Ekonomikas ministrija

Atpakaļ
2017

Ekonomikas ministrijas komentārs

Attiecībā uz publisku ēku, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem ekspluatācijas uzraudzību, informējam, ka šā gada deviņos mēnešos Biroja būvinspektori ir veikuši 589 publisko ēku ekspluatācijas kontroles. Pirmreizēji pārbaudīta 481 publiska ēka. No pirmreizēji pārbaudītajām publiskajām ēkām neatbilstības ir konstatētas 289 ēkās, tai skaitā problēmas ar mehānisko stiprību un stabilitāti ir konstatētas 173 ēkās (36% no 481). 16 ekspluatācijā esošajās ēkās ir konstatētas tādas būtiskās neatbilstības, kā piemēram, patvaļīga telpu funkciju maiņa, kas negatīvi ietekmē ēkas drošību, jo esošo telpu vietā ir izveidots arhīvs, bibliotēka vai noliktava, bet nav uzrādīta dokumentācija, kas apliecinātu, ka starpstāvu pārsegums, uz kura tiek ierīkots arhīvs, bibliotēka vai noliktava ir ar atbilstošu nestspēju Latvijas būvnormatīvos un standartos noteikto telpu slodžu uzņemšanai, līdz ar to ēkas ekspluatācija pilnībā vai daļēji tika pārtraukta.

Pēc Biroja ekspluatācijas kontroles rezultātiem, publisko ēku īpašnieki operatīvi reaģē uz būvinspektoru piezīmēm atzinumā un novērš konstatētās bīstamības, piemēram, ierīkojot norobežojumus konstatētās ēkas bīstamības novēršanai.

Informējam, ka Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi un Valsts sekretāru 17.08.2017. sanāksmē (prot.Nr.32, 1.§, VSS-888) tika izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana””. Noteikumu projekts izstrādāts, ņemot vērā informatīvā ziņojuma (Ministru kabineta 26.01.2016. sēdes protokola Nr.4, 91.§ 2.punkts) 9.4.8.punktā iekļauto priekšlikumu.