Atbildīgie

Atpakaļ
2016 2014

07.11.2016

Ekonomikas ministrija

 

Ekonomikas ministrija iesaistījās darba grupā, kas izstrādāja likumprojektu “Publisko iepirkumu likums”, kā arī sniedza atzinumu par likumprojektu.  Publisko iepirkumu likumā minētā saimnieciski izdevīgākā kritērija noteikšanā aktīvi ir iesaistījusies Latvijas Būvniecības padome. Būvniecības nozares viedoklis ir, ka šobrīd neprofesionāli tiek organizētas būvniecības iepirkumu procedūras valsts un pašvaldību iestādēs un tā rezultātā, izvēloties pretendentus publiskajos iepirkumos būvniecībā, dominē zemākās cenas princips. Latvijas Būvniecības padome ir izveidojusi darba grupu saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritēriju izstrādei. Latvijas Būvniecības padomes 2016.gada 10.oktobra sēdē tika prezentēts darba grupā līdz šim paveiktais.  Darba grupa bija apskatījusi kritēriju grupas, kur noteikti kritēriji un apakškritēriji, uzsvaru liekot uz būvdarbu izmaksām, izmaksu atmaksas noteikumiem, izpildes termiņiem, garantijām, nosakot precīzas piemērošanas vadlīnijas. Darba grupa turpina darbu.

     Būvniecības likuma 23.panta pirmā daļa nosaka, ka lai pretendētu uz tādu būvdarbu veikšanu, kas pilnībā vai daļēji tiek finansēti no publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, ja pasūtītājs ir publisko tiesību juridiskā persona vai tās institūcija, būvkomersantam jāsaņem klasifikācijas dokuments. Atbilstoši Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 12.punktam, lai veicinātu, ka publiskajos iepirkumos būvniecībā piedalās tikai būvkomersanti, kuriem ir atbilstoša pieredze šādu objektu realizācijā ir pieņemti Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”. Klasifikācijas mērķis ir būvniecības nozares profesionālās vides sakārtošana publiskā finansējuma iepirkumos, izveidojot atklātu, skaidru sistēmu būvdarbu veicēju profesionālās pieredzes, finansiāli ekonomisko spēju un ilgtspējas novērtēšanai un piemērošanai būvdarbu iepirkumos, tādējādi pilnveidojot tiesisko vidi un sekmējot būvniecības kvalitāti. Līdzīgi Eiropas Savienības publiskā iepirkuma direktīvas regulējumam, noteikumos ietvertā būvkomersantu (būvētāju) klasifikācija tiks veikta trīs kritēriju grupās: profesionālās darbības, finansiāli ekonomiskajos, kā arī ilgtspējas kritērijos. Būvuzņēmumiem atkarībā no rezultāta 15 kritēriju vērtējumā tiks piešķirta viena no 5 klasēm, savukārt atkarībā no nodarbināto speciālistu profesionālās darbības sfērām un uzņēmuma realizētajiem projektiem tiks atzīta uzņēmuma kompetence konkrētu būvdarbu veidu veikšanā.  Saskaņā ar šo noteikumu noslēguma jautājumos noteikto būvuzņēmumu klasifikācija vispārējā kārtībā pirmo reizi tiks veikta 2017.gada 1.maijā.