Ekonomikas ministrija

Atpakaļ
2017 2014

Ekonomikas ministrijas komentārs

Attiecībā uz jautājumiem par būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) ieviešanu būvniecības procesos norādām, ka kopš 2017.gada 1.janvāra Birojs ir pārņēmis BIS pārziņa funkcijas no Ekonomikas ministrijas un ir pārslēdzis līgumus par BIS lietošanu ar visām pašvaldībām, izņemot Rīgas pilsētas pašvaldību, ar kuru līgums ir saskaņošanā. Pašlaik elektronisko dokumentu aprite BIS pilnā apjomā (no būvniecības ieceres iesniegšanas līdz būvatļaujas izdošanai) nav iespējama, taču to ir plānots novērst un pilnībā elektronizēt būvniecības dokumentu plūsmu BIS, Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” (turpmāk – Projekts) ietvaros. Projekta pieteikums ir iesniegts izskatīšanai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA), un tuvākajā laikā plānots saņemt finansējumu Projekta realizācijai.

Vienlaikus norādāms, ka ministrijas rīcībā nav informācijas, vai pašvaldību būvvaldes ievada informāciju BIS par visām būvniecības iecerēm un izdotajām būvatļaujām, kā arī citus ar būvniecības lietu saistītos dokumentus.

Papildus norādāms, ka pēc BIS pieejamās informācijas uz 2017.gada 13.oktobri izveidoto būvniecības lietu skaits lielākajās pilsētās ir:

 • Rīgas pilsēta - 0 būvniecības lietas
 • Daugavpils pilsēta – 335 būvniecības lietas
 • Jēkabpils pilsēta – 504 būvniecības lietas
 • Jelgavas pilsēta -1427 būvniecības lietas
 • Jūrmalas pilsēta - 2871 būvniecības lieta
 • Liepājas pilsēta – 1981 būvniecības lieta
 • Rēzeknes pilsēta – 483 būvniecības lietas
 • Valmieras pilsēta – 290 būvniecības lietas
 • Ventspils pilsēta -1097 būvniecības lietas

Attiecībā uz datu automātisku ieguvi BIS no valsts reģistriem un BIS sadarbības partneriem paskaidrojam, ka pašlaik BIS saņem un nodrošina informāciju no zemāk minētajām informācijas sistēmām un reģistriem tādā apjomā, kādā tas ir paredzēts Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumos Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”.

Pašreiz BIS nodrošina datu ieguvi no šādiem reģistriem un informācijas sistēmām (saskarnēm):

 • Uzņēmumu reģistrs
 • Iedzīvotāju reģistrs
 • VRAA vienotās pieteikšanās modulis
 • Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma
 • Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma
 • Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma
 • Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmata
 • Meliorācijas kadastra informācijas sistēma
 • Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrs
 • Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēma
 • Sodu reģistrs

Projekta ietvaros ir plānots pilnveidot visas augstāk minētas saskarnes, paplašinot saņemto informācijas apjomu atbilstoši detalizētajam Projekta aprakstam, kā arī izveidot papildu saskarnes ar šādām valsts informācijas sistēmām:

 • Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma
 • Elektroniskā iepirkumu sistēma
 • Valsts izglītības informācijas sistēma

Atbildot uz jautājumu, vai būvkomersanti un būvspeciālisti var veikt ierakstus par būvdarbiem BIS attiecīgajā būves lietā, norādām, ka būvkomersantiem vai to pilnvarotajām personām, kā arī būvspeciālistiem ir iespējams ievadīt informāciju BIS, izmantojot e-pakalpojumu - būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls.

    

Saskaņā ar Ministru kabineta 08.09.2017. rīkojumu Nr.488 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 24.0 versija)” tika apstiprināts šis projekts, kā arī tika piešķirts finansējums projekta realizācijai 1 700 000 euro apmērā.

