Ekonomikas ministrija

Atpakaļ
2017

Ekonomikas ministrijas komentārs

Saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta 26.08.2014. noteikumiem Nr.513 “Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība” ir izveidota Latvijas Būvniecības padome (turpmāk – Padome), kuras sastāvā iekļauti Ekonomikas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Satiksmes, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji, kā arī 15 būvniecības nevalstisko organizāciju pārstāvji. Atbilstoši Būvniecības likuma 8.pantam Padome izvērtē būvniecības politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus būvniecības jomā un sniedz par būvniecības nozari atbildīgajai ministrijai viedokli par tiem, kā arī piedalās būvniecību regulējošu normatīvo aktu pilnveidošanā, kā arī izstrādā priekšlikumus būvniecības nozares attīstīšanai, tai skaitā prioritāro jomu noteikšanai, būvspeciālistu profesionālās izglītības sistēmas pilnveidošanai un viņu kompetences paaugstināšanai.

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Padomes dalīborganizāciju pārstāvjiem ir izstrādājusi “Latvijas Būvniecības nozares attīstības stratēģija 2017.-2024.gadam” (turpmāk – stratēģija). Stratēģija apvieno nozares un valsts pārvaldes intereses un vajadzības, kā arī nosaka nozares mērķus un prioritārās aktivitātes nozares līdzsvarotai attīstībai. Stratēģijas galvenais uzdevums ir noteikt vienotu politiku ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Latvijas būvniecības nozares attīstībai. Lai sasniegtu Latvijas būvniecības nozares attīstības vīziju, Latvijas Būvniecības padome definējusi piecus nozares stratēģiskās attīstības mērķus:

1) samazināt būvniecības regulējuma birokrātiju, par 50% samazinot kopējo procesa termiņu un digitalizējot risinājumus, tādējādi nodrošinot efektīvāku būvniecības procesu;

2) kāpināt nozares produktivitāti trīs reizes, lai tā sasniegtu top 10 ES dalībvalstu vidējo rādītāju;

3) palielināt būvniecības nozares apgrozījumu no pašreizējiem 1,5 miljardiem EUR gadā līdz 3 miljardiem EUR gadā;

4) uzlabot būvniecības speciālistu izglītības un profesionālās kvalifikācijas sistēmu, panākot, ka augsti kvalificēti speciālisti ir katrā būvniecības profesijā;

5) uzlabot būvniecības pakalpojumu kvalitāti, vienlaikus veidojot vienotu kvalitātes mērījumu sistēmu.

Lai šos mērķus sasniegtu līdz 2024.gadam ir identificēti rīcības virzieni, pasākumi, aktivitātes, projekti un to izstrādes laika plāns.

Stratēģija tika apstiprināta 2017.gada 13.aprīļa Padomes sēdē un ir pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/buvniecibas_strategija/.

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Padomi turpina darbu pie identificēto rīcības virzienu un aktivitāšu izstrādes. 

Lai risinātu būvniecības procesa dalībnieku, tai skaitā uzraugošo institūciju atbildību visā būvniecības procesā, izstrādāts jauns noteikumu projekts “Vispārīgie būvnoteikumi” (VSS-353, 30.03.2017. prot.Nr.13 7.§). Būvspeciālistu kompetences pārskatīšanai izstrādāti grozījumi MK 07.10.2014. noteikumos Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (VSS-983, 13.10.2016. prot.Nr.40 3.§). Ar Ekonomikas ministra 21.02.2017. rīkojumu Nr.44 izveidota darba grupa, lai nodrošinātu ar būvniecības nozares nevalstiskajām organizācijām saskaņota likumprojekta “Grozījumi Būvniecības likumā” izstrādi, kurā iekļauti gan atbildīgo valsts institūciju, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, gan būvniecības nozares nevalstisko organizāciju deleģētie pārstāvji. Saeima 2017.gada 22.jūnijā pieņēma darba grupas sagatavotos grozījumus Būvniecības likumā, kas atvieglo prasības būvniecības ieceres grozīšanai, pilnveido regulējumu attiecībā uz atkāpēm no tehniskajām prasībām, kā arī ir noteikts regulējums, lai veicinātu Būvniecības informācijas sistēmas izmantojamību. Ar ekonomikas ministra rīkojumu izveidotā darba grupa turpina darbu pie citu grozījumu Būvniecības likumā sagatavošanas. Galvenie jautājumi, kurus plānots risināt ar likumprojektu, ir būvniecības procesā iesaistīto atbildības sadalījums, Būvniecības valsts kontroles biroja un pašvaldību būvvalžu kompetenču precizēšana, pasūtītāja interešu aizsardzības pilnveidošana caur efektīvu apdrošināšanas mehānismu, līdz 1995.gadam izbūvēto ēku pieņemšanas ekspluatācijā procesa noteikšana.