PROVIDUS

Atpakaļ
2017 2016 2015 2014

PROVIDUS komentārs

Regulāri kontrolēt ēku būvniecību un ekspluatāciju

Būvniecības likuma grozījumos, kas pieņemti Saeimā 2014.gada 3.jūlijā un stāsies spēkā 2014.gada 1.oktobrī, tika noteiktas prasības attiecībā uz būves apsekošanu, būves ekspluatāciju un pārbūvi pēc tam, kad būve jau ir uzcelta un nodota ekspluatācijā:

  • Būves īpašniekam jānodrošina būves un tās elementu uzturēšana ekspluatācijas laikā tā, lai būve atbilst likumā noteiktajām prasībām, tai skaitā mehāniskā stiprība un stabilitāte, ugunsdrošība, lietošanas drošība un vides pieejamība.

  • Ja ekspluatācijā pieņemtā ēkā plānota tās pārbūve, atjaunošana vai restaurācija, ēku var izmantot vai ekspluatēt, bet tikai tad, ja būvprojektā iekļauts izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, izmantošanas nosacījumi, kā arī iekļauti aprēķini par būvmateriālu pieļaujamo svaru un montāžas slodzi uz nesošajām konstrukcijām.

  • Papildus ēkas īpašnieka pienākumam rūpēties par ēkas ekspluatācijas drošību, likumdevējs ir paredzējis pienākumu būvinspektoram apmeklēt būves un atsevišķas telpas, lai kontrolētu ekspluatācijas atbilstību normatīvajiem aktiem, tai skaitā patvaļīgas būvniecības esamību un būves drošumu.

  • Ja fiziskās vai juridiskās personas nenodrošina būvinspektoram tiesības apskatīt un pārbaudīt būves un atsevišķas telpas, šādās būvēs un atsevišķās telpās var iekļūt, pat izmantojot fizisku spēku, ja par šādām darbībām ir lēmusi tiesa. Fiziskās un juridiskās personas, kuras kavē būvinspektora tiesību īstenošanu, saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

  • Iekļūstot ēkā, būvinspektors veic ēkas vispārīgu vizuālo apskati un sagatavo atzinumu. Izvērtējot būvinspektora konstatēto, būvvalde var lemt par aizliegumu ēku ekspluatēt, ja konstatēta būves bīstamība vai būve, vai tās atsevišķa telpa tiek izmantota neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam. Tāpat šādos gadījumos būvvalde pieņem lēmumu par administratīvo sodu.

2014.gada 2.septembrī apstiprināti MK noteikumi „Ēku būvnoteikumi”, kas nosaka detalizētu kārtību, kā notiek ekspluatācijā nodotās ēkas pārbūve vai atjaunošana – kādi dokumenti, kad un kur jāiesniedz.