Latvijas Pašvaldību savienība

Atpakaļ
2016

Latvijas Pašvaldību savienības komentārs

Par Ekonomikas ministrijas paveikto, sekmējot kvalitatīvu būvdarbu uzraudzību un kontroli, it īpaši vērtējot Būvniecības valsts kontroles biroja lomu un līdzšinējos darbus:

LPS ieskatā minētais uzdevums nav paveikts nepieciešamajā apjomā. Ir nepieciešams veikt būtiskus grozījumus normatīvajos aktos, gan Būvniecības likumā, gan būvnoteikumos. Joprojām ir aktuāls jautājums par atbildību sadali starp būvspeciālistiem. LPS šī gada sarunās ar EM kārtējo reizi ir aktualizējusi jautājumu par būvinspektoru trūkumu pašvaldībās un nepieciešamību kompleksi risināt šo jautājumu.

Par pašvaldību spēju īstenot būvniecības tiesiskajā regulējumā uzliktos pienākumus, it īpaši, veidojot vienotu praksi un izpratni par neviennozīmīgiem jautājumiem (piemēram, jēdziena - publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, tvērums):

Kā jau minēts iepriekš pašvaldību būvvaldēs trūkst būvinspektoru, līdz ar to, nav iespējams efektīvi veikt būvniecības tiesiskajā regulējumā paredzētos pienākumus. Tāpat arī BIS sistēmas ieviešana prasa no pašvaldībām jaunus gan cilvēku, gan finanšu resursus. BVKB vairāk nekā gadu atpakaļ solīja izstrādāt metodiku 100 cilvēku aprēķināšanai. Uz doto brīdi būvvalžu speciālisti ir nonākuši pie secinājuma, ka 100 cilvēku kritērijs ir neveiksmīgs, jo nav metodikas, kā to noteikt, līdz ar to, ir iespējamas manipulācijas ar ēkas grupas noteikšanu. LPS ierosināja EM, veicot grozījumus Būvniecības likumā, paredzēt citu kritēriju, piemēram, platību.

Ekonomikas ministrijas rīcību un paveikto, pilnveidojot būvniecības tiesisko regulējumu, ar mērķi novērts līdzīgu traģēdiju atkārtošanās iespējas, it īpaši, apzinot vājākas vietas un meklējot labākos risinājumus būvniecības procesa uzlabošanā:

Šobrīd EM ir izstrādāti vairāki būvnormatīvu grozījumi, tomēr darbs līdz šīm ir noticis lēni un neefektīvi. Uzskatām, ka objektīvas problēmas  sadarbībā  EM Būvniecības un mājokļu politikas departamentu radās tādēļ ,ka ilglaicīgi netika izraudzīts departamenta vadītājs.