Ekonomikas ministrija

Atpakaļ
2017 2016 2014

Ekonomikas ministrijas komentārs

Lai sekmētu vienotu izpratni par būvniecības jomas regulējumu, Ekonomikas ministrija šī gada laikā ir vairākkārt tikusies ar pašvaldību un būvvalžu pārstāvjiem un iesaistījusi pašvaldību pārstāvjus dažādās darba grupās, kas ir izveidotas normatīvā regulējuma pilnveidošanai. Ir notikuši vairāki semināri sadarbībā ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem daudzdzīvokļu mājās, kā arī detalizēti tika aplūkoti konkrēti spēkā stājušos normatīvo aktu piemērošanas jautājumi par kuriem tika saņemti pieprasījumi skaidrojumu sniegšanai. Jaunākās izmaiņas normatīvajos aktos un to skaidrojumi, kā arī citas aktualitātes ir pieejamas Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/informacija_un_skaidrojumi/ , kā arī Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv.

Birojs šā gada vasarā iepazīstināja būvvaldes par principa “konsultē vispirms” ieviešanu savā darbībā, savukārt Ekonomikas ministrija 2017.gada 29.septembra sanāksmē informēja par “konsultē vispirms” principa ieviešanu būvvaldēs.

Ekonomikas ministrijas ieskatā, būvvaldēm jau šobrīd atbilstoši Būvniecības likuma 12.panta trešās daļas 9. un 12.punktam ir tiesības konsultēt personas pirms būvniecības procesa uzsākšanas, kā arī informēt par būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā, līdz ar to regulējumā nav nepieciešamas izmaiņas.

Atbilstoši savai kompetencei arī Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – Birojs) sniedz skaidrojumus pašvaldību būvvaldēm. Proti, Birojs ik ceturksni organizē sanāksmi pašvaldību būvvaldēm, lai tajā pārrunātu aktuālos jautājumus būvniecības nozarē un diskutētu par būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanas aspektiem. Pašvaldību būvvalžu sanāksmēs kā lektori tiek aicinātas piedalīties būvniecības procesā un ekspluatācijas uzraudzībā iesaistītās iestādes, lai informētu būvvalžu darbiniekus par to kompetencē esošiem jautājumiem, t.sk. veicinātu vienotu izpratni par tiesību normu piemērošanu, piemēram, Tieslietu ministrija sniedza skaidrojumu par apbūves tiesību institūtu Latvijas tiesību sistēmā, Iepirkumu uzraudzības birojs – par būtiskākajām izmaiņām publisko iepirkumu tiesiskajā regulējumā, Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” – par vides pieejamības nodrošināšanu un biežāk pieļautajām kļūdām vides pieejamības risinājumos. Šo sanāksmju mērķis ir veicināt valsts un pašvaldības iestāžu sadarbību, lai nodrošinātu kopīgu mērķu sasniegšanu. Birojs gan būvvaldēm, gan būvniecības procesa dalībniekiem organizē informatīvos seminārus gan par publisku ēku ekspluatācijas kontroles aspektiem, gan par praktisko būvdarbu kontroli būvobjektā, kā arī par patvaļīgu būvniecību un ar to saistīto lēmumu izpildes nodrošināšanu piespiedu izpildes procesā. Notikušo sanāksmju materiāli, kā arī protokoli ir pieejami Biroja tīmekļa vietnē sadaļā Būvvaldēm.

Kopš 2016.gada rudens Latvijas Pašvaldību mācību centrs profesionālās pilnveides izglītības programmas “Būvniecības procesa organizēšana un tā tiesiskā nodrošināšana” ietvaros nodrošina pašvaldību būvinspektoru apmācību, kuras procesā ir iesaistīti arī Biroja speciālisti.