PROVIDUS

Atpakaļ
2017 2016 2015 2014

PROVIDUS komentārs

Lai arī Ekonomikas ministrija norāda uz sadarbību ar būvvaldēm, iesaistot to pārstāvjus darba grupās normatīvā regulējuma pilnveidošanai, bet tās padotības iestāde reizi ceturksnī organizē sanāksmes būvvaldēm, lai pārrunātu aktuālos jautājumus būvniecības nozarē, nozares komersanti un būvspeciālisti norādījuši, ka joprojām būvvaldēs nepastāv vienveidīga prakse iesniedzamo dokumentu un būvniecības ieceres izskatīšanā.  Būvvaldes dažādās teritorijās ieceres izskatīšanā par vienu un to pašu būvi izvirza atšķirīgas prasības.  Būvniecības dalībnieki sevišķi norādījuši uz problemātiku Rīgas būvvaldē dokumentu izskatīšanā, termiņos un papildus nosacījumu izvirzīšanā.  Būtisks nozares pārstāvju skatījumā ir jautājums par būvniecības dokumentu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas termiņiem – tiek norādīts, ka šie termiņi ir nesamērīgi ilgi un kavē investīciju piesaisti un ieguldījumu veikšanu nekustamo īpašumu attīstībā.  Principa „konsultē vispirms” obligāta ieviešana pirms būvniecības ieceres dokumentu sagatavošanas sekmētu būvniecības ieceres dokumentu atbilstošu izstrādi par kuriem savukārt būvvalde samērīgos termiņos varētu pieņemt Būvniecības likuma 14. pantā noteiktos lēmumus.  

Analizējot jautājumu par Būvniecības valsts kontroles biroja organizētajām sanāksmēm, jānorāda, ka birojs atrodas Ekonomikas ministrijas padotībā un nodrošina normatīvo aktu ieviešanu.  Biroja kompetencē līdz 2017.  gada oktobrim ietilpa tikai Būvniecības likumā noteiktu būvju būvdarbu veikšanas kontroles un ekspluatācijā pieņemšanas funkcijas (bet ne sākotnējā ieceres izvērtēšana un lēmumu pieņemšana).  Tādējādi efektīva pašvaldības būvvalžu metodiskā vadība par sākotnējos būvniecības procesa posmos (būvniecības ieceres dokumentu izskatīšana, būvatļaujas izdošana/atteikums, projektēšanas nosacījumu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde) iespējama tikai kopīgi ar būvniecības politikas veidotāju un normatīvo aktu izstrādātāju - atbildīgo ministriju.