojas tikai ar augstāko izglītību. Referāts nav orientēts tikai uz kādu vienu valsti vai reģionu, bet pieskaras tendencēm, kas vērojamas visā pasaulē.
Lasi

Article research

Starptautisko līdzekļu izmantošanas efektivitāte korupcijas novēršanas sistēmu stiprināšanā Latvijā 

Autors:Ingrīda Puce, Inga Sadovska

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Projekta ietvaros tika pētīts, cik efektīvi ir izmantoti Eiropas Savienības PHARE projektā “Korupcijas novēršanas likumdošanas, izglītošanas un sabiedrības informēšanas programma” piešķirtie līdzekļi un kādi rezultāti ir sasniegti, īstenojot plānotos projekta uzdevumus. Projekta mērķis bija izpētīt PHARE programmas darba plānu saskaņotību ar sasniegtajiem rezultātiem, dot novērtējumu tās īstenošanas gaitai un radīt rekomendācijas Latvijas valdībai nākamajiem projektiem, kuros tiek piesaistīti starptautiski līdzekļi uz līdzīgiem noteikumiem.
Lasi

Article research

Valstiskā godaprāta sistēmas izvērtējums Latvijā (Korupcijas novēršanas kritēriju analīze) 

Autors:Džeremijs Pops, Diāna Kurpniece, Ilze Freimane, Klāvs Sedlenieks

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

2002. gadā Sabiedrība par atklātību - Delna, izmantojot Transparency International izstrādāto metodoloģiju, kas ietver atsevišķu valsts institūciju un sfēru vērtēšanas kritērijus, veica Valstiskā godaprāta sistēmas analīzi. Saskaņā ar šiem indikatoriem ir novērtēti divi aspekti: pirmkārt, vai kritērijos ietvertās prasības ir pieņemtas Latvijas likumdošanā (de iure) un, otrkārt, vai tās tiek praktiski īstenotas (de facto).
Lasi

Article research

Lēmumu pieņemšanas atklātība un funkciju deleģēšana nevalstiskajam sektoram konsultatīvajās padomēs 

Autors:-

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Pētījumā “Lēmumu pieņemšanas atklātība un funkciju deleģēšana nevalstiskajam sektoram konsultatīvajās padomēs” ir aplūkota 30 dažādu padomju darbība, pievēršot uzmanību to darbības atklātumam, kā arī sabiedrības pārstāvju iespējai piedalīties padomju darbā. Tas demonstrē, ka padomes ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā sabiedrības locekļi var piedalīties un piedalās dažādu svarīgu lēmumu pieņemšanas procesos.
Lasi

Article research

Parliamentary Codes of Conduct in Europe. An overview. (Parlamentārie ētikas kodeksi Eiropā. Pārskats) 

Autors:Veronika Viljamsa

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Eiropas parlamentāro pētījumu un dokumentācijas centra (European Centre for Parliamentary Research and Documentation) publicētajā pētījumā aplūkotas formālās un neformālās ētikas normas, kas attiecas uz parlamenta locekļiem Eiropas valstu parlamentos. Ir sniegts gan vispārējs apkopojums par ētikas principiem un kontrolējošām institūcijām, kuras mēdz izmantot attiecībā uz parlamentāriešiem, gan arī pārskata tabulas par to, kā šie jautājumi ir risināti gan konkrētās Eiropas Savienības valstīs, gan ES kandidātvalstīs, gan vēl citās Eiropas valstīs. Pētījums ir pabeigts 2001. gada novembrī.
Lasi

Article research

Kā likvidēt sūci sistēmā: veselības aprūpes sektors un licenču izsniegšana Latvijā 

Autors:-

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Pētījuma pamatā ir visu Latviju aptveroša sabiedrības aptauja, kurā tika aptaujātas 3439 mājsaimniecības (kopā 8926 iedzīvotāji), 41 veselības aprūpes iestāde, notika diskusijas 30 fokusa grupās sabiedrības pārstāvjiem un 2 fokusa grupas veselības aprūpes pārstāvjiem.
Lasi

Article research

Valsts pasūtītā pētījuma "Korupcija Latvijā un tās apkarošanas sistēmas pilnveidošana" rezultātu kopsavilkums 

Autors:-

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Kriminoloģisko pētījumu centrs valsts pasūtītā pētījuma ietvaros ir veicis korupcijas problēmas teorētisko analīzi, realizējis pētījumu par korupcijas tēmu un izstrādājis ieteikumus korupcijas apkarošanas sistēmas pilnveidošanai. Centrs veica arī aptauju, kuras gaitā tika aptaujāti 490 respondenti.
Lasi

Article research

Korupcijas uztveres indekss 2002 

Autors:-

KUI ir analītiska aptauja, kuras rezultāti iegūti apkopojot deviņu neatkarīgu institūciju 15 aptaujas. Transparency International sastāda KUI jau kopš 1995. gada, un tas sarindo valstis augošā secībā atkarībā no tā, cik lielā mērā valstī tiek uzskatīts, ka korupcija ir izplatīta ierēdniecībā un politikā. Aptaujās ir apkopoti sabiedrības, uzņēmēju un analītiķu sniegtie atzinumi. Valstīs, kas iekļautas rangu tabulā, ir notikušas vismaz trīs aptaujas. Latvijas novērtējuma veidošanā izmantotas četras aptaujas. Lasi

Article research

Postkomunistisko valstu korupcijas tipoloģija 2

Autors:Rasma Kārkliņa

ANOTĀCIJA

Raksta autore sniedz postkomunistiskajās valstīs sastopamās korupcijas tipoloģiju. Turklāt dažāda veida korumpētas darbības ir analizētas izejot no tā, cik lielu politisku kaitējumu tās nodara.
Lasi

Article research

Korupcijas novēršanas politika Latvijā: problēmas un izredzes 

Autors:Valts Kalniņš

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Pētījuma mērķis ir analizēt trīs ar korupcijas novēršanu saistītus jautajumus: (1) interešu konfliktu regulējumu Latvijā, (2) īpašuma un ienākumu deklarēšanu un (3) korupcijas novēršanu publiskajā iepirkumā.
Lasi

Lasītākais