Attiecībā uz uzlabojumiem BIS darbībā, Projekta realizācijas mērķis ir:

 • Samazināt administratīvo slogu privātpersonām un juridiskām personām:
 • nodrošinot elektronisku būvniecības dokumentu saskaņošanas funkcionalitāti, tādejādi samazinot būvniecības ieceru īstenošanai nepieciešamo laiku;
 • pakalpojumu sniegšanas procesā atkalizmantojot publiskajā pārvaldē jau pieejamos datus, tādejādi atvieglojot pakalpojumu saņemšanu privātpersonām un saimnieciskās darbības veicējiem.
 • Vecināt valsts pārvaldes efektivitāti:
 • samazinot informācijas dublēšanos vairākās valsts IS;
 • samazinot papīra dokumentu apriti;
 • pilnveidojot BIS saskarnes ar valsts IS.
 • Uzlabot pakalpojumu pieejamību un publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu:
 • popularizējot un pilnveidojot BIS lietojamību;
 • nodrošinot būvkomersantu klasifikācijas datu publisku pieejamību;
 • paplašinot pieejamo atvērto datu kopu skaitu un datu analīzes iespējas.

Lai nodrošinātu Projekta mērķa sasniegšanu ir plānotas šādas darbības:

 • Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide, nodrošinot elektronisku saskaņošanu ar normatīvajos aktos noteiktām pusēm un tiks uzlabotas būvniecības ierosinātāju iespējas BIS izmantošanā;
 • Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide;
 • Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide;
 • Atskaišu un informācijas analītikas moduļu uzlabošana;
 • Būvkomersantu datu pārvaldības pilnveide;
 • Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide;
 • Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide;
 • Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšana;
 • BIS popularizēšana par esošo un jauno funkciju izmantošanu;
 • Nepieciešamo normatīvo aktu grozījumu un vadlīniju izstrādāšana;

Projekta ietvaros plānots pilnveidot vai no jauna izstrādāt 7 publiskās pārvaldes procesus un publicēt 13 datu kopās atvērto datu portālā.

Informējam, ka šobrīd atbilstoši normatīvajiem aktiem BIS ir pieejama šāda informācija:

1)      Par tiem būvniecības objektiem un procesiem, par kuriem informācija ir iesniegta elektroniski vai arī par kuriem informāciju BIS ir ievadījušas attiecīgās būvvaldes;

2)      Par būvkomersantiem (t.sk. ikgadējā informācija, ko iesniedz pats komersants);

3)      Par būvspeciālistiem (t.sk. ikgadējā informācija, ko iesniedz pats būvspeciālists);

4)      Par būvinspektoriem;

5)      Par izdotajiem energosertifikātiem;

6)      Par dzīvojamo māju pārvaldniekiem;

7)      Par neatkarīgajiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā.

Saeimā 2017.gada 22.jūnijā pieņemtie Būvniecības likuma grozījumi attiecībā uz BIS funkcionalitātes uzlabošanu (24.panta piektā un sestā daļa, pārejas noteikumu 14.punkts) paredz, ka ar 2018.gada 1.jūliju BIS ir jānodrošina, ka būvniecības ierosinātājs būvniecības ieceres iesniegumu vai citus būvniecības dokumentus iesniedz būvvaldei, izmantojot noteiktu būvniecības informācijas sistēmā šim mērķim izveidotu elektronisko pakalpojumu, būvniecības ierosinātāju identificē, lietojot šajā elektroniskajā pakalpojumā pieejamos elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Iesniegumu vai citus būvniecības dokumentus būvniecības ierosinātājs paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai lieto elektroniskajā pakalpojumā pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku. Izmantojot BIS izveidoto elektroniskās parakstīšanas rīku, būvniecības ierosinātājs varēs arī pilnvarot būvspeciālistu vest būvniecības administratīvā procesa lietu. Projekta ietvaros ir plānots veikt atbilstošus uzlabojumus BIS.