PROVIDUS

Atpakaļ
2017

PROVIDUS komentārs

Attiecībā uz būvniecības procesa dalībnieku atbildību visā būvniecības procesā un novērtējot Būvniecības likuma un Ministru kabineta 19. 08. 2014.  noteikumu Nr.  502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” regulējuma darbību un efektivitāti, Ekonomikas ministrija secināja, ka tajā ir vairāki būtiski trūkumi, kā rezultātā pieņemtais regulējums nav sasniedzis savu mērķi attiecībā uz trešo personu interešu efektīvu aizsardzību būvniecības procesā.

Šobrīd, kad ir jau izveidojusies patstāvīga prakse attiecībā uz būvdarbu garantijas piemērošanu,  jaunā termiņa piemērošanu un normatīvā regulējuma izmaiņas var radīt papildus juridiskos strīdus.  Ministru kabineta 25. 04. 2017.  sēdē (prot.  Nr.  21, 9. §) informatīvā ziņojuma par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas Zolitūdes lietā  9. 4. 6. punktā dotais uzdevums tika atzīts par aktualitāti zaudējušu.