Ekonomikas ministrija

Atpakaļ
2016 2014

Ekonomikas ministrijas komentārs

Attiecībā uz jautājumu par līdz šim paveikto, lai sekmētu kvalitatīvu būvdarbu uzraudzību no valsts vai pašvaldību puses, veidojot vienotu izpratni par būvniecības jomas regulējumu, informējam, ka Ekonomikas ministrija 2016.gada pavasarī organizēja piecu semināru ciklu būvvaldēm, kurā  detalizēti tika aplūkoti konkrēti spēkā stājušos normatīvo aktu piemērošanas jautājumi par kuriem tika saņemti pieprasījumi skaidrojumu sniegšanai. Informācija un skaidrojumi par būvniecības jauno regulējumu ir pieejams Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē  www.em.gov.lv sadaļā Nozaru politika – Būvniecība – Informācija un skaidrojumi. Jaunākās izmaiņas normatīvajos aktos un to skaidrojumi, kā arī citas aktualitātes ir pieejamas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv

Papildus Būvniecības valsts kontroles birojā 2016.gadā ir notikušas trīs sanāksmes ar būvvalžu darbiniekiem, lai apspriestu būvniecības regulējuma aktualitātes un sniegtu metodisku atbalstu būvvaldēm normatīvo aktu piemērošanas jautājumos. Sanāksmēs tiek aicinātas sniegt skaidrojumus arī citas valsts institūcijas, kuras tieši ir iesaistītas būvniecības procesā, piemēram, Valsts zemes dienests, Valsts vides dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī tiek aicinātas citas institūcijas un iestādes sniegt atbildes uz būvvaldēm interesējošiem jautājumiem. Notikušo sanāksmju materiāli, kā arī protokoli ir pieejami Būvniecības valsts kontroles biroja mājaslapā sadaļā Būvvaldēm. Šajās sanāksmēs viens no jautājumiem, kas tika apspriests ir, ka publiskajās ēkās 100 cilvēku kritēriju  aizstāt ar ēkas kopējo platību. Pašvaldību būvvaldes ierosināja normatīvajos aktos iestrādāt gan simts cilvēku, gan ēkas kopējās platības kritēriju,  piemēram, kopējā platība ir lielākā par 1000 mun noteikt, kā aprēķināt cilvēku skaitu ekspluatācijā nodotajā ēkā, kuras būvniecības dokumentācijā nav norādīts kādam cilvēku skaitam paredzēts vienlaikus uzturēties tajā, lai noteiktu ēkas piederību būvju grupai un ekspluatācijas uzraugošo iestādi. Ekonomikas ministrija šobrīd gatavo atbilstošus grozījumus normatīvajos aktos.

Lai precīzāk noteiktu būvniecības dalībnieku pienākumus un tiesības, kā arī izvērtētu būvniecības procesu katrai būvju grupai un būvvaldē iesniedzamo dokumentu apjomu, lai uzsāktu būvniecību, Ekonomikas ministrija šobrīd strādā pie grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”.