Research

The Challenge of the EU Development Co-operation Policy for New Member States


Year:
2007
Organization:
PASOS (Policy Association for an Open Society)


Vairākums jauno dalībvalstu ir piekritušas ANO Tūkstošgades Attīstības Mērķiem (UN Millennium Development Goals - MDG).

Šis ziņojums piedāvā jauno ES dalībvalstu īstenoto un plānoto attīstības sadarbības politiku ES attīstības sadarbības politikas kontekstā – jauno dalībvalstu prioritātes un stratēģijas, kā arī kopskatu par pēdējo gadu laikā ieguldīto attīstības sadarbībā un plānoto ieguldījumu apjomu katrā no dalībvalstīm tuvākajos gados.

Ziņojuma autori noslēgumā norāda gan uz to, kā valstu saistības attīstības sadarbībā var stiprināt ES attīstības sadarbības politiku, gan to, kā valstis, kas atradušās pārejā uz demokrātiju, spēj savstarpēji sadarboties un arī pielietot savu 18 gadu unikālo pieredzi, lai stiprinātu savu kaimiņvalstu attīstību.

(The Challenge of the EU Development Co-operation Policy for New Member States pdf)

Ja nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Creative commons licence allows you to republish the content for free, with no change or improvement. Reference to the author and providus.Lv is required. Please support us with your donation!