Latvijas Būvinženieru savienība

Atpakaļ
2016 2014

Latvijas Būvinženieru savienība

Būvniecības kvalitātes uzlabošana

Nav pamata uzskatīt, ka ir radīti priekšnoteikumi būvprojektu un būvobjektu kvalitātes uzlabošanai, kvalitāti regulējošo normatīvu sistēma praktiski nav pilnveidota, kā arī vēl nav realizēta kvalitātes kontroles sistēma, kura balstīta uz visu būvniecības dalībnieku atbildību precizēšanu.

Valsts laboratorijā būvizstrādājumu kvalitāte

Ikdienā atbildīgo konstrukciju materiālu pārbaudes veic akreditētās privātās laboratorijas. Vienota būvmateriālu valsts pārvaldības laboratorija nav radīta un dažkārt pārbaudes ir jāveic laboratorijās Lietuvā.

Skaidri noteikt būvniecības procesā iesaistīto atbildību 

Nesakārtoto būvniecības dalībnieku atbildību sakārtošana ir viens no Ekonomikas ministrijas visprioritārākajiem uzdevumiem. Ir precīzi jābūt nodefinētām visu procesa dalībnieku – pasūtītāju, attīstītāju, projektētāju, būvvalžu un tehnisko noteikumu izsniedzēju, būvekspertu, būvnieku un būvuzraugu atbildībām.

Uzraudzīt būvniecības procesā iesaistīto ekspertu kvalifikāciju

 

Pēc mūsu uzskata kļūdaina ir jau pati likumdošanā paredzētā būvspeciālistu uzraudzības koncepcija, jo, konstatējot būvspeciālista nepietiekošo praksi, zināšanas un nepietiekamo pilnveidi, sertificēšanas institūcijām ir aizliegts sašaurināt būvspeciālista patstāvīgās darbības sfēras/jomas. Tātad izvērtēšanas komisijai ir divas alternatīvas – vai uzraudzības kārtībā šādas kompetences būvspeciālistam patstāvīgās prakses tiesības anulēt, apzinoties to, ka būvspeciālists var sekmīgi strādāt pirmās un otrās grupas objektos, vai akceptēt pilnā apmērā, apzinoties, ka ar savām zināšanām un kompetenci viņa darbības vai bezdarbības rezultātā var eskalēties būvobjekta avārijas.